Petőfi Népe, 2008. október (63. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-30 / 254. szám

5 PETŐFI NÉPE - 2008. OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK KECSKEMÉT A vidék gondjairól beszélgettek a szakemberek a természetházban A vidék és az ott élő emberek helyzetéről, gondjairól és lehető­ségeiről tartottak kedden meg­beszélést a Falu című folyóirat szerkesztői Kecskeméten, a Ter­mészet Házában. A Beszélgetés tájakról, embe­rekről című rendezvény során három előadást hallhattak a résztvevők. Elsőként Podma- niczky László, a Szent István Egyetem tanára ismertette az ag­rár- és vidéki környezet helyze­tét és fenntartásának feladatait. Haraszty László, a Környezetvé­delmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkára a természetvé­delem és a mezőgazdaság kap­csolatának részleteibe avatta be a közönséget, míg Balogh Péter geográfus előadása a tájgazdál­kodás lehetőségeiről szólt. Ezt követően egy kerekasztal-beszél- getés kezdődött Csatári Bálint tudományos osztályvezető irá­nyításával. A rendezvény tanul­ságait bárki elolvashatja a Falu magazin őszi számában.« Bé.zs Az idősebbeknek sem kell otthon szomorkodniuk Klubtalálkozót szervez az Első Szentendrei Női Szalon Egyesü­let és a Kecskeméti Városszépí­tő Egyesület Kecskeméten, a Liberté Étteremben, ma 17 órá­tól. A rendezvény a Kor-határta­lanul programsorozat része, a házigazda pedig Endrei Judit te­levíziós személyiség, aki egyben a program főszervezője is. ■ A rendezvény háziasszo­nya Endrei Judit lesz. Az előadások lényege, hogy felhívják a figyelmet: attól, hogy eltelt az idő, még nem kell a ka­rosszékben üldögélni, a koro­sabb emberek is élhetnek teljes életet, szórakozhatnak. A ren­dezvényen egy kerekasztal-be- szélgetés keretében életmód-, stílus- és életvezetési tanács­adók, valamint szakorvosok (nő­gyógyász, kardiológus, pszichiá­ter, pszichológus, urológus) lát­ják el tanácsokkal az érdeklődő­ket. A téma ez alkalommal a stresszről és leküzdésének lehe­tőségeiről szól. ■ Cz. K. Várni kell a chipkártyára buszbérlet Egy új rendszerhez külön APEH-engedély szükséges Az utasoknak is kényelmesebb, ha nem kell két külön igazolványt felmutatniuk a buszon. Bevált a chipkártyás bér­letrendszer a Kecskemét- Helvécia közötti autó- buszjáraton. Mégsem le­het azonnal bevezetni mindenütt, és ennek ki­vételesen nem anyagi okai vannak. Takács Valentina A chipkártya kétségtelenül jó öt­let volt. Ezt bizonyította az el­múlt egy év. A Kunság Volán Zrt. ugyanis tavaly november 1-jétől vezette be kísérleti jelleggel az új rendszert a Kecskemét-Helvé- cia közötti autóbuszjáraton. A modern rendszernek köszönhe­tően a bérleteseknek nincs szük­ségük különböző igazolványok­ra, a kártyát pedig nem kell ál­landóan cserélni, elég havonta egyszer érvényesíteni. Felmerül a kérdés, ha ez eny- nyire bevált, akkor a cég miért nem vezeti be az összes járaton. Hunyadi Szabolcs, a társaság igazgatója lapunknak elmondta: csak olyan kártyaleolvasókat és rendszert lehet üzemeltetni, mely az APEH által engedélye­zett. Ezekből azonban Magyar­országon olyanok vannak forga­lomban, amelyek még számos hibával, gyermekbe­tegséggel küzdenek, hiszen nincs elegen­dő tapasztalat arra, hogy mi mindent kell tudnia a rendszer­nek. Amennyiben a társaság az összes autóbuszát felszerelné, akkor jobb berende­zést választanának. Ha viszont erre kiírnának egy nemzetközi tendert, és azt egy külföldi cég megnyerné, akkor az aligha várna éveket arra, hogy az adóhivatal en­gedélye megér­kezzen. A Kunság Vo­lánnak egyébként az volna ide­ális, ha minden egyes helyközi járaton bevezetné a rendszert. Az elfogadott rendszerek szá­mos gyermekbe' tegséggel küz­denek. Elégedett-« a modern berendezéssel? GYOVAi NÓRA: - Korábban ha­gyományos bérletem volt, a chipkártyásat lassan egy éve használom. A kísérleti időszak­ban még nem kellett fizetnem érte. Eleinte egy kicsit furcsa volt, de amikor valamit rosszul csináltam a leolvasásnál, a so­főr segített. Azóta hozzászok­tam a használatához, eddig semmi problémám nem volt a kártyával. Ez ugyanis hatékonyabb forga­lomszervezést tenne lehetővé. Példaként elmondta: a sima bér­letes rendszerrel most követhe­tetlen, hogy mennyi ingyen uta­zó nyugdíjas veszi igénybe a já­ratokat. Ha azonban ők is chip- kártyát használnának, akkor a rendszer regisztrálni tudná, hogy melyik az a járat, amelyik túlzsúfolt, és melyik az, amelyik­re nincs igazán szükség. Sőt amennyiben olyan leolvasót sze­relnének a buszokba, amelyik közvetlen összeköttetésben áll egy központi számítógéppel, ak­kor már menet közben látnák, hogy melyik busz túlzsúfolt, és azonnal küldhetnének kisegítő járatot. Mintegy kétszázmillió forint­ba kerülne, ha a chipkártyás bérletrendszert a megye összes járatán bevezetnék. Az igazgató szerint ez nem olyan rettenetes összeg, ha figyelembe vesszük, hogy egy autóbusz ötvenmillió forint, és a chipkártyás rend­szernek köszönhetően jobb for­galomszervezéssel buszokat le­hetne megtakarítani. A jelenlegi állás szerint azon­ban úgy tűnik, hogy erre akár éveket is várni kell. Több száz új fát telepítenek környezet Összehangolj ák a szakmát és az igényeket Megkezdődtek Kecskeméten az idei évi faültetési munkák. A vá­rosban tíz helyszínen összesen mintegy 450 fát telepítenek. Eh­hez 130 beteg, kiöre­gedett fát vágnak ki. Iványosi-Szabó András alpolgár­mester elmondta: ál­landó vitatára ad okot a város zöldfe­lületeinek megújítása, mivel a lakók egy része a kiöregedett fákhoz is ragaszkodik, míg má­sok saját biztonságukat féltik. Az eltérő kéréseket, elvárásokat és szakértői véleményeket mér­legelve született meg a faülteté­sek végleges terve. A fakivágások két helyszínt érintenek. A Műkerti sétányon a napokban már megtörtént a pusz­tulás végső stádiumába jutott tö- rökmogyorófák kitermelése, he­lyükre 140 díszkör­tefát raknak. Ezek­ből 24 színes lombú az utca hangsúlyos helyeire kerül. A Teleki László utcában szintén lesz változás. Ott a vegyessé vált növényállományt szerették vol­na megtartani. így itt mindössze néhány kiöregedett akác és a légvezeték miatt alaktalanná csonkolt japánakác kivágását követően mintegy 55 vegyes tí­pusú fát ültetnek. Az 5-ös út bu­dapesti szakasza mentén, a ke­rékpárút mellé mintegy 90 fa és cserje kerül. Ide vegyes csopor­tokba páfrányfenyőt, keskenyle- velű kőrisfát, déli ostorfát és kis- koronájú mezei juhart terveztek. Ami az Ady Endre utcát illeti, oda - mivel dupla fasorról van szó - 35 japánakácot és 60 kis- koronás mezei juhart ültetnek. A László Károly utcába az útburko­lat felújítását követően 20 juhar­fát telepítenek. A Cimbalmos ut­ca nagyon vegyessé vált növény- állománya a fokozatos faleváltás megkezdése jegyében tíz páf­rányfenyővel gazdagodik majd. A Rigó utcában a tavaly elké­szült új útburkolatot két oldalon kíséri új fasor, egy helyi vállalko­zásnak köszönhetően. ■ Bé.zs. ■ A fafajok kivá­lasztásánál szempont a jó várostűrés és a díszítő érték is. IUSTITIA EGYESÜLET Köszöni minden támogatójának, hogy 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítették programjaink sikeres lebonyolítását. A befolyt összeget (209 000 Ft) a város lakossága részére szervezett sportrendezvények (Hivatal Kupa és Iustitia Kupa, Domb-futás) költségeinek, egyéb nevezési díjak