Petőfi Népe, 2008. augusztus (63. évfolyam, 179-203. szám)

2008-08-29 / 202. szám

4 ORDAS PETŐFI NÉPE - 2008. AUGUSZTUS 29., PÉNTEK „Nem én alakítom a fát; hanem a fa alakit engem” Ordason hazajáró vendégnek számít hazánk legjelesebb népi- játék-készítő mestere. A 80 éves Czár János képzőművészeti fog­lalkozásokat tart a helyi gyere­keknek, valamint rendszeres ki­állító a falunapokon. A Népmű­vészet Mestere kitüntető címet is birtokló Jani bácsi ráadásul egyúttal játékmester, mesélő és költő is. Bánszky Pál művészet- történész így írt róla: „Czár János tárgyalkotó művészetének ki­emelkedően fontos alkotásai a betlehemek. Egy nehéz sorsú ember vágya mutatkozik meg bennük a boldogságra és szere- tetre, hitvallása a család szentsé­géről, megtartó erejéről”. Jani bácsi ma is aktív. Mikor a mestert felkerestük, éppen a Rá- kóczi-tölgyről leszakadt darabból faragott egy köztéri padot az ordasi tájház udvarán. - Nem én alakítom a fát, hanem a fa alakít engem - fogalmazott. Hozzátette: örül annak, hogy ma egyre in­kább visszatérnek a divatba a fa­játékok. Sok helyre hívják, és többen járnak hozzá tanulni is. Művészetét nem csak Magyaror­szágon ismerik el: rendszeresen invitálják külföldi országokba. Czár Jani bácsi a mai napig aktív. Még sokáig élni akaró falu a lét a tét Sokgyermekes családokat fogadnának be a jövőért A félezer lelket számláló Ordas önkormányzata akár nagycsaládosokat is letelepítene a faluban. A tét: a falu jövője. A Duna partján fekvő Ordas nem véletlenül kedvelt helyszí­ne az alkotó- és egyéb táborok­nak. Nemcsak a természeti kör­nyezet, hanem a takaros porták, hangulatos utcák is egy szebb múltat idéznek. A jelent azon­ban sajnos a súlyos anyagi gon­dok határozzák meg.- Hatvanmillió forintos a költ­ségvetésünk, és nem kapunk ÖNHIKI-támogatást, tavaly kies­tünk a jogosultak köréből. En­nek következtében jelenleg há­rommillió forintos hiányunk van. Amennyiben az ennek pót­lására vonatkozó pályázatunk nem talál támogatásra az Önkor­mányzati Minisztériumnál, ak­kor a legutolsó lyukba kell kap­csolnunk a nadrágszíjat - kezdi a beszélgetést a falu polgármes­tere. Szabó Zsolt hozzáteszi: 1997-ben iskolatársulást és kör­jegyzőséget hoztak létre Géder- lakkal. Előbbivel azóta Dunapa- tajhoz csatlakoztak, utóbbiba pe­dig Uszódot vonták be.- 13 fős az óvodánk és 21 fős az alsó tagozatunk, ennek elle­nére mindkettőhöz ragaszko­dunk, hiszen ez a jövőnk. Bár valóban nagyon szép a környék, nem akarunk üdülőfaluvá válni- hangsúlyozza a polgármester. A gyermeklétszám. növelése (vagy legalábbis a csökkenés megállítása) érdekében határo­zott lépésre szánta el magát az önkormányzat: egy komplett családi házat ajánlanak fel an­nak a nagycsaládnak, amelyik óvodás- és kisiskoláskorú gyer­mekeivel letelepszik Ordason.- Azt mondtam a helyieknek: hiába lenne márványból az utca, ha nincs, aki járjon rajta. Úgy gondolom, megér­tették: így talán van esélyünk, hogy megtartsuk az óvodánkat és az alsó tagozatot - reménykedik a falu első embere. A nehéz anyagi helyzetben azért minimális fejlesztési ke­ret Ordason is van. - Évente 5- 8 millió forintot tudunk építés­re fordítani. Idén a temető mel­Szabó Zsolt polgármester a helyi református gyülekezet gondnoki teendőit is ellátja. Azt mondtam a helyieknek: hiá­ba lenne már­ványból az utca, ha nincs, aki járjon rajta. letti járda térkövezése fog meg­valósulni. Ezenkívül tervben van, hogy az Ordas Jövőjéért Alapítvány 250 ezer forintból - és persze nem kevés önkéntes munka révén - egy szabadidőparkot alakít ki a Duna partján. Szeret­nénk felújítani és berendezni a táj há­zunkat, a művelő­dési ház mögé pe­dig egy gumiborítású sportpá­lyát képzeltünk el - sorolja Sza­bó Zsolt. A legnagyobb gondot - mint a kistelepüléseken általában - Ordason is a munkanélküliség jelenti. A faluban a legjelentő­sebb munkáltató egy hét főt fog­lalkoztató fröccsöntő üzem - rá­adásul a környező települése­ken sem sokkal jobb a helyzet. - Az egyetlen lehetőséget a köz­munkaprogram jelenti. Remél­jük, erre a jövőben még több forrás fog rendelkezésre állni - bizakodik a polgármester. Az ordasiak nem csalódtak a fiatal tanítóban szabó zsolt mindössze 26 , éves volt, amikor 1990-ben - tanítóként - Ordas első embe­révé választották. A polgár- mester azóta otthagyta a peda­gógusi pályát, és gazdálkodó­ként tevékenykedik. Azt mond­ja, így több ideje marad a falu ügyeinek intézésére. Emellett a helyi református gyülekezet gondnoki teendőit is ellátja. Vezetésével 2000­ben több mint kétszáz éves templomukat, 2006-ban pedig a mellette lévő parókiát újítot­ták fel. - Ez utóbbi átalakítást hárommillió forinttal kezdtük el. Pályázati és egyházi forrá­sok mellett a gyülekezet is na­gyon sok önerőt beletett a munkába. Gyakorlatilag cso­da, hogy megvalósult az ál­munk - mondja büszkén Sza­bó Zsolt. Az európai bicikliút vonzza majd a turistákat Falusi turizmus - Ordason ebben látják a kitörés lehetőségét. Tíz éve már ebből a megfontolásból fogtak bele a település „felvirá­goztatásába”: a köztereket és a magánportákat is beültették szebbnél szebb virágokkal. A kö­zös törekvés sikerre vezetett: 2001-ben egy különdíjat sikerült el­hozniuk a Virágos Ma- g}'arországért verseny­ről; 2004-ben a Tiszta falu - Szép környezet pályázaton bekerültek a megye öt legszebb faluja közé; 2006-ban pedig a Virágzó Ma­gyar Kertkultúráért Alapítvány különdíjában részesültek. Az önkormányzatnak nincs ugyan saját forrása a turizmus fejlesztésére, ám a helyiek a tele­pülés „hangulatának” megterem­tésével máris sokat tettek a fejlő­désért. A falu vezetése nagy re­ményt fűz a Duna menü európai kerékpárút megépítéséhez is, amelynek Bátya és Dunapataj kö­zötti szakasza már tervezés alatt van. Évek múlva talán még több hazai és külföldi turista is­merkedhet meg a környék ro­mantikájával. További igényes szálláshelyek kialakításával nemcsak a kerékpárosokat, ha­nem a vízi túrázókat, valamint a lovaglás és a horgászat szerelme­seit is még nagyobb számban ide tudnák csábítani. ■ Az ordasiak meg­teremtették a fa­lu „hangulatát”. OrdaSÍ Nyár Az évek óta megrendezett Ordasi Nyár rendezvénysorozat keretében a szervezők a könnyű- és ko­molyzenei koncertek mellett rendszeresen helyet biztosítanak képzőművészeti alkotótáboroknak is (képünkön). A sorozat csúcspontja az augusztus végén sorra kerülő Ordasi Falunapok. A környéken a monda szerint sok farkas tanyázott EREDŐ' A település neve egy személynévből alakult ki. Az ordas fekete, barna szőrszá­laktól tarkított színt jelent. Ezt a melléknevet elsődlege­sen a farkas szó jelentésvál­toztatására használták. A monda szerint Ordason sok farkas tanyázott. A település­ről már a XIII. századból lé­tezik írásos anyag, a Hunya­diak korában a kalocsai ér­sek birtoka volt, és a török időkben is fennmaradt - bár 1720-ban mindössze 32 lako­sa volt. Az ezt követő fejlődés következtében egy évszázad múlva már 845 fő lakott Or­dason. Jelentős népességfo­gyást a XX. század második felében élt át a jelenleg 500 fős falu. Értékes fafaragások díszítik a templomot vallás Az ordasi református templom II. József türelmi rendelete alapján 1785-86- ban épült fel a gyülekezet sa­ját erejéből. A templom bel­sejében látható értékes fafa­ragások Szerváciusz Péter híres fafaragó munkái. A leg­értékesebb alkotás a szószék felett lévő fakupola. A temp­lom falán emléktábla jelzi az 1898-as árvizet is. Ekkor 125 centiméter magasságig min­dent elborított a víz. „Majd kivisznek már engöm is a tölgyfa alá” rákóczi-fa Ordas jelképe a temető öreg tölgye, az úgy­nevezett Rákóczi-fa. Neve onnan ered, hogy a hagyo­mány szerint II. Rákóczi Fe­renc pihent meg alatta. A fa szinte eggyé vált a temető fogalmával. Sokszor mond­ják az öregek: „Majd kivisz­nek már engöm is a tölgyfa alá.” A fa védettnek van nyilvánítva. Alsó ágait a szá­zad elején kezdték csonkíta­ni, majd a ’40-es években újabb csonkítások következ­tek. A fa száradása valószí­nűleg a műút kövesítésével és a közelében történő te­metkezéssel magyarázható. Az 1990-es években rohamosan fejlődött a falu modernizáció Ordasnak 1991-ben épült ki telefonhá­lózata. A fejlesztést megelő­zően 5-6 vonal működött a községben, az is csak 8 órá­tól 16 óráig. Ugyanebben az évben ártézi kutat fúratott a község. 1995-ben megtörtént a falu földgázhálózatának kiépítése, majd két évvel ké­sőbb a közvilágítás is meg­újult: a régi elavult, nagy fo­gyasztású lámpák helyett új, nagyobb fényerejű, energia- takarékos lámpákat szerel­tek fel. A település útháló­zata 95 százalékban aszfal­tozott, valamint minden ut­cának betonjárdája van. A TESTÜLET Szabó Zsolt - polgármester; Varga Attiláné - alpolgármes-% tér; Borsodiné Vargacz Edit (független); Felnagy László (független); Kozákné Szent- györgyi Ilona (független); Ri- secskin Dénes (függeüen).

Next

/
Oldalképek
Tartalom