Petőfi Népe, 2005. április (60. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-06 / 79. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2005. ÁPRILIS 6., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP - VÉLEMENTEK Háromkilós órarend takács valentina Útközben a gyereknek semmi szüksége nincs a tankönyvre. Sajtóértesülések szerint hamarosan elrende­lik, hogy a diákok táskájában a könyvek súlya nem lehet több három kilogrammnál. Állító­lag ennek megfelelően kell majd összeállítani az órarendet. A három kilogrammal egyetértek. Már csak azért is, mert a tizenkilós táskák miatt ma annyi a gerincferdüléses gyerek, hogy hamarosan gyógytornászok névsorából áll majd a leggaz­dagabbak listája. Csakhogy ismét rosszul fognánk hozzá egy probléma megol­dásához. Ez a rendelkezés ugyanis a pedagógust lehetetlen fel­adat elé állítja. A gyereknek ugyanis annyi mindent kell meg­tanulnia érettségiig - hála a Nemzeti Alaptantervnek -, hogy ehhez feltétlenül iszonyú órarendre és halomnyi tankönyvre van szükség. A kilogrammban mérendő tehermentesítéshez mégsem kell csoda. A könyveket ugyanis a gyerek használja az iskolában, és használja otthon. A gond pedig a kettő közötti szállításban vetődött fel. Magyarán útközben, ahol a gyereknek semmi szüksége nincs a könyvekre. Ebből következik, hogy minden tankönyvet két példányban kell beszerezni, így lesz neki az is­kolában és otthon egyaránt. A tárolást, szerintem, némi jóin­dulattal mindkét helyen meg lehet oldani. Ettől kezdve pedig a súlykérdés többé nem vetődik fel. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ezentúl a szülőkkel két pél­dányban kell minden évben új tankönyvet vásároltatni. Hasz­nált könyvből is lehet tanulni. Nekem elhihetik, kipróbáltam. A kétszer kettő ugyanis elég régóta négy, Afrika nem költözkö­dik túl sokat, legfeljebb a történelemkönyvek válnak a kelleté­nél gyakrabban divatjamúlttá. A tankönyvgyártókra pedig fütyülök. El akarták tüntetni a cefrét, amikor megjelentek a vámosok kiskörös Ismét hamisbor-alap- anyagot találtak a fináncok az Aranyháromszögben. A Kecs­keméti Úővámhivatal járőrei ez­úttal egy kiskőrösi családi ház­nál tartottak ellenőrzést, és az udvaron, egy föld alatti tartály­ban 24 500 liter cukorcefrére leltek. A löttyöt a vámosok meg­jelenésekor megpróbálták meg­semmisíteni a portán tartózko­dók. A pénzügyőrök tehát nem csak a forrásban lévő cefrét fog­lalták le, de azt a búvárszivaty- tyút is, amit az eltüntetéséhez akartak használni, továbbá egy megközelítőleg 20 méter líosz- szú gégecsövet és a 28 000 lite­res, rozsdamentes föld alatti tartályt is. A feltételezett elkö­vetők ellen jövedékkel való visszaélés megalapozott gyanú­ja miatt eljárást indítottak. A ki­szabható bírság összege elérhe­ti a 75 millió forintot. ■ Objektív Hírügynökség KÖZÉLETI HÍREK • Ma 19 órakor kezdődik Nagybaracska faluparlamenti fóruma a művelődési házban. Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője tisztelettel meghív minden érdeklődőt. • Lezsák Sándor országgyűlési képviselő holnap délután 3 és 4 óra között Tiszaugon, a polgármesteri hivatalban tart fogadóórát. RENAULT M/röKAT Ammm VÁLTSON SPORTOS ÉLETMÓDRA! Laguna Sport limitált széria 650 000 Ft kedvezménnyel A Laguna Sport limitált szériában a gazdag felszereltség része az Alcantara-bőr üléshuzat, a napfénytető, az esőerzékelös ablaktörlő, a hátsó spoiler, a 17" könnyűfém keréktárcsa és az állítható sportülések. Próbáljon ki Őo is egy új Sportot - már 5 022 500 Ft-tól, 650000 Ft kedvezménnyel, vagy válassza az akár 4,99^05 finanszírozási konstrukciónkat és ezen felül 360 000 Ft árengedményt is adunk. Várjuk márkakereskedésunkben! imaatutyxu A? ,?0S5 #3. 05 « ÜmnumUM CH? v3$ö**ms, te & * ?«$)*«&&&* WUtmt**: iwasms km. vágyfcs: i ívó; CÖ* kmtxstoH»ftm: few&etó­FORMONT AUTÓ KFT 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: (76) 503 700 - Fax: (76) 503 709 Ide nekem az oroszlánt is! Kecskemét A fenti mottóval rendezték meg az Országos Diákszínjátszó-találkozó Regionális Fordulóját a Kecskeméti Ifjúsági Otthon­ban. Felvételünkön a megyeszékhelyi Táncsics Mihály Kollégium diákszínjátszói a Bulvár című darabban. A társulásé a jövő a közoktatásban tanulmány Óvodaügyekben elégedetlenek a szülők az önkormányzatokkal Bács-Kiskun-.r®ajft/ Kiskunhútós^,, Cvl, MinéJ több kistérségi köz­oktatási társulás megszer­vezését tartja szükséges­nek egy tanulmány Baja és Kiskunhalas térségében. Hárommillió forintért elkészült egy tanulmány a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megbí­zásából, aminek címe: A közok­tatás helyzetének hatása a tele­pülésfejlődésre és -fejlesztésre a bajai és a kiskunhalasi kistér­ségben. A több mint 280 oldalas munkáról egy 24 oldalas kuta­tási zárójelentés került a leg­utóbbi megyegyűlés napirend­jére. A testület vita nélkül elfo­gadta az anyagot. A tanulmány szerzői - a ba­jai Eötvös József Főiskola és a megyei pedagógiai intézet munkatársai - elsősorban a né­pesedési folyamatok tükrében tekintették át az oktatásstatisz­tikai mutatókat, foglalkoztak a pedagógusok társadalmi hely­zetével, s vizsgálták, hogy a tér­ség településeinek van-e okta­tásfejlesztési koncepciója. Emellett azt is felmérték, hogy mi motiválja a szülőket az isko­laválasztás során. Noha a ta­nulmány, dinében jelzett ös­szefüggések megfogalmazásá­val a kutatási zárójelentés adós marad - mert legfeljebb bur­kolt vagy közhelyszerű utaláso­kat találhatunk a közoktatás helyzetének és a települések fejlődésének vagy elmaradott­ságának kapcsolatára -, a dol­gozat számos olyan adatot és tényt mutat be, amik a két kis­térség számára helyzetelem­zésként felhasználhatók akár további pályázatok készítésé­hez is. A kutatók leszögezték, hogy „a polgármesterek többsége (...) nem érzi szükségesnek a straté­giai gondolkodás megjelenését települési szinten (...), és szinte említésre sem méltó arányban foglalkoztatnak oktatáspolitikai Jó 20,6 % Átalakítani 67,2% szakértőt annak ellenére, hogy a polgármesteri hi­vatalokban ele­nyésző számban fordul elő oktatás- politikai kérdé­sekre való specia­lizálódás.” A kutatásból ki­derül, hogy a vizs­gált településeken a szülők igen kedvezőtlenül íté­lik meg az önkormányzat azon tevékenységét, amit az óvodai nevelés érdekében végez. A megkérde­zett 286 szülőből viszont 207 úgy gondolja, Oktatási intézményvezetők véleménye a közoktatás jelenlegi szerkezetéről a bajai és a halasi kistérségben Rossz 8,6 % Nem mondott véleményt 3,5% Oktatási intézményvezetők véleménye az önkormányzatokról a bajai és a halasi kistérségben Rossz ozzáállású 13,3% Nem tudja megítélni 13,3 % hogy a pe­dagógus nemcsak az oktatás, hanem a település fejlő­déséhez is hozzá­járul. A konkrét javaslatok közt kiemelt hangsúllyal említik a szerzők, hogy szükséges a közoktatási társulási folya­mat folytatása és intenzíveb­bé tétele. A társulá­sok lehetőséget nyúj­tanak arra, hogy a ki­sebb teljesítőképessé­gű önkormányzatok né­mileg mentesüljenek azoktól a feladatoktól, amelyeket eddig nem vagy csak rossz hatásfok­kal tudtak teljesíteni - írja a tanulmány. Az ilyen társulá­sok nyomán szokásba jöhet, hogy bizonyos ismeretanya­got a tanulók a szomszédos településen sajátítsanak el, vagy egy-egy szaktanár több település iskolájában is tanít­son egyszerre. ■ Bálái F. István Megröntgenezik a csomagokat SZEGED / DÉL-ALFÖLD A pOSta- igazgatóságon áthaladó ösz- szes csomagot átvizsgálják a fináncok azzal a röntgenbusz- szál, amit a napokban helyez­tek üzembe. A Vám- és Pénz­ügyőrség Dél-alföldi Regioná­lis Parancsnokságának tájé­koztatása szerint a készüléket úgy üzemeltetik, hogy ne aka­dályozza a postafeldolgozó üzem munkáját, de az összes csomag ellenőrzése megtör­ténjen. A központi raktárba beérke­ző és a buszon áthaladó cso­magokat a járműbe szerelt röntgenkészülék átvilágítja, és a bennük elhelyezett tár­gyak körvonalai megjelennek a készülékre kapcsolt monito­rokon. Azokat a csomagokat, amik feltételezhetően cigaret­tát vagy más gyanús tárgyat tartalmaznak, félreteszik. A fennakadt küldeményt a vá­mosok két hatósági tanú je­lenlétében bontják föl, és ha nincs benne magyar adójegy nélküli cigaretta, jegyzőköny­vet írnak, amit a csomag cím­zettje is megkap. A csempész­árut viszont lefoglalják. ■ MTI kécskei emlékeim Ezzel a címmel nyílt meg Tóth Sándor fotográ­fus kiállítása Tiszakécskén, a Református Kollégium galériájában. A Petőfi Népe egykori fotórovat-vezetője'a' Tisza-parti kisvárosból származik, és több évtizede készült képei a régi idők Tiszakécskéjét és lakóit mutatja be. A tárlatot ár. Ferenczi István, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat főjegyzője nyitotta meg. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT

Next

/
Oldalképek
Tartalom