fedezésére fordítottuk. Kérjük, támogassa továbbra is rendezvényeinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18352979*1*03 BEUTALÓ ÉS VIZITDÍJ NÉLKÜL! Minden kedves érdeklődőnek és érintettnek nagyon hasznos lehet az az ingyenes hallásszűrés, melyet beutaló és vizitdíj nélkül, térítésmentesen végeznek Kecskeméten előzetes bejelentkezést követően. A már hallókészülékkel rendelkezőknek ingyenes tanácsadással, betanítással, tisztítással és készülék-beállítással állnak rendelkezésre. Lehetőség van elem, tiszítószer és egyéb tartozékok vásárlására. 6000 Kecskemét, Hornyik János u. 3. 76/506-442 Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80/204-489 Rajtunk a sor, rövid időn belül készülnünk kell az uniós elnökségre Szakmai konferenciát rendez­nek Felkészülés a 2011-es ma­gyar elnökségre címmel Kecske­méten, a Katona József Könyv­tárban, ma 10 órakor. Az unió soros elnökségéhez szükséges felkészülésről előadást tart: dr. Szőke Péter külügyminisztériu- mi osztályvezető, Zongor Attila, a Kultúrpont Iroda vezetője, Kövi László, EURES-koordinátor, Varsányi Balázs, a SOLVIT Köz­pont osztályvezetője és dr. Mor- vay György, a magyarországi Eu­rópai Fogyasztói Központ igaz­gatója. A rendezvényre a belé­pés ingyenes. ■ Cz. K. A vezérlő hibája miatt volt zűrös a közvilágítás Kecskemét több pontján is ta­pasztalhattuk hét elején, hogy kicsit zűrösen működött a közvi­lágítás. Reggel sötét volt egyebek között a Kiskőrösi úton, a Baj­nok utcán és a Széchenyiváros- ban. Ezzel szemben néhány órá­val később, fél nyolckor még ég­tek a lámpák a Széchenyi kör­úton. Az okokról a Démászt kér­deztük, ahol kiderült: a hétvégi óraátállítás miatt üzemzavar ke­letkezett a közvilágítást vezérlő rendszerben. A hibát hétfőn ki­javították, azóta újabb gondok­ról nincs tudomásuk. ■ T. V. Előadások életsorsokról és bibliai emberekről Ma 18 órakor folytatódik az Élet­sorsok - Bibliai emberek című előadás-sorozat Kecskeméten, az Erdei Ferenc Kulturális és Kon­ferencia Központban. Elsőként dr. Homoki Henriette - Candida, avagy a betegségeknek is van di­vatjuk címmel - tart előadást. Ezt követően a résztvevők dr. Szigeti Jenő történelemtudomá­nyi kandidátus, habilitált egyete­mi tanár tolmácsolásában József, az eladottból szabadító történe­tét hallgathatják meg. A rendez­vényre a belépés díjtalan. ■ S. H. HIRDETÉS I) lánchíd Utcai általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma közli, hogy az 1% SZIA feljanlások összegét, 501 827 Ft-ol tanulmányi versenyekre, kiváló tanulók jutalmazására, rászorult! gyermekek támogatására, valamint az iskolai kulturális és sportrendezvények színvonalasabbá tételére használta fel. Támogatásukat köszönjük. Továbbra Is várjuk felajánlásaikat. _ Adószámunk: 18342169-1-03 g Kuratórium Elnöksége S A Hajósi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány nevében ezúton mondok köszönetét minden jó szándékú adakozónak, aki személyi jövedelemadójának 1 százalékával segítette munkánkat. Az így befolyt összeget - 223.262 forintot - tanév végi jutalomkönyvek finanszírozására és kirándulások támogatására fordítottuk. Kérjük a jövőben is segítő támogatásukat. A kuratórium nevében: Balogh Gyárfás a kuratórium elnöke 1025868 kávai kitti: - Mióta középisko- lás vagyok, azóta használok chipkártyás bérletet. Kényel­mes: csak felszállók a buszra, és a leolvasó elé tartom. Arra viszont figyelni kell, hogy mindig legyen feltöltve. Jó do­log, hogy ezért nem kell sorba állni hónap elején a pénztár­nál. A központi pályaudvaron vagy a buszon is lehet érvé­nyesíttetni. (G. S.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom