Petőfi Népe, 2008. július (53. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-01 / 152. szám

PETŐFI NÉPE - 2008. JÚLIUS 1, KEDD 4 PÁLMONOSTORA Apróságokban a nagyság rádiné gémes ildikő „A békességet tartom a legfontosabbnak” A Péter-Pál-napi búcsú szentmiséjét Antal pálos testvér és Bajkó Zoltán plébános közösen celebrálta. A környező tavak gazdag élővilága számos látnivalót kínál a turistáknak Pálmonostora környéke bővelke­dik idegenforgalmi jelentőségű természeti értékekben. A közeli Péteri-tó ma híres madárrezer­vátumnak számít, de hasonló népszerűségnek örvend a hozzá kapcsolódó Peregi-tó, illetve a gátéri Fehér-tó Pálmonostorát érintő része is. A tájat a szaba­don látogatható tanösvényen és a Kiskunsági Nemzeti Park ter­mészetvédelmi őre vezetésével ismerhetik meg az odalátogatók, akik számára kilátókat helyez­tek el a Péteri-tó környékén, ahonnan távcsővel, de akár sza­bad szemmel is zavartalanul megfigyelhetik a különböző vízi­madarakat. A környéken egyre többen tartanak lovat, ami egy­felől a lovas turizmus, másrészt a térségben egyre népszerűbbé váló fogathajtás meghonosodá­sára, fellendülésére utal. ■ A tájat tanösvényen is bejárhatják az odaláto­gatók. A község központjától meg­lehetősen távol, erdőkkel kö­rülvett tisztáson áll a Bagi-féle szélmalom. A szerkezetétől megfosztott, pusztulásnak in­duló épületet a rendszerváltás­kor visszakapta a Bagi család, tőlük egy francia matematika- tanár, bizonyos Alain Guillon vásárolta meg. A Tonnerrben élő tanárember ácsmester édesapjával közösen hozzáfo­gott a roskadozó épület helyre- állításához. Munkájukat nya­ranta külföldi egyetemisták se­gítik. Alain Guillon azt tervezi, hogy a felújított épületben Pál­monostora és a malom múltját, történetét bemutató helytörté­neti kiállítást nyit, amit min­den érdeklődő megtekinthet. Három jelölt közül Rádiné Gémes Ildikót vá­lasztották meg polgár- mesterré a pálmonosto- riak a 2007. októberi idő­közi választáson.- Kampányában egy sor, az elődeiétől merőben eltérő el­képzelést fogalmazott meg. Melyik a legfontosabb?- Terveim között már megvá­lasztásom előtt a béke megte­remtése szerepelt első helyen. Pálmonostorán számos egyesü­let, civilszervezet és kisebb cso­portosulás működik. Óhatatlan vagy inkább elkerülhetetlen a köztük időnként fellépő nézetel­térés. Bár nem gyakoriak, én mégis ezeknek a súrlódásoknak a számát szeretném még tovább csökkenteni. Több fórumon is el­mondtam már: Pálmonostora mindannyiunk közös otthona. Az itt élő közösségé, és az enyém is. Azt szeretném, ha elsősorban az összetartozás, nem pedig a széthúzás jellemezne mindnyá­junkat. Ha megtanuljuk tisztelni egymás személyét, munkáját, valószínűleg emberileg is köze­lebb kerülünk egymáshoz.- Mire futja a költségvetésből? Megvagyunk, megva­gyunk, bár korántsincs annyi pénzünk, amennyi kellene. Ezért úgy gondolom, olyan lehe­tőségeket kellene megcéloz­nunk, amelyek eredményt is hoznak. Itt vannak például a nagycsaládosok. Ha ők létre­hoznának egy egyesületet, lé­nyegesen nagyobb esélyük nyíl­na arra, hogy érvényesítsék ér­dekeiket. De ha mást nem tesz­nek is, csak találkoznak havon­ta vagy kéthavonta egyszer, és megosztják, megbeszélik közös gondjaikat, máris megköny- nyebbülnek, egyúttal gazdagab­bak is lesznek. Valahogy úgy képzelem én ezt, ahogyan ré­gen a népművelés folyt, a klasz- szikus népművelés. Szóval ren­dületlenül a kisközösségekben, az egymáshoz való közeledés­ben látom a jókedv, jó hangulat forrását. Mindemellett fontos­nak tartom szűkebb, tágabb környezetünk folyamatos szépí­tését, akár önkéntes faluszépí­tő, akár lakossági összefogás­sal, s persze önkormányzati pénzből is. Ebben a rohanó vi­lágban annyira megváltoztak az értékrendek, annyira eltávolod­tak az emberek egymástól, hogy különösen fontos a közös­ségi rendezvények szervezése.- Jelölésekor tele volt ötle­tekkel, lelkesedéssel. Most, a polgármesteri székből nézve, milyennek látja a helyzetet?- Az mára egyértelművé vált, hogy az elkövetkező évek­ben nem fogok tudni Eiffel-tor- nyot építeni Pálmonostorán. Valószínűleg nem is lenne rá igény. Csodát se tudok tenni. Természetesen én is szeretnék egy sor új dolgot megvalósíta­ni: házakat, utakat építeni. Ám erre egyelőre nincs fedezet. Ami halaszthatatlan, az a szennyvízhálózat kiépítése. Ez olyan uniós feladat, melynek elmaradásáért komoly bünte­tés jár. Úgyhogy gyűjtöm hoz­zá az információkat, anyago­kat, mert hamarosan bele kell vágnunk. Többmilliárdos beru­házásról lévén szó, megfelelő­en elő kell készíteni. Kampányom során három csoportba soroltam elképzelé­seimet. Az elsőbe azok kerül­tek, melyekhez nagyon sok pénz kell(ene). A második cso­portba tartozó tervekhez keve­sebb pénz, ám annál több jó­akarat szükséges. A végére maradtak azok - de előrekí­vánkoznak -, melyekhez szin­te nem is kell pénz, csak össze­fogás és jószándék. Ha Pálmo­nostorán jól érzik magukat az emberek, annak akarva-aka- ratlanul is híre megy. Olyan reklám ez, mely nagyobb hír­verést jelent a község számára, mint a legprofibbnak kikiáltott ügynökség legsikeresebb rek­lámblokkja. A község helyén egykor klastrom állt és működött a középkorban Pálmonostora története egészen az Árpád-korig vezethető vissza. Egy, az 1300-as évek közepe tá­ján kelt oklevél szerint a jelenle­gi község területén már akkor monostor állt, mely nevét Szent Péterről kapta. A középkori klastrom a tatárjáráskor elpusz­tult. Az elnéptelenedett területet IV. Béla király már pusztaként adományozta három családnak. A törökök kiűzése után az Orczy bárók kezére került. Tőlük Pallavicini Sándor őrgróf vásá­rolta meg. A mai Pálmonostora a török időkben előbb Puszta, majd Péteri-Pusztaként szere­pelt. Később Alsó- és Felsőpé- teriként jegyezték. Ez utóbbi két falu egyesüléséből jött létre 1900-ban Pálmonostora község, amely - nevében - máig őrzi a nagy elődök emlékezetét. Újabb sikerrel öregbítették a falu hírnevét A helyi Gárdonyi Géza Általános Iskola ismét nagyszerű eredmé­nyekkel gazdagodott. A Békés­csabán megrendezett országos diákolimpia döntőjében Kovács Deborah 600 méteren elért győ­zelmével a dobogó legfelső foká­ra állhatott fel. A fiú többpróba- csapat harmadik, míg a leány svédváltósok nyolcadikok lettek. A fiatal sportolókat Borbély Ad­rienn és Kurucz Kornélia készí­tette fel. Felvételünkön a bronzérmes fiú többpróbacsapat: elöl Varga Ben­ce, Kátai Tamás, Papp Krisztián, álló sor: Cseszkó Roland, Kátai Ti­bor, Lócskai Richárd. A polgármester asszony pedagógusnak készült a Dolgozott tanítóként, * ~ igazgatott művelődési RADINE GEMES ILDIKÓ ANNA Pálmonostorán született. Kö­zépiskolai tanulmányait Kiskunfélegyházán végez­te. Tanítói és népművelői oklevelét a bajai főisko­lán szerezte. házat, iskolát és kol­légiumot. Elvált, két felnőtt lánya és három unokája van. ff Kiállítás A ma is Pálmonostorán élő, vagy valaha ott élt gyerekek és felnőttek keze munkájából, régi fényképekből, érdekes tárgyak gyűjtemé­nyeiből nyílt kiállítás Péter-Pál napján a művelődési házban. Megóvni és megőrizni a tiszta forrást szálkái vendégház Minden év tavaszán megrendezik a hagyományőrző találkozót A sütő-főző verseny elengedhetetlenül a Falu ízeihez tartozik . Idén hatodik alkalommal rendez­ték meg a Falu ízei elnevezésű ha­gyományőrző találkozót a pál- monostori Szálkái Vendégházban. Az esemény házigazdája, Szálkái István lapunknak el­mondta: a minden év májusában megrendezésre kerülő eseményt kifejezetten azzal a szándékkal hirdetik meg, hogy bemutassák szüléink, nagyszüleink életmód­ját, megismertessék a ma embe­rével azokat az ízeket, szokáso­kat, tevékenységeket, melyek el­sősorban falun, illetve tanyán élő elődeinket jellemezték, s melye­ket örökül hagytak ránk. Mind­ezt olyan emberek teszik, akik koruk, tapasztalataik révén megfelelő hitelességgel tudják megosztani ismereteiket az ér­deklődőkkel. Napjainkban egyre több a mű­dolog - állítja Szálkái István, ta­lán éppen ebből ered, hogy a Fa­lu ízei rendezvények elképzelhe­tetlenek a sütő-főző versenyek nélkül, s melyek készítésekor el­sősorban a természetes alap­anyagok felhasználásával készü­lő, magyaros ízek kerülnek elő­térbe. A sütés-főzés mellett szá­mos egyéb szórakozási lehetősé­get is igyekeznek biztosítani: a lovaglástól a kocsikázáson, hor­gászaton át a különböző ősi kéz­műves- és jellegzetesen falusi te­vékenységek bemutatásáig. A vendégház évről évre növekvő forgalma azt bizonyltja: a tavasz­köszöntő rendezvények nem eredménytelenek. Ma már ta­vasztól őszig, az ország külön­böző tájairól érkeznek a vendé­gek, hogy tehenet, kecskét fejje­nek, főzzenek, lovagoljanak és megismerjék az Alföld, azon be­lül is Pálmonostora, illetve kör­nyéke táji szépségeit, és az elő­deinktől ránk maradt, értékek­ben gazdag hagyományokat. A „tiszta forrást”. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom