Petőfi Népe, 2008. március (63. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-01 / 52. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2008. MÁRCIUS 1., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP • Ti" - " • •• . ‘ v.*: v :•• • ­Bugac BULI Jótékonysági bált rendeznek március 8-án, este 7 órától a bugaci Rigó József Általá­nos Iskola sportcsarnokában. A talpalávalóról a Pákái Band zene­kar gondoskodik. Az est bevételét az iskolás korú gyermekek javára fordítják. (H. R.) Csóiyospálos tavaszköszöntő Helyi és vendég előadók részvéte­lével zenei fesztivált tartanak ma este 6 órakor a közösségi ház­ban. (Sz. A.) Kecskemét projektor a Lestár Péter középiskola nyitott informa­tikai terméből valaki ellopott egy Hitachi projektort, megközelítőleg félmillió forint értékben. (M. Gy.) Kiskunfélegyháza koncert a helyi zenebarátok egyesülete vi­dám tavaszváró hangversenyt rendez ma este 6 órakor a Móra Ferenc Művelődési Központ szín­háztermében. Fellép a GAMF ka­marazenekara, Kulcsár Erika, és a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa, Szatmári Imre vezetésé­vel. (Sz. A.) Kocsér TÖRT A CSONT Megverte két barátnőjének nevelőapját egy fiatalember csütörtökön Kocséron. Az összetűzés azzal kezdődött, hogy a nevelőapa megelégelte a lányok és a srác hangoskodását az udvaron. Ki­ment a házból, rendre inteni őket, ám fellépését igen zokon vette az udvarló. Ököllel arcul vágta a fér­fit, aki beverte fejét a kapufélfába és eltört az arccsontja. A támadó ellen súlyos testi sértés miatt el­járást indított a rendőrség. (M. J.) Kunszeflimiklós LEPEL Érdekes­nek ígérkezik a holnap este 6 óra­kor kezdődő közönségtalálkozó témája az ÁMK klubtermében. Tamási József a városból elszár­mazott plébános, püspöki taná­csos mondja el Jézus halotti lep­le, vagyis a torinói lepel történe­tét. (M. J.) Lajosmizse KUKORICA Csütörtök­re virradóra vitte el valaki az JZY- 880 rendszámú tehergépkocsit és a hozzá csatolt pótkocsit. A szerelvényen 102 mázsa kukori­ca és 22 mázsa tritikálé volt. A kár 3 millió forint. (M. Gy.) Nagykörös FÉLPÁLYA Az állami közútkezelő március 19-én meg­kezdi a 441-es út városon áthala­dó szakaszának felújítását. Az építkezés idején félpályára terelik a járműveket. A munka várhatóan május végéig tart. (M. J.) FieiiíBe fesztivál Középsős és nagycsoportos óvodások énekeltek szerda délelőtt a kecskeméti Széchenyi Sétányi Óvodában. A gyerekek a megye ti­zenöt óvodájából érkeztek a Fülemüle Fesztiválra. A hagyományos versenyre 29 ovis nevezett. Minden versenyző egy szabadon választott dalt adott elő. A produkciókat szakmai zsűri értékelte. Hat kategóriában hirdettek eredményt. A rendezvényről egyetlen kis énekes sem távozhatott üres kézzel, emléklapot és egy apró fülemüle-figurát minden résztvevő kapott. M. A. Példaértékű nyomozás volt fórum Az országos rendőrfőkapitány Kiskunhalason járt Bencze József országos rendőrfőkapitány a na- pokbari Kiskunhalason lakossági fórumon vett részt, ahova a helyi Rotary Klub meghívására látogatott el. Pozsgai Ákos A főkapitány a schengeni csat­lakozás mellett a legnagyobb jelentőségű eseménynek a Rendőrség és a határőrség ösz- szevonását nevezte. - A rendőr­ség történetében ekkora átszer­vezés utoljára 1931-ben volt, amikor létrehozták a vidéki ka­pitányságokat - mondta Bence József. Az országos rendőrfőkapitány a régiót érintő ügyekről szólva példaértékűnek nevezte a hala­si rendőrkapitányság nyomozá­sát, amelynek során sikerült fel­deríteni a Duna-Tisza közén leg­nagyobb, de az ország más ré­szein is tevékenykedő illegális fakitermelő hálózatot. Az elkö­vetők több százmillió forint ér­tékben irtottak ki tarvágással er­dőket, hatósági engedély nélkül. Az ügyészség és a rendőrség szo­ros együttműködésének köszön­hetően azóta több mint félszáz gyanúsított ellen emelt vádat az ügyészség. Bencze József előadásában ki­tért arra is, hogy a jövőben fej­lesztik a kmb-s szolgálatot, a ta­pasztalatok szerint ugyanis a rendőrök többsége nem szívesen vállal körzeti megbízotti szolgá­latot. Hogy kedvet kapjanak hoz­zá, még ebben a fél évben, ismét közel a tiszti besoroláshoz helye­zik ezt a szolgálati ágat, vala­mint igyekeznek javítani a mun­kafeltételeiken. Erre a célra eb­ben az évben 2,5 milliárd forin­tot szán az ORFK. Eltűnt két utcányi szavazati értesítő Kecskemét-Katonatelepen két utcában 386 emberhez nem ju­tott el a szavazási értesítő - érte­sítette lapunkat Metzinger Éva, a város jegyzője. Egyelőre senki sem érti, mi történhetett a Mály­va és a Zsálya utca lakóinak le­veleivel. Metzinger Éva elmond­ta, hogy tegnap minden érintett­nek levelet írt, amelyben a nép­szavazással kapcsolatos összes információ benne van. A levele­ket hétfőn tudják postázni. A tör­téntekről megkérdeztük a kecs­keméti Posta vezetőjét. Tóth Tí­mea elmondta, egyelőre ők sem tudják, hogy történhetett meg a dolog. - Katonatelepen két kéz­besítőnk dolgozik. Az a munka­társunk, akihez a két utca tarto­zik, területének többi részére el­juttatta a szavazási értesítőket - mondta Tóth Tímea. Az ügyben vizsgálat folyik. ■ G. Z. Létramesék: több mint kétszázszor A 80 éve született Kovács Ildikó­ra emlékezik a Ciróka Bábszín­ház vasárnapi előadása. Ildikó néni - ahogy mindenki ismerte - 1990-ben csatlakozott a Ciróka társulatához és közel egy évtize­den át meghatározó személyisé­ge volt a bábszínháznak. Látás­módján, emberségén kívül tehet­séges határon túli alkotótársakat is hozott a színházba. Neki kö­szönhetően jött létre a kolozsvá­ri Puck Bábszínház és a Ciróka közötti értékes kulturális együtt­működés, amely-biztosította a cserejátékok lehetőségét. Ciró- kás évei nemcsak az előadások sikerében mutatkoztak meg. A bábszínház szeretetét, a szakmai összetartozás fontosságát, a kö­zönség, a gyerekek tiszteletét is megtanította a vele együtt dol­gozóknak. Hét év alatt tizenegy előadást hozott létre a Ciróka színpadán. „Nem kis büszkeséggel gon­dolok arra, hogy annyi éven át megosztottam velük az életemet, érzelmi, szakmai összetartozás­sal. Jó kalandja, ajándéka volt az életemnek ez a szakasza. Öröm­mel és szeretettel gondolok visz- sza ezekre az együtt töltött évek­re” - emlékezett vissza Kovács Ildikó a Ciróka 20. születésnap­ja alkalmából. Több közös produkcióra már nem lesz lehetőség, de hitét, em­berségét őrzik előadásai. A hol­nap látható Létramesék című előadás több mint kétszáz alka­lommal örvendeztette már meg a gyerekeket. ■ R. J. Karátson Gábor író, festőművész lesz a mai vendég Kecskeméten a Városi Kulturális Mozgalom (Vákum Egyesület) folytatja a Század Arcai soroza­tát. Fejtő Ferenc és lancsó Mik­lós után Karátson Gábor írót, fes­tőt látják vendégül ma 17 órától a 10 perc Köz-Pont közösségi tér­ben, a volt Bahia pincében (Wes- selényi-Rákóczi utca sarok). A Század Arcai elnevezésű soro­zatban olyan hírneves magyar értelmiségiek szólalnak meg, akik gondolkodói, illetve művé­szi tevékenységükkel komoly nyomot hagytak a huszadik szá­zad magyar kulturális közegé­ben. ■ G. Z. MŰHELYVEZETŐ Feladatok:- a gyártáshoz, üzemfenntartáshoz