Petőfi Népe, 2006. január (61. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-17 / 14. szám

PETŐFI NÉPE - 2006. JANUÁR 17., KEDD 3 MEGYEI KÖRKÉP Az Ön pénzének most súlya van! Növelje megtakarítását 100 000 Ft-tal és most akár 5.5%* kamatot ts kaphat az OTP Lakossági Folyószámlán 1 hónapos akciós lekötésre! A részletekről érdeklődjön nz OTP Bank fiókjaiban vagy a www.otpbank.hu honlapon *A 2006 A DUNA-TISZA KÖZE A-TOL Z-IG Hercegszántó A helyi Vöröske­reszt szervezet aktivistái, valamint a bajai kórház véradó állomásá­nak munkatársai holnap 10-13 óra között, az idén első alkalom­mal rendeznek véradó napot a művelődési házban. Várják azokat a hercegszántóiakat, akik segíteni kívánnak bajbajutott embertársai­kon. Kérik őket, hogy személyi iga­zolványukat és a TAJ-számukat igazoló kártyát szíveskedjenek magukkal vinni. iakabszállás Hivatalos személy elleni erőszak bűntett elköveté­sének gyanúja miatt indult eljá­rás egy 47 éves férfi ellen. Az eddig beszerzett adatok szerint a.falu egyik presszójában ellen­állt a. rendőrök igazoltatásának, nem volt hajlandó személyazo­nosságát igazolni. A rendőrök a személyazonosság megállapítá­sa érdekében elő akarták a fér­fit állítani, aki ekkor a rendőrök­nek ellenállt, egyikük kezét rán­gatta, a másik rendőrt fel akarta lökni. iászszentlászió Január 20-án, pénteken fél 11-kor Szabó Károly, a megyei közgyűlés alelnöke nyitja meg a jászszentlászlói iskola aulá­jában Tóth Sándor fotóriporter Élet a Jász-Kunságban című fotó- kiállítását. A tárlat látogatható a hónap végéig. Kalocsa Csalás bűntett elköveté­sének gyanúja miatt tett feljelen­tést egy kalocsai bank fiókvezető­je ismeretlen tettes ellen. Az illető tavaly novemberében három da­rab ezer dolláros csekket adott át egy férfinek, egy gépkocsi vásárlá­sa kapcsán. A csekkekről akkor derültek ki, hogy hamisak, amikor az autóját eladó személy azt meg­próbálta készpénzre váltani. Kecskemét Ma délután hat óra­kor kiállítás nyílik a Dán Kulturális Intézetben. Baráth Nóra, Farkas Zsuzsanna és Piti Zsuzsanna fes- tőművészek közös tárlatát Bor Ju­dit művészettörténész hallgató nyitja meg. Kecskemét A Reile Géza utcán egy Renault csomagtartójából lopott el ismeretlen tettes egy hordozható számítógépet, mint­egy 400 ezer forint értékben. Egy távközlési szaküzlet volt a célpontja annak a betörőnek, aki hajnalban az üzletbe beha­tolva mobiltelefonokat lopott el összesen 1 millió 234 ezer fo­rint kárt okozva. Betörő járt egy Máriahegyben található tanyá­ban is. LCD-televíziót és DVD-le- játszót vittek el 430 ezer forint értékben. Kiskunfélegyháza A magyar kul­túra napja alkalmából szózat­mondó versenyt rendez a Móra Ferenc Közművelődési Egyesü­letjanuár 23-án, jövő héten hét­főn, a gyermekkönyvtárban. A megmérettetésen részt vehet­nek a városi és a környező tele­pülések általános iskoláinak 7- 8. osztályos tanulói, valamint a hatosztályos gimnázium 1-2. osztályos diákjai. Kiskunhalas A város önkor- ' mányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot írt ki helybéli diákok számára. A pályázaton azok a halasi állandó lakcímmel ren­delkező tanulók vehetnek részt, akik főiskolák, egyetemek nappali tagozatos hallgatói és a tanulmányi átlaguk eléri a 4-es szintet. Pályázati adatlap beszerezhető a halasi polgár- mesteri hivatalban, illetve letölt­hető a www.kiskunhalas.hu hon­lapról. Kiskunmajsa Eddig ismeretlen maró hatású anyagot öntött valaki egy kiskunmajsai szórakozóhely előtt parkoló Seat személygépko­csira. A hajnali rongálással oko­zott anyagi kár az első becslések szerint félmillió forint. Szentkirály Közel félmillió forintot gyűjtött már össze a település egy erdélyi iskola építésére. A moldvai Rekecsin községben tizenkét évfo­lyamos iskolát szeretnének meg­valósítani. HÍVJON - SEGÍTÜNK! A munkanélküli vállalkozó és rokkantnyugdíjas ápoló » 06-40/200-379 TAKÁCS VALENTINA ROVATA 1993-tól 2006. január 11-ig volt vállalkozó egyik olvasónk. Most meg­szüntette a vállalkozását és semmilyen jövedelme nincs. Kérdése, hogy ő kaphat-e munkanélküli segélyt. Ezt most álláskeresési segélynek hívják, és elviekben kaphat. Almási László, a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Kecske­méti Kirendeltségének helyettes vezetője lapunknak elmondta: 2005. január 1-től a vállalkozóknak - feltéve, hogy nem volt mellet­te munkaviszonyuk - kötelezően fizetniük kellett az úgynevezett vál­lalkozói járulékot. Ezt pontosan azért hozták létre, hogy azok is kap­hassanak segélyt, akik bár vállalkoztak, munka nélkül maradtak. A járulék mértéke a bevallott jövedelem 4 százaléka. Amennyiben egy vállalkozás nem produkál nyereséget, akkor a minimálbér után kell fizetnie a 4 százalékot. A törvény szerint álláskeresési segélyt az kaphat, aki vállalkozóként legalább 365 napig fizette a járulékot. Amennyiben olvasónk a járulék fizetését nem mulasztotta el, akkor most jogosult a segélyre. Ez ügyben a területileg illetékes munka­ügyi kirendeltséghez kell fordulnia. Beteg édesanyját ápolja egy másik olvasónk. Ő maga 67 százalékos rokkantnyugdíjas. Tudni szeretné, hogy az édesanyja után megkaphat­ja-e az ápolási díjat. Sajnos nem kaphatja meg - tudtuk meg a kecskeméti önkormányzat népjóléti osztályától. Még akkor sem kaphatná, ha az édesanyja megfe­lelne a törvényben rögzített feltételeknek. Ennek oka, hogy olvasónk rok­ka ntnyugd íj ban részesül. Ez pedig rendszeres pénzellátásnak számít és a törvény szerint aki rendszeres pénzellátásban részesül, annak nem jár az ápolási díj. HÍVHAT BENNÜNKET NAPONTA 13 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT! Bunyevác préló hajnalig VASKÚT Immár hagyomány, hogy a farsangi prélózás Vaskúton kezdődik. Háromszáz vendég érkezett. Sokan jöttek a környék bu- nyevácok lakta falvaiból, így Garáról, Katymárról és Bajáról is. A hetedhét országra szóló bál főrendezőjének, PapnéZórity Teré­ziának fáradozása teljes sikert eredményezett. A versendi tamburazenekar muzsikájára pillanatok alatt magasra hágott a hangu­lat, hajnalig mulattak a vendégek. Súlyos sérültést szenvedett az éjszakai rablás áldozata bűnügy A kiskunhalasi kórház ügyeletes orvosa hajnalban ér­tesítette a rendőrkapitányság ügyeletét, hogy egy súlyos fejsé­rülést szenvedett férfit láttak el, aki vélhetően bűncselekmény áldozata. A nyomozóknak a 28 éves sértett elmondta, hogy haj­nali egy óra után a jelenleg haj­léktalan nagybátyjával együtt gyalogosan haladtak Imrehegy- ről Kiskunhalas felé. Az úton megállt egy Kecel felé haladó Mazda 323 típusú személygép­kocsi. Abból kiugrott két isme­retlen férfi és minden előz­mény, vagy ok nélkül ütlegelni kezdték őket. A dulakodás köz­ben a 28 éves fiatalember uta­zótáskája a földre esett. Amikor a két támadó otthagyta őket, csak akkor vették észre, hogy a táska nincs meg.; A táskában volt a sértett több okmánya, bankkártyája, és a fényképező­gépe is. A bűncselekmény elkö­vetésének kapcsán a megvert férfi 20 ezer forint kárt szenve­dett, a fejsérülései pedig nyolc napon túli súlyos sérülésnek bi­zonyultak. Szerencséjére a ka­bátjában ott maradt a mobiltele­fonja, így azon értesítette a mentőket. Országos elismerés BUDAPEST - KECSKEMÉT rózsa Pált, a kecske­méti Bertrans Rt. tu­lajdonos vezérigazga­tóját választotta az Év logisztikai szakember­ének a Navigátor szál­lítmányozási és logisztikai szakfolyóirat. A szerkesztőbi­zottság indoklása szerint bár a társaság 15 éve alakult, meghatározó logisztikai szol­gáltató céggé az elmúlt évek­• Ma 18 órától a mélykúti sportcsarnokban Kövér László, a Fidesz-Magyar Polgári Szö­vetség országos választmányá­ben Rózsa Pál vezeté­sével vált. Megvaló­sult az Alföld első számú logisztikai központja Kecskemé­ten, ahol két éve üze­melő 22 ezer négy­zetméteres raktárközpontjuk a múlt év végén újabb, 8 ezer négyzetméteres raktárral bő­vült. A cégcsoport tavalyi ár­bevétele meghaladta a 4 milli­árd forintot. nak elnöke mutatja be Bányai Gábort, a 10. számú Bács-Kis­kun megyei választókörzet or­szággyűlési képviselő-jelöltjét. Drágább a víz- és csatornadíj KISKUNMAJSA Januártól közel tíz százalékkal emelkedtek az víz- és csatornadíjak a város­ban. A lakossági és költségveté­si intézmények 147 forintot (plusz 15 százalék áfa) fizetnek a vízért, míg a vállalkozások 179 forintot. A szennyvízdíjat 119, illetve 137 forintban állapí­tották meg köbméterenként a lakosság, illetve a vállalkozók számára. A majsai vízdíjak így is a megyei átlag alatt vannak, mert a város idén 15 millió fo­rint támogatást ad a vízhálóza­tot működtető társaságnak. Interneten kínálják majd termékeiket a gazdák homokhát Holnap indul a me­gyei agrárkamara gesztorságá­val működő Homokháti cél­program idei szakasza. Délelőtt 10 órakor Ásotthalmon, a Fenyő panzióban tanácskoznak az ér­deklődők, ahol Nagy Lászlóné programmenedzser ad tájékoz­tatót az ez évi szakasz tartalmi elemeiről, különös tekintettel a „kamra-túra” projektre. Ez nem más, mint a kistermelők piacát, helyben történő értékesítését szolgáló internetes felület, ame­lyen a honlapon való megjele­nés feltételeit teljesítő gazdálko­dók kínálják termékeiket. (Zöldséget, gyümölcsöt, bioter­mékeket, tejet, tejtermékeket, sertéshús-készítményt, mézet, vágott baromfit, nyulat, tojást, halat, hőkezelt savanyúságot, vadon termő, gyűjtött növényi eredetű termékeket, termesz­tett gombát.) Jelentkezés telefo­non: 76/481-335, faxon: 76/481- 331, e-mailben: r.eva@bacsm- agrarkamara.hu. Az agrár-kör­nyezetgazdálkodás kérdéseiről Fackelmann István NVT tanács­adó beszél Ásotthalmon. Holnap 15 órakor Törteién is lesz ugyanilyen tartalmú tájé­koztató a művelődési házban. Csütörtökön pedig Kecskemé­ten az agrárkamara székházába (Tatársor 6.) várják 15 órára az érdeklődőket. ■ A. T. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom