Petőfi Népe, 2006. április (61. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-26 / 97. szám

SZERKESZTETTE: SZÁSZ ANDRÁS TELEFONSZÁM: 06-76/430-216 E-MAIL andras.szasz@petofinepe.hu PETŐFI NÉPE - 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA FÉLEGYHÁZA, KECSKE ÉS KÖRNYÉKE , ' ' s iiiiiiiiiniiiidiiiiiiii TTiirn i iiiin a mt íh gm 1 iiiirni mii gpi emmmamaimmmimiimaEemi Elkerül és tehermentesít útépítés Elkezdődött az északnyugati tehermentesítő út építése Az elkerülőút nyomvonalát jelölik ki a szakemberek. A munkálatok befejezését augusztus végére ígéri a kivitelező cég. Főpapi rangot kapott a pápától tiszakécske Pápai káplán­ná nevezte ki XVI. Benedek pápa Menyhárt Sándort, Tiszakécske római katoli­kus plébánosát. A hírt dr. Bábel Balázs, a Kalo- csa-kecskeméti Főegyház­megye érseke jelentette be, még húsvét előtt. Menyhárt Sándornak ezután kijár a monsignore megszólítás, mivel főpapi rangot kapott. A hívők körében népszerű plébánost azonban feltehe­tően hívei ezután is Sándor atyának szólítják. Babatalálkozó a népfőiskolán lakitelek Hetedik alkalom­mal rendezik meg szomba­ton a Lakitelek Népfőisko­lán az országos babatalál­kozót. Hétfő délutánig tartó rendezvény számos szak­mai és szórakoztató prog­rammal várja a résztvevő­ket. Lesz katolikus és refor­mátus istentisztelet, játszó- és táncház, faültetés, és sé- takocsizásra is lehetőség nyílik. Hétfőn délben ha­gyományosan felköszöntik az édesanyákat, megkondít- ják a Szent István-kápolna előtti Babaharangot, életfát ültetnek és sárkányt ere­getnek. Családi nap a Kálvária-kertben KISKUNFÉLEGYHÁZA játékok­kal, vetélkedőkkel színesí­tett családi napot rendez szombaton a kiskunfélegy­házi Ótemplom egyházköz­sége a Kálvária-kertben. A reggeltől estig tartó ren­dezvényen ebédet is lehet igényelni. A halászlé és/vagy gulyásleves árából befolyó összeget a temp­lomtatarozás törlesztésére fordítják. Két aranyminősítést is sikerült szerezniük kórustalálkozó A kiskun­félegyházi TKIKI Bat­thyány Lajos Iskola alsó és felső tagozatos kórusa egy-egy aranyminősítést szerzett a napokban Kis­kunhalason megrendezett Cantemus megyei énekka­ri találkozón. Az elmúlt héten elkezdőd­tek Kiskunfélegyháza északnyugati tehermente­sítő főútjának kivitelezési munkálatai. A majd’ 7,5 kilométer hosszú szakasz építését augusztus 31-ig be is fejezik. Szász András A kivitelezést a bugaci úti vas­úti felüljáró (nagyhíd) és a buga­ci út (újbeton) felújításával és korszerűsítésével kezdték. .A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok idejére az újbetont mindkét irányból teljes széles­Százmillió forintot nyert idén munkanélküliek képzésére a Jóléti Szolgálat lászszentlászló és Móricgát Alapítványa a HEFOP (Humánerőforrás-fej­lesztési Operatív Program) pá­lyázatán. A napi hétórás okta­ségében lezárták, az 5-ös főút észak-déli, illetve déli-északi te­herforgalmát - feloldva az ér­vényben lévő tiltást - átmeneti­leg beengedték a városba. Má­tást és foglalkoztatást jelentő képzés résztvevői kőműves, szakács és falusi vendéglátó szakmákban szerezhetnek OKJ- s szakmunkás bizonyítványt. Markolt Endre, az alapítvány ügyvezetője lapunknak el­jus 18-ig a környékbeliek a me­zőgazdasági bolttól, illetve a Kis- Szegedi útról induló javított földúton közelíthetik meg lakó­helyüket. A kivitelezők ígérete mondta: a július elsejétől indu­ló, tizenhárom hónapos képzés valamennyi résztvevője, a teljes időtartamra a munka törvény- könyve szerinti juttatásokat és munkabért kap. További infor­mációkat a helyileg illetékes szerint a további munkálatok már csak legfeljebb félpályás út­zárral járnak. A tehermentesítő út 5,1 kilo­méter hosszan a már meglévő bugaci út (közismert nevén: új­beton) nyomvonalát követi, 2,3 kilométernyi rész azonban telje­sen újonnan készül. Az össze­sen 7,4 kilométer hosszú szaka­szon három körforgalmi csomó­pontot alakítanak ki. A forgal- mirend-változásra terelőtáblák figyelmeztetik az autósokat. A város felszólította a kivite­lező cégeket, hogy a munkála­tok idején járműveik ne hasz­nálják Kiskunfélegyháza belte­rületi útjait, utcáit munkaügyi központokban vagy az alapítvány lászszentlászló, Kossuth utca 7. szám alatti köz­pontjában kaphatnak az érdek­lődők. Jelentkezni és felvilágo­sítást kérni a 77/492-091-es te­lefonszámon is lehet. Félig leomlott a félegyházi izraelita temető ravatalazója A napokban leomlott a kiskunfélegyházi izraelir ta temető ravatalozója. Az eredetileg szimmetri­kus épület jobb oldala már korábban összedőlt. A megmaradt épület­részt azonban még meg lehetett volna menteni. Szász András A Mol-benzinkút mögötti te­mető ma Magyarország egyet­len még működő izraelita sír­kertje. A temetőt és a hozzá tartozó épületet 1923-24-ben emelték Feuer Illés és Verhovai Ma­nó kitartó buzgósága révén, és a kiskunfélegyházi izraelita hitközség áldozatkész adomá­nyaiból - áll a leomlott épület egyik márvány emléktáblájá­nak tanúsága szerint. Dr. Kardos András, önkor­mányzati képviselő lapunk­nak elmondta: a sírkert az iz­raelita hitközség tulajdona. Tekintettel az épület folyama­tosan romló állapotára, ő több­ször figyelmeztette az illetéke­seket, ám a konkrét intézke­désre nem került sor. Az ere­detileg szimmetrikusra épített balzsamozó és ravatalozó épü­let jobb oldala már esztendők­kel ezelőtt összedőlt. Megma­radt viszont a mártírok emlék­szobája, ahol a hajdani zsina­gógából és a város más pontja­iról származó, Kiskunfélegy­háza gyarapításáért fáradozó, illetve az elhurcolt és kivég­zett helybeli zsidó családok tiszteletére készített emlék­táblák voltak kiállítva. Azt, hogy az épület ponto­san mikor dőlt össze dr. Kar­dos András sem tudta meg­mondani. Azt viszont határo­zottan állította, hogy a holokauszt múlt heti emlék­napján édesanyja sírját szeret­te volna felkeresni, de a teme­tőkapu akkor már lánccal és lakattal volt lezárva. AZ ÜGYRE VISSZATÉRÜNK AKCIÓS ÁRON! Csatornázás, bádogozás, horganyzott csatornák szerelése. Anyagárral együtt: 1300 Ft/fm T 20/9231-719; § este 7 után: 76/441-610 A munkálatokra közel 2 milliárd forintot nyertek elkerülőút Az 5. számú főút tranzitforgalmának elvezeté­sét és a város tehermentesíté­sét szolgáló elkerülő szakasz kivitelezési munkálataira - a megyei közútkezelő kht. és a közlekedési tárca közremükö- désével - 1,874 milliárd forin­tot nyert tavaly a kiskunfélegy­házi önkormányzat az Euró­pai Unió strukturális alapjá­ból, a KlOP-ból (Környezetvé­delmi és Infrastrukturális Program). A kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot a Strabag és a tiszakécskei székhelyű Vakond Kft alkotta konzorcium nyerte. Százmillió forintot nyertek képzésre szakmaszerzés A tanulás mellett fizetést is kapnak a kurzus résztvevői Befejezte a lapkészítést a kultúra misszionáriusa újságírás Tíz év, több mint száz­húsz lapszám, több száz írás és fotó. Röviden így összegezhető dr. Berényi István, a Kunszállási Hírek főszerkesztőjének egy év­tizedes munkája. DR. BERÉNYI ISTVÁN 1995-tŐl, tíz éven keresztül készítette a Kunszállási Híreket. A község lapja egyébként 1993-ban in­dult, de csak 1996-tól jelenik meg havi rendszerességgel, az 1999-től bejegyzett lap. Berényi doktor 1975-ben ke­rült Kunszállásra. A helyi iskola igazgatója volt. 1979-ben Cibak­házára költözött. Ott élt és peda­gógusként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. 1993-ban került vissza Kunszállásra. Nyugdíjasként még 4 évig taní­tott éneket a Kiskun Művészeti Alapiskolában. Ezt követően szinte minden idejét az újságké­szítésnek szentelte, de a helyi kulturális élet szervezésében is aktívan részt vett. Hetvenhat évesen úgy döntött: felhagy az újságkészítéssel. Ám továbbra is szeretne írogatni, helytörténeti kutatással foglalkozni. ■ V. P. építkezik? felújít? Naptól (i tetőig mindent egy helyen! Széleskörű árukészlettel, színvonalas kiszolgálással és szolgáltatásokkal várjuk kedves vásárlóinkat! Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-16, szombaton: 8-12 óráig 7725 66 A. NAGY — TUZIP KFT. UWIfrWeSí?.!«..'«Lll '<« 3 74/463 786 ffe» 30/WtiJ? M/MFHIt fa W» fa Helyszíni eredetiség­vizsgálat díjmentes kiszállással! Tel.: 06-20/322-95-07, 06-20/260-56-87 fAJTO - ABLAK [FA, FÉM (tűzgátló), MŰANYAG) Csúcsminőségben közvetlenül a gyártótól Változatlan KEDVEZMÉNYES áron! j Bemutatótermünk FOLYAMATOS nyitva tartással várja Önöket: ORNAX Bt. Kiskunfélegyháza, Jókai u. 39. Tel.: 06-20/355-1976 5 Tel ./fax: 76/460-084 A hátrányos helyzetű külterületi iskolásokért létrehozott Nyitnikék Alapítvány ezúton szeretné megköszönni mindazon adófizető polgárok támogatását, akik 2005. évi adójuk 1%-át felajánlották számunkra. Ezen összegeket számítógépek vásárlására, színházlátogatások támogatására, tanulmányi és sportversenyek juta Imazására fordítottuk. Adószám: 18345904-1-03^

Next

/
Oldalképek
Tartalom