Petőfi Népe, 2006. október (61. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-26 / 251. szám

PETŐFI NÉPE - 2006. OKTÓBER 26., CSÜTÖRTÖK MOZAIK U g ti Tiszaalpáron életfát ültettek a forradalomra emlékezve Olvasóinkkal ünnepelünk so éves jubileum A születésnaposokat megajándékozzuk A polgármester fizetésén is spórolni akart a képviselő ünnep Az Árpád téren, áz ’56-os emlékoszlopnál tartottak meg­emlékezést október 23-án a nagyközségben. Bodor Ferenc polgármester ünnepi beszéde után a Bársony Mihály Népdal­kor műsorát láthatták a jelenlé­vők, közreműködtek az általá­nos iskola tanulói. A koszorú­zást követően Ginkobilobot (életfát) ültettek a téren a tele­pülés vezetői, az általános iskola igazgatója, valamint civil szer­vezetek képviselői. Ezután az emlékoszlop előtt gyertyát gyúj­tottak, nem csak az önkormány­zat tagjai, de a gyerekek és idő­sebbek is egyaránt. ■ Sz. T. Tizenkét éves kisfiúra emelt kést a betörő Kecskemét Késsel fenyegetett meg egy 12 éves kisfiút a betörő a kecskeméti Irinyi utcában. A gyerek kedden délben vitte ki a tízemeletes lakóépület 6-7 eme­lete közötti szeméüedobóba a konyhai vödröt, majd visszatér­ve a lakásba egy idegent talált az előszobában. A férfi a kabát­ja gallérjával takarta el az arcát, a kezében pedig egy kést tartott. Megfenyegette a gyereket, hogy maradjon csendben, majd érté­kek után kutatott. Végül ököllel hasba vágta a kisfiút, magához vett ezer forintot, és távozott a lakásból. ■ Noszlopy Kerestük és megtaláltuk! Előfizetőink jóvoltából nyolc olyan olvasót aján­dékozhatunk meg, akik 1956. október 31-én szü­lettek, pontosan akkor, amikor megszületett a Pe­tőfi Népe név. Akik velünk ünnepelnek Lapunk névadásának 50. szüle­tésnapja alkalmából e jeles ese­ményt méltó módon szerette volna emlékezetesebbé tenni előfizetői és olvasói számára, ezért több játékot is hirdetett. El­sőként kiemelhetnénk a „Keres­sük!” játékunkat. Már a címe is sokat sejtetett, vajon mit keres­tünk? Kerestük azokat a Bács- Kiskun megyében 1956. októ­ber 31-én született férfiakat és hölgyeket, akik ma is itt élnek. A születésnaposok: • Gudricza József, Kecskemét • Viczián László, Kiskunhalas • Kupka Andrásáé, ' Lajosmizse • Dékány István Gyuláné, Jászszentlászló • Farkas Józsefné, Vaskút • Csontos Benjámin, Kecskemét • Csorba Sándorné, Kiskunmajsa •Bujdosó Györgyné, Kalocsa sSuTéttek Bács-Kiskun •«egyeben \ es most is ■ Itt élnek^t Azokat a férfiakat és nőket 50 éves a Petőfi Népe A Játékban azonban azok is részt vehettek, akik nem e nagy napon látták meg a nap­világot. A játéknak ugyanis ép­pen az volt a lénye­ge, hogy a Kereső­nek kellett egy szü­letésnapost ajánla­ni. A játék során nyolc születés­napos neve érkezett be szer­kesztőségünkbe. Előfordulha­tott azonban, hogy postai úton nem minden szelvény jutott el hozzánk, így aki jelentkezett a játékra és mégsem látja a ne­vét, kérjük holnap, azaz pénte­ken délelőtt 10 és 11 óra között hívja a 76/518-240-es telefon­számot. A születésnaposo­kat örömmel meg­hívjuk a hétfő dél­utáni ünnepségre az Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontba, ahol értékes ajándék- csomagot nyújtunk át nekik. A részleteket munkatársaink te­lefonon elmondják az érintet­teknek. Akik féléves előfizetést nyertek A keresők: • Fegyvári Lajosné, Szakmár • Konfár István, Helvécia • Bimbóné Deák Katalin, Kecs­kemét • Csorba Sándor, Kiskunmajsa • Csontos Benjáminná, Izsák • Antal Zoltán, Vaskút • Dékány István Gyula, Jászszentlászló • Komacsek Kámlyné, Lajosmizse • Mucsi Károlyné, Bácsbokod • Vázsonyi Józsefné, Kecskemét A keresők nyolcnál azonban többen voltak, közöttük tíz fél­éves előfizetést sorsoltunk ki. Még esélyes a Sajtótúrán Jelenleg egy másik játékunk is fut, a Sajtótúra. Új előfizetői já­tékunk keretében október 9-22 között a Petőfi Népe lapcsalád mind a négy lapjában folyama­tosan elhelyeztünk 50 emblé­mát. Előfizetőinknek ezekből kellett minél többet megkeres­niük, és beküldeniük címünk­re. A helyes megfejtések folya­matosan érkeznek, a nagy ér­deklődésre tekintettel néhány nappal meghosszabbítjuk a ha­táridőt, és november 3-áig még várjuk a szelvényeket. Játsszon velünk! Érdemes! ▲ tiszaalpár A legtöbb települé­sen Bács-Kiskunban már meg­történt a megválasztott polgár- mesterek, képviselők eskütéte­le, az új testületek megalakulá­sa. Tiszaalpáron négy és fél órás vita után dőltek el a sze­mélyi kérdések. Az alakuló ülés levezetését a korelnök dr. Vancsura István nem vállalta, így dr. Puliusné Sárái Mária lé­pett a helyébe. Dr. Vancsura Zoltán képviselő azt javasolta, hogy ne legyen főállású a pol­gármester, Bodor Ferenc. Azt ■ A törvény szerint a há­romezernél nagyobb lé­lekszámú településen főállású az első ember. azonban törvény írja elő, hogy a háromezernél nagyobb lélek­számú településeknél főállás­ban látja el feladatát a polgár- mester. Tiszaalpárnak pedig 5100 lakosa van. Az illetmény megszavazása után arra kérte Vancsura Zoltán a polgármes­tert, hogy az illetményének egy részét ajánlja fel közcélok­ra. Más ötlete is volt. Az, hogy az alpolgármester és a képvi­selők is egy forint tiszteletdíjat kapjanak. Egyik felvetése sem kapott többséget. Ettől függet­lenül több képviselő is felaján­lotta tiszteletdíját közcélokra. Valamelyik bizottságba mind­egyik képviselő bekerült, kivé­ve Vancsura Istvánt, aki nem vállalta az ügyrendi bizottsági tagságot. ■ Szentirmay Tamás NAPKELTE 7.18 - NYUGTA 17.37 HOLDKELTE 12.07 - NYUGTA 19.33 DÖMÖTÖR napja Dömötör. A Demeter önálló­sult magyar alakja. Az utób­bi pedig a szláv Dimitirből alakult, a görög eredeti je­lentése: Démétérnek, a föld istennőjének ajánlott. Védő­szentje: Szent Demetrius, aki a Szerémségben (Pannó­nia) szenvedett vértanúsá­got. Weöres Sándor verses meséje a Sehall, selát Dömö­tör, és gyermekújságként is­mert a Dörmögő Dömötör. A néphagyomány szerint Dö­mötör napja a juhászok há­romnapos ünnepe volt, amelyre meghívták a szám­adókat is. Ezért mondták, hogy Dömötör juhászt tán­coltat. egyéb névnapok: Albin, Ame­tiszt, Armand, Baldvin, De­meter, Evariszt, Örs, Dö­mötör. EGYHÁZI ÜNNEPEK A katolikus naptárban Szent Armand emlékezete, Dömö­tör, Örs napja. A református naptárban Dömötör napja. Az evangélikus naptárban Dö­mötör, Amanda napja. A zsidó naptárban Chesván hónap 4. napja. napi igék. Katolikus: Ef 3,14- 21; Zs 32; Lk 12,49-53. Re­formátus: Neh 5. Tit 1,1-4. Evangélikus: Mk 6,7-13. Jel 12,7-12. skorpió (X. 24—XI. 22.). Néha olyan érzése van, mintha nem értené, miről is beszélnek a környezetében. Lehet, hogy a hiba nem az Ön „készüléké­ben” van. nyilas (X1.23-XII.21.). Élénk és magabiztos, szinte izzik Ön körül a levegő. Erős vágyat érez, hogy valami különlege­set tegyen. Ellenségeinek sok kellemetlenséget tud okozni. bak (XII. 22-1.20.). Ön most nép­szerűbb, mint valaha, amit természetesen uralkodó boly­gójának, a földjegyű Szatur- nusznak köszönhet. Valaki teljesen elvarázsolja. vízöntő 0.21-11.20.). Anyagi helyzete fellendülőben van. Sajnos, érzéseit túlságosan magába fojtja - vigyázzon, mert könnyen elszalaszthatja boldogságot. HOROSZKÓP halak (II. 21-111.20.). Ön állandóan maximálisan, szinte erőn felül teljesít. Valahogy ezt ter­mészetesnek veszik, pedig jól esne néha az elismerés. Most könnyen vall szerelmet. kos (lll.21-IV.20.). Határtalan ön­bizalommal rendelkezik, ezért erején felül vállal. Ám vigyázzon magára, ne égesse két végén a gyertyát! A sok munka miatt háttérbe szorul­tak az érzelmek. bika (IV. 21-V. 20.). Minden erejé­vel azon fáradozik, hogy max­imálisát teljesítsen és előre jusson. Ezt nem nézik jó szem­mel, sőt valaki keresztbe is akar tenni. Vigyázzon! ikrek (V. 21—VI. 21.). Az utóbbi időben zűrzavaros volt a ma­gánélete, de szerencsére boly­gója, a Merkúr kedvez a har­móniának, a békülésnek. rák (VI.22-VII.22.). Hiába fordított sok időt és energiát egy ügy­re, kiderült, hogy minden hiá­bavaló volt. Ne csüggedjen, lesz még jobb is! oroszlán (VII. 23-VIII. 23.). Vásár­lás közben újabb áremelése­ket tapasztal. Felháborodását nem tudja magában tartani. Estére enyhülni látszik, mert bár drágán, de szép és finom termékeket vásárolt. szűz (Vili. 24-IX. 23.). Alaposan fel­pörgette magát az utóbbi na­pokban, ezért elfogultan ítéli meg az eseményeket. Több forrásból is tájékozódjon, mie­lőtt elhamarkodott véleményt formál. MÉRLEG (IX.24-X.23.). Úgy lát­szik, ez a hullámvölgy rosz- szabb a szokottnál. Össze­gyűjtőét néhány haragost, ha nem vigyáz kellőképpen. MIT FŐZZÜNK? Csirkemellfiié főherceg módra HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE: 8 szelet csirkemellfilé, 8 db gom­ba, 16 szál spárga, 6 dl tejszín, 1 csésze tömény húsleves, vagy 1 db húsleves kocka, 3 cl konyak, 3 cl whisky, 3 tojás sárgája, 10 dkg vaj, só, liszt. ELKÉSZÍTÉSE: A csirkemell­szeleteket enyhén megsózzuk, lisztben megforgatjuk, és forró vaj­ban azonnal kisütjük. Mellette a gombafejeket néhány percig süt­jük, először kalappal lefelé, majd visszafordítjuk. Sütés közben húsleveslét adunk hozzá. Miután a hús kifehéredett, és megpirultak a szeletek, meglocsoljuk konyakkal és whiskyvel, majd flambírozzuk. Az alkoholnak teljesen ki kell égnie, különben a hús kesernyés lesz. Rá­öntünk fél liter tejszínt, és addig ro- tyogtatjuk, míg - mint a kelt tészta - kavarás közben leválik az edény faláról. Félrehúzzuk a serpenyőt, hagyjuk a húst kicsit hűlni, ezután ráöntjük a megmaradt 1 dl tejszín­nel simára kevert tojássárgákat. Vi­gyázat! Ne legyen túl forró az alap­mártás, mert öszszekapja, cso­móssá teszi a tojássárgákat. Nem VECC - Nagyon szigorú a minisztérium. Szegény Szabó doktor a 154 forintos Rigomilt írta fel a Kovács néninek a 98 forintos Szamucil he­lyett «jgmai OLASZ ISTVÁN NÉMET FUTÓNÖ FIADZJK SZELE­BURDI MURA­NÉMETÜL ARADON VEGYJELE SEMMI­KOR TRÓPUSI TÖRÖK VÁROS ► ▼ ▼ ▼ 1* ELŐTAG: LÉGI MINKET, NÉMETÜL ► MÁR, LATINUL ESIK ELŐHÍVÖ­SZER ► ▼ CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE l ▼ BELGA VÁROS ZEKKEU HIBÁZ TAT ► T HAMARO­SAN FÉNYKÉP ► V ▼ NŐI ENFKHANG L KOTTA, RÉGIESEN ► ▼ HAMIS DAUEROL ► * ZENÉSZ (JAMES) ► A rejtvények megfejtéseit legkésőbb kedden adják postára! ■ Pénteken még jelentkezhet, ha születésnapos!

Next

/
Oldalképek
Tartalom