Petőfi Népe, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-21 / 18. szám

3 PETŐFI NÉPE - 2006. JANUÁR 21., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP A DUNA-TISZA KÖZE A-TOL Z-IG Izsák A megyei nyomozók egy korábban elrendelt eljárás kap­csán vettek őrizetbe egy 40 éves szalkszentmártoni és egy 35 éves dunavecsei férfit. Ők a megalapozott gyanú szerint ta­valy november 17-ére virradóra egy izsáki juhhodályból loptak el 39 birkát mintegy 800 ezer fo­rint értékben. Kiskunhalas Téli gazdaesték címmel agrárszakmai tanácsko­zássorozat indul megyénkben. Jövő szerdán a halasi Csipke­ház lesz a helyszíne a kistérsé­gi tájékoztatónak, melyen Madari Jenő, az FVM Bács-Kis- kun megyei hivatalának vezető­je tart előadást azokról az uni­ós lehetőségekről és kormány­zati tervekről, melyek a mező- gazdaságból élőket segíti. A tá­jékoztató délután 3 órakor kez­dődik. Kiskunhalas Őrizetbe vettek Kiskunhalason egy 23 és egy 26 éves helyi férfit, továbbá egy 26 éves ugyancsak helyi nőt. Ők a megalapozott gyanú sze­rint az elmúlt év december 19- ére virradóra behatoltak egy kiskunhalasi lakásba, ahonnan 75 ezer forintot, egy női táskát, egy mobiltelefont és egy bank­kártyát zsákmányoltak, majd a bankkártyáról további 150 ezer forintot emeltek le. Kunszállás A második félévben öt hónapon át havi 2000, illet­ve 5000 forint ösztöndíjjal tá­mogatja a helyi Tóth Pál Általá­nos Iskolában végzett, jelenleg valamelyik gimnázium, szakkö­zépiskola, egyetem vagy főisko­la nappali tagozatán tanuló diá­kot a Kunszállási Gyermekekért Alapítvány. Az ösztöndíjat pályá­zati úton igényelhetik, a kizáró­lag 4-es tanulmányi átlag fölötti eredményt elért diákok. A pá­lyázatokat február 13-ig lehet beküldeni az alapítvány kurató­riumának címére: 6115 Kos­suth utca 12. ^Lajosmizse Könyvtári kézműves­foglalkozásra várja ma .a gyereke­ket Dudás Klára és Király Zsu­zsanna. A hasznos időtöltés 9 óra­kor kezdődik. Tiszakécske Agrárgazdálkodás, vidékfejlesztés - 2006. évi al­ternatívák címmel Farkas Zol­tán, az FVM Bács-Kiskun Me­gyei Földművelésügyi Hivatalá­nak helyettes vezetője tart elő­adást kedden délután öt órától a művelődési központban. Baja Azt keressük, ami összeköt bennünket - vallják a hívek a másfél évtized alatt egyre bensőségesebbé vált ökumenikus imahéten. A múlt vasárnapi nyitóalkalomra megtelt hívekkel a római katolikus belvárosi csakúgy, mint hétfőn és kedden az evangélikus templom. Az imahét al­kalmai szerdán a baptista, csütörtökön a barátok, tegnap a bajaszent- istváni templomban folytatódtak, majd a református templomban feje­ződnek be ma és holnap. Felvételünk a nyitóalkalmon készült. HÍVJON - SEGÍTÜNK! A felmentési időről és az üres lakásról 8 06-40/200-379 TAKÁCS VALENTINA ROVATA Tizenhárom évig dolgozott közalkalmazottként egyik olvasónk, idén júliusban eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, és nyugállományba vonul. Kérdése, hogy mennyi felmentési idő jár neki. Dr. Győrkis István ügyvéd ez ügyben elmondta: a közalkalmazottaknál a felmentési idő alaphelyzetben 60 nap. Ez minden közalkalmazottként eltöltött öt év után plusz egy hónappal emelkedik. Olvasónk esetében tehát a felmentési idő négy hónap. Ennek felére - azaz két hónapra - a munkáltató köteles őt felmenteni a munkavégzés alól. a a * Negyvenegy lakásos társasházban lakik egy másik olvasónk, ahoi nincs közös képviselő. Az egyik lakást három éve vásárolta meg valaki. Azóta azonban üresen áll, hiszen nem lakik ott és ki sem adta. Fűtés a lakásban nincs, ezért a szomszéd lakás fala penészesedik. Ezen vala­hogy változtatni kellene, de nem tudják, hogy hova forduljanak. Ez ügyben a kecskeméti Kik-For Kft.-t kerestük meg, ahol hangsúlyoz­ták: minden olyan társasháznál, amelyben hatnál több lakás van, vagy közös képviselőnek, vagy pedig háromfős intézőbizottságnak kell lennie. Másképpen nem tudnak működni, hiszen legyen szó akár a közös számlák kifizetéséről, vagy csőtörésről, vagy egyéb intézendő ügyről, va­lakihez a közösségnek fordulnia kell. Mivel tehát közös képviselő vagy intézőbizottság nélkül a ház jogszabályellenesen működik, ezt mielőbb pótolni kell. Ez azonban időbe telik, és a panaszos lakásának állapota romlik, első körben meg kellene keresnie azt a szomszédot, aki miatt a penészesedés bekövetkezett. Ha olvasónk nem tudja, hogy hol lakik, ak­kor a címet a földhivatal segítségével kinyomozhatja. Amennyiben az ügyet békés úton nem tudja rendezni, akkor bírósághoz is fordulhat. HÍVHAT BENNÜNKET NAPONTA 13 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT! A három dobogós néhány mutatója (2005) BÜNTETTEK ALAKULASA 2001-HH KÉPEST ________BABUSOK fELDERflETTSÉCE KÖZLEKEDÉSI BUNCSELEKMENYEK FELDERÍTETTSÉCI Ku nszentmiklós___________-261_________________________100%_________________________n. a. Ba ja-398 90,9 % 98.8% Kiskunhalas +705 85,7% 86,5 % FORRÁS: MEGYEI FŐKAPITÁNYSÁG A 108 ezres megyeszékhely és megyei jogú város bűnügyi helyzete összemérhetetlen a kisebb városok sta­tisztikáival. (Felvételünk egy bemutatón készült!) A rendőrségi statisztika szerint a megye legsike­resebb rendőrei tavaly a kunszentmiklósiak vol­tak. A bűncselekmények több mint kétharmadá­ban megfogták a feltétele­zett tetteseket. Az ered­ményességi mutatók alap­ján a második helyen a bajai, a harmadikon a kiskunhalasi rendőrkapi­tányság áll. Bács-Kiskun A statisztikai adatok tükrében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő­kapitányság 2005-ben is az or­szág legjobbjai közé került: fel­derítési eredményessége 57,1 százalékra javult. A bűnügye­sek az esetek 57,6, a közrend­védelmisek az 54,4, a közleke­désiek a 86,2 százalékában fog­ták el a gyanúsítottat. Ami a vá­rosi kapitányságok felderítési eredményeit illeti: a pálmát a kunszentmiklósi rendőrök vit­ték el. Ők a területükön ismert­té vált bűncselekmények 68,4 százalékában fogták el a vélt el­követőket. A megye második legsikeresebb kapitánysága a bajai (63,6 százalékos felderíté­si mutató), a harmadik helyen a halasi rendőrök állnak (62,9 %). A további sorrend Kalocsa (61,5 %), Kiskőrös (61,3 %), Kiskunfél­egyháza (60,3 %) és Kecskemét (47,1 %).- A 108 ezer lakót számláló megyeszékhely bűnügyi hely­zete összemérhetetlen a kisebb városok statisztikáival, hiszen itt követték el a Bács-Kiskun megyei bűncselekmények 31 százalékát - lapozza a jegyző­könyveket dr. Rákosi Mihály al­ezredes, a megyei főkapitány­ság irodavezetője. - A kecske­méti kapitányság területe csak­nem megyényi nagyságú, így a kriminalitás is ezen a vidéken a legnagyobb. A százalékban ki­fejezett eredményesség tehát megtévesztő lehet. Nem tűnik ki belőle például, hogy a megye- székhelyen szolgálatot teljesítő kollégák milyen jelentős ered­ményeket értek el a fiatalkorú­ak által elkövetett bűncselek­mények visszaszorításában, vagy milyen nagy számban ér­ték tetten az elkövetőket (359). Külön kiemelkedő, hogy a me­gyében elkövetett gyilkosságok 80, a rablások 70,5 százaléká­ban elfogtuk a feltételezett tet­test. Az embereket ugyancsak érzékenyen érintő, vagyon elle­ni bűntetteknél pedig szinte minden második esetben ho­rogra akadt a vélelmezett elkö­vető. A közlekedésrendészeti bűncselekmények részeseinek meg esélyük sincs kibújni a fe­lelősség alól. ■ Galambos Sándor A kunszentmiklósiaké lett a képzeletbeli Rabló-pandúr Kupa Magyarországi nevezetességek a palackcímkéken szentkirály Új ötlettel állt elő a Szentkirályi Ásványvíz Kft. Már ebben a hónapban forgalomba kerülnek azok az ásványvizes palackok, amik címkéin ha­zánk nevezetességei láthatók. A sort a Parlament nyitja, majd minden egymilliomodik pa­lacknál egy újabb híres ma­gyar látnivaló jelenik meg - például a kecskeméti városhá­za, az esztergomi főszékesegy­ház, a szegedi dóm, a gyulai vár, az egri vár, a világörökség részét képező, ezeréves pan­nonhalmi bencés főapátság, a világörökségi helyszínváromá­nyosa, a Tihanyi-félsziget. Az épületek fotója mellett egy rövid ismertető is olvasha­tó lesz a nevezetességről. A cégnek az a célja ezzel a kezde­ményezéssel, hogy népszerű­sítse hazánk építészeti öröksé­gét itthon és azokban a külföl­di országokban, ahol kapható a Szentkirályi. Ennek a víznek a kanálisban van a helye kunpeszér Sürgős lenne a kiste­lepülésen a szennyvízcsatorna­hálózat kiépítése. A belvíz ugyanis állandóan magasan van: ahol egy ásónyomnyi földet kivesznek a helyéből, ott máris víz van; több pincében rendsze­resen lehetne kacsá­kat úsztatni. A beruházás 300 millióba ke­rülne, hiszen kétszáz ingatlant és közintézményeket érintene. Mielőtt a négymillió forintos tervet elkészíttette volna az ön- kormányzat, felmérte az igé­nyeket. A lakók több mint 80 százaléka igent mondott, vagyis azonnal rákötne a hálózatra - persze annak tudatában, hogy nekik is részt kell vállalniuk a költségekből. Nem csak környe­zetvédelmi szempontból dön­tött tehát úgy a képviselő-testü­let, hogy a terv után készüljön el a megvalósítási tanulmány is, és emellett megvan már a vízjogi létesítési engedély is. Most a végleges építési enge­délyt várják, és céltámogatásra szeretnének pályázni. Csokonay-díj egy egész életmű elismeréseképpen BUDAPEST / KECSKEMÉT A Ma­gyar Kultúra Napja alkalmá­ból Bozóki András, a nemzeti kulturális örökség miniszte­re jelentős díjakat és elisme­réseket adott át tegnap a fő­városi Iparművészeti Múze­umban. Dr. Bánszky Pál művészet- történész, a kecskeméti Naiv Művészek Múzeuma nyugal­mazott igazgatója életművé­ért, az amatőr képző- és ipar­művészet, a naiv művészet és a tárgyi népművészet terüle­tén végzett kimagaslóan érté­kes munkásságáért Csokonay Vitéz Mihály Alkotói Díjat ve­hetett át. Földi Ibolya személyében al­győi vásárló nyerte a DÉL- 100 Kft. nyereményakciójá­nak fődíját: a tűzpiros Toyota Aygót. A gépkocsit az elmúlt héten Dobi István, a cég ügy­vezető igazgatója és Illés-Tóth Kálmán, a debreceni, illetve karcagi székhelyű Road Ser­vice Kft. tulajdonosa adta át a szerencsés nyertesnek. Az algyői fiatalasszony, aki élettársával, Kéri Jánossal ér­kezett Kiskunfélegyházára, elmondta: bár mindig bekül­di a sorsjegyeket, nyere­ményszelvényeket, eddig még sosem nyert. Először nem is hitte el, hogy valóban ekkora szerencse érte. Azt gondolta, csak viccelnek ve­le. Hozzátette: tizenhat éve szerezte meg jogosítványát, de saját autója még nem volt. Ibolya nagyon szereti az al­győi Minden 100 Ft Bt. boltját, ahol - állítása szerint - az eladók rendkívül előzé­kenyek, kedvesek, és áraik is kedvezőek. Gácsi Kiss Ferenc, a DÉL-100 Kft. közönségkap­csolati osztályának vezetője elmondta: a november 7-étől december 24-éig meghirde­tett akcióban, a Minden 100 Ft bolthálózat 5 megyében üzemelő 142 üzletében a 2000 Ft feletti értékben vásárlók vehettek részt. ▲

Next

/
Oldalképek
Tartalom