Petőfi Népe, 2005. október (60. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-22 / 248. szám

SZERKESZTETTE: GÉCZY ZSOLT TELEFONSZÁM: 06-79/426-371, 522-480 E-MAIL: zsolt.geczy@petofinepe.hu BAJA. BÁCSALMÁS ES KORNYÉKÉ PETŐFI NÉPE - 2005. OKTÓBER 22., SZOMBAT Marad a kis víz a Duna alsó szakaszán vízállás Alacsony a Duna, egy­előre marad is a kis víz. Mára 180, keddre pedig 183 centimé­teres vízállást mutat a vízügyi előrejelzés a Duna bajai szaka­szán. Mohácsnál 216, illetve 217 centit várnak. Ami a vízhő­mérsékletet illeti, tegnap Bajá­nál 114, míg a mohácsi szaka­szon 11,7 Celsius-fokot mértek. MA HOLNAP HÉTFŐ KEDD Baja 180 178 181 183 Mohács 216 213 215 217 FORRÁS: HYDROINFO Előléptetések és pénzjutalmak a rendőrségen baja Tegnap a bajai kapitánysá­gon az október 23-i ünnepségen a szolgálat kiemelkedő teljesíté­séért előléptették november 1- jétől főhadnaggyá Ferencá Jó­zsef hadnagyot, törzszászlóssá Herke Noelné zászlóst, zászlós­sá Valentinná Groll Mónika Nár­cisz főtörzsőrmestert, főtörzsőr­mesterré Pálosiné Pokomics Ri­ta törzsőrmestert és törzsőr­mesterré Farkas Pál őrmestert. Pénzjutalomban részesült Schön Mónika százados, Grün­felder Zoltán alezredes, Németh Róbert százados, Heffler Zsolt százados, Soós István százados, Márkus László törzszászlós, Tuchardt István törzszászlós, Klzman Tibor zászlós, Csányi Csaba főtörzsőrmester. A vagyonvédelmi alapítvány kuratóriumának elnöke, Barna György alpolgármester a példa­értékű segítségnyújtásért pénz­jutalomban részesítette Gál Sándor, Mikó Attila és Németh Tibor őrnagyot. Ünnepi beszé­det mondott Katona Boldizsár alezredes, hivatalvezető. Míves trófeák tárlata nyílik holnap délelőtt nemesnádudvar Vadászati ki­állítás nyílik holnap délelőtt 11 órakor a művelődési házban. A helyi és császártöltési vadászok trófeáit bemutató rendezvényt dr. Márin István ajánlja a láto­gatók figyelmébe. Várják az érdeklődő vadászokat. Gesztus vagy pénz? főtér A hivatal most már vizsgálatot indít Nem elegendő kedvez­mény a halasztott fizetés. Több járna a főtér felújítá­sa miatt nehezen megkö­zelíthető boltok bérlőinek. Baja Nem fogadták el a polgármester válaszát a főtéren üzletet bérlők érdekében interpelláló képvise­lők. Amint arról beszámoltunk (október 18., 1. oldal), az önkor­mányzattól ingatlant bérlők kedvezményt kértek a főtér fel­újításának idejére. Úgy vélik ugyanis, hogy forgalmuk a ne­hézkes megközelíthetőség mi­att alaposan visszaesik. Dr. Rév- fy Zoltán é s Brachinger Tamás közösen tolmácsolták kérésü­DR.RÉVFY ZOLTÁN VÁRHALMI MIKLÓS két. Széli Péter polgármester ka­matmentes, halasztott bérle- tidíj-fizetést ígért. Csütörtökön azt is megemlítette, hogy tár­gyalt az érintettekkel, ők kérték ezt a kedvezményt. Válaszát azonban nem fogadták el a kép­viselők. Szerintük érdemes gesztust gyakorolni, azaz elen­gedni a díjat. Révfy Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy leg­alább saját bérlőiket segítsék. Ne vágja maga alatt a fát az ön- kormányzat azzal, hogy ellehe­tetleníti az üzleteket A választ végül a képviselő-testület sem fogadta el. Dr. Völgyesi László jegyző arra hívta fel a figyel­met, hogy ilyen esetben részle­tes vizsgálatot kell indítani, mely során a két érintett város­atya is fontos szerepet kap. ■ Géczy Zsolt- engem is megkerestek a kereskedők a főtér felújítása kapcsán, jelentette be Várhalmi Miklós. - Tényleg nem tehetnek arról, hogy visszaesik a forgalmuk, ezért engedjük el egész esztendőre, azaz 12 hónapra a bérleti dijat. Ez valóban szép gesztus lenne - mond­ta felszólalásában az önkormányzati képviselő. Baja jó hírét vitték a világba városháza Kiemelkedő sportolókat jutalmaztak Felvételünkön elöl (balról Jobbra): Faldum Gábor, Szűcs Ákos, Koch Renáta, Major Tamás. Hátul: Hosszú István, Borbély Miklós, dr. Cserjés Sándor. A nemzetközi versenyeken idén kiemelkedő eredményeket elért sportolókat, edzőiket és egyesü­leti elnökeiket köszöntötte Széli Péter polgármester szerda dél­után a bajai városháza díszter­mében. Pontosabban azokat, akiknek volt lehetőségük vagy idejük személyesen részt venni az ünnepségen. Személyesen vette át az ajándékot és hallgat­ta meg a polgármester, vala­mint Brachinger Tamás sportbi­zottsági elnök köszöntő szavait a duatlon Európa-bajnoki bronzérmes Koch Renáta (Mo- gyi SE Baja), a duatlon Eb­bronzérmes és vb-5. helyezett Szűcs Ákos (Mogyi SE Baja), a duatlon EB-11. és vb-9. helye­zett Faktum Gábor (Mogyi SE Baja) és a brazíliai wado-ryu ka­rate világbajnokságon 7. helyen végzett Major Tamás 3 dános karatemester (Baja Wado Kara­te Dojo SE). A többszörös ifjúsá­gi úszó Európa-bajnok és Eb-he­lyezett Hosszú Katinka (Bajai Spartacus VSC) jelenleg Cipru­son edzőtáborozik, őt édesapja, a bajaiak legendás kosárlabdá­zója, Hosszú István képviselte a városházi ünnepségen. Az előb­biek mellett Borbély Miklós, a Mogyi SE Baja klubvezető-edző­je, valamint dr. Cserjés Sándor, a 2005-ben Baja messze leg­eredményesebb sportegyesüle­tének számító Bajai Spartacus Vízügy SC elnöke vehetett át ajándékot a polgármestertől. ■ Lőrinczi Csaba Szépek és divatosak pályaválasztási napot szervezett csütörtökön a megyei munka­ügyi központ Baján. A látványos rendezvényre sok diák látogatott el. A kiállítók Kecskeméttől Hercegszántóig a megye egész terüle­téről érkeztek, de bemutatkoztak iskolák is szerte az országból. A helyi lelky András-szakképző tanulói saját tervezésű és készítésű ruhákból tartottak divatbemutatót. A madarakhoz emel fel a torony a Duna-töltésen magasles Magassága hat mé­ter, téglalap alapú tornyában ti­zenöten is elférnek, építési költ­sége meghaladta a 3 millió 300 ezer forintot. Ezek a legfontosabb techni­kai adatai annak a madármegfi­gyelő toronynak, melyet a na­pokban adtak át rendeltetésé­nek a Pörböly és Báta közötti Duna-töltésen. A magasles a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, il­letve valamennyi természetba­rátot gazdagítja: az építmény ugyanis egész évben szabadon látogatható és használható. Két­szintes csúcsáról a szinte teljes bátai Holt-Duna belátható. A ki­tartó érdeklődők szeme elé fő­képpen nagykócsag, szürke gém, bakcsó, némi szerencsével fekete gólya és rétisas kerülhet. A torony betonalapzatánál pa­dok és asztalok nyújtanak pihe­nési lehetőséget akár az egyéni­leg érkezőknek, akár a csopor­toknak. TANÖSVÉNY ÉPÜLT Vodkán ÍS. A kegyhely mellett található táp­csatorna mint zöldfolyosó a tér­ség legtisztább felszíni vize, melyben a visszatelepített hő dók is otthonra találtak. Mária- könnye Mohács-sziget, Sárköz és Bácska találkozási pontja, két nemzeti park igazgatóság (Kunsági és Duna-Dráva) ha­tárterülete. Ezüst minősítést kapott a bajai asszonykórus őszirózsa A Bajai Őszi­rózsa Asszonykórus ve­zetője, VITÉZ NIEVEL LA- josné arról tájékoztatta lapunkat, hogy Szabad- szálláson az országos zsűri ezüstfokozattal jutalmazta produkciójukat. A hét éve alakult kórus 2001-ben bronz-, 2003- ban ezüstfokozatot ka­pott. A jelenleg 11 tagú kórus vendégeskedett már a Vajdaságban, Horvátországban és Kárpátalján is. SZAKMASZERZÉS UTOLSÓ LEHETŐSÉG « samnttai úsyintírs (Unywiei M «Ha «Meta» teetatikUJ * Élítraeasveietí) * Battttretd * Ktt, Mb-, mukárais . VllaiijM«!» » Asztalos * Festi képzés Indul hni reszletflzetéssel vagy muakaMymegtarté támogatással Oldntásl Ctntnim Uí^il Strut Antal n. 2J/B .Udu : WO T<?L? TVaJl-GiVj 3W37ÁM1-85 báját fetŐfi' népe- 79/323-974: baja.hirdetes@axelspringer.hu : Fémzárolt búza vetőmag (GK Veretke) és műtrágya kapható. Bácsalmás, Oltványi u. 1. Telefon: 79/343-761 zmeo A Borotai Általános Iskola "EGYEDÜL NEM MEGY" Alapítványára 132.000 Ft érkezett a felajánlott jövedelemadóból. Ezt az összeget a tanulók úszásoktatására fordítjuk. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Hajós-Bajai Hegyközségi Tanács Elnöksége pályázatot hirdet a hegyközségi tanács titkárí állásának betöltésére, 2006. január 1-jétől. A munkakört főállásban, alkalmazotti jogvi­szony ban kell ellátni. A titkár jeladatai a jogszabályokban, a hegyközségi tanács szabályzatában megha­tározott teendők ellátása. PáfrjKftlifeMfkfc- szíakirányú egyetemi diploma -felhasználói szintűszámítógépcs ismeret- 5 év szakmai gyakorlat- saját gépkocsi használata Ai vlb irálá-snál dttmljcknli- hegyközségi szervezetben szerzett gyakorlat- közigazgatási vizsga megléte Fizetés: a tanács döntése szerint A pályázatnak tartalmaznia kell az eddigi szakmai tevékenység rövid leírását és a feladat ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, jav as-latait. A pályázatot 2QQ5,. Október 31-iig írásban kell benyújtani a Hajós-Bajai Hegyközségi Tanács 6500 Baja, Táncsics u. 36. címre. 7^79; ANYAKÖNYVI HÍREK • BAJA Születtek, 2005. október 6. és 17. között anyakőnyvezettek: Török Za­lán (anyja neve: Takács Aranka) Baja. Varga Benjamin Erik (Harangi Ildikó) Mélykút, Varga írisz (Berta Eszter) Érsekcsanád, Komóczi Tí­mea (Tóth Katalin) Gara, Rózsa Inez Bettina (Widner Krisztina) Vi kút, Jánosdeák Csongor (Bajor Márta) Csátalja, Kovács Ádám (Kristóf Ildikó) Mélykút, Spekner Annamária (Szarka Aranka) .Érsek­csanád, Krlzsák Krisztina (Braun Mónika) Baja, Gálfi Doroti Tímea (Latinyák Szilvia) Kunbaja, Bruttyő Melinda (Gál Krisztina) Baja, Szabó Dorottya (Csizmadia Szilvia) Sükösd, Mészáros Martina (Molnár Szilvia) Baja, Decsi Katalin (Decsi Edina) Sükösd, Rátvai Noémi (Stefani Tünde) Csávoly, Deme Dominik Gábor (Bene Mónika) Ba­ja, Balázs Máté (Bogdán Mária) Sükösd, Szabó Levente (Dudás Eszter) Mátételke, Kvala Gergő (Busa Zsuzsanna) Baja, Farkas Erik (Sztojka Henrietta) Mélykút, Kozó.Zalán (Szentesi Szilvia) Baja, Marosi Tibor (Peregi Mónika) Baja, Kővgg.Barna Bendegúz (Kovács Szilvia» Bácsalmás, Ágfalvi Dávid .Marton Beáta Teréz) Baja, Gyalus Barna (Szabó Szilvia) Baja, Tátrai Annabella (Szabó Gina) Bácsbo- f kod. Témák Villő (Szabó Krisztina) Bátmonostor, Baki Dorina (Kovács Csilla) Baja, Pfeiffer Anna (Huba- nov-Dimitrov Anett Katalin) Baja, Valkai Laura (Kender Adrienn Bri­gitta) Dávod, Fehér József (Pálfi An­namária) Nagybaratska, Ács Kár- men (Balázs Andrea) Gara, Kákonyi Márk (Babai Anikó) Baja, Féderer Kinga (Mácsái Ildikó Bar­bara) Sükösd. Házasságot kötöttek október 8-án: Erdélyi Sándor és Fetter Andrea, Debella János és táschner Anikó, Rácz László és Wolford Csilla, Sza­bó Tamás és Makai Mónika, Bohner Zoltán és Beke Aliz. Októ­ber 11-én: Holpert László és Szabó Brigitta. Október 15-én: Németh At­tila és Horváth Piroska, Szalai Lász­ló és Kuszter Evelin Anna. Meghaltak, 2005. október 6. és 17. között anyakőnyvezettek: Ádám Mihály (Rém), Holló Sándor- né Lipka Erzsébet (Baja), Babity Pál (Gara), Perity Péter (Dusnok), Aranyos Ferencné Kovács Mária (Baja), Osztrogonácz Sándorné Pap Rozália (Mátételke), Kovács István- né Terhes Julianna Mária (Mada­ras), Gálovits Endre (Baja), Ternyák Lászlóné Bogdány Vilma Klára (Ba­ja), Karajkó Jánosné Szabó Irén (Baja), Pócs Gáspárné (Sánta Éva) Baja, Gajdos Ferenc (Dávod), Tisza- völgyi Mátyásné Farkas Magdolna (Baja), Antal Vilmos (Baja), Tiralla Péterné Pölös Matild (Baja), Katz Józsefné Ferenczy Adrianna Karoli­na (Baja), Kiss Istvánná Borcsök Erzsébet (Mélykút), Pleszkán Mi­hály (Bácsalmás), Bleszity Istvánná Odor Teréz (Bácsbokod, Nagy Kár­oly (Baja), Tóth Mihályné Rezsneki Éva (Felsőszentiván), Kállai Amb- rusné Farkas Franciska (Szeremle), Házi Jánosné Likár Verona (Dávod). A végén nem izzadtak meg a bajnokok kispálya Idén az R+M csapata nyerte meg a bajai városi műfü­ves kispályás labdarúgó-baj­nokságot. Ä nagy rivális Maxi Gáz hiába győzött 9-1-re az utol­só fordulóban, az R+M játék nélkül „besöpörte” az 5-0-ás győzelmet (a PM Elektro nem bírt kiállni), és a gázosokat egy ponttal megelőzve lett Baja baj­noka. Ma kezdődik a terembaj­nokság a német központban. SZAKMASZERZÉS MUNKANÉLKÜLIEKNEK RÉSZLETFIZETÉSSEL Rövid«« indul: • Szakács • Gipszkartonos • AB C-aladó • Gyógymasszőr • Cserépká lyhás • Szociális gondozó Oktatási Centrum Baja, Szánt Antal a. 23/B ÁL. 340 * Tol/fix: 79/322-629; 30/370-4185 E

Next

/
Oldalképek
Tartalom