Petőfi Népe, 2005. november (60. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-15 / 267. szám

PETŐFI NEPE - 2005. NOVEMBER 15., KEDD MEGYEI KORKÉP 3 A DÜNA-TISZA KÖZE A-TOL Z-IG Dunapataj Csütörtökön 5 órakor a pataji múzeumban (fatornyos templom) kezdődik a Szelidi Kép­zőművészeti Alkotótábor munkái­ból rendezettt kiállítás megnyitója. A tárlatot dr. Vígh Annamária, a Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériumának főosztályvezetője nyitja meg. Jánoshalma a helyi polgármesteri hivatal Kölcsey utca felőli, „hátsó bejárata" esős időben nehezen közelíthető meg. A mozgásukban korlátozott ügyfelek azonban csak ezen a bejáraton keresztül tudják megközelíteni a hivatali irodákat. Az önkormányzat városgazdálko­dási bizottsága javasolta a képvi­selő-testületnek, hogy biztosítson fedezetett a hátsó bejáratnál lévő út zúzott kővel való felújítására. A pénzügyi bizottság is támogatta a kezdeményezést, melyet a város­atyák egyhangúlag szavazva elfo­gadtak. Kecskemét / Baja Kecskeméti sikerrel zárult az idei országos matematikai feladatmegoldó ver­seny, melyet Szekszárdon rendez­tek 11 főiskola tanítóképzősei­nek részvételével. A Brindza Attila főiskolai docens által fölkészített Megyesi Mária, Mester Klára, Mikecz Zsolt, Sörös Andrea ösz- szetételű csapat a bajai tanító- képzősöket megelőzve hozta el az első díjat. A szép eredmény­hez nagy mértékben járult hozzá Sörös Andrea, aki az egyéni ver­senyben 2. lett. Kecskemét Holnap fél 10-kor kez­dődik a megyei és a helyi hadirok­kantak és özvegyek szervezetének éves beszámoló taggyűlése a kecskeméti hadkiegészítő pa­rancsnokság Lunkányi utcai épü­letében. Napirendjükön szerepel a szervezet éves tevékenységéről szóló beszámoló, majd azt az ajándékcsomagok átadása követi. Kiskörös Felakasztva, holtan ta­láltak egy nőt vasárnap a kem­pingben. A rendőrség szerint ön- gyilkosság történt. Lajosmizse Százharminc gyerme­ket és családját érinti a ma 16.30 órakor kezdődő pályaválasztási szülői értekezlet. A nyolcadikos di­ákoknak szakemberek segítenek a döntésben. Az intézmény vezeté­se meghívta a környező - Kecske­mét, Dabas, Örkény - iskolák ve­zetőit is, hogy bemutassák, ők az idei tanévben ballagó nebulóknak milyen lehetőségeket kínálnak a továbbtanulásra. Táborfalva A nagy létszámú Vajda Sándor kertbarát klub holnap zsí- roskenyér-partit rendez a Jókai Mór Művelődési Házban. Az ér­deklődőket 17 órára várják. Egyébként lesz filmvetítés és alka­lom nyílik az időszerű tennivalók megbeszélésére is. A rovat támogatója az. Kecskeméti Fiók Kecskemét, Katona J. tér 1. Havi ajánlatunk: kivételes folyószámla Szánk Tóth Sándor, a Petőfi Népe nyugalmazott fotósának felvételei­ből nyílt tárlat a szanki művelődési ház dísztermében. A dél-alföldi életképeket Szabó Károly, a megyei közgyűlés alelnöke ajánlotta a közönség figyelmébe. Tényleg jó ügyet pénzelünk? adománygyűjtők Már lakásokba is becsöngetnek a mappás emberek , ■ Mintegy 20 percnyi telefoná­lás után ott vagyunk, ahon­nan elindultunk: vagyis tisz­tán bizalom kérdése, hogy va­laki ad-e pénzt az adomány­kérőknek vagy sem. Folytatás az 1. oldalról. A városi bíróságon telefonos ér­deklődésünkre pár perc alatt kiderül, hogy az alapítványt va­lóban bejegyezték, mégpedig a Fővárosi Bíróságon. Tehát újabb telefon, néhány újabb kapcsolás, mire kétséget kizá­róan megtudjuk, hogy az emlí­tett alapítvány létezik, a címét is megkapjuk, telefonszámot azonban nem tartanak nyilván. Utóbb a tudakozónál is hiába érdeklődünk: annak az alapít­ványnak a nevén nincsen előfi­zető. Ettől persze lehet, hogy valóban működik. Ezt az illeté­kes ügyészség ellenőrzi, azon­ban - mint megtudjuk - ez az ellenőrzés nem terjed ki az ut­cai adománygyűjtésre. Tehát mintegy 20 percnyi telefonálás után ott vagyunk, ahonnan el­indultunk: vagyis tisztán biza­lom kérdése, hogy valaki ad-e pénzt az adománykéró'knek vagy sem.- Gyakran fordulnak hoz­zánk különböző alapítványokra hivatkozva azzal a kéréssel, hogy adjunk pár soros enge­délyt, ami feljogosítja őket, hogy adományokat gyűjthesse- nek a főtéren - mondja dr. Nyi- rádi Judit, Kecskemét aljegyző­je. - A polgár- mesteri hivatal­nak azonban sem felelőssé­ge, sem kötele­zettsége, sem lehetősége nincs ilyen ké- BR'™RA™ relmek kiadására. Tehát nem engedélyezzük, viszont nem is ellenőrizhetjük az adomány- gyűjtők tevékenységét. Nagyobb sikerrel járunk a közterület-felügyeletnél:- Abban a pillanatban, hogy megszólítanak valakit, kérege­tésnek számít a cselekedet, ami szabálysértés, és hatáskö­rünknél fogva eljárunk ellene - mondja Molnár Sándor József- né, a közterület-felügyelet veze­tője. - Tehát azt a fogalmat, hogy adomány- gyűjtés, nem is­merik a jogsza­bályok. Az el­múlt nyáron hullámzó volt az esetek gya­■ nm MOLNÁR S. IÓZSEFNÍ korisága - kö­Rendszerint éhező gyerekeknek, egy- egy kis beteg kül­földi gyógykezelé­sére gyűjtenek adományokat. szönhetően a rendőrséggel kö­zösen, rendszeresen végrehaj­tott ellenőrzéseinknek. Ennek során - a fokozatosság elvét be­tartva - először felszólítással élünk, tehát felhívjuk az illető figyelmét arra, hogy szabály- sértést követ el. Amennyiben tovább folytatja, úgy feljelen­tést tehetünk, és ebben az eset­ben a polgármesteri hivatal szabálysértési csoportja jár el az ügyben. “Mint megtudtuk, erre az el­múlt nyáron nem volt példa. Az ellenőrzések azonban folytatód­nak, és várhatóan kiterjedteb­bekké válnak. Az úgynevezett adománygyűjtők ugyanis leg­újabban már lakásokba is be­csöngetnek. ■ Rákász Judit Megmentették az életét - gyilkosság miatt felel HÍVJON - SEGÍTÜNK! A lombhullásról és kismamákról B 06-40/200-379 TAKACS VALENTINA ROVATA Egy Olvasónk elmondta: Kecskeméten, az egyik iskola körül hosszú évekig mindig az intézmény sepregette össze ősszel a falevelet. Második éve azonban nem. Úgy tűnik, hogy ennek most már nincs gazdája, és borzal­masan néz ki a környék. A fák a járda mellett vannak. Az olvasó kérdése, hogy kinek a feladata volna a falevelek összegyűjtése. Az ügyben a polgármesteri hivatal beruházási és városüzemeltetési osztá­lyát kerestük meg, ahol kiderült: egyértelműen az iskola feladata volna, hi­szen a telekhatártól számított négy méter széles sávon a tulajdonos, illetve a használó feladata a köztisztaság fenntartása. Ezt egyébként az ingatla­nok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötele­ző igénybevételéről szóló 1996/54-es önkormányzati rendelet szabályozza. g @ ^ Egy másik olvasónk rovatunkban olvasta, hogy a gyesben részesülő kis­mamák négy órát meg nem haladó időtartamban folytathatnak kereső te­vékenységet. Ő azonban a televízióban azt látta-hallotta, hogy november 1-jétől 8 órában is vállalhatnak munkát. Szeretné, ha pontosítanánk ezt a kérdést. A kormány 100 lépés programjába ez az elképzelés bekerült. Arról azon­ban nincs információnk, hogy az országgyűlés tárgyalta-e és döntött-e er­ről az elmúlt napokban, de az bizonyos, hogy november 9. előtt ilyen dön­tés nem született. Ami pedig a legfontosabb: a jogszabályokat, azok mó­dosításait minden hivatal és intézmény - így nyilvánvalóan a gyest folyósí­tó Magyar Államkincstár is - attól kezdve tartja hivatalosnak, hogy az a közlönyben megjelent. A kismamák munkavállalása ügyében tehát addig, amíg a közlönyben meg nem jelenik a módosítás, a 4 óra van érvényben. HÍVHAT BENNÜNKET NAPONTA 13 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT! vád szerint az édesany­jára támadt, majd egy fej­szével szétverte az asz- szonyt védelmező albérlő fejét az a fülöpjakabi fér­fi, akinek büntetőpere megkezdődött a Bács-Kis- kun Megyei Bíróságon. Kecskemét / Fülöpjakab Indokolt lenne az emberölés­sel megvádolt, 56 éves alkoho­lista kényszergyógyítása - áll a vádiratban -, csakhogy éttől már semmilyen eredmény nem várható. A bűncselekményt is itta­san követte el, ezért semmire sem emlékszik abból, ami idén február 26-án történt a ta­nyájukon. Az ügyészség sze rint már nem először támadt rá az anyjá­ra. A nyomozás so rán nem derült ki, hogy milyen esz­közzel, de feltehe­tőleg egy bottal, majd kézzel is ütlegelte az asszonyt olyan erővel, hogy eltört az arc­csontja, megsérült a füle, és több helyen bevérzett a bőre. A nő sérülései nyolc napon túl gyógyultak. A férfit a tanyán lakó albérlő próbálta megfé­kezni - olvasható a vádirat­ban -, sajnos, vesztére. A vád­lott ugyanis ellene fordult: a vád szerint egy fejszével több ütést mért a hátára és a fejére. Beszakította a koponyáját és szétverte az agyát. Az áldozat azonnal életét vesztette. A vádlott ezek után a hűtő- szekrény oldalához támasztot- . ta a fejszét, és erősen mér- gező permetezőszert ivott, Kecskemét nagy fiának tiszteletére az idei katona JÓZSEF-NAPOK keretében ünnepi hangversenyt adott múlt pénteken a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar a Bánk bán írójának nevét viselő színházban. Szabadi Vilmos közremű­ködött hegedűn, és GerhátLászló vezényelt. vagyis öngyilkosságba akart menekülni. Anyja azonban segítséget kért a közeli dűlő- úton haladó egyik szomszédtól. A férfi a Kecskeméti Repü­lőkórházba került, ahol megmentették az életét. Most vi­szont dr Vas Ár­pád bírói taná­csa előtt felelnie kell tetteiért: em­beröléssel és sú­lyos testi sértéssel vádolja dr Dávid Benedek ügyész. ■ Noszlopy Novemberre! Nálunk forbasia meg szerencsekerekét, _ S AJÁNDÉKBA ADJUK LM SUZUKIüÁNAK " 4 TÉLI KEREKÉT!1 (Felnire szerelt Pirelli téli bumi) 4- ia MäH wfl@§4 il llflfflíy|Í!% (HM /Q Suzuki Barna Kft, y ... Kunszentmiklós, Vásár TÉR 9, TEL/FAX.: 76/550-001, 550-002 is és Swift típusokhoz M

Next

/
Oldalképek
Tartalom