Petőfi Népe, 2007. december (62. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-20 / 296. szám

ADVENT PETŐFI NÉPE - 2007. DECEMBER 20., CSÜTÖRTÖK 5 Mindenkinek láthatóvá tenni Jézus arcát bencés nővérek Nekik a valódi ajándék a betlehemes játék a környező családok gyerekeivel A tiszaúj falui bencés ko­lostor augusztusban ün­nepelte alapításának nyolcvanadik évforduló­ját. Alapjait, egyben a bencés rend női szerzetét (ágát) 1927-ben a Celldö- mölkről elszármazott Be- recz Erzsébet, a későbbi Skolasztika nővér rakta le; kifejezetten az Alföld misszionálása és az akkor jellemző testi és lelki nyo­mor enyhítése céljával. Szász András Az első bencés kolostort, ami egyben Magyarország első szer­zetesközösségének székhelye is volt, Géza fejedelem uralkodása idején, 996-ban alapították Pan­nonhalmán. A hittérítő munká­ban a bencések voltak Géza fiá­nak, államalapító Szent István ki­rályunknak legbuzgóbb segítői. Az 1927-ben alapított, az anya­ház szerepét és a nővérképzés feladatait betöltő, régi tiszaújfa- lui kolostor 1950-ig műkő- É dött. Öt évvel a második világháború befejezése A sima alföldi tájban kilométerekről észrevenni a tiszaújfalui bencés kolostor kéttornyú templomát. után a magyarországi szerzetes- rendeket, köztük a bencésekét is feloszlatták, a nővérek szét­szóródtak a világban. Néhányan Pannonhalmán találtak otthon­ra, a többiek különböző plébáni­ákon kerestek menedéket. Az akkor még önálló Tiszaújfalun mindössze egyetlen nővér ma­radt. Negyven évvel később azon­ban ismét megjelentek Szent Be­nedek leányai Tiszaalpár hatá­rában, hogy birtokba vegyék egykori épületeiket, és újrakezd­jék áldásos tevékenységüket a hatalmas tanyavilágban. S egy híján ezer esztendővel a Szent Márton-hegyi - ma már - főapát­ság alapítása után, 1995. szep­tember 23-án ismét kolostort ál­dottak meg Magyarországon, Háromszáz kilométerre Pannon­halmától, az alföldi Tiszaújfalun a bencés rend női képviselőinek zárdáját szentelte újra Dankó László, a Kalocsa-kecskeméti Főegyházmegye akkori érseke. A szerzetnek ma huszonnégy tagja van. Tizenkilencen Tisza­újfalun élnek, öt idős nővérről a pannonhalmi főapátságban gon­doskodnak. A zárda élén a nyár­lőrinci származású Magdolna nővér (Varga Borbála) áll, aki egyben a női szerzet vezetője, perjelnő:- így, az adventi időszak­ban mindig eszünkbe jutnak a régi karácsonyok. Akkor is karácsonyra készültünk, amikor harminc esztendő- vei ezelőtt a hi- vatásomat meg­kaptam. Sok mindenre em­lékszem abból az időből, de egy mondat min­dennél világo­sabban megma­radt bennem, így szólt: „Jó len­ne, ha igazán meg tudna szü­letni a szívünk­ben a kis Jézus karácsonyra.” " ■ Készülnek a karácsonyfára, illetve az alá szánt mézeskalácsdíszek. Feketében Eszter nővér, Benedikta és jobbra Magdolna, a perjelnő. Mert őáltala tud kiteljesedni szí­vünkben a szeretet, teljesebbé válni a karácsony.- Karácsonyt kétféleképpen is meg tudom közelíteni - mondja Benedikta nővér (Szabó Kriszti­na). - Mit jelent számomra, az egyén, és mit a közösség számá­ra? Kisgyerekeket tanítok, gyak­ran magyarázom el számukra a kereszt jelentését. A feszület füg­gőleges szára Istennek az embe­rek iránti szeretetét szimbolizál­ja, a vízszintes az emberek köz­ti szeretetkapcsolatra utal. Isten­nel való kapcsolatom azt jelenti: az életemet tettem arra, hogy megtaláljam a Megváltót, hogy bennem szülessék meg, bennem nőjön fel, és úgy legyek a társa Jézusnak, hogy vállaljam életét örömben, magányban, szenve­désben, a kereszten... így, az ad­venti várakozás időszakában többször éreztem úgy, hogy rövid ez a négy hét. Sokkal többre vol­na szükségem ahhoz, hogy meg­felelően felkészüljek a születen­dő kis Jézus méltó fogadására.- Bár leélt éveim alapján én va­gyok a legidősebb, az egyházi tör­vények szerint mégis a legfiata- labbnak számítok, mivel csak nemrég léptem be a rendbe - így Eszter nővér (Szabó Borbá­la). - A karácsonyt megelőző adventi várakozás mellett én az augusztus el­sején esedékes örök fogadalom­ra, elköteleződésre is készülök. Jövedelem híján a nővérek egymást nem nagyon ajándékoz­zák meg, Elöljárójuk, Magdolna nővér az, aki különböző aprósá­gokkal lepi meg karácsonykor rendtársait. A valódi ajándékot azonban az a betlehemes játék jelenti számukra, amit minden évben a környező családok gye­rekeivel közösen adnak elő. Ami­kor elérkezik az ideje, berakják a kellékeket az autóba, beülteük a játékban részt vevő gyerekeket, és végigjárják a környező tanyá­kat, hogy eljuttassák az ősi játék­kal az emberekhez a Megváltó születésének örömhírét. Nem fe­ledkeznek meg a kolostorral szomszédos Pax Otthon idős lakóiról sem. Az ünnepi készü­lődés egyik fontos szereplője az a Szűzapya-szobor is, ami karácsony előtt nyolc nappal „indul el", hogy egy-egy napot valamelyik nővérnél töltsön. A soros rendtag kis trónust készít a hozzá érkező, nála „szállást ke­reső" Mária-szobor számára, égő gyertyát helyez melléje, hogy méltóvá tegye hajlékát Isten any­jának a befogadására. Másnap aztán jönnek a nővérek, és ad­venti énekek kíséretében átvi­szik a szobrot a következő befo­gadó szobájába, A karácsonyi készülődéshez tartozik a mézeskalács-készítés is. Az ügyes kezű nővérek fenyő­fát, angyalkákat készítenek, dí­szítenek. Ezek egy része a kö­zösség karácsonyfájára kerül, a többi az ünnepi asztal fényét nö­veli majd szenteste, de ajándéko­zásra is futja belőle. A sima alföldi tájban kilomé­terekről észrevenni a tiszaújfa­lui bencés kolostor kéttornyú templomát. A fehéren fénylő fa­lú épület irányjelzőként emelke­dik ki környezetéből, ahogyan alapítója, a celli kék szellemnek nevezett Berecz Skolasztika nő­vér is, aki Isten fénylő ekevasá­nak tekintette magát. Mert ha a lelkünket nem tudjuk megfelelő­en fényessé tenni, feltölteni, el­halványul, kialszik körülöttünk minden ragyogás és pompa. A több mint kétezer éve tartó vára­kozás mellett ez advent legfőbb, máig érvényes üzenete mind­annyiunk számára - vallják a ti­szaújfalui bencés nővérek. ■ Az ünnepi ké­szülődés egyik fontos szereplő­je egy Szűzanya- szobor is. Ferenc József, az erdélyi havasok Mikulása EGYSZER RÉGEN egy pap bará­tom mesélte, hogy Balánbánya környékén él egy rejtélyes öregember, aki karácsony táján sorra járja a vidék nélkülözőit, élelmet visz nekik, tüzelőt és játékot. De olyan ügyesen lopja oda ajándékait, hogy még soha senkinek sem sikerült tetten érnie. így csak sejtik, ki is le­het valójában. sokáig én is hiába kerestem, ajtaját rendszerint zárva talál­tam. Aztán egy késő őszi dél­után sikerült rátalálnom. Épp rozsét gyűjtött az egyik erdő szélén. Láttam, meghökkent. Néhány pillanatig tétovázott, végül vállára vette a rőzseköte- get,'és intett, hogy kövessem. Kiderült: valódi neve Péter Fe­renc, de a környéken mindenki Ferenc Józsefnek Ismeri. Maga sem tudja, mikor és hogyan ra­gadt rá a Monarchia hajdani császárának neve, csak arra emlékszik, hogy már gyermek­ként is így szólították a pajtá­sai. És azóta is folyamatosan, immár nyolcvanhét esztendeje. takaros háza egy kiugró szik­la alatt lapul Balánbánya észa­ki határában, a Nagyhagymás­ra vezető út mellett. Faragott tornácú, zsindellyel fedett, amolyan valódi székely boro­naház, amilyet tucatszám látni a gyergyói és csíki havasok aljában. Azért mégsem egé­szen olyan. Ottho­nosabb. Vastag ge­rendákból össze­rótt falai békét, nyugalmat áraszta­nak. Még a kéményéből felszál­ló füstnek is meleg otthonsza­ga van. Ferenc József azonban mégsem a házának, annál in­kább a szívének és kézügyes­ségének köszönheti hírnevét. mesélik, szép féleségével és öt gyermekével évekig boldogan, gondtalan szeretetben élt a szikla alatti házban, mígnem egy szörnyű vonatszerencsét­lenségben mindenkije odave­szett. A tusnádfürdői tömegbal­esetről hónapokig cikkeztek az újságok. Néhány szemtanú ál­mában időnként még mg is meg-megjelennek a szakadék­ba zuhant szerelvény mellé ki­terített, a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, véres holt­testek. a tragédia után Ferenc József sokáig ki se mozdult a házából. Zárkózottá, magá­nyossá vált, kerülte az embereket. Évekkel a gyász után Is csak tett­vett, szöszmötölt a ház körül, senki­hez sem szólt, még csak nem is köszönt. Talán tíz esztendővel családja elvesztése után egy környékbeli favágóra dőlt a fa. A fiatalember társai­val Egyeskő alatt döntötte a té- lirevalót, fent az erdőn. Hirte­len erős, havat sejtető szél tá­madt, és a fa nem úgy dőlt, ahogy kellett volna. A favágó lába megakadt egy kiálló gyö­kérben, nem tudott idejében el- ugrani, maga alá lapította a ha­talmas fa. Amikor társai lefűré­szelték róla a vastag törzset, még élt. Vérhabos szája motyo­gott valamit, de már nem lehe­tett megérteni szavait. Nyögött egyet, szeme megakadt egy fe­hér felhőfoszlányon, aztán nem mozdult többé... Mire leértek vele, már egészen merev volt. Két fiúgyermeke maradt ár­ván. és azon a karácsonyon megtör­tént az első csoda. Az özvegy­nek Csíkszentdomokoson akadt dolga. Reggel korán, még pirkadat előtt befogta a lovat a szán elé, felültette, jól bebugyo­lálta a két fiút, és nekivágott a sötét útnak. Késő este tértek csak haza. Legnagyobb megle­petésükre a tornácon, végig a fal mellett legalább egy hónap­ra elegendő, apróra vágott tűzi­fa sorakozott. Az ajtó előtt fe­nyőillatú, vasalt talpú szánkó, rajta fából kifaragva takaros kis szekér, előtte két apró ökröcs- ke, mellettük két ficánkoló pa­ripa. Annyira élethű mind­egyik, hogy az ember szinte várta, mikor nyerítik vagy bő­gik el magukat. A szán mellett tele általvető, benne sonka, kol­bász, frissen sült kenyér és ka­lács. Ugyan kitől származhat ez a jótétemény? - törte fejét az asszony, de sehogyan sem ta­lált választ. Néhány nappal ké­sőbb egy másik özvegy is ha­sonló esetről számolt be. Kará­csonyig még négy helyen buk­kant fel a rejtélyes Mikulás. MEGINDULT a szóbeszéd. A környékbeliek mindenkit számba vettek, végül kisütöt­ték: egyedül Ferenc József te­hette. Ezt látszott alátámaszta­ni a fából készült állatkák fi­nom mívű faragása is. (A véső kezelése sok mindent elárul a mesterről!) A rejtélyes esetek egyre gyakoribbá váltak, de a jótékonykodó Mikulás kilétére továbbra sem derült fény. Úgy négy-öt éve, szent­estén Ferenc József már épp lefekvés­hez készült, ami­kor kívülről valaki erősen megdönget­te a házajtót. Az öreg leakasztotta az asztal fölött lógó lámpát, az ajtóhoz csoszogott és szélesre tárta. Legalább húsz behava­zott, kucsmás, kendős férfi és nő toporgott a térdig érő, fris­sen esett hóban. S ahogy ott állt némán a meglepetéstől, egyszer csak a kendősök köré­ből felcsendült az ősi dal: „Eljövénk e házhoz, hogy hírt adjunk róla, aki megszületők barmoknak jászlába..." Azóta minden év szentestéjén útra kelnek a környékbeliek - balánbányaiak, csíkszent- domokosiak, gyergyószent- miklósiak -, hogy köszöntsék és ajándékokkal halmozzák el titokzatos jótevőjüket, a havasi Mikulást. tempfli József PÜSPÖK szerint karácsonykor mindenki aján­dékozni akar. Ezt a szándékot kellene kiterjeszte­nünk az év minden napjára, hogy le­gyen mindig aján­dékozásra kész em­berségünk mások­kal szemben: tisz­teletben, becsületes munkában, az emberi hibákon való felülemelkedésben. S mindezt szeretetből. Mert a szeretet maga az örök kará­csony. ■ Szász András ■ Évekkel a gyász után is csak tett-vett, szösz­mötölt a ház kö­rül, senkihez sem szólt. ■ Legalább húsz behavazott, kucsmás, ken­dős férfi és nő toporgott a tér­dig érő hóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom