Petőfi Népe, 2007. december (62. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-20 / 296. szám

SZERKESZTETTE: TAKÁCS VALENTINA TELEFONSZÁM: 06-76/518-256 E-MAIL: szabov@petofinepe.hu KECSKEMÉT PETŐFI NÉPE - 2007. DECEMBER 20., CSÜTÖRTÖK A bajban van kihez fordulni tanyavédelem Ők vették észre, hogy a magányos idős meghalt A polgárőrök rendszeresen járják a külterületet. Egyházi András egyik segítőjével, Pekkel Tiborral hetente többször is találkozik. Tibort néha kisfia is elkíséri. Rászorulókat ajándékozott meg a város szociális közalapítványa gondoskodás Ünnepséget ren­dezett hétfőn a Városi Szociális Közalapítvány a kecskeméti vá­rosháza dísztermében. Csoma­gokkal és ünnepi műsorral lep­ték meg a rászorulókat. Trungel Ilona, a kuratórium tagja el­mondta: összesen kétszázhetven embert ajándékoztak meg. Az egységesen háromezer forint ér­tékű csomagokat az iskolák és az idősgondozó szolgálat ajánlá­sa alapján adták át. Kecskemét általános és kö­zépiskolái is maguk választot­ták ki azokat, akik a legjobban rászorulnak, minden intéz­ményből négy-négy személyt. Az idősek elsősorban tartós élelmiszereket, míg a gyerekek csokoládét, édességet kaptak. ■ A szükséges pénzt a jó­tékonysági gálaesten te­remtették elő. Az adományokhoz szükséges anyagi forrás a november végén megrendezett Gyermekek a gyermekekért jótékonysági es­ten jött össze, amit a Katona Jó­zsef színházban tartottak. A gá­la műsorát Sirkó László színmű­vész állította össze - több hétig tartó válogató, előkészítő mun­ka után. A hétfői műsorban en­nek a gálának az egyik felfede­zettje, Hajagos Adrienn énekelt. Az ifjú tehetség a Kada Elek kö­zépiskola tanulója. Az ünnepségen bemutatták az alapítvány kuratóriumának új elnökét, Nagy Pétert is. ■ G. Z. Horvátországban hangversenyezett az énekegyüttes vendégszereplés Ismét nagy sikert aratott az Ars Nova. A kecskeméti énekegyüttes Hor­vátországban, Eszéken adott nagyszabású hangversenyt de­cember 16-án, Kodály Zoltán 125. születésnapjának évfordu­lója alkalmából. Másnap dr. Kiss Katalin kar­nagy, a Művészeti Egyetem ze­nepedagógusainak tartott elő­adást Kodály zenepedagógiai koncepciójáról. Az együttest nagy népszerűség övezte a hor- vát városban. ■ T. V. A kecskeméti tanyavédel­mi program megszűnése után a polgárőrök maguk­ra vállalták a rászorulók gondozását. Betörőket fognak, orvoshoz viszik a betegeket, bevásárolnak, ellátják az állatokat. Galambos Sándor Két kecskeméti nyugállományú rendőr alezredes irányításával nemzetközi elismertséget vívott ki a 2001-ben indított tanyavé­delmi program. Egyházi András és Varga Pál a Biztonságos Ma­gyarországért Közalapítvány anyagi támogatásával Bács-Kis- kun megye hét településén szer­vezte meg a szolgálatot. Kaptak terepjárókat, a rendőrségtől egy autót, és négyszáz segélykérő te­lefont osztottak ki a tanyákon élők közt. Tizenhatezren számít­hattak a segítségükre. Munká­juk eredményeként 72 százalék­kal csökkent a külterületeken el­követett bűncselekmények szá­ma.- A bűnmegelőzést, a rászoru­lók segítését tekintettük elsőd­leges feladatunknak - lapozza korábbi feljegyzéseit Egyházi al­ezredes. - Minden településen polgárőrséget szerveztünk, együttműködtünk a tanyagaz­dákkal, a vadászokkal, munkán­kat az állatorvosok Is segítették. Ezzel pár­huzamosan elindítot­tuk a Szomszédok Egymásért Mozgal­mat. Minden tanyát végiglátogattunk, állandó kap­csolatot tartottunk az ott lakók­kal. A rendőrök folyamatosan kértek tőlünk adatokat, voltak bizalmi embereink, az informá­ciók hozzánk futottak be. Annyi EMBERÖLÉSI ÜGYEKET deríte­nek fel, betörőket, vezeték­tolvajokat és illegális favágő kát is fognak a polgárőrök. A ballószögi presszó feltörésekor hamarabb voltak a helyszí­nen, mint a rendőrök. A sze­mélyleírásból azonnal tudták, hogy ki az elkövető. Derékig érő hóban ebédet vittek a kül­jelzést továbbítottunk, hogy a nyomozók alig győzték feldol­gozni. A kapitányságtól megkap­tuk a bűncselekmények listáját, úgy indultunk útnak, hogy Is­mertük a tegnap történteket. Két évvel ezelőtt megszűnt az alapít­vány támogatása, a működés anyagi fel­tételeinek biztosítá­sát az önkormányzat vállalta fel. Aztán idén február­ban ez a pénz is elfogyott.- Sajnálattal vettük tudomá­sul, hogy az önkormányzatnak nincs pénze a program folytatá­sára - kapcsolódik a beszélge­világtól elzárt tanyákra. Bevá­sárolni járnak, betegeket szál­lítanak orvoshoz, közben vi­gyázzák a rendet. A lehetősé­geik azonban végesek. A ta­nyavédelmi program meg­szüntetése óta romlott a sta­tisztika: emelkedett a külte­rületeken elkövetett bűncse­lekmények száma. tésbe Somodi Sándor, a Kecske­méti Polgárőrség Egyesület el­nöke. - Sok elesett, segítségre szoruló ember él a külterülete­ken. Egyedülállók, idősek, akik rendszeres odafigyelést igényel­nek. Előfordult, például, hogy a munkatársaim vették észre, hogy az egyik bácsi meghalt. Nem hagyhattuk magukra a ta­nyákon élőket. Egyházi András és Magyar Ferenc irányítása mellett jelenleg nyolc külterüle­ti csoportunk járja a tanyavilá­got. Saját gépkocsival, szabad idejükben látják el a szolgálatot. A bejelentéseket nemcsak a pol­gárőrök, de a bűnmegelőzési iroda is fogadja. Szeretnénk tu­datosítani az érintettekben, hogy nincsenek egyedül; baj esetén van kihez fordulniuk. Minden eseménynek a lehető leggyorsabban próbálunk utá­najárni. A program korábbi résztvevőire is számítunk. Var­ga Pál tapasztalatát, személyes kapcsolatait például szeretnénk hasznosítani. Kassai László, Kecskemét rendőrkapitánya Tóth Csaba hadnagy személyé­ben egy összekötő tisztet jelölt ki, vele tartjuk a kapcsolatot. Kétszázezret kap, aki megtalálja a szerencsétlen eb megkínzóját embertelen Duplájára emelték a Füles kutya megkínzójának kézrekerítésére felajánlott nyomravezetői díjat. Mint arról beszámoltunk: a hároméves alaszkai malamut keverék ku- tyust megverték, hátát valószí­nűleg vasvillával összeszurkál­ták, jobb szemét kiszúrták. A magatehetetlen állatot az M5-ös autópályán kis híján halálra gá­zolták az autók. Légmellet ka­pott, bal első lába eltört. A kecs­keméti Mentsvár az Állatokért Alapítvány mentette meg a biz­tos pusztulástól. Az alapítvány vezetői szeretnék, ha Füles meg- kínzója bíróság elé kerülne, és ügyében precedensértékű ítélet születne. Ezért százezer forint jutalmat ajánlottak fel a nyomra­vezetőnek. Egy Svájcban élő ma­gyar család azonban a napokban megduplázta a kitűzött díjat: így már 200 ezer forint jár annak, aki a kutya megkínzójának a nyomára vezet. ■ G. S. Híres zeneműveket szólaltatnak meg születésnapjukon koncert Idén 35 éves a GAMF Kamarazenekar. A jubileumot születésnapi hangversennyel ünnepük, amely ma 19 órakor lesz a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar főépületének aulájá­ban. Vezényel Kulcsár Erika. Az ingyenes koncerten elhangza­nak majd Purcell, Kodály, Schu­bert, Bach, Rota, lopün, Mancini, Webber, Anderson, Eisemann, Gershwin, Harburg, Wolters és Wolf művei. ■ T. V. Ünnepi gondolatok az idei advent utolsó szombatján gyertya Az adventi koszorú utolsó gyertyáját gyújtja meg szombaton délután 17 órakor Kecskeméten Sárközy István al­polgármester. Ünnepi gondola­tokat Kiss János evangélikus lel­kész, karácsonyi köszöntőt Zombor Gábor polgármester mond. ■ T. V. ■ Nem hagyhat­ták magukra a külterülete­ken élőket. Már a személyleírásból tudják, hogy ki az elkövető KECSKEMÉTI ANYAKÖNYVI HÍREK • KECSKEMÉTI ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Csonka Zsófia (anyja neve: Márki Katalin), Pintér Kristóf (Németh Andrea), Énisz Erna (Tóth Marianna) Harta, Gyimesi Csenge Anna (Re­kedt-Nagy Annamária), Tóth Balázs (Lovász Mária Marianna), Hegedűs Gellért Antal (Szebellédi Szilvia Má­ria), Ribánszki Roland (Halász Ildikó) Orgovány, Gyurász Anita (Vata Kata­lin), Nédó Tímea Riana (Farkas Tí­mea) Kunszentmiklós, Tasi Lajos (Ragó Tímea) Kerekegyháza, Lipinsz- ki Evelin (Mizsei Mónika) Apostag, Tóth Emma (Somogyi Krisztina) Sza­badszállás, Molnár Zsófia (Juhász Andrea), Gáspár Réka (Svjatkó An­na), Zsikla Milán (Kis Adrienn), Ősi Orsolya (Makró Julianna) Ordas, Türner István Vilmos (Hrubos Beat­rix) Kerekegyháza, Jakab Erzsébet Virág (Juhász Laura Ilona), Nagy Nerina (Hojsza Erika), Hajma István Szabolcs (Barta Zita Brigitta) Izsák, Bakró Jenő (Lovas Anita) Helvécia, Sándor Noel (Pásztor Ildikó), Kulman Enikő (Forgó Krisztina) Nyárlőrinc, Boros Ödön Gábor (Trippó Mónika) Ágasegyháza, Kökéndy Tamás Bo- tond (Matus Noémi), Rostás Joel (Zsigár Karolina Matild), Garzó Edina (Börönte Mária), Farkasinszki Márk (Seres Bernadett), Sáfrány Bence (Bravik Anita) Tiszakécske, Szabó Dániel Zolta (Nagy Györgyi), Hege­dűs Alex (Patkós Annamária), Csiz­madia László (Gyöngyösi Szilvia Már­ta), Csizmadia Dániel (Gyöngyösi Szilvia Márta), Varga Krisztián (Sáfár Szilvia), Tóth Ádám (Domonyi Szilvia Mária) Lajosmizse, Hagymási Martin (Tánczos Mónika), Horváth Alex (Molnár Kitti) Tiszakécske, Sipos Tícia (Szabó Andrea) Lajosmizse, Se­bők Barbara (Kővári Kata), Horváth Csenge (Németh Zsuzsanna), Ma- kány Melitta (Átrok Anikó) Jakabszál- lás, Murinai Nóra (Horváth Patrícia), Murinai Noémi (Horváth Patríciái, Horváth Marcell (Szabó Csilla), Né­meth Robin Róbert (Haszák Valéria) Solt, Karsai Róbert (Pálfi Éva) Solt, Karsai Marcell (Pálfi Éva) Solt, Karsai Kincső (Pálfi Éva) Solt, Nagy Márk Noel (Vincze Aranka), Somogyi Márk (Takács Edit) Kecel, Kovács Kristóf Zsolt (Mitru Orsolya Andrea), Nagykőrös, Szilágyi Simon (Madia Anett), Rigó István Lajos (Rigó Edina) Ágasegyháza, Balogh Ádám Roland (Balogh Anna) Városföld, Szombati Gábor (Veres Mónika) Kunszent­miklós, Viczkó Dalma Patrícia (Török Melinda Erzsébet) Iklad, Lázár Fanni (Nagy Tímea), Kővágó Kamilla (Lipóczki Edit), Szabó Irén Borbála (Német Irén Katalin), Szentkúti Eszter Anna (Berente Klára Ildikó) Kerekegyháza, Tóth Alexandra (Var­ga Edit), Dózsa Léna (Mészáros Erzsébet) Kerekegyháza, Páncsics Mira (Bodri Szilvia), Misándi Lilien (Vörös Annamária) Orgovány, Bozsik Mónika (Hegedűs Mónika), Szöllősi Noa (Bíró Krisztina Mónika), Kovács Noémi (Virály Anikó) Nagykőrös, Szabó Szófia (Szakács Tímea) Kisbér, Szabó Jázmin (Szabó Imola) Jakabszállás, Jakus Nikolett (Jurás Zsuzsanna) Kiskunhalas, Jakus Ádám (Jurás Zsuzsanna) Kiskunha­las, Ladányi Csaba (Fábián Ildikó), Dorogi Tamás (Kállai Kornélia), Krékity Zalán (Pintér Eszter), Andócs Bálint Martin (Szemerei Beáta) Nagykőrös, Tóth Martin Márkó (Tekes Judit) Tiszakécske, Györgye Barbara (Szabó Szilvia Magdolna) Szabadszállás. Házasságot kötöttek: Kállai Zoltán és Radics Anita, Mihály Károly és Dinnyés Ágota, Angyal Róbert György és Fajka Anett, Oláh Béla és Patai Éva. Meghaltak: Dobos Józsefné Lehóczki Margit Erzsébet, Bálint György (Kunadacs), Horváth Istvánné Kürtösi Ilona (Fülöpháza), Zsigó Jánosné Szabó Anna Erzsébet (Jászszentlászló), Antal Imréné Varga Etelka (Orgo­vány), Hájer Ferenc, Gere Józsefné Holló Mária, Kovács József, Szőrös János Gergely (Kunadacs), Kovács László, Berki Albertné Szűcs Rozália (Kunszentmiklós), Pinczel István (Kunszentmiklós), Kovács Jánosné Németh Ilona, Surányi Ferencné Szlapák Erzsébet, Marozsi Györgyné Sándor Júlia Katalin, Gergely Ernő, Csekő Sándor, Gubisi Józsefné Dudás Krisztina, Kertész János, Domián Istvánné Balog Ilona, Sebők János (Kiskunhalas), Tercsi Katalin (Kunszállás), Lakatos Sándor (Bics­ke), Major István (Izsák), dr. Bordás Ferenc Károly, Péter Imre Mihályné Tóth Irén, Simó Mátyásné Halmi Anna (Albertirsa), Boros Csaba László (Kocsér), Kállai Márta, Alföldi Pálné (Gajdácsi Ilona), Mészáros Jánosné Beke Anna, Bagó Lajos (Ti­szakécske), Balláné Hámori Márta (Kunszentmárton), Lakatos Józsefné Parlagh Sarolta (Tiszakécske), Gödri Fanni, Akócs Péterné Tóth Erzsébet (Szabadszállás), Radics Istvánné Radics Mária (Lajosmizse), Csernák Istvánné Mészáros Mária Magdolna (Jánoshalma), Szűcs Gyula (Szabad- szállás), Báló Ferenc (Fájsz), Varró Pálné Tamás Irén, Bozsó Ferencné Horváth Irén (Kalocsa), Fazekas János, Furján Istvánné Nagy Franciska, dr. Pázmány Elemér Péter (Pilis), Bozó Antal István (Kiskun­félegyháza), Berki Ambrus (Kun­szentmiklós), dr. László György, So­modi Tibor János, Loványi Benedek, Papp László, Dallos Balázsné Kra- mecz Erzsébet, Sáfár János Dezső- né Gálfi Gizella (Kunbaja),

Next

/
Oldalképek
Tartalom