Petőfi Népe, 2008. október (63. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2008. OKTÓBER 1., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP Bácsalmás fórum Holnap 17 órai kezdettel tájékoztatót tar­tanak a művelődési központ­ban a mikrovállalkozások fej­lesztéséről, a turisztikai tevé­kenységek ösztönzéséről. Ven­dég: Forgács Barnabás, a vi­dékfejlesztési minisztérium ál­lamtitkára. (J. J.) BaHÓSZÖg ALAKULÓ ÜLÉS A vasárnapi időközi önkormány­zati választást követően a ballószögi képviselő-testület október 13-án tartja alakuló ülését - tájékoztatta lapunkat Katona Imre polgármester. A 11 tagú testület új tagja Nothof Julianna. Őt Fidesz - KDNP-jelöltként választották meg. (S. H.) BtlgaC KIÁLLÍTÁS Ma 11 órakor tartják meg az ezévi Kiskunsági Alkotótábor záró ünnepségét, amely tárlatnyitó is egyben. A KEFAG bugaci oktatási központjában az alkotótábor munkájában részt vevő tizenöt művész közül heten neves kecskeméti művészek. S. H. Fájsz peca Hatvan deka híján húszkilós pontyot zsákmányolt egy fajszi horgász a hétvégén. Teleki Zsolt, a fadd-dombori holtágban a kora reggeli órák­ban fogta három szem fűzött, öreg kukoricával, húszperces fárasztás után. Az óriásponty hossza 85, átmérője 78 centi­méter. (G. Zs.) Kalocsa ünnep Közgyűlést és ünnepi megemlékezést tart pénteken fél hatkor a volt tiszti klubban a Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre. Megemlékeznek a Magyar Hon­védség megalakításának l(jO. évfordulójáról, az Aradi vérta­núkról. A Hadtörténeti Múzeum alkalmi kiállításával és a Kalo­csai Honvéd Kulturális Egyesü­let, a Klubszínpad, a Liszt Fe­renc és a Hétszínvirág AMI nö­vendékeinek műsorával Má­tyás királlyá koronázásának álítanak emléket. (K. T.) KÖZÉLETI HÍR • Zsigó Róbert (Fidesz), Baja és térsége országgyűlési képvise­lője fogadóórát tart holnap 10- től 10.30 óráig Szeremlén, 11.30-tól 12 óráig pedig Duna- falván a polgármesteri hivatal­ban. Nemcsak a fák, a gyerekek védelmét szolgáló terelőkorlátok is megsínylik a parkírozó autósok figyelmetlenségét. Alinak a fák, amíg tudnak életmód Sokan semmibe veszik az autójukon kívül eső világot Nemhogy az égig nem nő­nek, de az életben mara­dásra is esélytelen egyik­másik. Szomorú a fák sor­sa Kecskeméten, a vásár- csarnok mellett. Bajáki Zsanett Olvasói panasz irányította szer­kesztőségünk figyelmét a Petőfi- iskola előtti fasor folyamatosan romló állapotára. A néhány év­vel ezelőtt kiültetett fák közül már csak tizenhat van meg, ezek is alulfejlettek, sérültek. - Ez az utca nem képes befogadni a piac megnövekedett forgalmát, ezért az autósok minden kis felületet parkolóhelynek használnak - ír­ja le a helyzetet Nagy Istvánná is­kolaigazgató. - Az autósok nem erőlködnek a párhuzamos beál­lással, nekitolatnak a fáknak, meghúzzák őket, még a gyereke­ket védő korlátokat is kinyomják helyükből. Próbálkozott már kecskeméti Piac- és Vásárigazgatóság a sza­bálytalan, fákra káros parkolás visszaszorításával. Kun István, a cég vezetője szerint nem sok eredményt értek el. A közelmúlt­ban helyrerakatták a kúp formá­jú köveket, amiket a kocsik kere­kei billentettek ki a fák mellől.- A fák védelme kapcsán azt gondolom, hogy kevés lesz bár­milyen fizikai korlát mindaddig, amíg az emberek hozzáállása nem változik és nem látják be, hogy környezetünk védelme kö­zös érdekünk - hangzik Kun sommás véleménye. Megérdeklődtük a kertészet­től, hogy milyen favédelmi lépé­sekre számíthat a piac környéke. Oscar-díjas zsűrielnök Kecskeméten animációs fesztivál Alternatív KAFF-ogás fiataloknak a Városi moziban Alig ért véget a 8. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF), a szervezőbizottság máris meg­kezdte a következő seregszemle szervezését. Ez a kilences szám jegyében telik: 2009 júniusában a 9. fesztivált fogadja a hírős vá­ros. A zsűrielnöki tisztet az Oscar- díjas Rófusz Ferenc vállalta el.- A 2007-es KAFF a fiatalok fesztiválja volt - mondta Miku­lás Ferenc fesztiváligazgató. - Sok ifjú tehetségnek adtunk alkalmat arra, hogy bemutatkoz­zon, ám adósak maradtunk az­zal, hogy mind a magunk, mind a nagyközönség szá­mára meghatároz­zuk: milyen is az új generáció animáci­ós filmje? Egy újfaj­ta népművészet van születőben Magyar- országon is: a számí­tógépes animáció. Mindenki számára elérhető, könnyen elsajátítható, éppen ezért sokan vitatják művészi ér­tékét. A 2009-es fesztiválon sze­retnénk, ha a filmművészet ha­zai szakértői, eszté­ták és filmtörténé­szek, illetve maguk az alkotók határoz­nák meg, hogy mi adja az értékét a mai animációnak. A fiatalok számá­ra új vetítési és szó­rakozási lehetőséget is teremte­nek azzal, hogy - a kecskeméti városvezetéssel együttműködve ■ Tavasszal bevá­lasztották a KAFF-ot a világ tizenhárom legrangosabb animációs fesz­tiválja közé.- ismét megnyitják a Városi mo­zit, ahol alternatív „kaffogásra" lesz lehetőségük a fiataloknak. A fesztivál Kodály sorait vá­lasztotta mottójául: „Európában legyünk magyarok, Magyaror­szágon legyünk európaiak.” E gondolat jegyében jövőre is Kecskeméten vendégeskedik Európa. Több mint húsz európai és tengerentúli országból vár­nak filmet. A közönség mintegy négyszáz filmet láthat öt nap alatt. bR.J. I Aranyba foglalta a kaptárakat a hazai családok mézes munkája A Kárpát-medencei méhészek találkozója és a hozzá kapcsoló­dó Mézes Napok rendezvényso­rozat kilencedszer vonzotta Ba­ja főterére a mézbarátokat a hét­végén. Nyolc ürmös év után vég­re a hazai, köztük a dél-alföldi mézminták vitték a prímet a kül­honiakkal szemben. Korábban a zsűri a vajdasági, az erdélyi és a felvidéki mézeknek adta a leg­magasabb pontszámot. A hétvé­gén fordult a kocka. Idén az öt­venhárom, laboratóriumban be­vizsgált és édesszájú szakértők által értékelt mézminta közül csak tíz volt külhoni. A hazai méhészek a korábbi­nál érettebb, megfelelő mérték­ben beszárított mézekkel érde­meltek aranykaptárat (és ezüs­töt, bronzot). Bács-Kiskunból Szabados Miklós (Bátmonostor), Zsellér László (Baja), Délity Ádám (Sükösd), Schmidt Károly (Baja) hozzáértését és méhcsa­ládjaik szorgalmát ismerte el a zsűri. ■ Évmilliárdot kaptak a Leader minősítéssel Flivatalosan is megkapta a Leader minősítést a Dél-Pest me­gyei kistérségben a tíz önkor­mányzat alkotta vidékfejlesztési akciócsoport. A címmel egymilli- árd forint uniós támogatás jár. Ezt a pénzt 2013-ig kell felhasználni a csoport belátása szerint. A pá­lyázatokat az elkövetkező két hé­ten írja ki a kistérségi Leader- közösség. Tavasszal elkezdődhet­nek a fejlesztések. A Leader uni­ós program a vidék gazdaságá­nak fejlesztésére jött létre. A Dél- Pest megyében 2005 közepén Ceglédbercel, Csemő, Dánszent- miklós, Jászkarajenő, Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagy­kőrös, Nyársapát és Törtei fogott össze Leader-közöséggé. Vezető­jük, Pásztor Imre kőröstetétleni polgármester a sajtónak azt nyi­latkozta, hogy a most elnyert for­rásból elsősorban a gazdaság fej­lesztését szolgáló beruházások valósulhatnak meg. Októberben válnak ismertté a támogatásra ér­demesített fejlesztések, a pályá­zók az év elején pénzhez juthat­nak. ■ M. J. HIRDETÉS ____________________ Eg resből főtt - mázsányi cukrot ért A Petőfi Népe nemrégiben lezajlott lekvárfőzőversenyén több mint két­százféle finomságot kóstolt végig a szakértő zsűri, mire biztonsággal kijelenthette: mindenek közt az egresdzsem a legfinomabb. Vargáné Benkő Matild hetényegyházi háziasszony főztjét lapunk száz kilő cukor­ral jutalmazta. Az ajándékot munkatársaink, Tóth László és Cseh István tegnap adta át a családnak. Matild asszony elmesélte: nincsenek kőbe vésett receptjei, egyszerűen csak szeret kísérletezni a konyhában. Nos, ami a lekváreltevést illeti, igazán sikeresek a kísérletek. Az Égáz-Dégáz aláírta az Egészség Chartát Az Égáz-Dégáz Zrt. 2008. szeptember 25-én csatlakozott a Francia-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére létrejött Egészség Chartához. A Chartát közel ötven olyan Magyarországon tevékenykedő francia vállalat írta alá, akik szerelnének hozzájárulni munkavállalóik egészségének megőrzéséhez, az ehhez szükséges egészségesebb életvitel kialakításához, ezáltal egészségügyi helyzetük, közérzetük javításához. A társaságok a Charta keretén belül, ä munkatársaik körében támfgatjaka szűrési programokon alapuló egészségmegőrzés előmozdítását, az egészségtudatos gondolkodás egyre szélesebb körben való elterjesztését, beleértve a sportolás, az egészséges táplálkozás fontosságát is. Az ünnepélyes aláírásnak - ahol többek között jelen volt Székely Tamás egészszégügyi miniszter, René^audaut, Franciaország magyarországi nagykövete, Vincent Roussel, a Francia-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke - a szintén francia tulajdonú Sanofi-Aventis/Chinoin gyógyszergyár adott otthont. Az Égáz-Dégáz Zrt. a jövőben az eddigieknél is több programmal, akcióval szeretne hozzájárulni a Charta célkitűzéseinek megvalósításához. Égáz-Dégáz Zrt.- Novemberben kezdődnek az idei évi fapótlások, új fásítások munkái - kaptuk a tájékoztatást Nagy Ágnes főkertésztől. - A vá­rosban számos helyen megoldat­lan vagy rendezetlen a közterüle­ti zöldfelületek állapota. A prob­lémát sok helyütt a szabálytalan j parkolás okozta. Még számbavé­telük is gondot okoz, annyi van. A főkertész segítségnek tarta­ná, ha a polgárok írásban értesí­tenék a polgármesteri hivatalt ar­ról, hogy hol látnak fapusztulást, illetve hol sérült a zöldfelület. ► VÉLEMÉNY: 3. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom