Petőfi Népe, 2006. október (61. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-21 / 248. szám

PETŐFI NÉPE - 2006. OKTÓBER 21, SZOMBAT 19 5 6 7 Új levéltári kiadvány: 1956 Bács-Kiskun megyében Kecskeméti harcok emléke felkelés A megyeszékhely főterén tankok is lövöldöztek Asperján György: Csapataink harcban állnak -1956 regénye könyv A Forrás közlemények sorozat X. köteteként megjelent az 1956 Bács-Kiskun megyében című történettudományos mun­ka, amelyet a megyei önkor­mányzat levéltára konferencia keretében mutatott be csütörtö­kön Kecskeméten. Az 538 olda­las kötet Orgoványi István beve­zető tanulmánya után 224 kora­beli dokumentumot ismertet a különböző Bács-Kiskun megyei forradalmi és párttestületek, nemzeti bizottságok életéről, majd közli a forradalom legfon­tosabb Bács-Kiskun megyei személyiségeinek életrajzát. Az eredeti dokumentumokat Or­goványi István és TánczosSzabó Ágota látta el jegyzetekkel. A kötet szerkesztője Tánczos­Szabó Ágota és Tóth Ágnes. 1956 Bács-Kiskun megyében Bacs-Kiskunban 1956-ban Kecskemét volt az egyetlen település, ahol nemcsak szórványos lövöldözés vagy egyoldalú sortűz, hanem kisebb harc is kirobbant a fegyvert fogó nép és az elnyomó rendszer katonái között A csetepaté emlékét mai ismereteink szerint ez az egyetlen fénykép őrzi, amely mutatja, hogy még 1957 áprilisában is látszódtak az Újkoliégiumot ért találat nyomai. Újra verset mond a kicsapott diák kunszentmiklós A város szép gesztussal „rehabilitálja” Mikulás Ferencet politika A forradalom és szabad­ságharc 50. évfordulójára szá­mos könyv és kiadvány jelent meg, amelyek között feltűnnek alternatív értékelések is. Ilyen például Asperján György mun­kája, a Csapataink harcban áll­nak - 1956 regénye című kötet is. A könyvet a megyei önkor­mányzat évfordulós rendezvé­nyeinek sorában mutatták be a közelmúltban a Katona József Könyvtárban, ahol Fűzi László, a Forrás főszerkesztője beszélge­tett a szerzővel. A könyv történe­tében (szándékosan nem nevez­zük regénynek) szerepel a főhős Kecskemétre utazása is. Ezeket a sorokat így a megyei vonatko­zások okán közöljük. Tehát hangsúlyozottan nem azért, mert olyan jelentős műnek tart­Tanulmányában Orgoványi István külön foglalkozik a tár­sadalmi és gazdasági előzmé­nyekkel, az események időbeli bemutatásával, kiemelve a fal­vak forradalmát A munkásta­nácsok utóvédharcát Kecske­méten és Baján részletezi a szerző, érzékeltetve a két város­ban kibontakozott ellenállás je­lentőségét. Az említett konferenciát kö­vetően a levéltár és a megyei múzeum közös szervezésében kiállítás nyílt a Cifrapalotában, szintén eredeti dokumentu­mokból és fotókból. A kötet ér­dekes megyei összegző adato­kat is közöl. ■ Razzia: 328 Perek száma: 369 Elítélt személy: 871 Halálos ítélet: 13 Végrehajtott kivégzés: 9 FORRÁS: BKM. LEVÉLTÁR 1956. október 24-én egy 16 éves kamaszfiú elsza­valta a Nemzeti dalt a kunszentmiklósi község­háza előtt. Kicsapták a gimnáziumból, de a váro­si ’56-os emlékmű avatá­sán újra elmondja a ver­set... Rákász Judit- Hatalmas feszültség oldódott bennünk azokban a napokban- meséli az egykori kicsapott diák, mikulás Ferenc, a kecs­keméti rajzfilmstúdió vezetője.- A rádióból tudtuk, mi történik Pesten. Nem sokkal előtte ott jártunk, egy kosárlabdatornára vitt fel bennünket testnevelő ta­nárunk. Kollégiumban száll­tunk meg, az ablakból a Sztálin- szobrot lehetett látni: ködös ok­tóber volt, Sztálin feje beleve­szett a ködbe. Aztán következett 23-a, és másnap félelmetes tö­meg gyűlt össze Kunszentmik­lós főterén. A forradalmi tanács vezetője kérte meg a kollégium igazgatóját, hogy küldjön vala­kit, aki elszavalja a Nemzeti dalt. Az igazgató ismert, nem volt kérdés, hogy vállalom. A tö­meg éljenzett, vállára vett, leve­gőbe dobált. Másnap a barátom­mal stoppal felmentünk Pestre. Lenyűgöző volt látni a betört ki­rakatokat, melyekben érintetle­nül ott hagytak mindent. A két fiú visszatért a kun­szentmiklósi kollégiumba, és - ahogy Mikulás Ferenc mondja - próbálták életben tartani a gondolatot november 4. után.- Egyik nap eltűnt a szekré­nyemből az apámtól örökölt sportpisztoly, és azok az újsá­gok, jelvények, melyeket Pest­ről hoztunk. Másnap a karha- talmisták razziát tartottak a kollégiumban: a tanáraink való­színűleg megtudták és össze­szedtek mindent, ami bajba so­dorhatott volna bennünket. Per­sze folytattuk tovább: sztrájkot szerveztünk, röplapot készítet­tünk, népszerűsítettük a Márci­usban Újra Kezdjük mozgal­mat. Aztán márciusban behí­vott magához az igazgató, és kö­zölte, hogy el kell hagynom a gimnáziumot, a kollégiumot, de még a községet is. Valószínűleg szerepet játszott a döntésben, hogy védenie kellett magát az iskolának, hiszen több részről is érintették a forradalmi ese­mények. Egyik tanárom, dr. Csikesz Ferenc, a járási forradal­mi bizottság vezetője volt, 10 évet kapott.- Visszagondolva nem no­vember 4., vagy a kicsapásom volt számomra a mélypont - te­szi hozzá Mikulás Ferenc. - Sokkal inkább ’57. május elseje, amikor ezrek vonultak fel, és él­tették Kádárt. Életre szóló ta­nulság volt 17 évesen. Néhány héttel ezelőtt az egy­kori kamaszt azzal a kéréssel keresték meg Kunszentmiklós elöljárói, hogy mondaná el újra a Nemzeti dalt az ’56-os emlék­mű avatásán, ami hétfőn 10 óra­kor lesz a városháza melletti szoborparkban. juk, ami egyébként is méltó lenne a figyelemre. A szerző ma­ga is bevallja, hogy az a kép, amit - szerinte a valóságnak megfelelően - rajzol, szemben áll az 1956-os intézmények ál­láspontjával. Szerintünk a valósággal is. A „regény” ürügy arra, hogy As­perján György kifejtse nézeteit a politikáról, s a magyar történe­lem néhány fontos személyisé­géről. Szerinte Nagy Imrének segítenie kellett volna Kádárt, hogy 1956 júliusában a szovje­tek szándékának megfelelően ő legyen a miniszterelnök. Nézete szerint 1956-ban a zsidóság tud­ja: „egészséges antiszemitiz­mussal fertőzött forradalom kí- sértete járja be a hazát” A „re­gény” valódi értékelése tehát semmiképpen sem történhetne esztétikai szempontok szerint, csupán a szerző zavaros nézete­ivel vitázva. ■ B. F. I. Egy dán a magyarok pártján ENSZ A nyughatatlan diplomata halála máig rejtély Miskát majdnem kivégezték Kecskemét A Homokbányára hurcolt cigányok kálváriája Kecskeméten a Dán Kulturális Intézet is megemlékezett az 1956-os események 50. évfor­dulójáról. Nagy András író, a A Bang-Jensen ügy (’56 nyugati ellENSZélben) című kötet szer­zője az 1959-ben rejtélyes kö­rülmények között elhunyt dán diplomatáról tartott előadást csütörtökön, povl bang-jen- sent, aki másodtitkára volt az ’56-os magyar ügyet vizsgáló bi­zottságnak, 1958-ban elbocsá­tották a világszervezet köteléké­ből, mert több alkalommal meg­szegte a svéd ENSZ-főtitkár, Hammarskjöld utasításait. Bang-Jensen ugyanis rájött, hogy a szovjet titkosszolgálat átszövi az egész ENSZ-appará­tust, s ha kiadja a bizottság előtt név nélkül vallomást tevő ma­gyarok listáját, akkor a nevek a KGB íróasztalán kötnek ki. A dán diplomata felkarolta a ma­gyar ügyet, s elégedetlen volt azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a világszervezet ho­zott 1956 kapcsán. Bang-Jensen az elbocsátása után sem hagyta abba a kuta­tást és a harcot az ENSZ bürok­ratáival szemben, de 1959 no­vemberében holtan találták egy New York-i parkban. Máig tisz­tázatlan, hogy igaz-e a hivatalos verzió, miszerint öngyükos lett, ugyanis elképzelhető, hogy vé­geztek vele. Halála előtt három nappal tűnt el, s az életét kutató Nagy András nem tartja kizárt­nak, hogy korrupt ENSZ-alkal- mazottakra terhelő magnóka­zetta átvételéért távozott el ott­honról. A máig nem rehabilitált diplomata emlékét kopjafa őrzi a 301-es parcellában. ■ B. F. I. A népi emlékezet úgy tudja, hogy Kecskeméten a homokbá­nyái laktanyában több embert is kivégeztek, lévai Mihály (Tu­dós Miska) akkor 17 éves volt.- A Bameválban dolgoztam, és október 27-én délelőtt fizetést kaptunk volna - emlékezik. - Mondták azonban, hogy pénz helyett leölt libákat vihetünk ha­za. A gyár ugyanis a lázongás miatt leállt. Zsákban vittem a li­bákat, véres volt a hátam és a ke­zem. Antikor a cigányvároshoz értem, egy repülő jött fölénk, megsorozta a putrikat és a kör­nyező utcákat Többször is for­dult, de szerencsére nekem nem lett bajom. Több cigány is meg­halt Otthon éppen mosakodni kezdtem, amikor ránk törtek a katonák. Csak egy papucsot és egy inget tudtam magamra kap­ni. Felsorakoztattak bennünket a Dankó utcában a tankok elé. Csapatosan kísértek bennünket a tiszti klubba, de közben a Trombita utcában ránk lőttek. Ott halt megy egy unokatestvé­rem, Fekete István. A laktanyában napokig na­gyon fáztam, néha beeresztettek a terembe a fejünk fölé egy soro­zatot. Féltünk. Kivittek egy me­szes gödör mellé, mondván, hogy belelőnek, de szerencsére nálam volt a lebélyegzett barneváli kártyám, ami igazolta, hogy a munkahelyemen voltam a zavargások alatt. Szerintem előfordult, hogy kivégeztek em­bereket Néhány nap múlva a be­szállítottak a börtönbe, majd el­engedtek. Otthon felrobbantva találtam a házunkat, tető nélkül, amiért szerintem jogosan járna kárpótlás nekünk. ■ B. F. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom