Petőfi Népe, 2005. október (60. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

MKB KIVÉTELES FOLYÓSZÁMLA Kivételesen nagy folyószámlakamat lekötés és összeghatárok nélkül {EBKM 5,2%)* (* Érv.: 2005.09.06-tól) www.mkb.hu MKB TeleBANKár: 06/40333666 2005. október 1., szombat MA: CSALÁD & NEVELÉS • Ára: 79 Ft, előfizetve: 66 Ft • IX, 230. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás | NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNÁK | IMIM Lecsói és baro 2991 Gyermek sz 2-8 é 146 Ä)«8 Kolbász mfivirsti: Ft/kg abadidőruha, vesig: K>R 1 KECSKEMET II 9770133 235068 * * * Ausztria vétója fenyeget Képek Somogyországból Ausztria behúzta a féket: a Törökor­szággal hétfőn kezdődő csatlakozási tárgyalásokon a teljes jogú tagság he­lyett „szoros partnerséget” javasol. 7. OLDAL Hűvös estéken jólesik egy csésze illatos ital Magyarországon egyre többen hódol­nak a teázás ősi hagyományának. A mindennapok rohanásában különö­sen nagy szükség van azokra a pilla­natokra, amikor megállhatunk és la­zíthatunk egy kicsit, például egy csé­sze tea mellett. 9. oldal FBI-taktikával a bűn ellen Nem szégyen tanulni a tapasztaltabb­tól. A rendőrségen is így gondolhat­ják, hiszen FBI-taktikával lépnek fel a szervezett bűnözés ellen. A Kecske­méten folyó, úgynevezett maffiaper vádiratában bűnszervezet létrehozá­sa és vezetése is szerepel. Hazánkban eddig még soha nem ítéltek el senkit „maffíavád” miatt. 14. oldal időjárás Ma egész nap borongós, szomorú őszi napunk lesz. Időnként az eső is el­eredhet, délután néha kisüthet a nap. 13 fok várható. 16. oldal E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE Ökrös Csaba. • A Petőfi Népe honlapja: www.petofinepe.hu kecskémét / Kaposvár Teg­nap nyílt meg a kecske­méti Cifrapalotában a Ké­pek Somogybái című idő­szaki tárlat. Több mint nyolcvan alkotás érkezett a hírős városba a ka­posvári Rippl-Rónai József Múzeum anyagából. A sze­cesszió korában,a 19. század végén, a 20. század elején ké­szültek a festmények, grafi­kák. Zichy Mihály, Rippl-Rónai József, Kunffy Lajos, Bernáth Aurél, Martyn Ferenc és Va- szary János művei november 27-ig láthatók. A tárlatnyitó közönségét dr. Balogh László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke kö­szöntötte. A kiállítást dr. Gye- nesei István, a Somogy Me­gyei Közgyűlés elnöke aján­lotta az érdeklődők figyelmé­be. Méltatta Rippl-Rónai Jó­zsef munkásságát, majd el­mondta: örömmel fogadták a meghívást, hiszen jó helyre kerültek az eddig raktárban lévő alkotások, melyeket meg kell mutatni a világnak. Re­ményei szerint ebben a roha­nó világban a Cifrapalotába betérőket meg fogja érinteni a kisvárosok, falvak nyugalma. A juhásznak itthon nem megy jól a dolga PETŐFI NÉPE VASÁRNAP REGGEL A halasi kunfehértói határban nem meglepő manapság az idegen szó. Németek, svájci­ak, hollandok lakták be az el­hagyott tanyákat, sőt egy Dél- Afrikából érkezett család is ott próbálkozik az otthonterem­téssel, ám nekik nem kell tol­mács. Bangó Jánosék kilenc­évi távoliét után tértek vissza az ősi birtokra, ahol a családfő folytatta apja és nagyapja mesterségét, a juhászatot. Mint mondja: nagyot csalód­tak az itthoni helyzetben. Bir­kaállományuk csak arra jó, hogy fenntartsák a szegénysé­güket, mert az ágazat mély­ponton van. Nehezíti helyzetü­ket, hogy tanyájukon még áram sincs. Mindennapjaikról és a 12 ezer kilométerre lévő afrikai országban történt ka­landjaikról - ahol egyszer cső­re töltött pisztolyt tartottak a fehértói juhász homlokához - is olvashatnak a Petőfi Népe Vasárnap Reggel holnapi szá­mában. A megbízható piacért önmaguknak találtak ki elis­merő címet a Kecskeméti Gaz­dakör tagjai (az ötletgazda Trencsényi Gizella). A Megbíz­ható termelő kitüntető táblát - névvel, címmel - azok tehetik ki standjukon, akik társaik szerint csakis egészséges, ki­váló terményeket árusítanak. 8. OLDAL Kanyargós a gokartpálya sorsa Kecskemét Nem akadt vevő a gokartpályára, hiába ad­ná el a város. A kecskeméti létesítményt jelen­leg a Quaestormási Motorsport Egyesület bérli a várostól. Bár a karbantartásokat rendszeresen elvégzik, a gokartpálya állapota romlik. A szükséges ráfordítások drágák, ezért az önkormányzat­nak az volt az eredeti terve, hogy a területet eladja. Azonban hiába írtak ki pályázatot a közelmúlt­ban, senki sem akarja megvenni. Mi történjen? írjanak ki egy újabb pályázatot, vagy pedig pró­báljanak létrehozni egy többségé­ben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot a pálya to­vábbi üzemeltetésére? Ezek a kérdések fogalmazódtak meg. A legutóbbi közgyűlésen a város­atyák úgy döntöttek: tartson a vá­ros két vasat a tűzben. Kiírják a második pályázatot, de gyakorla­tilag azonnal megkezdik a tár­gyalásokat egy gazdasági társa­ság létrehozásáról. így időt spó­rolhatnak meg arra az esetre, ha másodszorra sem akad vevő. Ha a pálya részben önkormányzati tulajdonban marad, akkor na­gyobb lesz az esélye annak, hogy továbbra is a motorsport céljait szolgálja. ■ T. V. Vallatják a városatyákat KiSKUNMAJSA Tovább kuta­kodik a megyei ügyész­ség abban a korrupció- gyanús ügyben, amely­ben érintett lehet a vá­ros polgármestere és egy önkormányzati kép­viselő. Mint korábban hírül adtuk: a város első embere és egy vá­rosatya ellen hivatali veszte­getés gyanúja miatt indítottak vizsgálatot. A nyomozóhivatal két majsai önkormányzati képviselő feljelentése után kezdett el vizsgálódni, akik ál­lítólag hangfelvételekkel tud­ják bizonyítani, hogy kenő­pénzt ajánlottak fel nekik. A két képviselő azt állítja, hogy 2,5 millió, illetve 500 ezer fo­rintot kaptak volna, ha a helyi víziközmű üzemeltetésére be­kért ajánlatok közül azt a kiskunmajsai vállalkozót tá­mogatják, akit a polgármester is javasolt. Az ügyészség várhatóan no­vember elejére fejezi be a vizsgálatot. Lapunk értesülé­sei szerint a vádhatóság most sorra rendeli be a kiskunmaj­sai önkormányzat valameny- nyi képviselőjét, és őket is meghallgatják, mit tudnak az esetről. ■ PN-információ Az erdélyiek is csak meghívólevéllel jöhetnek ezentúl Magyarországra magyar-román határ Személyenként 250 eurót és román nyelvre lefordított, közjegyző által hitelesített meghívóle­velet kell felmutatniuk mától azoknak a román állampol­gároknak, akik hazánkba akarnak utazni. Románia ezzel az intézkedéssel sújtotta álampolgárait. A megszigorított beutazási felté­telekről tegnap tájékoztatták Ár- tándon a román hatóságok a ma­gyar határőrség képviselőjét - ér­tesült erről lapunk Kovács Iván alezredestől, a határőrség szóvi­vőjétől. Már ma 0 órától életbe léptek azok az új rendelkezések, miszerint a Romániából Magyar- országra kilépő román állampol­gároktól kiutazási feltételként a román hatóságok 250 eurót kér­nek bemutatásra. A mintegy 62 ezer forintot kitevő készpénz mellé Magyarországra érvényes, közjegyző által jóváhagyott, ro­mán nyelvre lefordított meghívó- levéllel kell rendelkezniük a ha­zánkba tartó román állampolgá­roknak. ■ PN-információ Szobonya Zoltán emlékére dr. szobonya Zoltán kivégzé­sének 47. évfordulója alkal­mából családtagjai, barátai és egykori bajtársai hajtottak fe­jet az 1956-os forradalom vér­tanújának emléke előtt teg­nap délután Kecskeméten. Az egykori jánoshalmi, mélykúti ügyvéd bátorságát, hazaszere­tetét, demokráciába vetett hi­tét idézték fel a Mátyási ut­cában az egybegyűltek. A megemlékezésen idézetek hangzottak el a vádiratból. Ebből kiderült: dr. Szobonya FOTÓ: GALAMBOS SÁNDOR el hivatottságát még a vérbíró­ság vádlói is elismerték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom