Petőfi Népe, 2005. augusztus (60. évfolyam, 178-203. szám)

2005-08-31 / 203. szám

SZERKESZTETTE: SZENTIRMAY TAMÁS TELEFONSZÁM: 06-76/518-214 E-MAIL: tamas.szentirmay@petofinepe.hu PETŐFI NÉPE - 2005. AUGUSZTUS 31., SZERDA FÉLEGYHÁZA. KECSKE ÉS KÖRNYÉKE tiszaiig A település kulturális életének felemelkedéséért, további fejlődéséért hosszabb ideje végzett eredményes és önzetlen tevékeny­ség elismerésére Tiszaugért Díjat és Oklevelet alapított az önkormányzat. Felvételünkön a református templomban Tóth Jánosné veszi át Hegedűs Jánosné polgármestertől az arany fokozatot. Katona Balázs ezüst, Lovas Pál pedig bronz fokozatot kapott. Díjazták évtizedes munkájukat A lelkészeket is segíteni fogja Új esperese van a református egyháznak. Szabó Gábor helyére Hegedűs Bélát (felvételünkön) választották meg a presbi­tériumok a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye élére. Hegedűs Béla a tisza- kécskei gyülekezetei és a református kollé­giumot is vezette. Kinevezésével az intézményt is át­szervezték. Elképzeléseiről beszélgettünk vele.- Milyen tervekkel vág neki az új feladatnak?- Az egyházmegye lelkésze­inek szeretnék a lelki gondo­zója, támasza lenni. Egy-egy lelkész ugyanis a gyülekezet lelki támasza, de neki nehéz a terheit valahol letenni. Ebben szeretnék segíteni lelkész tár­saimnak. A gyülekezetnek pe­dig az új változások lehetősé­geinek megteremtésével úgy segíteni: a nehéz anyagi körül­mények között módot talál­hassunk arra, hogy egy-egy egyházi ingatlan felújításra kerülhessen. Nagyon sokat kell vállalni a gyülekezetek­nek - főleg a kistelepüléseken -, hogy életképesek legyenek. Fontos, hogy a lelkész ott ma­radjon a településen. A támo­gatások, a források megtalálá­sa, a pályázatokra való felhí­vás mind a feladataim közé tartozik majd.- Eddig a tiszteletesi munkát együtt végezte az iskolaigazgatói feladatokkal Miben változik a helyzet ezután?- Nem mondtam le iskola- igazgatói feladatomról, csak át­szerveztük az intézmény irá­nyítását. Eddig az iskola vezeté­sét ketten végeztük Gergefyfi Jó­zseffel. Annyira megnőtt az is­kola tanulói létszáma: 417 diá­kunk van és 48 pedagógus, hogy bontani kellett a feladato­kat. így lett két igazgatóhelyet­tes. Gergelyfi tanár úr maradt az általános iskolai rész helyet­tese. Mivel az érettségivel meg­nőtt az adminisztratív feladatok köre, Bohács Imre lett a gimná­zium igazgatóhelyettese. Képvi­seletet, a tanulókkal való kap­csolattartást, az iskola pedagó­giai arculatának a vezetését, Mohácsi László mint igazgató végzi. A presbitérium engem mint főigazgatót a gazdasági és a személyi ügyek feladatával, és a reformárus jelleg képvise­letével bízott meg. A kétszemé­lyes vezetésből négyszemélyes team lett, akik irányítják az in­tézményt. Én ugyanúgy itt va­gyok most is naponta, és ugyan­úgy benne vagyok az iskola éle­tében is. Nem kivonultam, itt­hagytam, leváltottak, hanem osztott feladattal bíztak meg bennünket, hogy még jobban működjön intézményünk.- Mikor lesz a beiktatása?- Rendkívüli egyházmegyei közgyűlés keretében szeptem­ber 25-én délután négy órakor lesz a tiszakécskei református templomban. Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egy­házkerület püspöke fog igét hir­detni. ■ Szentirmay Tamás Hatvan éve önállóak Főztek és ropták a táncot A félegyházi cipőgyári nyugdíjasok cigánytáncot mutattak be. pálmonostora Még véget sem ért a „Falusi ízek”, a nyugdíjasklubok főzőver­senye, máris sokan azt kérdezték a szervezőktől: jövőre is megtartják-e? A szervezők természetesen igennel feleltek. A talál­kozó ugyanis nagyon jól sikerült. Első alkalommal rendeztek nyugdíjasoknak főzőversenyt a községben. A találkozónak a Szálkái Vendégház adott ott­hont. A megye több településé­ről több mint háromszázan vet­tek részt a hétvégi rendezvé­nyen. A főzőversenyre összesen huszonnégyen neveztek, négy kategóriában. A pörkölteknél el­ső lett Bárány Mihály (Kun- szentmiklós) birkapörköltje. A leveseknél Jaksa Mátyásné (Pál­monostora) tyúkhúslevese bizo­nyult a legjobbnak. A sütemé­nyeknél A kissolti Andriska Já­nosné diós-mákos bejglije ízlett a legjobban, míg az egyéb kate­góriában Szálkái István (Pál­monostora) mustáros őzfiléje pi­rított gombával nyert. Addig, amíg főtt és sült az étel, a nyug­díjasok kulturális programok­kal szórakoztatták egymást. Va­lamennyi fellépő csoportot nagy taps köszöntötte. Vári Gyula vi­lágbajnok repülő bemutatóval szórakoztatta a jelenlévőket. Kalmár Nagy László, a pálmo- nostori nyugdíjasegyesület el­nöke elmondta: hagyományt szeretnének teremteni a nyug­díjasklubok főzőversenyéből. kunszállás Az önálló községgé alakulás 60. évfordulóját ün­nepli a település. A pénteki ren­dezvény címe: Kunszállási örömnap a Fornettivel. 19.15 órakor kezdődik az utcabál a buszmegállónál. 22 órakor Charlie ad koncertet. Másnap, szeptember 3-án 7 órától a kun­szállási mazsorettcsoport ze­nés-táncos körsétája veszi kez­detét a községben. 8 órakor ün­nepi emlékmise kezdődik a templomban, majd Lezsák Sán­dor országgyűlési képviselő nyitja meg Hatvani Béla antik órakiállítását. 10 órakor leple­zik le dr. Gyöngyössy Mátyás volt községi orvos emléktáblá­ját. Az ünnepi emlékülést az is­kola udvarán tartják 11 órakor, amit Makány Ferenc polgár- mester nyit meg. A VII. kun­szállási főző- és sütőfesztivál a Pál vendéglő melletti utcában kezdődik 13 órakor, ahol bográ­csos, parázson sült ételek és há­zi sült tészták kategóriában le­het versenyezni. Húsz órakor utcabállal folytatódik a prog­ram. Szeptember 4-én a fogat­hajtók veszik birtokukba a lo­vaspályát. A lőrinciek közül is kitűnt szépségével nyárlőrinc Még csak ti­zennégy éves, máris na­gyon szép. Ez nemcsak a szülei véleménye, de a zsűrié is. Forgó Szintia a lőrinciek találkozóján in­dult a szépségkirálynő- választáson. A tizenhat induló közül a királynő második udvarhölgyének választották. Most fejezte be a nyolcadik osz­tályt Forgó Szintia, de máris in­dult egy szépségversenyen. A napokban tartották a lőrinciek talákozóját, amelyen a Lőrinc nevű települések képviselői vettek részt. A szépségverseny velejárója a találkozónak, már a tizedik alkalommal rendezték meg. Nyárlőricet - Pancza János polgármester felkérésére - For­gó Szintia képviselte. A tizen­hat induló közül a zsűri őt vá­lasztotta a királynő második udvarhölgyének. Amint azt la­punknak elmondta: ez volt az első szépségverseny, amin elin­dult. Tavasszal Budapesten ren­deztek egy modellversenyt, amire jelentkezett. Tánctanára, Hazafi Róbert ajánlotta neki, mert már harmadik éve tagja a Zafír tánccsoportnak. A fővá­rosban a hatodik helyet szerez­te meg. Ezen az eseményen csa­lódás is érte, mert amatőröknek hirdették meg, mégis olyan nyert, aki már végzett modell- iskolát. A történtek kicsit ked­vét szegték, ezért is nem indult a Tőserdő Tini Szépe verse­nyen. A polgármester felkérését viszont megtiszteltetésnek tar­totta, ezért is vállalta, hogy megméretteti magát Lőrinci­ben. Fürdő-, estélyi és szabadon választott ruhában kellett a színpadra kiállni. Ez cseppet sem zavarta Szintiát. Egyálta­lán nem volt ideges, jól érezte magát. A szervezők jóvoltából pedig részt vehet a szeptember végi müncheni sörfesztiválon. Szintia beszámolt arról is, hogy augusztus óta Kecskemét­re ját modelliskolába. Első fellé­pése augusztus 20-án a kecske­méti főtéri színpadon volt. Kö­zépiskolai tanulmányait a Szé­chenyi István Idegenforgalmi Szakközépiskolában kezdi el, de ettől függetlenül továbbra is szeretne szépségversenyeken és bemutatókon indulni. ANYAKÖNYVI HÍREK születtek: Vakulya Dávid (any­ja neve: Dóczi Szabina), Fodor Mónika Renáta (Búza Katalin), Czombos Enikő (Vékony Éva). MEGHALTAK: Dr. Faltum An- talné Bata Mária (Kiskunfélegy­háza), Németh Mihályné Szili Anna (Kiskunfélegyháza), Dinnyés Tibor (Kiskunfélegyhá­za), Lénárt lózsefné Kiss Ilona (Tiszaalpár). AKCIÓS ÁRON! Csatornázás, bádogozás, horganyzott csatornák szerelése, Anyagárral együtt: 1300 Ft/firr T: 20/92-31-719: este 7 után: 76/441-610 In memóriám Dr. Balogh Géza nyugalmazott kórházigazgató főorvoshelyettes 1926-2005. Ismét nagy veszteség érte Kiskunfélegyháza orvostársadalmát. Dr. Lux Já­nos tragikus halálát követően 2005. augusztus 20-án hosszú, türelemmel vi­selt gyógyíthatatlan betegség következtében elvesztettük dr. Balogh Géza főorvos urat. Balogh doktor 1926-ban Budapesten született. Orvostudományi tanulmánya­it Kolozsváron, illetve Budapesten végezte. 1950-ben került első és akkor egyetlen beosztott orvosként a nemrég megnyílt Kiskunfélegyházi Városi Kórház belgyógyászati osztályára. Rátermettségét, tehetségét jelzi, hogy 1952-ben fiatal alorvosként rábízták az akkor kialakított fertőző részleg szakmai felügyeletét is. 1954-ben belgyógyászatból, 1964-ben a fertőző be­tegségek témaköréből szerzett szakvizsgát kiváló eredménnyel. 1968-ban kinevezték az önállóvá vált fertözőosztály osztályvezető főorvosává. A mos­toha körülmények ellenére is sikerült munkatársaival olyan szakmai színvo­nalat biztosítani, mely alapján nemcsak Kiskunfélegyháza város és vonzás- körzete, hanem egész Észak-Bács-Kiskun megye fertőző betegeit gyógyít­hatta. Számos szakmai és egyéb kitüntetés birtokosa volt. 1979-től a kór­házigazgató általános helyettesének komoly és felelősségteljes feladatát is ellátta nyugdíjba vonulásáig. Balogh főorvos összesen 47 évet töltött el kórházunkban. Ez idő alatt mind­végig magas szakmai színvonalon látta el a rábízott feladatokat, folyamato­san képezte magát - példát mutatva ezzel kollégáinak -, szakmai tudásánál, tapasztalatánál talán szerénysége volt nagyobb. Magánemberként kiegyen­súlyozott, boldog családi életet élt. Változó világunk anomáliáit, benne az emberi gyarlóságot, tartózkodó, bölcs humorral szemlélte, soha nem felejtve humanizmusát és orvosi eskü­ből fakadó feladatait. Betegei imádták. Kollégái, munkatársai tisztelték és ami ennél sokkal több, nagyon szerették. Míg egészséges volt mindig él­mény és öröm volt vele találkozni, de a kegyetlen sors akaratából ez töb­bé már nem történhet meg soha. Isten veled, Géza bácsi! Tóth Sándor dr.--------------------------------------------------------------------------------- 1 .1 IIL I Lll— ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom