Petőfi Népe, 2007. augusztus (62. évfolyam, 178-203. szám)

2007-08-09 / 185. szám

SZERKESZTETTE: TAKÁCS VALENTINA TELEFONSZÁM: 06-76/518-256 E-MAIL: szabov@petofinepe.hu KECSKEMÉT ÉS KÖRNYÉKE PETŐFI NÉPE - 2007. AUGUSZTUS 9., CSÜTÖRTÖK Szakiskolásokat von be a város a köztéri padok felújításába Félszáz utca, négy település isPA A csatornázás és az útjavítás nem csak Kecskemétet érinti ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Máté Borostyán (anyja neve: Orlov Edina), Kovács Kitti (Farkas Magdol­na) Helvécia, Juhász Titanilla (Sza­bó Mária), Varga Zoltán (Urbán Gi­zella) Szentkirály, Straub Milán Stra­ub Sára (Tóth Krisztina) Kecel, Sári Márkó (Szikszai Andrea) Tiszakécs- ke, Fórizs József (Fórizs Anita Kár- men) Tass, Galamb Anasztázia Mó­nika (Galamb Anasztázia), Nagy Vil­mos (Török Tímea), Farkas Hunor (Kalányos Erzsébet), László Szilvia (Lami Szilvia), Bernáth Lili Panna (Dallos Erika Szilvia) Dunavecse, Csorna Patrik Félix (Halász Anita), Szász Gergely (Füredy Boglárka Magdolna), Kalácska Dávid (Pencz Eszter) Kerekegyháza, Dakó Leven­te János (Rumpler Anna), Piroska- Rajsch Zsófia (Rajsch Andrea), Ka- nyuk Fanni (Juhász Marianna) Kun- fehértó, Varailiev-Trifonoff Viktória (Sárközi Beatrix) Fülöpszállás, Léde- czi Réka (Élő Adrienn) Lédeczi Ro­land (Élő Adrienn), Tóth Zalán (Bo­ros Zsanett, Éva). Házasságot kötöttek: Huber Tibor és Deák Ildikó, Babar István és Kiss Hajnalka, Tisza Le­vente és Halasi Judit, Keresztes Zol­tán és True Ildikó Ida, Kuti Gábor és Nótin Melinda, Szabó Tibor és Ke­ese Andrea, Kele Norbert és Tolvaj Enikő, Garzó Attila Zsolt és Peti-Csu- ki Erika, Balog Attila és Rovó Szilvia, Mátrai Ádám és Hoffgesang Judit, Tóth Endre és Sztarenki Szilvia. Meghaltak: Váczi Mihály, Gazdag Vilmosné Kis Gizella (Lajosmizse), Farkas Pálné Kármán Eszter Margit (Lajosmizse), Hajagos-Tóth Ferenc (Kiskunfélegy­háza), Gyallai László (Izsák), Keresz­tes István (Lajosmizse), Novák La­jos, Kotmajer Ferencné Kocsis Má­ria (Szabadszállás), Varga Lajos (Fülöpszállás), Nagy István (Fülöp­szállás), Boros Mihályné Gyurász Rozália, Fakan Lászlóné Szekér Borbála Sára, Kószó Gergely, Ecse- di Terézia, Pittman Terézia (Izsák), Agárdi-Nagy Istvánná Fekete Veroni­ka (Helvécia), Koricsánszki László­né Darabos Etelka (Kunadacs), Molnár Pál (Helvécia), Oskolás Gyuláné Nemec Rozália, Surányi Kálmán, Dediczki Sándorné Hajma Ida (Izsák), Kurucz Józsefné Krasz- nai Olga (Sopron),.Sinkóné Lavren- csik Ilona, Mikó János Sándor, Bu­dai Györgyné Csáki Piroska, Juhász- Varga Jánosné Madácsi Julianna (Bugac), Stróbl Alajos (Lajosmizse), Csorba László (Lajosmizse), Andrási Tibor, Matos Ferencné Romsics Margit (Homokmégy), Molnár Fe­rencné Retezár Mária, Varga Jenő Kálmánné Takaró Ilona (Budapest VII.), Tóth Sándor. Egyes helyeken sávosan, másutt teljes szélességében kell javítani az utat Képünk tegnap a Búzaszentelő utcán készült SZÉCHENYI VÁROS/BEL VÁROS Mintegy kétszáz pad újult meg Kecskemét legnagyobb lélek­számú lakótelepén, Bogasov István önkormányzati képvise­lő kezdeményezésére. Az ön- kormányzat illetékesei tegnap a Széchenyivárosban tájékoz­tatták a sajtót az elkészült munkálatokról és a jövőbeni tervekről. Mint kiderült: a padok felújí­tása 1,1 millió forintba került volna. A városnak azonban si­került négyszázezer forintot megspórolnia azzal, hogy a pa­dok deszkáinak gyalulásába be­vonta a Kandó- és a Gáspár András szakközépiskolák tanu­lóit. A padok felújítását város­szerte folytatni szeretnék szin­tén azzal a módszerrel, hogy a gyakorlati képzés keretében be­vonják az ipari tanulókat. A ter­vek szerint ők végeznék majd a megkopott kerékpártárolók fes­tését is. A Széchenyivárost érin­tő elképzelés az is, hogy hama­rosan kicserélik az ifjúsági gar­zon mögötti park szegélyeit, ös­vényburkolatait. ■ Idén négy új játszótérre Alija a húszmillióból. Megtudtuk: a város hamaro­san öt megújult játszótérrel is gazdagodik. Ebből három a Szécheniyvárosban lesz. A Szé­chenyi sétányi új játszótér vál­lalkozói tőke segítségével jön létre, az Akadémia körúton és a Mészáros Lázár tér belső udva­rán lévőket pedig önkormány­zati pénzből finanszírozzák. Ezenkívül, szintén az önkor­mányzat beruházásaként lesz új játszótér a hetényi művelődé­si ház udvarán, valamint a sza­lagház mögött. Elhangzott: míg tavaly húszmillió forintból két játszótérre futotta, addig most ugyanennyiből négyet tudnak létrehozni. A város azt szeretné, ha szeptember végére mind az öt játszóteret átadhatná. A legkisebbeknek kedvez az az elképzelés, amely a főtéren, a pelikános szökőkút helyén jönne létre, a tervek szerint ok­tóber elejéig. Oda igazi kis ját­szóparadicsomot álmodtak. A víz azonban más formában ugyan, de továbbra is maradna, lehetőséget adva a csöppségek­nek, hogy kedvükre pancsol­hassanak. ■ T. V. Valóban elkészült-e több mint ötven utca helyreál­lítása július végéig Kecs­keméten? Többen kérdez­ték ezt lapunktól, mi pe­dig utánajártunk. Sebestyén Hajnalka Az elmúlt héten hírt adtunk ar­ról, hogy a szennyvízcsatorna­építést követően a Betonút Zrt. kivitelezésében már zajlanak az úthelyreállítások. Sipos László kecskeméti alpolgármes­ter akkor elmondta, hogy elége­dett a munka minőségével. Bár eddig a beruházás lassú ütem­ben haladt, mostantól azonban felgyorsul. Július végéig 56 ut­cában fejeződtek be a munkála­tok, augusztusban pedig továb­bi 40-45 szakasz készül el - ál­lította az alpolgármester. A cikk kapcsán több olvasónk is jelez­te fenntartásait. Szerintük messze nem készült el 56 utca. Felkerestük az illetékeseket, tehát a kecskeméti polgármes­teri hivatalt, valamint a Betonút Zrt.-t, és átszámoltuk az elké­szült utcákat. Az eredmény: ötven utca - Kecskeméten, Kerekegyházán, Ballószögön és Helvécián - ösz­szesen. Ennek oka, hogy a hírős városon túl ez a három telepü­lés is érintett a közel 10 milliárd forint értékű szennyvíz-csator­názási programban, melynek a csatorna megépíté­se mellett szerves része az úthelyreál­lítás is. Az útépítések je­lenleg is folyamato­sak. Ezekben a napokban első­sorban olyan fontos kecskeméti útvonalakon dolgoznak a szak­emberek, melyek jelentős for­galomra számíthatnak a hét vé­gi repülőnap alkalmából. így sávosan, illetve egyes helyeken teljes szélességben elkészül a hét végéig például a Csányi Já­nos körút, a Csongrádi utca, a Bem utca, a Wesselényi utca, a Mártírok útja. KECSKEMÉT: Vak Bottyán u., Bercsényi u., Miikerti sétány, Csáktornyái il, Liliom u., Csip­ke iL, Újerdő il, Tisza u., Talfá- ja köz, Vacsi köz, Ösvény u., Pa­tak il, Liszt Ferenc u., Vitéz Já­nos u., Bolyai u., Ifjúság u., Csillén il, Dévény u. HETÉNYEGYHÁZA: Posta IL, Heli­Jövő héttől tovább folytatód­nak az úthelyreállítások - ki­emelten azon utcákban, ahol is­kolák és óvodák is vannak. Töb­bek között még ebben a hónap­ban megkezdődik az Irinyi utca, a Klapka utca, a Czollner köz és a Talfája köz úthely­reállítása is. A je­lenlegi tervek szerint csak Kecskeméten összesen ötven utca újul meg augusztusban, ezzel párhuzamosan a környe­ző településeken is zökkenő- mentesen haladnak majd az út­helyreállítások. Sokan keresték meg szer­kesztőségünket Hetényegyhá- záról is, miszerint a Kossuth ut­ca útburkolatából több helyen kiáll a csatornafedél. A Betonút kon il, Pajtás il, Népdal il, Is­kola u. kadafalva: Harang u., Beretvás köz, Pécsvárad u., Szöcske u. katonatelep: Mályva u., Zsálya il, Jegenyefa u., Lombos u., Ág «., Dália u. ballószöG: Kodály u., Illyés il, Erkel F. u., Katona u. Zrt. munkatársa elmondta: a Kossuth utca úthelyreállítása nem fejeződött be, folyamatban van. Több helyen még csak az ideiglenes útburkolat készült el, ezért fordulhat elő, hogy az aszfalt még nem megfelelő. Az utak pályaszerkezete mi­att lényegesen több utcát kell nagyobb mértékben helyreállí­tani, mint amennyi az eredeti tervekben szerepelt. A plusz- költségeket Kecskemét ISPA- pénzből szeretné megfinanszí­rozni, a kis-ISPA terhére. A vál­toztatási kérelmet már beadták, ezt a magyar állam mellett az EU is megvizsgálta. Sipos Lász­ló alpolgármester tegnap öröm­mel közölte, hogy a város pályá­zatát elfogadták, így a beruhá­zás finanszírozása megoldó­dott. Helvécia: Sétatér u., Áruház u., Tavasz u., HELVÉCIA, SZABÓ SÁNDOR-LAKŐ- telep: Óvoda u., Taál u., Wéber u. KEREKEGYHÁZA: DÓZSÜ Gy. U., Széchenyi u., Akácfa u., Kölcsey u., Dohány il, Park u., 481. hrsz. u. ■ A repülőnapos forgalmat bo­nyolító utcákra koncentrálnak. A szennyvízcsatornázás után elkészült úthelyreállítások július végéig Éjszakai túra és palacsintaevés tábor A nyár öröme egy nehéz sorsú gyermeknek is jár Idén is támogatta a hátrányos helyzetű gyermekek nyaralását a Kecskeméti Váro­si Szociális Közala­pítvány. Trungel Ilona, kuratórium i tag lapunknak el­mondta: a gyerme­kek a Kecskeméti Ifjúsági Otthon parádfürdői táborában tölthet­tek el igazán szép napokat. A vi­dám vakáción az első csoport­ban harminc kecskeméti gyer­mek üdülhetett július 13. és 20. között. Az igényes szórakozás­ról kísérőként gondoskodott Fodorné Hunyadi Erika táborve­zető, Kovács Mária túravezető, Török Zsolt önkéntes munka­társ és Lenkei Ágnes logopédus. A programok igen változato­sak voltak: túra az Ilona-vízeséshez, a Kopaszhegyre, az Oroszlánvárhoz, a Kékestetőre. A gye­rekek kétszer is strandolhattak Bükkszéken, pihe­nésképpen pedig gyöngyöt fűz­tek, képkeretet, textilszatyrot, kispárnát készítettek. A bú­csúesten „Ki mit tud?”-dal szó­rakoztatták egymást, majd iga­zi meglepetés következett: egy izgalmas éjszakai túra. Mókában, örömben nem volt hiány, hiszen Marcsi néni nem­csak túrát vezetett, de kürtőska­lácsot készíteni is megtanította a gyerekeket. Sőt két alkalom­mal palacsintával lepte meg a kirándulásról visszaérő aprósá­gok hadát. Lenkei Ágnes mindennap szemtornát tartott. Ez manap­ság igen fontos, hiszen a fiata­lok töményen kapják a látás­romláshoz vezető „csúcstechni­kát”, de kevés szó esik a látásja­vításról, és még kevesebben tesznek érte. A kicsik Ági néni­je tudományosan, szakkönyv­ből oktatta az egyszerű, szem­tornáztató gyakorlatokat. így aztán mindenki hazavihette a hasznos tapasztalatot: napi tíz­perces szemtornával rengeteget tehet saját egészségéért. ■ T. V. ■ A tábor létrejöt­tét segítette a Fourtissimo együttes jóté­konysági kon­certje is. £ 1 Az Igazi túra kicsit mindig fárasztó, a gyerekek mégis élvezték. A fotó a Kékestetőn készült

Next

/
Oldalképek
Tartalom