Petőfi Népe, 2006. április (61. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-01 / 77. szám

I/ r NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN ÚRNAK MMte Leveszöldség, 1 kg: 249 R Női-férfi farmer: 999 R KECSKEMÉT ] Petőfi Népe 2006. ÁPRILIS 1., LXI. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM, ÁRA: 84 FT, ELŐFIZETVE: 71 FT JBHL A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA POLITIKA AZ UTCÁN: SZÁZEZREKET VÁRNAK A HÉTVÉGI VÁLASZTÁSI NAGYGYŰLÉSEKRE , e otDAL ÖNVÉDELEMRE SZERVEZŐDÖTT GALERIK MENNYIRE JÁRT JÓL ► 9. OLDAL A VEVŐ? ► 3. OLDAL 'Iff'"** ★ * * Ittasan vezetett, majd kést emelt a rendőrökre Késsel támadt a rendőrökre egy kiskunhalasi férfi a héten. Az inci­denst megelőzően ittas járművezeté­sen kapták az illetőt. ► 2. oldal Startalom IDŐJÁRÁS Délelőtt ismét MEGYEI KÖRKÉP 2-3 BAJA verőfényes tava­szi időnk lesz, de aztán mérsé­KECSKEMÉT 5 PANORÁMA 6-7 kelt felhősödés GAZDASÁG 8 kezdődik. Éjsza­ÉLET & STÍLUS 9 ka kiadós eső várható. ► 16. OLDAL TV-MŰSOR 11 SPORT 12 MAGAZIN 10, 16 Megakadályoznák a kétpártrendszert Ä nemzeti oldalt nem lehet egy ka- rámba terelni - jelentette ki Csurka ;| István, a MIÉP elnöke tegnap egy 2 kecskeméti nagygyűlésen. ► 3. OLDAL : Két osztállyal több indul? Miután a bajai képviselő-testület csütörtökön döntött, hamarosan a szülők is megtudhatják, felvették-e gyermeküket a kiválasztott intéz­mény szeptemberben induló első osztályába. Ami tény: minimum 15, maximum 26 fő tanulhat egy cso­portban. ► 4. OLDAL Több támogatás, több járat Számos kecskeméti vonalon lesz több buszjárat a mai naptól. A Kun­ság Volán Zrt. ezen kívül új megálló­helyeket is kialakít. ► 5. OLDAL LAPSZÉL Azt mondják, a mostani választási hadjárat túlszárnyal minden korábbi kampányt hazudozásban, alaptalan ígérgetések tekintetében. Ki-ki döntse el, így van-e. Engem leginkább az za­var, hogy némely politikus komolyra is veszi a sületlenségeket. Nagykőrö­sön az egyik önkormányzati képvise­lő legutóbb azzal állt elő, hogy a vá­ros vállalja át a lakosságtól a köz­szolgáltatások - úgymint a szemét- szállítás, a szenyvízszippantás - ösz- szes költségét. Ezt a vadonatúj ötletét döntésre akarja vinni még a választá­sok előtt. Mondja valaki, hogy csú­nya, goromba a kampány! Olyan szép az, mint a népmese. M. J. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE Kósa György. A Petőfi Népe honlapja: www.Detofinepe.hu Színpompás szentképek barátok temploma Helyükre emelték az új ólomüvegtáblákat Az ólomüvegtáblák beillesztése precíz munkát igényel. SOMOGYI GÁBOR keze nem remeghet meg. Helyükre kerültek a kecskeméti Barátok temploma szentélyének színes ólomüvegtáblái. A Szent Erzsébetet és Szent Margitot ábrázoló, hatal­mas ablakokat Holtság Károly üvegfestő, ólom­üveges iparművész ter­vezte és állította össze. Galambos Sándor Munkatársaival három és fél hónap alatt készítette el a két húsznégyzetméteres ablakot. Az alkotások ára két ismert kecskeméti közéleti személyi­ség adományából jött össze - a nevük üvegre festve, ólomke­retben marad meg az utókor számára. A szentélyben már van egy gyönyörű ólomüvegablak, ami Kratzmann Ede, a legelső üvegfestők egyikének bécsi műhelyében készült. Ez ko­moly kihívást jelentett a kecs­keméti mesternek, hiszen eb­ben a stílusban kellett elkészí­tenie a két új ablakot is.- Mielőtt hozzákezdtem volna a munkához, alaposan tanulmányoztam Kratzmann munkásságát, az általa alkal­mazott technológia legapróbb részleteit - mondja Holtság. - Több vallásos tartalmú köny­vet és leírást is elolvastam, hogy a lehető legpontosabban tudjam ábrázolni a szenteket. Erzsébetet rózsával a kezé­ben, Margitot apácaruhában és liliommal szokták, ettől én sem térhettem el. Miután a tervrajzokat elfogadták, azon­nal nekiláttunk a munkának, nagyon szorított a határidő. Az ablakok méretét jól szem­lélteti a középpontjukban álló alakok magassága, ami 165 centiméter. Több száz apró üvegdarabból raktuk össze az ablakokat: minden elemet pontosan méretre szabtunk, egyenként megfestettünk, a kiégetés után pedig a rajz alapján összeólmoztuk őket. A Barátok templomának a felújítása a végéhez közele­dik. A szentély üvegtáblái a helyükön vannak, már csak a díszítések aranyozása és a kripta rendbetétele van hátra. Parlament, Gresham, győri zsinagóga A PARLAMENT és a Gresham- palota ólomüvegablakainak restaurálása után Holtság Károly jelenleg a győri zsi­nagógában dolgozik. A kor­mány felkérésére a közeljö­vőben Marosvásárhelyre utazik. Két feladattal bízták meg: a múzeum felbecsülhe­tetlen értékű, Róth Miksa- készítette festett ólomüveg­ablakainak és a tőzsdepalo­ta üvegtábláinak a restau­rálásával. Szabad koccintani a bogrács felett szeszrendelet Enyhítette korábbi jogszabályát a bajai képviselő-testület Nyugodtan fröccsözhet- nek Baján a közterüle­ten kialakított főzőhe­lyeken a grillezők, bog- rácsozók: csütörtöki ülé­sén puhította rendeletét a képviselő-testület. Géczy Zsolt- Ha valaki előkap az utcán egy halkonzervet, és melegí­teni kezdi, az még nem je­lenti azt, hogy rögvest söröz­het is. De az engedélyezett, erre kijelölt helyen lehessen főzés közben italozni! - mondta az alkoholtilalmi rendelet módosítását kezde­ményező Hajdú Miklós a városházi ülésen. Mint arról a Petőfi Népe ha­sábjain többször beszámol­tunk, a képviselők februárban úgy döntöttek: a közrend érde­kében márciustól tilos alko­holt inni bajai közterületen. Igen ám, de így az újvárosi la­kótelepen kialakított főzőhe­lyeknél is tilos lett. Márpedig Baján a főzéssel együttjáró szomszédolás nehezen kép­zelhető el koccintás nélkül. S ilyenkor a poharakba - jó eset­ben - nem üdítőt, hanem a ké­szülő étekhez illő bort tölte­nek. Arról nem beszélve, hogy valami a szakácsnak is jár. Igaz, ezt vitatta dr. Zöld Lászlóné a felszólalásában. Szerinte egyáltalán nem mu­száj főzés közben alkoholt in­ni. S ha a város enyhíti saját rendeletét, az emberek sem fogják komo­lyan venni. Brachinger Tamás vi­szont azt hangoztatta: nem tör­vénysértő fő­zés közben sörözni, bo­rozni. „Aki­nek nincs családi háza, annak segít a rendelet puhítása” - je­lentette ki. Hajdú Miklós pe­dig azzal érvelt, hogy javaslata életszerű, hiszen - például - a halászléfőzésnek rítusa van. És az még nem alkoholizmus, ha iszik az ember egy-két po­hárkával főzés közben. A képvise- lő-te stület végül meg­szavazta a módosítást, így előkerül­hetnek a de- mizsonok az engedéllyel és e célra ki­alakított he­lyen tartott alkalmi rendezvé­nyeken. A rendelet a kihirde­tését követő tizenötödik na­pon lép hatályba. ■ Bartos Nándor a módo­sítás ellenzőinek tréfá­san azt javasolta: hoz­zon olyan rendeletet a testület, ami kimondja, hogy csak olyan étkek főzhetők közterületen, amelyekhez nem illik az alkohol. IVECO A SZALAY AUTÓHÁZ IVECO Kecskemét-Katonatelep Tel: 76/505-600 20/55-33-428 Árvízhelyzet: a légi mentők készen állnak MAGYARORSZÁG Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) légi­mentő flottája - megerősítve az új EC 135-ös mentőhelikop­terrel - felkészült arra, hogy szükség esetén részt vegyen az árvízi mentésben - közölte a szervezet szóvivője, Győrfi Pál tegnap. Hét mentőheli­kopter vethető be az ország­ban az elöntött területeken élők kimentésére vagy a ne­hezen megközelíthető hely­színek elérésére. Az OMSZ egyébként arra kéri a helikop­terrel rendelkező cégeket, ma­gánszemélyeket: ajánlják fel légi járműveiket közcélú be­vetésre az árvíz sújtotta terü­leteken, amennyiben azt a helyzet megkívánja. ÁRVÍZRŐL ÍRUNK A 6. OLDALON IS. Vehemens virágos vita a megyeházán KECSKEMÉT Tegnap a legna­gyobb vitát az a kérdés váltot­ta ki a megyegyűlésben, hogy a korábbi nyertesek indulhas­sanak-e a Virágos, tiszta telepü­lésekért pályázaton. ► 2. oldal Kecskemét város főterén működő Megjelenésében kellemesen polgárias jellegű étterem és kávéházunkba munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökben: FELSZOLGÁLÓ PULTOS SZAKÁCS KONYHAI KISEGÍTŐ it AMIT ELVÁRUNK: / szakirányú végzettség / megfelelő szakmai gy akorlat / elkötelezettség a vendégek maximális kiszolgálása és elégedettsége iránt. Ha felkeltettük érdeklődését, fényképes pályázatát küldje az alábbi címre: Somoskövi Melinda Euromark Kft. Kecskemét, Szent László krL 70. J T

Next

/
Oldalképek
Tartalom