Petőfi Népe, 2008. március (63. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-11 / 85. szám

PETŐFI NÉPE - 2008. ÁPRILIS 11., PÉNTEK GAZDASÁG 7 Együtt teremtettek értéket UNIVER coop zrt. Hetényegyházáii alapjaitól újul meg az áruház Patakyné Peák Mária irányításával 38 élelmiszerüzlet működik a térségben. A diákok országos versenyen mérték össze tudásukat nemrég Baján Érdemes elmenni olyan rendez­vényre, amit egy tucat bútor­gyár, belső berendezéssel foglal­kozó, illetve asztalosipari cég tá­mogat. Rájön a vendég, hogy va­lójában a jól képzett szakmun­kás ritkaságnak számít, eszerint óriási értéket képvisel a munkál­tatók számára. Fiatal és felnőtt mesterek, ha korszerű gépekkel felszerelt műhelyekben vizsgáz­tak, öregbíthetik a multik bács­kai beszállító cégeinek hírnevét. Baján szervezték meg az idén a megyei önkormányzat közokta­tási intézményében a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjét. Forgó Hajnalka, a szak­iskola igazgatóhelyettese el­mondta, hogy a három napig tar­tó, elméleti és gyakorlati részből álló verseny döntőjébe 12 szoba- festő-mázoló, valamint 10 aszta­losipari szerelő (ebből 2 bajai) ju­tott be. Taskovics Péter szakokta­tó kiemelte, hogy a magatartási zavarral vagy más okok miatt a tanulásban hátrányosnak számí­tó tanulók rendkívül fegyelme­zek és odaadó munkásokká, önellátó emberekké válnak. Ezt bizonyítják az országos verse­nyen elért minőségi mutatók is. Az asztalosok finoman megmun­kált bútordarabokat, a festők-má- zolók és tapétázók, pedig kifogás­talanul felújított tantermeket hagytak maguk után. K. L. Hogyan keressünk az Európai Unióban magunknak állást? Nemzetközi állásbörzét rendez­nek Budapesten 19-én 10 és 18 óra között a T-Com székházban (Krisztina krt. 55). A rendezvényen 15 ország 16 munkáltatója és 23 EURES-ta- nácsadója kínál majd állásokat. Az érdeklődők két nappal ko­rábban 17-én 15.30 és 17.30 kö­zött a megyei könyvtárban Békésiné Kerekes Judit EURES- és Kovács Attiláné Job Club-ta­nácsadóhoz fordulhatnak taná­csokért. A szakemberek tájé­koztatást adnak arról, milyenek is a munkavállalási feltételek az unióban? Melyek a keresett szakmák? Hogyan kell önélet­rajzot írni idegen nyelven? Mi­től függ a sikeres állásinterjú? A részvétel ingyenes. ■ B. Zs. Az országos körben közis­mert Univer márkanév a népszerű Univer kereske­delmi egységeket is jelen­ti. Idén a kereskedelem­ben akciósorozatokkal ünnepük az Univer 60. születésnapját. Sebestyén Hajnalka- Pontosan mire számíthat­nak a vevők? - érdeklődtünk Patakyné Peák Máriánál, az Univer Coop Zrt. vezérigazga­tójánál.- Megkezdődött az Univer 60 éves jubileumi tavaszi akcióso­rozata, melynek keretében nap mint nap más-más áruházunk­ban várják különleges akciók a vásárlókat. Ápriüs 9-étől 25-éig minden üzletünkben mintegy 120 cikket árusítunk 20-40 szá­zalékos engedménnyel. A17 nap alatt naponta más-más üzletben lesz a „boltshow”. A kijelölt hely­színeken még további 60 cikk várja kedvezménnyel vevőinket, akik ezeken a napokon sok-sok apró ajándékot is vihetnek haza. Ezt követően 2 hetenkénti váltás­ban egész nyáron tart az akciófo­lyam. Az utolsó szakasz az au­gusztus 18-tól október 17-ig tartó EXTRA Akciós Napok hatvan napja alatt vevőink a 2060 Ft fe­letti vásárlásnál urnába helyez­hetik el a vásárlási blokkokat Az akció végén kisorsolunk egy sze­mélygépkocsit, több LCD-tévét és videokamerát. A vevőket a részle­tekről folyamatosan tájékoztatjuk a Petőfi Népe hasábjain, illetve a szórólapjainkon.- Az akciókon túl mást is tar­togatnak erre az évre?- A növekedés, gyarapodás üzleti stratégiánk elengedhetet­len része. Ebben az évben telje­sen megújítjuk a hetényegyházi üzletünket, egy új szupermarket létesül 1000 négyzetméteren.- Mikor indul az építkezés?- A tervek szerint májusban kezdődik a bontás, az építkezés átfutási ideje 4-5 hónap lesz, így szeptemberben már nyithat az új áruházunk, ahol korszerű fel­tételek mellett sokkal szélesebb áruválasztékot nyújthatunk a hetényieknek.- Ezek szerint új termékcso­portok is helyet kapnak ősztől?- A napi friss áru bemutatásá­ra megduplázzuk a hűtőfelüle­tet, és ezzel a húsfélék, felvágot­tak, tejtermékek választékát tud­juk növelni. Helyet kapnak még a hidegkonyhai készítmények, sütemények, zöldség-gyümölcs áruféleségek. Újdonság lesz a látványpékség, ahol saját sütő­üzemünkben gyártott félkész termékeket sütjük készre és árusítjuk frissen. A hűtetlen cik­kek száma is növekszik: a jelen­leginél sokkal több áruféleséget tudunk a megnövekvő alapterü­leten bemutatni.- Lesznek más fejlesztések is 2008-ban az Univer Coop Zrt.- nél? bács-kiskunban, illetve Tata és Törökszentmiklós térségé­ben Az Univer Coop Zrt. 38 élelmiszerüzletetet működtet. Három saját sütőüzemmel ren­-A Coop csoport új informati­kai rendszert fejlesztett ki, amely sokkal több információt szolgáltat a munkánkhoz, mint a régi. Az átállás ebben az évben történik meg. Akkor végezzük jól a dolgunkat, ha a vevők ebből semmit nem vesznek észre. A boltokon túl a kecskeméti sütő­üzemben is megvalósult egy igen jelentős fejlesztés. A régi alagút kemencét cseréltük le egy korszerű, energiatakarékos ke­mencére.- A 60 éves jubileum remek alkalom arra is, hogy munka­társaiknak megköszönjék a közösen eltöltött éveket.- Nemcsak nekik szeretnénk delkezik: Kecskeméten, János­halmán és Törökszentmikló- son; az ott készült termékeik 55 százalékát saját üzleteik­ben értékesítik. köszönetét mondani, hanem üzleti partnereinknek is. Szeptemberben 680 dolgozónk­kal együtt ünnepeljük meg e je­les évfordulót. Az ünnepi ren­dezvényen 50 dolgozó kap majd jubileumi kitüntetést és jutalmat - megköszönve ezzel az Univer sikeressége érdeké­ben kifejtett hatékony munká­jukat. Október 8. ugyancsak je­les nap lesz: az Univer fennál­lásának 60. születésnapján partnereinket köszöntjük a cégcsoport többi tagvállalatá­val közösen.- Miben rejlik az Univer cég­csoport egyik pillérét is jelentő kereskedelmi ágazat sikeressé­ge?- Gondolkodás nélkül tudom válaszolni: az itt dolgozó embe­rekben. A munkatársak tehetsé­ge, szorgalma, a közös célért va­ló tenni akarás teremtette ezt az értéket. Olyan csapat tudott fel­épülni, amelyik képes az Univer Coop Zrt.-t továbbra is az élme­zőnyben tartani. □ Amerikai kézben a kecskeméti zöldségvetőmagot előállító vállalat Az amerikai Monsanto cég már­cius 31-én megvásárolta a hol­land de Ruiter Seeds zöldségve- tőmag-forgalmazó családi válla­latot, melynek kecskeméti érde­keltsége is van. Biense Visser, a de Ruiter Seeds vezérigazgatója úgy ítéli meg, hogy cége jövőjét a Monsantóba való beolvadás szolgálja leginkább. A molekulá­ris és termesztési eljárások vo­natkozásában világelső vállalat hozzáférhetővé teszi a legfejlet­tebb technológiákat, lehetővé vá­lik újabb termelékeny zöldség­fajták előállítása a hajtatásos ter­mesztés részére.* A vezérigazgató további előny­nek tekinti azt is, hogy fel tudják gyorsítani a terjeszkedést Ázsiá­ban és Dél-Amerikában. Kerry Preete, a Monsanto zöldségvető- mag-részlegének elnöke el­mondta: mivel a de Ruiter Seeds igen jelentős szakmai tudással bír a hajtatott paradicsom, pap­rika, uborka, dinnye, tojásgyü­mölcs és az alanynövények kitű­nő minőségű vetőmagjának ne­mesítése terén, a Monsantón be­lül a zöldségvetőmag-előállítás központja lesz. Úgy, hogy fenn­tartja márkanevét, sőt a de Ruiter jelenlegi teljes személy­zete is a helyén marad. A zöldségvetőmag-üzletben ma a leggyorsabban fejlődő ága­zat a hajtatás. A de Ruiter mag­vak éves eladásának növekedé­sét 8-10 százalékra becsülik az elkövetkező 5 évben. Jelentős szerepük van a forgalom növeke­désében a kelet-európai kerté­szeteknek is, melyek kiszolgálá­sára utóbb Kecskeméten hoztak létre regionális igazgatóságot Fülei Zoltán kertészmérnök ve­zetésével. ■ Nem tétlenkedtek az adóellenőrök az elmúlt hetekben Az APEH regionális igazgató­ságának a munkatársai az idén 6820 alkalommal végeztek el­lenőrzést a három megyében. Az ellenőrök mintegy 10,6 mil­liárd forintnyi adókülönböze­tet állapítottak meg, mely 82,5 százalékkal haladta meg az előző év hasonló időszakát. Büntetésként 5,1 milliárd fo­rintot szabtak ki. ■ B. Zs. A megye határain túl is népszerűek áruházaik GAZDÁK FIGYELEM! A *5gj|aj|Sft: Zetor traktorok importőre, a ZetorWest Kft segítségével közösen rendezi meg SZÁNTÓFÖLDI GÉPBEMUTATÓJÁT, Ahová szeretettel várja Önöket is. 8EMUTATÖSID0P.0NTJA Érdeklődni:+36 (3») 9411-167; +36 (30) 9411-178 TÍPUSOK: PROXIMA, PROXIMA PLUS, FORTERRA HA SZERETNÉ KIPRÓBÁLNI, NÁLUNK MEGTEHETI! A Pepsi Americas kecskeméti értékesítési csapatára keres Customer Representative (TERÜLET I KÉPVISELŐ) munkatársat. ELVÁRÁSAINK: <ú iskolai végzettség (legalább érettségi!, felsőfokú végzettség előnyt jelent, nagy munkabírás, jó fizikai állóképesség, ■ képesség az önálló munkavégzésre, rugalmasság, * kecskeméti, illetve Kecskemet környéki lakhely. Hasonló munkakörben szeneit tapasztalat előnyt jelenthet. FELADATOK: • túralista szerinti üzletlátogatások megvalósítása, • kereskedelemfejlesztő eszközök (hűtők, állványok) kihelyezése, fellöltése áruval, tisztítása, idegen termék eltávolítása, < a megfelelő termékskála és készlet biztosítása, • űztetszabványok vezetése, bolti árukészlet folyamatos mérése. Ha pályázatunk felkeltette érdeklődését számított 1 heten belül várjuk fényképes szakmai önéletrajzát a kővetkező címre: tobor7as@pepsi8mericas.com PEPSI ©AMERICAS ZZ HIRDETÉS Tisztelt Ügyfeleink! Több Ügyfelünk jelezte társaságunknak, hogy illetéktelenek megkeresték Őket társaságunk nevében, a földgázáremelésre hivatkozva, és ezzel párhuzamosan a gázkészülékeket is meg kívánták 5ézni- > “ / Ä 1L 1 II *«“» Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Égáz- Dégáz Zrt. a 2008. április 1-jétől életbe lépett tarifaváltozással kapcsolatban semmiféle vizsgálatot, 1 felmérést NEM VÉGEZ Ügyfelei körében. Föllos tudnivaló, hogy az érvényben lévő jogslabályoknak megfelelően társaságunk a földgázfogyasztók otthonában semmiféle műszaki tevékenységet: ellenőrzést, karbantartást sem végez. Bármilyen, a fenti jogcímen, társaságunk nevében történő megkeresés VALÓTLAN, ezért kérjük, hogy nagy elővigyázatossággal járjanak el. Égáz-Dégáz Zrt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom