Petőfi Népe, 2007. április (62. évfolyam, 77-100. szám)

2007-04-26 / 97. szám

PETŐFI NÉPE - 2007. ÁPRILIS 26., CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP A gazdáknak nagy gondot okoz az olasz borok beáramlása Kecskemét A szőlőt sokan „sze­relemből” termelik a Kunsági borvidéken, hiszen a bevétel még mindig csak közelíti az ön­költséget. Oreskó Imre, a borvi­dék hegyközségi tanácsának el­nöke állapította ezt meg a tegna­pi kecskeméti küldöttgyűlésen. A termő szőlőterület 22 ezer 950, a fiatal ültetvény 1455 hek­tár a borvidéken. A hegyközségi tanács munkáját értékelő elő­adó hangsúlyozta: a szőlőműve­lésben az osztrák és olasz példát követve maximális gépesített­ségre kell törekedni. A termés- mennyiséget illetően a hektá­ronkénti 100 mázsa, a tömegter­melés legyen a cél, hiszen a bor­vidéken főként az asztali és a tájborok előállításához jók az adottságok. ■ A sárfehér után további három bort is eredetvé­detté kell tenni. Tavaly mintegy 1,4 millió má­zsa szőlőt szüreteltek a Kunsági borvidéken. Oreskó Imre dicsé­retesnek mondta, hogy a palac­kos értékesítés több volt (970 ezer hektoliter), mint a hordós (843 ezer hektó), ami a feldolgo­zottsági szint emelkedésére utal. Uniós pénz 6 milliárd fo­rintnyi került a borvidékre 2006-ban. Ebben benne van a 2800 hektár szőlőkivágás támo­gatási összege is. A gondok közt említette az elnök az olcsó olasz borok beáramlását, a literen­kénti 8 forintos forgalombahoza- tali járulékot, és a borok számla nélküliiforgalmazását is. / A 64 kunsági hegyközség és a hegyközségi tanács egyre ne­hezebb pénzügyi helyzetben dolgozik - derült ki Keresztes József titkár beszámolójából. Tavaly az államtól átvett felada­tok megoldásához 40 százalék­kal kevesebb költségvetési térí­tést kaptak, mint az előző év­ben. A feladatok közt említette a titkár, hogy az izsáki arany sárfehér után eredetvédetté kell tenni a majsai kövidinkát, a soltvadkerti ezerjót és a kiskő­rösi kadarkát is. A hozzászólásokban elhang­zott: sokan nem fizetik a hegy­községi járulékot. Fölvetették: köztartozásként kellene kezelni, akkor fizetnék, ugyanis akinek köztartozása van, nem kaphat semmiféle támogatást. ■ A.T.S. A Áthidalnák a szakadékot kecskémét A közbiztonsági alapítvány segíti a rendőrséget Kiskőrös FÁSOK Egy 83 éves nő­höz tűzifa-árusítás ürügyével mentek be ismeretlenek. A néni figyelmét elterelve a nyitott ta­nyából 300 ezer forint készpénzt vittek el. (M. Gy.) Kiskunfélegyháza SZOLIDARI­TÁS, párbeszéd és cselekvés címmel rendez konferenciát a Keresztény Értelmiségiek Szövet­ségének helyi csoportja ma dél­után 16 órakor a Constanti- numban. (V. P.) Kiskunhalas tábornok Életé­nek 63. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt Kátai Jó­zsef nyugalmazott határőr dan­dártábornok, a Kiskunhalasi Ha­tárőr-igazgatóság volt igazgatója. A katonai tiszteletadás melletti búcsúztatása május 4-én 11 órakor lesz a halasi római katoli­kus temetőben. (T. K.) Mátételke KULTÚRA Vasárnap 18 órai kezdettel kulturális mű­sort rendeznek a volt művelő­dési ház nagytermében. A fiata­lok köszöntik az édesanyákat, citerá- sok mutatkoznak be. A lányok tánccal, a fiúk ver­sekkel, mesékkel üdvözlik a fa­lu lakosságát. Fellépnek a Sze­gedi Nemzeti Színház vendég- művészei is. (J. J.) Öregcsertő megújult Nevelési központot alakított ki a települé­sen az önkormányzat, ROP-pá- lyázati támogatással. A felújított általános iskola és óvoda ünne­pélyes átadása pénteken dél­után 2 órakor kezdődik. Kis-Vén László polgármester köszöntője után Balogh László, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács el­nöke, majd Bányai Gábor, ii*- Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke is avatóbeszédet mond. Három órakor a művelődési házban a helyi diákok adnak műsort. (P. H.) Szahafeáikk LÓKÉPEK A Jó­zsef Attila Közösségi Házban szombaton nyílik kiállítás Tóth Sándor fotóriporter felvételeiből. A Petőfi Népe volt fotósának Az ember és ló című összeállítását 17 órától tekinthetik meg az ér­deklődők. (T. K.) Tiszakécske kirámolták a Székhalom dűlőben levő tanyá­ból bútorokat, fémkan­dallót, szivattyút, vízpumpát, va­lamint egyéb felszerelési tárgya­kat loptak el. A német tulajdonos kára 800 ezer forint. (M. Gy.) A jövő az Önmagáért és környezetéért felelősen gondolkodó és cselekvő, öngondoskodó polgáré. Ezt vallja az 1999-ben ala­kult Kecskemét Közbiz­tonságáért Közalapítvány (KKK). Egészen más a gyakorlatozás, ha közben tényleg el­süthetik a rend­őrök a fegyvert (Illusztráció) Gál Zita A KKK alapítói és támogatói úgy vélik, van mit változtatni a kecskeméti emberek egy­máshoz és a közbiztonság­hoz való hoz­záállásán. A kuratórium elnöke, dr. Szabó József szerint kis lé­pésekkel is elég elindulni ahhoz, hogy előbb-utóbb célba érjünk:- Egyik alap­vető célunk, hogy az embe­rek gondolko­dását, látás­módját, hozzá­állását megváltoztassuk a biz­tonsággal és közbiztonsággal kapcsolatban. Ma ugyanis az jellemző, hogy ha látunk vala­mi nem szokványosat, inkább elfordítjuk a fejünket, mond­ván: jobb a békesség. Ez rész­ben visszavezethető az. «lmúlt évtizedekben beidegződött hi­bás reflexekre, melyek szerint az állam és a közhatalom letéte­ményesei azért vannak, hogy minden helyzetben azonnal, feltétel nélkül és kizárólagosan megvédjenek bennünket - véli Szabó József.- A több évszázados demok­ráciákban azonban mást lá­tunk. Ott a polgár öntudatos, tisztában van saját és vagyona értékével, és tűzzel-vassal védi, óvja azt, amiért megdolgozott. Ezt nevezzük mi az öngondos­kodó polgár mentalitásának. Ez az embertípus szükség esetén azonnal kéri a rendőrség segít­ségét, közreműködését, azon­ban már azt megelőzően min­dent megtesz azért, hogy a szá­mára nemkívánatos események ne következzenek be. Ebbe a gondolkodásba természetesen az is beletartozik, hogy az adott lakókörnyezetben élő emberek egyfajta „véd- és dacszövetséget”, önvédelmi közös­séget alkossanak, vigyázzák egymás személyét és va­gyonát. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány ki­sebb, ám határo­zott lépésekkel halad ezen táv­lati cél, az öngondoskodás meg­honosítása felé. Ilyen - nem is olyan kis - lépés volt például 2006-ban a városközpont távfel­ügyeleti kamerarendszerrel tör­■ A rendőrség nem egy félelmetes erőszakszervezet, hanem a mi fo­rintjainkon fenn­tartott, az adófi­zetők védelmét és érdekét biztosító szervezet. ténő ellátása. A rendszer képeit a rendőrség ügyeletesei kísérik figyelemmel, a felvételek bizo­nyíték erejűek. Ezen kamerák puszta jelenléte visszatartó erejű. A kamerák felsze­relése csepp-vok a Kecskemét Közbiz­tonságáért Közala­pítvány terveinek tengerében. Alap­vető kezdeménye­zésük egy irányba mutat: közelebb hozni a közbiztonságért dolgo­zó szervezeteket és az igazság­szolgáltatást az emberekhez. - Szakadék tátong a polgárok és a bűnüldözési szervek kö­zött. A KKK ezt szeretné áthi­dalni mindkét fél megelégedé­sére. Akit ugyanis ismerünk, akitől nem tartunk, azzal ha­marabb tudunk kommunikálni. Olvasóink kattintottak ■ Ön hogyan védi meg az értékeit? Szavazzon a www.baon.hu-n! Riasztóm van, és kíváncsi szomszédom. Bízok a rendőrségben és a kutyámban. Golyóálló pajzs a rendőröknek A kkk tavaly golyóálló pajzsot vásárolt a rendőrségnek. Idén a közalapítvány jóvoltából szimulációs fegyvereket kap a kecskeméti bevetési csoport, amik az éles fegyverek­től csupán annyiban térnek el, hogy éles lőszer helyett fes­téklövedékekkel működnek. Nincsenek értékeim! Elektronikus úton is lehet ügyet intézni nyugdíjbiztosítás Kedvező változások történtek az adatszolgáltatásban Tornatermet, pihenőparkot létesítene az új tulajdonos A négynapos ünnep miatt jö­vő hét péntekig lesz lehetősé­gük a foglalkoztatóknak, az egyéni vállalkozóknak arra, hogy adatokat szolgáltassa­nak a nyugdíjbiztosítónak. Dr. Kásáné dr. Tóth Andreától, a Dél-alföldi Regionális Nyug­díjbiztosítási Igazgatóság nyil­vántartási osztályvezetőjétől megtudtuk: az április 30-ai határidő kitolása mellett, elő­zetes telefonos egyeztetést kö­vetően, ügyfélfogadási időn túl is fogadják az adatszolgál­tatást. Ettől az évtől újdonság, hogy adatot szolgáltatni már nemcsak papír alapon és flopin lehet, hanem elektronikus úton is. A www.magyarorszag.hu honlapon, az e-NYENYI adat­szolgáltatás címszó alatt, illet­ve az Országos Nyugdíjbizto­sítási Főigazgatóság honlapjá­ról (www.onyf.hu) az e-NYENYI ikon­ra kattintva elér­hető a rendszer valámennyi szol­gáltatása. Az ügy­feleket az említett oldalakon részletes leírások segítik az adatszolgáltatás tel­jesítésében. Az osztályvezető asszony hangsúlyozta: az elektronikus adatszolgáltatás gyorsabb és egyszerűbb mód­szer, elkerülhető a sorban állás, a papírmunka, valamint az egyéb esetekben szükséges külön regisztráció is. Ugyan­akkor az úgynevezett ügyfél­kapus regisztrációnak az adó­bevalláshoz hasonlóan meg kell történnie. A www.onyf.hu honlapról letölthe­tő az adatszolgál­tatáshoz szüksé­ges bejelentőlap­nyomtatvány, a megfelelő NYENYI-program és az úgynevezett foglalkozta­tói indítóállomány. Az adat­szolgáltatás sikerességéről az ONYF honlapján lehet tájéko­zódni. Ha a nyilvántartásra kötele­zett nem saját maga, hanem meghatalmazott, illetve képvi­seletre jogosult útján teljesíti az adatszolgáltatást, akkor az előírt adatok megadása mel­lett két tanúval aláíratott meg­hatalmazás is szükséges. En­nek eredeti példányát kell be­nyújtani postán vagy szemé­lyesen. Korábban problémát oko­zott, hogy a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást papír ala­pon, illetőleg flopin csak az arra kötelezett tehette meg. Ettől az évtől kezdve azon­ban lehetőség van - nem csak 2006, de az azt megelő­ző időszak vonatkozásában is - arra, hogy a meghatalma­zott vagy a megbízott teljesít­sen és egyben aláírhasson. ■ kecskémét Áron alul vásárol­hat meg a Pro-Genlus Kft. egy mintegy 3 ezer 500 négyzet- méteres önkormányzati tulaj­donú területet Kecskeméten, az Izsáki úton. Az ingatlan egyik részére tornatermet és szaktantermeket szeretnének építeni. A Pro-Genius még 2003-ban vette meg az Izsáki út 8. szám alatt lévő ingatlant, ahol azóta a Katedra Informatika és Mű­vészeti Szakközépiskola műkö­dik, jelenleg 321 tanulóval. A kft. kérte a képviselő-testület­től, hogy adják el neki a szom­szédos területet is. Ez utóbbi­nak egy része ugyanis még az MMG vállalat idejéből lett hoz­zákerítve a ma iskolaként mű­ködő területhez. A Pro-Genius a tervezett épületeket a már meglévő kerítésen belül he­lyezné el, kívül pedig szabad­téri kiállítóhelyet és pihenő­parkot alakítana ki. A képvise­lők úgy döntöttek, hogy a ké­résnek eleget tesznek, hiszen a területet más célokra használ­ni, vagy másnak eladni nem igazán lehetne. A beruházás az Izsáki út szé­lesítését sem zavarná. A köz­gyűlés határozata szerint a cég nettó nyolcmillió forintért kap­hatja meg a területet. Feltétel azonban, hogy azt tizenöt évig oktatási célokra kell használ­nia. ■ T. V. ■ A NYENYI a Nyugdíjbiztosí­tási Egyéni Nyilvántartó Lap rövidítése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom