Petőfi Népe, 2007. január (62. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-25 / 21. szám

SZERKESZTETTE: RÁKÁSZ JUDIT TELEFONSZÁM: 06-76/518-248 E-MAILjudit.rakasz@petofinepe.hu PETŐFI NÉPE - 2007. JANUÁR 25., CSÜTÖRTÖK KECSKEMÉT ÉS KÖRNYÉKE HÍRSÁV Magyar animáció a versenyprogramban Berlin Szilágyi Varga Zol­tán: Jegyzőkönyv - Mans­feld Péter emlékére című animációs filmetűdjét a ver­senyprogramba hívta meg az 57. Berlinale. A képző­művész, grafikus, filmalko­tó egyedüli magyarként ka­pott lehetőséget arra, hogy induljon hét és fél perces művel a berlini Arany Med­véért. A Kecskemétfilm Stú­dióban készült alkotás meg­idézi az 1959. március 21- én történteket: ezen a dél- előttön végezték ki, alig né­hány nappal 18. születés­napja után a még 16 évesen elítélt Mansfeld Pétert. A filmetűd alatt szóról szóra elhangzik az ítélet végre­hajtását dokumentáló jegy­zőkönyv. Kitüntetett művésztanárok díj A magyar kultúra napja alkalmából Csokonai Vitéz Mihály Alkotói díjat kapott Báron László bábművész és Durányik László karnagy, a Kodály-iskola tanára. Nemzetközi Jazznapok sztárvendégekkel jazz A brazil tania maria koncertjét rendezik meg február 26-án az Erdei Fe­renc Művelődési Központ­ban. A kiváló*zongorista­énekes a XI. Nemzetközi Jazznapok sztárvendége­ként lép majd közönség elé. A kétnapos rendezvényen fellép még a Rainer Böhm Quintet, Steve Houben és a Trio Midnight, Gary Willis és a Loop Doctors. Jegyek válthatók a Művelődési Köz­pont, valamint az Ifjúsági Otthon jegypénztárában. Ötmillió parkolónként? közlekedés Drasztikusan megemelkedhet a megváltás díja Várható- an szigoro- U dik a par- j kolómeg- p váltás sza­bályozása Kecskeméten. A városban felröppent hí­rek milliós megváltási összegekről szólnak. Rákász Judit A nagykörúton belül elfogytak azok a területek, ahol felszíni parkolók létesülhetnek. A zsú­foltságot parkolóházakkal és mélygarázsokkal lehetne meg­oldani. Csakhogy a jelenleg fi­zetendő másfél, illetve két és fél millió forint megváltás kevés ahhoz, hogy ezek a mélygará­zsok valóban megépülhessenek - erről is szó esett az önkor­mányzat városrendezési bizott­ságának legutóbbi ülésén.- A mostani gyakorlat szinte mindenkinek rossz - mondja Falu György képviselő, a bizott­ság fideszes elnöke. - Az önkor­mányzat elfogadja a megváltást, amivel kötelezettséget vállal ar­ra, hogy megépítse a parkolóhá­zakat. Csakhogy a jelenlegi ösz- szeg nem fedezi a költségeket. így aztán kocsik állnak füvön, járdán, ami rossz a gyalogosok­nak, autósoknak egyaránt. Információink szerint több megoldásról is szó esett az utóbbi időben. Az egyik teljes egészében megszüntetné a parkolómegváltás lehetőségét a nagy­körúton belül. A ke­vésbé radikális elképzelés szerint megmaradna a par­kolómegváltás in­tézménye, csak­hogy jóval többet kellene érte fizetni, mint eddig, akár 5 millió forintot par­kolónként.- Konkrét összeget nem lehet egyelőre mondani - reagál a vá­rosban terjedő találgatásra a bi­zottsági elnök. - Az összeg függ Az önkormány­zat építsen mélygarázst ab­ból a pénzből, amit az elmúlt 15 évben parko­lómegváltás cí­mén beszedett!- ez is gyakori vélemény. a hely adottságaitól, a parkolóház vagy mélygarázs becsült építési költségeitől. A lényeg, hogy a megváltás fedez­ze a valós költségeket. Mit gondolnak minderről az építőipari vállalko­zók? Tiszavölgyi Gábor, a Skála Áru­házzal szembeni foghíjtelek beépíté­se kapcsán alapo­san megismer­kedett a témával.- Kecskemét be­építésére évtizedes szinten visszate­kintve egy Radnóti versrészlet ugrik be: „tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép”. Gondolom a mostani városvezetés, igyekszik a „Sem rokona, sem ismerőse" Ady Mikor és mennyiért adhat felmentést a város? a jelenlegi szabályozás sze­rint építési engedélyt csak ágy adhat ki a hivatal, ha a telken belül biztosítják az előírások­nak megfelelő számú parkolót Ha erre nincs lehetőség, úgy az önkormányzat felmentést adhat, feltéve, hogy az építtető kifizeti a megváltást, amely közterületi felszíni parkoló ese­tén jelenleg 500 ezer forint, parkolóházban 1,5 millió, mélygarázsban 2,5 millió fo­rint - tudtuk meg Kovácsáé dr. Schnell Erzsébettől, a főépíté­szi iroda munkatársától. A kecskeméti autósok köztudottan nem szíve­lik a mélygarázsokat, sokan Inkább szabályta­lanul parkolnak. I versrészletet magáénak valla­ni. Komolyra fordítva a szót: je­lenleg érvényben lévő építési szabályok, és parkolórendelet józan emberi léptékű módosí­tást igényel. Érdemes elgondol­kozni azon, hogy ha a jelenlegi jogszabályokat alkalmaznánk a most működő üzletekre, ven­déglőkre, irodákra szinte mind­egyiket be kellene zárni, mert nem tudná kielégíteni a parko­lási rendelet követelményeit. Ezt mindenki lehetetlennek tartja. Viszont ha valaki egy belvárosi foghíjtelekre építené meg azt, ami előtte is ugyanott üzemelt, azt akkora mértékű parkolási teher sújtaná, amit le­hetetlen kielégíteni jelenleg. Példaértékűnek tartom a városi törvényhozók azon törekvését, hogy szeretnék ezt a problémát megoldani, és azt is, hogy eb­ben az érdekelt beruházók és vállalkozók véleményét is meg­hallgatják. Magam részéről egy nagyléptékű, EU-s pályázatból megvalósuló mélygarázs-parko­lóház építését tartanám megol­dásnak, mely kedvező áraival szinte automatikusan megolda­ná az összes parkolási gondot, hiszen mindenkinek érdeke volna azt megvásárolni, illetve bérelni. Ma döntenek a jegyzőnek szánt pénzjutalomról a képviselők jutalom Mesés harmincmilli­ókról is szóltak a pletykák, ám valószínűleg ennek csak töre­dékét kapja távozásakor Kecs­kemét jegyzője. Információink szerint a polgármester által ja­vasolt összeg nettóban az ötmil­lió forintot sem éri el. A képvi­selő-testület erről ma dönt - mégpedig zárt ülésen - de az előzetes egyeztetések szerint ezt az összeget várhatóan a kép­viselők többsége elfogadja majd. Ismeretes, hogy Peredi Kata­lin címzetes főjegyző húsz évet töltött el a polgármesteri hiva­talban, és az utóbbi tizenegy év­ben a város jegyzője volt. Mint arról beszámoltunk, január vé­gével közös megegyezéssel tá­vozna. Erre kérte a város képvi­selőit, és ez a döntés is a mai közgyűlésen születik meg. Mivel itt közös megegyezés­ről van szó, ezért végkielégítés ugyan nem jár a jegyzőnek, de minden egyéb megegyezés kér­dése. A javasolt összeget tehát egyéb - például jutalom - jogcí­men kapná majd. Ám ebben az összegben van­nak olyan jogos követelések is (például szabadság megváltá­sa), amelyek a törvény szerinti is mindenképpen járnának, függetlenül attól, hogy Peredi Katalin közös megegyezéssel .hagyja-e ott a hivatalt. ■ Takács Valentina Szalézi-díjas főszerkesztő­helyettesünk elismerés Tapodi Kálmán, a Petőfi Népe főszerkesztő-helyet­tese és Spiczki Sándor, a Kecs­keméti Lapok újságíró-fotóri­portere kapta idén a Szalézi Szent Ferenc Díjat - derült ki szerda reggel a Barátok templo­mában megtartott ünnepi szentmisén. A Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti metropolita által alapított díjjal azoknak a katolikus újságíróknak a mun­káját ismerik el, akik írásaik­ban magas színvonalon foglal­koznak hitéleti, egyházi kérdé­sekkel. Az ünnepélyes díját­adás a szabad sajtó napján, március 15-én lesz a kalocsai érseki kastélyban. ■ S. I. ANYAKÖNYVI HÍREK « ANYAKÖNYVI HÍREK • ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Herczeg Jázmin Mercédesz (anyja neve: Balogh Gizella Eri­ka), Rácz Liza Edina (Karikó Ri­ta) Lakitelek, Sándor Hanna (Pál Kinga), TUrupuli Krisztofer (Kál- di Mónika Barbara) Kunadacs, Pál Renáta (Molnár Erzsébet), Kordás Anna (Pallagi Erika Teré­zia) Kiskunfélegyháza, Bartus Benjámin (Papp Krisztina), Ko­vács Bence (Török Tímea) Laki­telek, Tóth Gábor (Héjjas Orso­lya), Nagy Gergő (Tóth Kriszti­na), Karácsony Csaba (Gyurgyik Mónika) Kunszentmiklós, Oláh Zita (Filyó Ágnes) Tiszatenyő, Vály Anna Noémi (Somodi Vero­nika), Szabó Kata (Demény Ka­talin), Valaczka Marcell Lajos (Mudra Veronika) Apostag, Medgyesi Szabolcs Imre (Cser- nát Erzsébet Ildikó), Fehér Mar­tin (Balog Edina), Szabó Lili (Kecskés Ágnes), Biczó Bianka Zsuzsanna (Kállai Zsuzsanna) Nagykőrös, Faragó Katalin (Fa­ragó Katalin), Karancsi Szabolcs (Heftier Fatime) Kerekegyháza, Papp Norbert (Gebei Nikolett), Nagy Levente (Berta Szilvia) Ballószög, Gyenes Róbert (Her­czeg Gabriella), Kis Anna (Ko­vács Annamária), Kunos Kristóf Csaba (Rimái Judith), Barna Zsombor (Danes Viktória), Lé- nárt Sándor (Kövesi Karolina) Kerekegyháza, Dascel Nikolett (Ilocki Andrea) Kerekegyháza, Benke Luca (Péli Tünde Irén) Lajosmizse, Hermán Viktória (Végi Julianna) Kerekegyháza, Sándor Levente János (Győr Krisztina) Cegléd, Pék Aliz Éva (Bódi Éva Mónika), Pozsonyi László (Győrti Zsuzsanna), Lá- zár-Becker Aliz (Becker Szilvia), Zsiri Ákos (Kocsis Andrea) Ke­rekegyháza, Herczeg Dániel Pé­ter (Szapek Emese) Tass, Juhász Marcell Károly (Anga Henriet­ta), Bakó Szebasztián (Doró Szil­via Andrea), Kovács Richárd (Balog Tünde Marianna) Tisza- ug, Hunka Máté Tibor (Horváth Irén) Lajosmizse, Mot Dániel György (Rakitovszky Beáta Ju­dit), Fesető Imre (Gyurik Ildikó), Gavula-Recte-Mikula Lilia (Czompó Szilvia) Kerekegyháza, Pető Janka (Donát Dóra) Kerek­egyháza, Molnár Lili (Papp An­na Róza), Kiss Balázs (Kovács Klára) Dunavecse, Monori Ben­ce (Zámbó Tünde), Szűcs-Tassy Gábor Mihály (Szabó Ildikó Tün­de), Marton Réka (Kiss Gyöngyi Márta) Helvécia. Meghaltak: Karvaj Józsefné Raffa Katalin (Tárkány), Gáspár Sándor János (Lajosmizse), Pallagi Sándorné Trombitás Ilona (Jászszentlász- ló), Boda Imre László (Lajosmi­zse), Fehér József Sándorné Gar- zó Éva, Herodek Istvánná Kalde- nekker Jolán (Lajosmizse), Ko­vács Zoltánná Herczeg Ágnes Jo­lán (Szécsényfelfalu), Hojsza Jó­zsef Attila (Kerekegyháza), Tasi László (Lakitelek), Rekecki Ilona Nagy Ilona, Kókai Lászlóné Var­ga Terézia (Kunpeszér), Fazekas József Ferenc (Orgovány), Bor­sos József Mihályné Kocsó Rozá­lia Mária, Király Ernő, Varga Im- réné Kaszás Katalin, Varga György (Tiszakécske), Péli Lászlóné Varga Julianna (Jakab- szállás), Juhász Lajos Gergelyné Eke Teréz (Kalocsa), Kócsó Fe- rencné Máté Etelka, Vajda Ist­ván, Szőnyi Attila László, Hor­váth István, Paksi József, Balogh József (Ágasegyháza), Boros Györgyné Farkas Mária, Váczi Pál (Tiszakécske), Rebek István­ná Petróczki Mária, Kerekes András, Baksa Menyhértné Mol­nár Ilona, Tóth Erzsébet, Szalai Józsefné Vasvári Ilona, Majoros Ferenc (Ballószög), Farkas Mi­hály, Csordás Jánoné Kiss Bor­bála (Lajosmizse), Makai Sán­dor Vincéné Ulicska Erzsébet (Lajosmizse), Kisjuhász Mihály, Csontos Illésné Gergely Margit (Albertirsa), Tabajdi Imre (Kun­szentmiklós), Karsai Antal (Solt), Mucsi Péter Pálné (Rékasi Mária) Kiskunmajsa, Fábián Jó­zsef, Angyal István (Tiszakécs­ke), Duzmath Kálmán, Némedi- Varga Ferencné Tarjányi Mária Sarolta (Bugac), Pásztor György, Erdei László, Tóth Józsefné Var­ga Mária Terézia, Monda István­ná Páhán-Molnár Irma Aranka, Varga Irén (Csengőd), Balog Er­zsébet (Magyaratád), Bokrossy Jenő, Patai Tibor, Szakonyi Ist­vánná Fogl Anna, Lévai János, Váczi Csaba, Gondi Ferencné Lengyel Terézia (Tiszakécske), Borsos István, Márton Félix (Bal­lószög), Baksa István, Mucsányi Béla, Szabó Pál, Szabó István, Berényi József, Oláh Imréné Já­vorka Gizella Anna, Balogh László, Szabó István (Fülöp- háza), Horváth Pálné Kis Erzsé­bet, Berta István János, Bán Já- nosné Balassi Mária, Pólyák Sándorné Kiss-Tóth Mária (Ti­szakécske), Flóra Sándor (Orgo­vány), Belusz Attila (Lajosmi­zse), Farkas Gergely, Lencsés Jó­zsef (Szabadszállás), Tóth János- né Seres Katalin (Izsák), Varjú Béláné Mészáros Mária (Lajos­mizse), Jakab Zsolt, Sebők Imre (Izsák), Koskár János, Nagy László (Mernye).

Next

/
Oldalképek
Tartalom