Petőfi Népe, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-21 / 18. szám

SZERKESZTETTE: MIHÁLYKA GYULA TELEFONSZÁM: 06-76/518-227 E-MAIL: gyula.mihalyka@petofinepe.hu PETŐFI NÉPE - 2006. JANUÁR 21., SZOMBAT KECSKEMET ÉS KÖRNYÉKE Csütörtökön egy járókelő­re esett a nemrég felújí­tott Cifrapalota tetejéről a vakolat. Szerencsére na­gyobb baj nem történt. Kecskemét Másfél évvel a Cif­rapalota felújítása után már potyog a vakolat a homlok­zat tetejéről. Elő­zetes vélemények szerint a rejtett csatornarend­szer szivárgá­sa okozhatta a balesetet. A csatorna mö­götti fal ugyan­is megszívta magát vízzel, ami megfagyott és lefeszítette a fal néhány darab­ját. A homlokzat-felújítást vég­ző Free Line Kft. ügyvezetője, Király József, amikor tudomást szerzett a balesetről, elhárította a közvetlen veszélyt és igazság­ügyi szakértőt fogadott a fele­lősség megállapítására. Mint mondta, nem érzi felelősnek magát a történtekért: - A vako­latlehulláskor megállapítható volt, hogy valahonnan vizet ka­pott a fal. Igazságügyi szakértőt fogadtam én is és tudomásom szerint a Cifra­palota fenntartó­jaként a megyei önkormányzat is, a probléma kivizsgálására. Annak ellenére, hogy ez nem a mi feladatunk volt, azonnal in­tézkedtünk. Ko­saras kocsival éltávolítottuk a veszélyes része­ket. Természete­sen a helyreállítást is elvégez­zük majd, ha a szakértő által megállapított felelősök viselik a költségeket - mondta el Király József. A rejtett csatornarendszert egyébként négy évvel ezelőtt egy másik cég alakította ki. ■ 2004. július 1-én Lamperth Mónika bel­ügyminiszter adta át a 270 millió forintból fel­újított CifTapalotát. Tisztújítást tartottak a rendőrségi nyugdíjasok kecskémét A Rendőrségi Nyug­díjasok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete megtartotta éves köz­gyűlését. Tisztújítást is tartottak, mivel a tisztségviselők háróth- éves mandátuma lejárt. Túri Pál vezette le az ülés, a 214 tagból 95-en jelentek meg. Az új elnök Vasas László, a titkár SkultéüÁr­pád lett. A szociális és kegyeleti bizottság vezetőjének Hajdú Kor­nélt, a programbizottság vezető­jévé Modok Imrét választották. A gazdasági és ügykezelési felelős posztjára Sebestyén Inwéné ka­pott bizalmat. A pénzügyi és el­lenőrzési bizottság elnöke, illet­ve tagjai változatlanul Pmbojácz- né Túri Éva, Balogh Istvánná és Szmolenszky Lászlóné lett. A volt rádióelnök tart előadást a piárban idősotthonok A defibrillátor biztonságérzetet is adna Életmentő készüléket kaphat Kecskeméten a Platán és a Margaréta Otthon. Egészségügy A defibrillátor egyrészt életet menthet, de ugyanakkor biz­tonságérzetet is adhat az idős embereknek. A készülék fon­tosságát a legutóbbi kecske­méti képviselő-testületi ülé­sen két képviselő is hangsú­lyozta. Horváth Attila (Fidesz- MPSZ) napirend előtti felszó­lalásban mondta el: a Széche­át* nyivárosban lévő Margaré­ta Otthon por­táján szeretne elhelyezni egy defibrillátort. Ezt ugyanis nem csak az horváth attila otthon, de a nyugdíjasház lakói is igénybe vehetnék. A szükséges egy­millió forintot a képviselő a la­kosság, a vállalkozások és az önkormányzat anyagi támoga­tásával gondolta megvalósíta­ni. A közgyűlésen később kide­rült: az ügy már sínen van, hiszen Véghné Bánóaki Anna (MSZP) képvi­selő ez ügyben indítványt is v. né bánóczki anna benyújtott. Eb­ben kérte, hogy a Margaréta és a Platán Otthonban egyaránt legyen egy-egy defibrillátor. Mindkét helyen sok idős ember él, akiknek biztonságérzetet je­lenthetne az a tudat, hogy egy hirtelen rosszullét esetén kéz­nél van az életmentés lehető­sége. Mint kiderült, a készülék működtetése sem okoz problé­mát, hiszen mindkét otthon­ban szakképzett dolgozók van­nak. A két intézmény egyébként jó ötletnek tartja a defibrillá- torokat. A képviselő asszony által leírtakban szerepel: a két készülék beszerzésére szük­séges 2 millió forintot be le­hetne építeni az idei költség- vetésbe. Az indítványhoz Hor­váth Attila is csatlakozott, a testület pedig áldását adta az ötletre. ■ Takács Valentina Fotók a nagy színházi korszakokról színházi emlékeim (1960-85) címmel Tóth Sándor (jobbról) fotóriporter képeibó'l nyílt kiállítás a kecskeméti tiszti klubban. A tárlatot Trokán Péter (balról) Jászai Mari-díjas színművész és Gyergyádesz László dramaturg nyitotta meg. A tárlat február 3-ig tekinthető' meg. Wojtila Barátság Központ jószolgálat A rászorulók étkeztetését is vállalják Vandál járt a Fidesz-irodában garázdaság Lerántotta a térítőt, összetörte a vázát A tervek szerint idén márciusban kezdi meg működését Kecskeméten, az Egressy utca 5. szám alatt - egyelőre még csak alapszintű szolgáltatások­kal - a Wojtila Barátság Központ. Kecskemét A még romos állapotban is na­gyon szép polgárházban (amely egykor a Családsegítő Szolgálat központja volt) folyamatosan bővülő program indul meg az átadásakor, amelynek lényege egyetlen szóban kifejezhető: szolidaritás. A Szent Anna Porta Kht., a Szenteste Alapítvány, a Porta Egyesület és a Szent Miklós Templomigazgatóság összefogá­sával születik meg és bontako­zik ki az együttérzés, a segítés, a felelős barátság megtestesülé­sével az új intézmény. S bár jócskán van még mit megújíta­ni és átépíteni a házban, az mű­ködésének első napjától kezdve cselekvőn is kifejezi a lényeget: segíts a rászorulókon, adj befo­gadó meleget, tápláló ételt, jó szót, tartós támogatást a létmi­nimum alatt élő embereknek. Az alakuló intézmény köré szerveződő csoport Kari Woj- tilat, a lengyel származású pá­pát választotta névadóul. Már felvették a kapcsolatot a Len­gyel Nagykövetséggel, s Wojtila szülővárosának vezetőivel is. A programmal közösséget vállalt a Szent Miklós Templomigazga­tóság is. A hívek imáikkal, áldo­zataikkal segítik a Wojtila Ba­rátság Központ építését, kitelje­sedését és hosszú távú tevér kenységét. Első lépésként - tavasszal - egy nappali melegedő nyitja meg kapuit az Egressy utcai vil­lában. Itt a hajléktalan, a magá­nyos, rászoruló emberek befo­gadó közösséget találnak majd, valamint lehetőséget olyan ele­mi igények kielégítésére, mint a személyes ruházat tisztításá­ra, tisztálkodás, illemhely hasz­nálat, ételmelegítés, tálalás, evőeszközök és étkészletek használata... A későbbiekben különböző foglalkozásokkal, or­vosi vizsgálatokkal, ismeretter­jesztő előadásokkal, közműve­lődési programokkal bővítik a szolgáltatások körét. Indulás­kor mintegy 50 fő ingyenes, na­pi (beleértve a hétvégéket is) ét­keztetésének költségeit vállalta magára a Szent Anna Porta Kht. és a Szenteste Alapítvány. Ez a létszám a későbbiekben - de még 2006-ban - az ígéretek szerint 100 főre gyarapszik. A Wojtila Barátság Központ működése, tevékenysége lehe­tetlen a jó szándékú emberek segítsége, támogatása nélkül. Számítanak a cégek, élelmi- szeripari vállalkozások, keres­kedők, gyártók segítségére. A témára visszatérünk. Tegnap egy férfi garázdál­kodott a Fidesz kecske­méti irodájában. A politi­kai nézeteit agresszívan kifejező ember ellen felje­lentést tesz a párt városi vezetősége. Kecskemét A kampány első napján külö­nös eset történt a Fidesz irodá­jában. Vörösmarty Attilától, a Fidesz városi elnökétől tudtuk meg a részleteket. A Vörösmar­ty utcai épületbe délután há­romkor tért be egy negyven év körüli férfi és beszélgetésbe elegyedett az irodában ügyele­tet teljesítő hölggyel, aki egye­dül volt. A látogató egyre dur­vább hangnemben szidta a pár­tot, majd úgy érezte, indulatait már nem tudja csak szavakban kifejezni. Először az asztalt kezdte verni, majd lerántotta a térítőt és összetörte a vázát. Ez­után a székeket kezdte felboro­gatni. A hölgy - kihasználva a férfi egyéb irányú elfoglaltsá­gát - kimenekült az utcára és a járókelőktől kért segítséget. Két fiatalember ezt meg is tette és a rendőrség kiérkezéséig nem engedték ki a garázdálko­dó férfit az irodából. A járőrök miután felvették a garázdálko­dó adatait, elengedték. Vörös­marty Attila elmondta, hogy feljelentést fognak tenni a férfi ellen. ■ G. Z. Díjat kapnak városháza A kecskeméti kép­viselő-testület Mathiász János Díjat adományoz Kovács László­nak, a Kunsági Borvidék Hegy­községi Tanács titkárának és Prof Dr. Soltész Miklósnak, a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara tanszékvezető egyetemi tanárának. A díjakat március 1-én adják át. Köszönet a mentőknek kecskémét Egyik olvasónk a kecskeméti mentőknek köszöni azt, hogy ritka emberség- ről és önzetlenségről tettek tanúbizonysá- (ggg||| got. Történt, hogy ki­lencéves kis unokája a közelmúltban eltévedt. A kó­borló gyerekre késő este a men­tősök figyeltek fel. Bár nem lett volna feladatuk, mégis megáll- sr tak, kikérdezték, majd B "“fT hazaszállították a kis- l lányt. Az egész család hálá­san köszöni ezt, hiszen a mai világban ez a történet szo­morúan is végződhetett volna. F Eletet menthet a készülék Cifrapalota: vajon miért hullik már a vakolata? dísztermében. Meghívott elő­adó: Kondor Katalin újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke, aki a közszolgálati média lehetősége­iről tart előadást. Kecskemét A Jobbik Magyaror­szágért Mozgalom kecskeméti szervezete lakossági fórumot tart jövő szerdán délután hat órától a Piarista Gimnázium

Next

/
Oldalképek
Tartalom