szükséges készülékek, céleszközök legyártása egyetemes forgácsológépeken- a gyártásban, üzemfenntartásban részt vevő gépek, berendezések eseti ill. megelőző karbantartásainak koordinálása- karbantartáshoz, gépkezeléshez szükséges dokumentáció adminisztrálása, naprakészen tartása (ISO szerint) Követelmény:- szakirányú végzettség- forgácsolásban szerzett szakmai tapasztalat- felhasználói szintű számítógépes ismeretek- kommunikációképes angol- esetleg németnyelv-tudás előnyt jelent- csoportvezetői gyakorlat előny HIRDETÉS BESZERZŐ Feladatok:- a termeléshez szükséges alapanyagok beszerzése- kapcsolattartás a beszállítókkal- közreműködés a gyártási program ütemezésében- készletgazdálkodás Követelmények:- műszaki és/vagy kereskedelmi végzettség- megfelelő kommunikációs készség- középfokú (kommunikáció képes) angolnyelv-ismeret- Ms Office felhasználói ismeretek Előny:- beszerzés területén szerzett tapasztalat- vállalatirányítási rendszer ismerete- vámügyintézés gyakorlat ill. végzettség- német nyelvtudás Buczkó Péter, Schaffner EMV Hungary Kft. Tel.: 76/500-006 Idén is megrendezik a tavaszi fesztivált kultúra A színvonalas programok nagy része ingyenesen tekinthető meg Március 19. és április 7. között rendezik meg a megyeszékhely egyik legnagyobb kulturális eseményét, a XXIII. Kecskemé­ti Tavaszi Fesztivált. A szűk há­rom hét alatt, eddig sosem lá­tott programgazdagság várja a kikapcsolódni vágyókat, hogy minél többen részesüljenek a város és a kistérség művészeté­ből. Dr. Zombor Gábor polgár- mester a tegnapi sajtótájékozta­tón a következőket mondta: - A Tavaszi Fesztivál kezdete min­dig nagy öröm, hiszen a boron- gós téli napokat lezárhatjuk egy ünneppel. Ebben az évben húsvét az első áprilisi hétvégé­re esik, ezért több egyházmű­vészeti jellegű programon is részt vehetnek az érdeklődők. A már hagyománnyá váló Bo­hém Fesztivál, a Thália szeke­rén, a Mozaik és a Kecskemét Fringe is színesítik a palettát, számos kiállítás­sal, amelyek önma­gukban is figye­lemre méltóak. A helyi művészeti együttesek mellett, világhírű előadókat is köszönt­hetünk a színpadon. Számom­ra különösen vonzónak ígérke­zik a nyitóprogram, a New York-i Jósé Limón Dance Com­pany fellépése, de remélem lesz alkalmam minél több eseményt megnézni. A szervezők munkáját dicséri, hogy idén 36 helyszí­nen, 106 rendezvény látogatha­tó. Köztük szerepel a Mun- kácsy-kiállítás, amelynek belé­pőjével megtekinthető a Bozsó Gyűjtemény Mun­kácsy kortársai cí­mű tárlata, és az Er­dei Ferenc Kulturá­lis és Konferencia Központban Kovács Gábor gyűjteménye is. Egyedül­álló Bánk Bán előadás látható a Református Kollégium díszter­mében, amelynek különlegessé­ge, hogy Zsótér Sándor rendező teljes mértékben a darab erede­ti szövegéhez ragaszkodott. A Tavaszi Fesztivál művésze­ti programjainak nagy része in­gyenesen megtekinthető, a ki­emelt eseményekre is kedvező áron lehet bejutni, illetve bérlet is váltható: felnőtteknek ötezer, nyugdíjasoknak és diákoknak háromezer forintért, amely öt zenei előadásra érvényes. A sokszínű rendezvénysorozat le­hetőséget nyújt a város lakói­nak és az idelátogatóknak, hogy kortól és nemtől függetle­nül örömet találjanak a felkí­nált programokban. Ez a termé­szet megújulásának ideje, ám a fesztivál résztvevői, az igé­nyes szórakozás keretein belül, részesei lehetnek a város kul­turális és művészeti megújulá­sának is. ■ Bajáki Zsanett ■ Harminchat helyszínen száz­hat rendezvény látogatható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom