Petőfi Népe, 2008. június (63. évfolyam, 127-151. szám)

2008-06-02 / 127. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2008. JÚNIUS 2., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP Bácsalmás NINCS KIVÉTEL! Le­szavazták a városatyák azt az ötletet, hogy a törvényi kötele­zettség alóli kivétel lehetőségét kihasználva, a hivatali köztisztvi­selők létszáma három százalé­kát pályázat nélkül nevezzék ki. Bácsalmáson az új rendeletet a jegyzői álláshely tartós betöltet- lensége és az egyik köztisztvise­lő váratlan lemondása indokolta volna. Ám a képviselők többsé­ge úgy vélekedett: továbbra is pályáztatással kell betölteni az álláshelyeket. így nem alkottak új rendeletet. (J. J.) Baja ORGONA A Belvárosi Orgo­naesték keretében június 14- én, szombaton 19 órakor a Páduai Szent Antal-templom- ban, a nemrégiben felújított or­gonán a templombúcsúval kap­csolatban Hock Bertalan oígo- naművész, a Buda-vári Mátyás­templom orgonistája ad hang­versenyt a bajai Ad Libitum ka­marakórussal. Vezényel: Pethő- né Kővári Andrea. (R. R.) Kiskunfélegyháza bemutató Az ünnepi könyvhét keretein be­lül Miklya Luzsányi Mónika a Madárkenyér című novellásköte- tét ma délután fél 6-kor, Gubcsi Lajos Dallam az éjben című könyvét pedig csütörtökön dél­után fél 6-kor ajánlják az olva­sók figyelmébe a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. (H. R.) Kiskunfélegyháza létszám- csökkentés Tizennégy közal­kalmazottól válik meg az önkor­mányzat - erről döntött legutób­bi ülésén a képviselő-testület. Az önkormányzati fenntartású in­tézmények költséghatékony mű­ködése miatt kell a dolgozókat elbocsátaniuk. A nyár végéig a Móra Ferenc Művelődési Köz­pont dolgozóinak 16 fős létszá­mát 12-re csökkentik. A Többcé­lú Közös Igazgatású Közoktatási Intézményből nyolc, míg a Dar­vas József Általános Iskolából két pedagógust érint létszámle­építés. (H. R.) Mélykút MARTA Ismeretlen tet­tes szombatra virradóra a nagy­községben egy BMW 320 D tí­pusú személygépkocsit maró ha­tású anyaggal öntött le. A rongá­lással 600 ezer forint kárt oko­zott a kocsi tulajdonosának. TaSS BETÖRŐ Ismeretlen tolvaj járt szombatra virradóra egy tassi lakásban, ahonnan 311 ezer forint tűnt el - adta hírül a megyei rendőr-főkapitányság. Veszélyben élő gyerekek védelem Az életvezetési problémáknak a kicsik látják kárát Elérték céljukat az aláírásgyűjtők: Nagykőrös nem adja iskoláit Nehéz helyzetben lévő családok, veszélyeztetett kiskorúak, alkoholizmus, bántalmazás. Az önkor­mányzat és a civilszerve­zetek együtt próbálnak meg harcolni az aggasztó jelenségek ellen. Takács Valentina A kecskeméti önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjó­léti feladatairól olvashattak be­számolót a város képviselői a legutóbbi közgyűlésen. Az átfo­gó tájékoztató számos, elgondol­kodtató, aggasztó jelenségre vi­lágított rá. Kiderült: a városnak ugyan egyre nagyobb a lélekszá- ma - tavaly mintegy 110 ezer ember lakta Kecskemétet -, de ezen belül egyre kisebb a fiata­lok aránya. A tendenciában mindössze tavaly mutatkozott fordulat, amikor is a 18 év alatti­ak száma megközelítette a 2005- ös adatot. Az persze nem csoda, hogy az új építésű városrészek­ben, például Hetényben, Kada- falván magas a fiatalok aránya, a belvárosban és a villanegyed­ben azonban igen alacsony. ■ Gyakran a gyámhivatal­nak kell tisztáznia, hogy ki is az apa. Elszomorító, hogy évről évre több a veszélyeztetett gyerekek száma. Az esetek igen összetet­tek, hiszen szerepet játszik ben­ne a hátrányos helyzet, az alko­holizmus, a munkanélküliség, a szegénység, a családon belüli erőszak és az iskolai hiányzás egyaránt. Tavaly 437 gyereknél kellett intézkedni annak érdeké­ben, hogy megelőzzék vagy megszüntessék a veszélyezte­tettséget, és 269 esetben indult védelembevételi eljárás. A gyermekjóléti központ szá­mos speciális szolgáltatást vé­gez, ezek közé tartozik a kórhá­A18 év alattiak kor szerinti megoszlása Kecskeméten, 2007-ben: Korosztály Fő 0-2 éves 3549 3-5 éves 3307 6-14 éves 10357 15-18 éves 6275 Összesen: 23488 Tavaly a megyeszékhelyen 269 gyereknél kezdeményezték a szakemberek a védelembe vételt. ILLUSZTRÁCIÓ zi szociális munka is. Ennek azért van jelentősége, mert a gyermekosztályról érkezik be a jelzések hatvan százaléka a szü­lői elhanyagolásra és a gyermek­bántalmazásra vonatkozóan. A tájékoztató kitér a bölcső­dékre is. Ebből megtudhatjuk: a kihasználtság jóval száz száza­lék felett van, különösen 2006 óta. Akkor kaptak ugyanis az anyák lehetőséget arra, hogy a gyes mellett teljes munkaidő­ben, főállásban dolgozzanak. Márpedig a családok anyagi helyzete és a munkanélküliség­től való félelem sokakat arra ösz­tönöz, hogy éljenek a lehetőség­gel. Számos család kerül már-már kilátástalan helyzetbe. A Máltai Szeretetszolgálat által működte­tett 21 férőhelyes családok átme­neti otthona messze nem elegen­dő az igényekhez képest. Akik oda kerülnek, azokra néha jel­lemző, hogy generációkra visz- szamenőleg életvezetési nehéz­ségeik vannak, többszörösen hátrányos helyzetűek, gyakran deviáns életet élnek. Általában az agresszió, a családon belüli erőszak elől menekülnek az ott­honba. A gyámhivatali munka kap­csán következtethetünk arra, hogy nagyon sok gyerek szüle­tik házasságon kívül. Tavaly például a hivatalnak 321 kisko­rú családi jogállását kellett rendeznie, magyarán: ilyen­olyan formában pontot tennie az apaság kérdésének tisztázá­sára. ► NÉZŐPONT: 3. OLDAL Nem adja át a Pest megyei ön- kormányzatnak iskoláit Nagykő­rös. Ezt a szándékát csütörtökön lakossági nyomásra vonta vissza a városi képviselő-testület. A közgyűlés tavaly úgy látta: az egyre csökkenő állami nor­matíva mellett lehetetlen hosz- szabb távon finanszírozni a he­lyi költségvetésből az Ádám László ipari szakiskolát, a Wei­ner Leó zeneiskolát, valamint a speciális nevelést igénylő gyere­kek iskoláját, a Dalmadyt. Ezért mindhárom intézményt felaján­lották kezelésbe a Pest megyei önkormányzatnak. Összesen kö­zel ezer családot érintett volna a fenntartó változása. Az iskolák földrajzi áthelyezését ugyan hi­vatalos helyről nem mondta ki senki, ám a szülők többségének nem fért kétsége ahhoz, hogy a tanítás csak ideig-óráig marad Nagykőrösön, mert az új fenn­tartó takarékosság okán a szom­széd városban is működő ugyan­olyan oktatási intézményeldiez csatolja a körösi iskolákat. Ezért aláírásokat gyűjtöttek a képvise­lő-testület legutóbbi ülésén is­mertetett, az iskolák átadása el­len tiltakozó kiáltványhoz. Czira Szabolcs polgármester sürgősségi indítvánnyal vétette a I témát napirendre, és javasolta: a nagyszámú tiltakozásra tekintet­tel a városi közgyűlés vonja visz- sza az átadásról szóló határoza­tát. Nagyjából egyórás vita után a szenátus egyhangúlag elfogad- j ta a polgármester indítványát, így egyelőre a város kezelésében maradnak az iskolák. ■ M. J. Kétszázmillió forintra pályáznak a vízelvezetéshez Pályázatot nyújt be a kiskunfél­egyházi önkormányzat a bel- és csapadékvíz-elvezetés első üte­mének megvalósítására - hang­zott el a csütörtöki testületi ülé­sen. A beruházásban szerepel a vízgyűjtő területekhez kapcsoló­dó záportározók létesítése, és a zárt rendszerű belvízelvezető csatornák kiépítése. A projekt várható költsége 225 millió fo­rint, ebből vissza nem térítendő támogatás 200 millió, a saját erő pedig 25 millió forint. »H. R. A sportpályákon dolgoztak bűnmegelőzés Munkával könnyebb a visszailleszkedés A bíróságok által ingyenes köz­érdekű munkára ítélt bűnelkö­vetőkkel szembeni kiengesztelő- dés esélyét hangsúlyozta a mi­nap egy Kecskeméten tartott ta­nácskozáson Gönczöl Katalin, az Országos Bűnmegelőzési Bizott­ság (ÓBB) elnöke. A kriminológus pro­fesszor szerint könnyebb az elkö­vetők visszaillesz­kedése a társada­lomba, s kisebb a bűnismétlés veszélye, ha nem börtönbünte­tést, hanem valódi munkahelyen végzendő munkát írnak elő szá­mukra. Megfontolásra javasolta emellett azt a nyugat-európai gyakorlatot, miszerint az ingyen­munkát végző elítélteket eltérő színű munkaruha különbözteti meg a munkabérért dolgozó szo­ciális foglalkoztatottaktól. Feleky István, a Bács-Kiskun Megyei Bí­róság büntetőkollégiumának ve­zetője megerősítette, hogy a me­gyében működő bí­rák is osztják a köz­érdekű munkával kapcsolatos szemlé­letet, s az országos átlagnál jóval több ügyben hoznak ilyen ítéletet. A megyében azért is szabható ki több ilyen szankció, mert az igazságügyi hivatal pártfogói ta­lálnak olyan munkahelyet, amely az elkövetőket (ingyen!) foglalkoztatja, noha itt is tapasz­talható a munkaadók részéről idegenkedés az elítéltek iránt. A tanácskozáson a KTE Után­pótlás Futball Klub Kht. ismer­tette annak a pályázati program­nak az eredményét, melyben az ÓBB támogatásával 56 elítélt végzett közérdekű munkát a kecskeméti sportpályák fenntar­tásában. Kisjuhász Gyula elnök elmondta, hogy az elítéltek kö­zül csupán 7 személy változtat­ta át a munkát szabadságvesz­tésre, 37 ügyben teljesen ledol­gozták a büntetést, 15 ügyben pedig ez most van folyamatban. A projekt keretében 20 elítélt kisgépkezelői képzésben is ré­szesült, és sikeres vizsgát tett. ■ Bálái F. István ■ Az elítéltek többsége szíve­sen dolgozik a börtön helyett. Tisztó jítás a volt hadifoglyoknál AII. világháború során hadifogságban elhunyt bajtársaik emléke előtt tisztelegtek a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége megyei tagszervezetének tagjai. A kecskeméti Nagytemplom falán 10 évvel ezelőtt felavatott domborműnél Gyenes Sándor elnök méltatta a fogságba esett katonák hősiességét. A rövid ün­nepséget követően tisztújítást tartottak a volt hadifoglyok, mert a korábbi elnökség mandátuma lejárt. A jelen lé­vők egy fiatalembert, Réthy Tiborcot választották a megyei szervezet elnökének. Elnökhelyettes Vágó György, titkár Hudák Olivér, ellenőr Gyovai Antal lett. Gyenes Sándort, a korábbi elnököt tiszteletbeli elnöknek választották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom