Petőfi Népe, 2008. szeptember (63. évfolyam, 204-229. szám)

2008-09-22 / 222. szám

„Alkotó embereket kell nevelni!" bánszky pál Ha valaki nagyon tehetségesen csinál valamit, abból kellene megélnie Öt perccel hamarabb ér­kezem a megbeszélt hely­színre, a Magyar Naiv Művészetek Múzeumá­hoz. Dr. Bánszky Pál, Pali bácsi már vár rám: a szé­keket rendezgeti a kert­ben. Idillikus csend a vá­ros szívében, egy több százéves épület szom­szédságában. Zsámbóki Dóra- Amikor végigvezetett a mú­zeumának állandó kiállításán, nemcsak az alkotásokról, ha­nem az alkotókról is szívesen beszélt. Honnan ered a naiv-, illetve a népművészet iránti szerelme?- Falun, Kábán születtem, és fizikai munkásként kezdtem: cséplőgépnél, malomban. Tehát tudom, mit jelent a kétkezi mun­ka. Mindig nagyon becsültem az egyszerű emberek alkotásait, al­kotási vágyát. Becsülöm azt az embert, akiben benne van ez az alkotókészség, és ennek utat en­ged. Van, aki csak nyugdíjas ko­rában képes erre. A nagypolitika túlzottan azokat támogatja vagy ismeri el díjakkal, akik végeznek valamilyen művészeti főiskolát. Magyarországon utoljára 1955- ben adtak Kossuth-díjat ennek a rétegnek.- Ha már a díjaknál tartunk: 1994-ben ön is megkapta a Magyar Köztársaság Érdem­rendjének kiskeresztjét...- Nem ezért csinálom. Az én emberi modellem két dologból te­vődik ki. Amit csinál az ember, azt szeresse, a másik pedig, hogy legyen, maradjon tisztességes. Ha ez a kettő megvan, akkor az ember hosszú évtizedeken ke­resztül szívesen dolgozik.- Hogyan vezetett az út Kábá­ról, két évtizednyi budapesti munka után Kecskemétre?- Furcsa története van ennek. Nagyon nyitott művészetpoliti­kát folytattunk a Népművelési Intézet Vizuális Művészetek Bánszky Pál: - Naiv művészettel errefelé nem nagyon foglalkoznak. osztályán. Mi zsűriztük az avantgárdot és a hagyományos népművészetet is. Az akkori igazgatónknak - akit úgy hív­tak, hogy Vitányi Iván - nem tet­szett ez. Úgy érezte, hogy veszé­lyes ez a művészetpolitika, tá­madást intézett ellenem, és én egy hét leforgása alatt, 20 év után, otthagytam az intézetet. Akkor jöttem ide, Kecskemétre. Akkor már egy éve szerveztem itt az időszaki kiállításokat, és másfél éven belül állandó állá­som lett.- Kecskeméten és környékén hány naiv-, illetve népművész él?- Naiv művészettel errefelé nem nagyon foglalkoznak. Nép­művészettel foglalkoznak töb­ben, de ők elsősorban alkotók. Beleértem ebbe a kitüntetett népművész mestereket is, bele­értem a hímzőt, a szövőt, a fara­gót, a szobrászt, tehát minden­kit. Van ennek hagyománya a megyében.- Megélnek a mesterségükből?- Nem, nem élnek meg, de az életnívójukhoz hozzá tudnak ez­zel segíteni. Van olyan ismerő­söm - nem a megyében -, aki fantasztikusan tehetséges, fajá­tékokat készít, és 5-6 év próbál­kozás után visszament villany- szerelőnek. Ez nem jó. Ha vala­ki nagyon tehetséges, ha valamit nagyon jól csinál, abból kellene, hogy megéljen.- Ötven év múlva nem lesz, aki kosarat fonjon, csipkét verjen...? Közelkép dr. bánszky pál művészettör- ténész 1929. OKTÓBER 31-ÉN Kábán született. 1958-1978: Népművelési Inté­zet vizuális művészeti osztá­lyának tudományos munka­társa, majd az intézet főosz­tályvezetője, a tokaji nyári tá­bor vezetője. 1978-TŐL a kecskeméti Katona József Múzeum tudományos munkatársa, 1983-tól megyei múzeumigazgató. 1991-töl a kecskeméti Ma­gyar Naiv Művészeti Múzeum igazgatója. Nyugdíjba vonulá­sa után most két évre ismét visszatért, hogy a Naiv Múze­um szakmai irányítását végez­ze - társadalmi munkában.- Kétségtelen, hogy van ilyen veszély. Másrészt - s ez szintén aggodalommal tölt el, mert sze­rintem a tárgyak rovására megy- nagyon előretört a pénz. Nem vagyok biztos benne, hogy a tár­gyi népművészet szempontjából ez a fejlődés útja. Félek, hogy in­kább a kihalás felé sodor. Ami­kor mát'nem a szív diktál, ha­nem a megélhetés, akkor nem biztos, hogy jól já­runk. De összessé­gében mégis azt mondom: bizakodó vagyok. Átvészel­jük ezt az idősza­kot. Az egyik köny­vemnek éppen ezért választottam mottójául, hogy kiszoríthatja-e a természe­tes anyagot a műanyag világ? Kérdés. Bízom benne, hogy az emberek rádöbbennek, mennyi csodálatos szépség van a termé­szetes anyagban.- Mely gyűjtemények, múzeu­mok foglalkoznak még a tár­gyi népművészet összegyűjté­sével?- A néprajzi gyűjtemények­ben nagyon sok érték van Ma­gyarországon. A ’70-es évek ki­tüntetett időszak volt ebből a szempontból. Például elkezd­tünk újra játékokat készíteni, mert kivesztek a játékok. A mű­anyagjátékok törtek előre. En­nek a fordulatnak az eredménye a Szórakaténusz Játékmúzeum. Egyetlen játékgyűjteménye az országnak. Az ember emberi mi­voltához hozzátartozik, hogy já­tékkészítésen nevelkedjen. Óriá­si küldetés, amit a Szórakaté­nusz Kecskeméten betölt. Vagy szintén a 70-es években került ki sírjából a nemez. Kecskeméti­ek voltak ennek is a prófétái...- A társadalom ma mennyire nyitott erre a fajta művészet­re?- Szerintem nyitott. Az embe­rek elismerik, ha valakiben lát­ják a tehetséget. Az más kérdés, hogy képes-e támogatni anyagi­lag. Nagyon kevesen vannak, akik gyűjtenének. Kár, hogy ná­lunk még nincs olyan magánme- cenatura, amely támogatni tud­ná ezeket az alkotókat. Az embe­rek a megélhetésért küzdenek. A múzeumoknak, gyűjtemé­nyeknek pedig jobban kellene követniük a társadalmi változá­sokat.- Milyen üzenete van a nép­művészetnek és a naiv művé­szetnek a nehezen megszólít­ható fiatalok szá­mára?- A legfonto­sabbnak azt tar­tom, hogy már gyermekkortól próbáljuk nyitottá tenni az embere­ket az alkotásra. Alkotó embere­ket kell nevelni. Most ellentétes a tendencia, ezért különösen fontos lenne, hogy tudatosan tö­rekedjünk erre.- Ön mit kap a művészettől? Miért érdemes belefektetnie ezt a rengeteg munkát?- Körülbelül 500 alkotót elég intenzíven ismerek. Mindent ne­kik köszönhetek. Tanultam em­berséget, tisztességet, érzékeny­séget - ennek köszönhetem, hogy itt vagyok, s ennyi mindent tudok még mindig megoldani. ■ Naiv - e szó máso­dik helyen álló je­lentése a szótár­ban: „keresetlen, mesterkéletlen mo­dor, magatartás.” Kecskeméten lakké FASHION hamarosan újra megnyíló DOMUSm az alábbi munkakörbe munkatársakat keres: eladó-♦ asztalos I Érd.: 06-30/66-13-486 A TAKKO FASHION KFT. Kiskunhalason nyíló üzletébe KPCSKIDUM! Ei **ATÁ#A*á? fttfffff. Jelentkezni önéletrajz leadáséval ez alábbi e-mail címen: kriizt'ma.borYatli@takko.de »agy az alábbi címen lehet: Takko Fashion Kft. g 2040 Budaörs, Ebner György köz 4.1. em. § FOCIRAJONGÓK, FIGYELEM! A Malom Plázábary található ^ Éj Football World \ üzletünkbe ^ keresünk eladókat! Ha olyan munkát akarsz, ahol minden a fociról szól, jelentkezz: 70/702-3143; munka@hrnavigator.hu % A«lilX K/t. keres TISZAKÉCSKÉRE jól képzett, gyakorlattal rendelkező szakembereket.- LAKATOS - HEGESZTŐ - CNC-FORGÁCSOLÓ munkakörbe. Kiemelt kereseti lehetőség! Tartós, biztos munkahely! Jelentkezni: Domokos Ferencné személyzeti vezetőnél Tiszakécske, Dózsa telep 69. « Telefoma06-7m^3oS!7^54^159 1 • Jó a beszélőkéd? • Állás helyett keress inkább pénzt! Napi három-négy órában kell előadásokat tartanod az ország különböző pontján cégünk 40-00 vendége számára (betanítás után, az embereket mi szervezzük!). Ha úgy érzed, hogy képes vagy erre, jelentkezz! A jövedelem több, mint gondolnád! Érdeklődni lehet munkaidőben: 10-13 óráig az alábbi telefonszámon: ^ 96/57Ó-593 ^ SZERETI A KIHÍVÁSOKAT? Ebben az esetben kollégánk lehet! értékesítőt ÉS SZERVIZTECHIKUST keresünk. Bővebben: www.fagepszer.hu álláshirdetés 1010990 ^iNT&tggN>Nf«ao «.cib.hu <£) CI824? HITttVONAL 06 <10 222 333 KÖNNYŰ KEZDET! cm DEVIZA LAKÁSHITEL TÜRELMI IDŐVEL 6000 KECSKEMET, Csártyi u,1-3. Tel.: 76/500-471 6000 KECSKEMÉT, Rákóczi u. 14. Te!.: 76/496-178 Folyósítási díj nélkül! ® Jövedelemigazolás nélkül is! ® Értékbecslési díj visszatérítéssel!“* Jeten tájékoztatás nem teljes* körű. a termék részletes feltételeit az ügy- féltájékoztató, az ÁSzF és az aktuális kondíciós listák tartalmazzak. Az akció a 2008. szeptember 1 és 2008. szeptember 30. közölt teljes körűen beiogadott igénylésekre vonatkozik. A THM meghatározása az aktuális feltéte­lek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM nem tükrözi a hitei árfolyam- és kamatkockázatát, és meghatározása devizahitelek esetén a forintfizetések ala­pulvételével történt. 'THM: 6.54% (svájcifrank-alapú hitel. 20 éves futamidő, 5 M Ft hitelösszeg. 0% folyósítási dij. értékbecslési díj nélkül, havi kezelési költ­ség figyelembevételével, annuitésos hiteltörlesztés esetén). **A THM és az in­duló törleszt őrészlel meghatározása svájcifrank-alapú hitel. 20 éves futamidő, 5 M Ft hitelösszeg, 3 éves türelmi idő esetén, 0% folyósítási díjjal, értékbecslési díj nélkül, havi kezelési költséggel és passzív KHR-státusszal nem rendelkező ügyfél díjainak figyelembevételével történt. A 3 év türelmi idő letelte után, a megadott THM-érték mellett a törlesztőrészlet növekszik, a konkrét tórlesztórészteteket az ügyféltájékoztató tartalmazza, mely a bankfiókokban és a vAvw.cib.hu honla­pon található meg. ’"’Pozitív hitelbírálat esetén. További információért hívja a OB Hitelvonalat a 06 40 222 333-as telefonszémon, vagy forduljon bizalom­mal munkatársainkhoz bankfiókjainkban. Jelen hirdetés a OB Bank részéről nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése G I B BAN K (ÍKNLIUU (útin v A Generali-Providencia Zrt. Dél-alföldi Igazgatósága vezető 1""S) munkatársat keres Kecskeméti Kirendeltségére. Feladatok:- értékesítési egység irányítása, fejlesztése Elvárások:- felsőfokú végzettség,- céltudatosság,- eredményorientáltság,-jó kapcsolatteremtő készség,- önálló munkavégzés,- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret. Amit kínálunk:- versenyképes jövedelem,- szakmai fejlődés,- juttatási remdszer Előnyt jelent értékesítési területen szerzett tapasztalat. Fényképes pályázatokat a gyongyver.feketu@generali.hu e-mail címre kérjük küldeni a megjelentéstől számított 8 munkanapon belül. ióisi

Next

/
Oldalképek
Tartalom