Petőfi Népe, 2006. február (61. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-03 / 29. szám

PETŐFI NÉPE - 2006. FEBRUÁR 3., PÉNTEK 3 MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT HÍVJON - SEGÍTÜNK! Ha nyugdíjas a bérbeadó a 06-40/200-379 TAKÁCS VALENTINA ROVATA Akkor is kell adózni az ingatlan bérbeadása után, ha a tulajdonos nyug­díjas? - kérdezi egy olyan idős olvasónk, aki közületnek akarja kiadni a lakását. A nyugdíjon és a leendő bérleti díjon kívül nem lenne más jöve­delme. Fehér Andrea, a Bács-Kiskun megyei APEPI sajtóreferense lapunknak el­mondta: a bérleti díj adóköteles jövedelemnek számít. Olvasónknak elő­ször is ki kell váltania egy adószámot. Ez nem tévesztendő össze az adó- azonosítóval. Idős olvasónknak tehát adószámos magánszemélyként van lehetősége adózni - kétféleképpen. Egyrészt választhatja azt a módszert, hogy az általa kiállított számla értékének 25 százalékát adózza le. A má­sik variáció, hogy a bevétel az összevonás alá eső jövedelmei közt szere­pel majd. Ez utóbbin belül ismét két lehetősége van. Az egyik a tételes költségelszámolás, a másik pedig hogy a bevétel 10 százalékát költség- hányadként számolja el, a fennmaradó összegnek pedig a 18 százalékát fizeti ki adóként - feltéve, hogy a bérbeadásból származó jövedelme 2006-ban nem haladja meg az 1550 000 forintot. Tegyük fel például, hogy olvasónk 100 ezer forintért adja ki az ingatlant. Ebből 10 százalékot elszámol költségként, a fennmaradó 90 ezer forint után pedig a kiszámí­tott adó havi 16 200 forint. Olvasónknak valószínűleg ez volna az ideális adózási forma. Ami azonban nagyon fontos: az adóelőleget a kifizetőnek, azaz a bérbevevő közületnek kell levonnia a bérleti díj fizetésekor. Azt javasoljuk, hogy olvasónk további segítségért vagy egy könyvelőhöz, vagy az APEH ügyfélszolgálatához forduljon. HÍVHAT BENNÜNKET NAPONTA 13 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT! Váltott-e mostanában mozijegyet? FEKETE LILLA, Kiskunfélegy­háza- Két hete tam moziban, akkor egy hor­rorfilmet néz­tem meg a barátaimmal. Rendszeresen szoktam járni moziba, mert jó kikapcsoló­dásnak tartom. Örülök, hogy a városi moziban is sok jó filmet vetítenek. Van miből választanom. NEMES IMRE, Kecskemét- Fiatal ko­romban min­den filmet megnéztem. Édesanyám volt a jegyszedő. Aztán hosz- szú ideig évente talán egyszer, ha elmentem moziba. Az er& szakos filmeket nem szeretem. Amióta ezek a remek magyar vígjátékok vannak, havonta több filmet is megnézek. TAMÁS FERENC, Kecskemét- Az időseb­bik lányom­mal volt ter­hes a felesé­gem, amikor utoljára moziban voltam. A Veri az ördög a feleségét néz­tük meg. A könnyed filmeket szeretem, mostanában viszont csöpög a vér a vászonról. A film végére csak a nézők ma­radnak életben. MEGYEI KÖRKÉP LICHTENBER­GER CSILLA, Kiskunhalas- Karácsony- kornéztem meg a Narnia krónikái című filmet Szegeden. Nagyon tet­szett, a film alapjául szolgáló regényt is szeretném elolvasni. Régebben gyakrabban jártam moziba. Amúgy „mindenevő” vagyok, s szívesen nézem a ma­gyar filmeket is. Újra van közönsége a magyar filmeknek mozi Két fillér, hét krajcár címmel készült „dokumnetum-mozgókép” Kiskunhalasról mekes halasi családot. A filmet egyelőre még nem tűzhette programjára a halasi filmszín­ház, de az Art-sorozatban vár­hatóan hamarosan bemutatják majd az Uránia Filmműhely do­kumentumfilmjét.- Naponta két vetítést tartunk és évente 25-30 ezer nézője van a nálunk bemutatott filmeknek. A magyar közönségfilmeket is kedvelik, az Egy szoknya, egy nadrág című filmet több mint háromszázan néztek meg egy- egy vetítés során. A filmszemlén is szereplő Szőke kóla című fil­met február 9-én 17 órától mu­tatjuk be, és a nézők találkozhat­nak a film főszereplőjével, Belez- nay Endrével, valamint Novák Csaba íróval és Bamóczky Ákos rendezővel. A filmszemlét nyitó Rokonok című Szabó István-ti I met várhatóan csak áprilisban tudjuk bemutatni a közönség­nek - mondta el érdeklődésünk­re Gregussné Modok Annamária, a halasi filmszínház vezetője. Kiskunfélegyházán tavaly kö­rülbelül 28 ezren néztek filmet a Petőfi moziban. Hatezren ül­tek be magyar filmre. ■ Munkatársainktól A 37. Magyar Filmszemle előtt az összes jegyet elad­ták a rendezők. Összesen 460 alkotást, köztük 44 já­tékfilmet nézhet meg a kö­zönség. A siker ellenére azonban nem fognak feltá­madni a magyar filmszín­házak. Az azonban biztos, hogy a filmünnep jót tesz a hazai alkotások presztízsé­nek. A magyar filmek ün­nepén egy Kiskunhalasról szóló dokumentumfilmet is bemutatnak. Telt ház előtt vetítik a Kiss Róbert által rendezett Két fillér, hét krajcár című alkotást. Magyarország Csenki Csabáné, a kecskeméti Otthon mozi vezetője szerint egész Európában csökkent a mozik látogatottsága. Nálunk főleg az egyedi jellegű alkotáso­kat, a művészfilmeket keresik a vendégek. Februártól egyéb­ként a mostani filmszemle sok versenyfilmjét levetítik, a tava­szi fesztivál filmes rendezvé­nyén pedig a díjazott alkotáso­kat mutatjuk be. Mogyorós Zoltán, a Hollywood Multiplex kecskeméti mozijai­nak a vezetője is osztja Csenki Csabáné véleményét: olyan ala­csony szintre esett a mozik láto­gatottsága, hogy innen már csak felfelé vezet út. Tapasztalata sze­rint egyre többen kíváncsiak a magyar filmekre, melyek felve­szik a versenyt a külföldi alkotá­sokkal. Ezt bizonyítja a néző­szám és a bevétel is. A rendszerváltás óta több mint ezer mozit zártak be or­szágszerte, főként a kistelepülé­seken. Még olyan nagy város, mint a 40 ezres lélekszámú Baja sem tudta eltartani a filmszín­házát. A hétezres lélekszámú Soltvadkerten heti 3-4 alkalom­mal vetítenek filmeket. Káposz­ta Lajos művelődésiház-igazgató szerint az amerikai akciófilmek mellett egyre többen érdeklőd­nek a magyar filmek iránt.- A slágerfilmeket többnyire telt házzal - 135 ülőhely van a moziban - vetítjük. Ilyen volt A nézőtéren ülve, miután elkezdődik a vetítés, csak nézünk, mint a moziban. Hisz' azért megyünk. például a magyar Csak szex és más semmi. A hónap végén ma­gyar filmhetet szervezünk. A kiskunmajsai művelődési központ mozijában évek óta már csak hétvégeken tartanak filmvetítéseket. A slágerfilmek általában csak egy-két hónap­pal a premier után láthatóak a majsai mozivásznon. - Január­ban 407 néző váltott jegyei az előadásokra, ami majsai vi­szonylatban jónak mondható. Az egyik legnézettebb film a Bajor Imre és Oroszlán Szonja nevével fémjelzett Egy szoknya, egy nadrág című vígjáték volt - tájékoztatta lapunkat Tóth Vik­tor programszervező. A 37. Magyar Filmszemle al­kotásai között egy Kiskunhalas­ról szóló dokumentumfilmet is bemutatnak. A Kiss Róbert ál­tal rendezett Két fillér, hét kraj­cár című film Tóth Istvánná írónkét mutatja be, aki egy pénzügyi-szociális modell ré­vén önálló lakáshoz segített húsz szegény sorsú, többgyer­A DDNA-TISZA KÖZE A-TÓL Z-IG Bácsalmás Építési munkálatok miatt szünetelni fog a határfor­galom március 1-jétől július 31- ig a bácsalmási közúti határát­kelőhelyen - tudatta Kovács Iván, a határőrség szóvivője. A személyforgalmat Hercegszántó­ra irányítják át. Baja Kedden reggel negyed ki­lenckor feljelentést tett az egyik benzinkút alkalmazottja, mert egy férfi nem fizetett az üzem­anyagért. A 30 év körüli, rövid hajú, ápolatlan külsejű kuncsaft két doboz cigit és egy kanna mo­torolajat is kért, miközben fehér Opelját tankolta a kútfejnél álló alkalmazott. Kivitte az árut az autóhoz, majd a tankolás be- fejeztekor beugrott a kocsiba és elhajtott. A kút kára 17 ezer 500 fórint. Ersekcsanád Okirattal visszaélés miatt indított büntetőeljárást a ba­jai kapitányság. Kedden ugyanis feljelentést tett egy érsekcsanádi férfi, mert a lakóháza előtt álló és le nem zárt Mercedeséből ellop­ták az autóstáskáját. Készpénz nem volt benne, csak a személyes iratai és forgalmi engedélyek, de az okmányok pótlása jelentős ki­adást jelent majd a károsultnak. Izsák Barátság háza lesz az az önkormányzati épület, ahol ko­rábban a helyi rendőrség székelt. Az ingatlant a közeljövőben meg­nézi a testvérváros, Strullendorf küldöttsége műszaki szakértők­kel, hogy miként lehet átalakíta­ni. A két település közti kapcsolat fennállásának tizedik évfordulójá­ra tavaly harangjátékot állíttattak a németek a polgármesteri hiva­tallal szemközti téren, ennek vi­szonzása lenne az épület. A strul- lendorfiak egyébként meghívtak egy népes izsáki csoportot, idén ugyanis ők rendeznek nagy ün­nepséget. Jelenleg pedig két izsáki óvónő egyhetes munkalá­togatását finanszírozzák. Kerekegyháza Agrárszakmai fó­rum lesz kedden a Katona Jó­zsef Művelődési Házban. Földi István falugazdász délután 5 órától ad tájékoztatást aktuális kérdésekben. Lajosmizse Életmódváltozások a homokon. Ez a címe annak a kiál­lításnak, amit Tóth Sándor, a Pe­tőfi Népe nyugalmazott fotóripor­terének képeiből válogattak. A be­mutató megnyitója kedden délután 5 órakor lesz a művelődé­si házban. Pályaválasztási ajánlat a nyolcadikosok részére A kecskeméti ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szak- középiskola és Kollégium a 2006/2007-es tanévben a kö­vetkező képzéseket kínálja a most nyolcadik osztályos ta­nulók részére. 01 kereskedelmi-marketing szakmacsoport (4 éves) 02 közgazdasági szakmacsoport (4 éves) 03 angol-magyar két tannyelvű (5 éves) 04 német-magyar két tannyelvű (5 éves) A két tanítási nyelvű osztá­lyokba azokat a tanulókat vár­ják, akik szeretik az idegen nyelvet és azt magas szinten kívánják elsajátítani. A felvé­telüknél elsősorban nem a nyelvtudást, hanem a képessé­get veszik figyelembe. A felvételi pontok alapjául a hetedik év végi és a nyolcadik félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvi (angol/német) jegyek, valamint a felvételi vizsga eredménye szolgál. A tanulóknak matematikából, magyar és idegen nyelvből kell vizsgát tenniük. A maxi­mális pontot hozott tanulók felvételi vizsga nélkül felvételt nyernek. Az iskola felvételi előkészítőt tart magyar nyelv­ből és matematikából. Nyílt napot nem rendeznek, de az érdeklődő szülők és ta­nulók számára a képzésről, valamint az intézményről részletes tájékoztatást adnak. A felvételi vizsga időpontja: 2006. február 20. (hétfő), 8.30 óra és 2006. február 24. (pén­tek), 8.30 óra. ▲ Áfeosz ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 6000 Kecskemét, Bibó I. u. 1. Tel: 76/500-840, 500-850 • Fax: 76/483-234 afeoszis@axelero.hu • OM-azonosító: 027985

Next

/
Oldalképek
Tartalom