Petőfi Népe, 2005. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

2005-01-27 / 22. szám

SZERKESZTETTE: MIHÁLYKA GYULA TELEFONSZÁM: 06-76/518-227 E-MAIL: gyula.mihalyka@petofinepe.hu PETŐFI NÉPE - 2005. JANUÁR 27., CSÜTÖRTÖK KECSKEMÉT ÉS KÖRNYÉKE Elkapták az áruházi szarkát bűnügy Elfogtak a kecske­méti Tesco áruház bizton­sági őrei január 18-án ko­ra este egy székesfehér­vári nőt. A rendőrség két tanút keres. A biztonsági emberek kamerák segítségével észlelték, hogy két vá­sárlót is megkísérelt meglopni, de mindket­ten észrevették a cselek­ményt, így azt befejezni ’’g nem tudta - értesült az j Objektív Hírügynökség a Bács-Kiskun Megyei Rend­őr-főkapitányság sajtószolgála­tától. Az egyik sértett a gyer­mekosztályon vásárolt, miköz­ben L Malvin a bevásárló kocsi­ban lévő táskájából próbálta meg ellopni a pénztárcáját. A másik sértett a zöldségosztá­lyon mérette a vásárolt árut, eközben a tolvaj a táskájából ki­emelte a pénztárcáját. Mivel a vevő ezt észlelte, á tettes vissza­adta a pénztárcát, mintha talál- ' na. A rendőrség lopás miatt indított eljárást I a székesfehérvári nő I ellen. A büntetőeljá- f rás eredményes le­folytatása - ezzel a hasonló esetek meg­előzése - érdekében a rendőrség kéri a két vásárló hölgyet, hogy r tanúkihallgatásuk mi­att keressék fel a kecskeméti rendőrkapitányság vizsgálati osztályát, vagy hívják a 06/76- 484-684 telefonszámon a 3236- os melléket. Sárkányokat építenek kecskémét A Szórakaténusz- ban ma háromnapos sárkány­építő, -tervező és alkotótábor kezdődik. Vezeti: Bodóczky Ist­ván Munkácsy-díjas képzőmű­vész, Anna Rubin osztrák textil- művész és Bodóczky Antal videóművész. A hétvégén a mű­helyben a tábor résztvevőin kí­vül mások részére nem lesz kézműves-foglalkozás. Az ál­landó és időszaki kiállítás azon­ban 10-12.30-ig és 13-17 óráig látogatható. népdaléneklési verseny. A kecskeméti Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziumban már több éves hagyomány a Colle­gium Musicum nevű zenei rendezvénysorozat. A napokban is en­nek keretében rendeztek népdaléneklési- és hangszeres előadói versenyt, melyen a szervezők nagy örömére Kecskemét minden középiskolai kollégiuma képviseltette magát. FORMONT AUTÓ KFT 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: (76) 503 700 - Fax: (76) 503 709 A mindig vidám Modus-szel öröm utazni - a városban és a városon kívül egyaránt. Széles benzines és dízel motorválasztékával a vezetők, kényelmes és tágas belső terével pedig az utasok tetszését is elnyeri majd. Varunk márkakereskedésünkben! Fogyasztás liter/100 kire vegyes: 4.6-7,5: városi: 5,6-10.4; országúti: 4.1-5.9; CO^-kibocsAta.s g/km: 122-1 SO (változattól függöeni. REMAULT AUTÓKAT ALKOTUNK SZABADSÁGRA VÁGYSZ? SZABAD AZ ÚT! Tovább száguldhatnak a zsámolyok gokart A stadion a sporté marad, a pályát azonban újra hitelesíteni kell A kecskeméti kartring sok rangos versenynek adott otthont az elmúlt negyedszázadban. KECSKEMÉT Meg kell ma­radnia a kecskeméti gokartpályának, amely továbbra is ezt a sportot szolgálja. Az azonban még a jövő titka, hogy mi­lyen formában üzemel to­vább. A kecskeméti gokartpályát 1980-ban a Dutép építette a Szent László körút mellett. A 90-es évek elején került az ön- kormányzathoz, Ejjykor sok vendéget vonzott, sót 1988-ban a Gokart Világ- és Európa Bai- nokságot Is itt rendezték. A ki­lencvenes évek elején azonban jött a sport általános pénzügyi válsága, így a kihasználtság is csökkent. Tíz évvel ezelőtt a pályát bér­be adta a város a Quaestormási Motorsport Egyesületnek. A szerződés ideje alatt a legszük­ségesebb karbantartási munká­latok megtörténtek, és rendsze­resen voltak versenyek. A pálya állapota azonban a munkálatok ellenére is romlott. Most fel kell újítani az aszfaltburkolatot, az elektromos hálózatot, a nézőte­ret, a kiszolgáló helyiségeket, a kerítést. Ráadásul tavaly a pá­lya versenyengedélye is lejárt, így rangos megmérettetést nem lehet szervezni. A létesítmény további hasz­nosításával kapcsolatosan a Magyar Nemzeti Autósport Szö­vetség is felajánlotta a segítsé­gét, és úgy tűnik, hogy a város­ban lenne olyan vállalkozói cso­port, amely felvállalná az üze­meltetést. Bár a város csak később dönt arról, hogy konkrétan mi is lesz a működtetéssel, első körben azonban biztosítania kell 2,5 millió forintot arra, hogy a szö­vetségnél elindítsa a pályahite­lesítés folyamatát. A közgyűlés úgy döntött, hogy az összeget beépíti a költségvetésbe, ké­sőbb pedig továbbhárítja a maj­dani bérlőre. ■ Takács Valentina «««I Tormási Attila Válasz a támadásra A városházán ellenzékben lévő polgári oldal az elmúlt napokban egy úgynevezett Városérdek csomagot állított össze. Ebben is szerepel, hogy az 1995-ben bérbe adott gokartpályán a bérlő vállalta, hogy három éven belül - 1998-ig - nettó 15 millió forintos beruházást hajt végre. A Fidesz tudomása szerint ebből azonban csak 6,2 millió forint teljesült. Tormási Attila, a gokartpálya egyik alapítója, és a pályát tíz évig bérlő Questormási Motor Sport Egyesület elnöke elmondta: az egyesület 1997. november 31-ig nettó 6,3 milliót költött a pályára. Ezt követően átadta a ver­senyrendezés és pályaüzemeltetés jogát a Rapid Autós Sport Egyesületnek, mégpedig az önkormányzat hozzájárulásával. A Rapid 1997. december 2-ika és 1998. december 31-ike között mintegy nettó 7 jnillió forintot költött a pályára. Ez azt jelenti, hogy a szerződésben vállalt három évet öt hónappal lépték túl, és akkor 13,3 milliónál tartottak. 1999. elejétől 2000. végéiga Rapid újabb 6,3 milliót, majd tavaly december 31-ig további kö­zel 10 milliót fektetett be a gokartpályába. Tehát igaz, hogy nem három év alatt, hanem tíz év alatt történtek a beruházá­sok, de az is igaz, hogy a végösszeg nem 15 millió, hanem 30 millió forint, ami ráadásul dokumentálva van - összegezte Tor­mási Attila. Végül hangsúlyozta: a két egyesület nem az önkor­mányzat és az adófizetők forrásait, hanem a saját pénzét köl­tötte a sportlétesítményre. Ezt a kételkedő képviselőknek inkább támogatniuk kellene, nem pedig bírálni. Iskolabörze az otthonban Könyvbemutató a fővárosban oktatás Szombaton délelőtt 9 órától délután egy óráig isko­labörzét tartanak a kecskemé­ti Ifjúsági Otthonban. A ren­dezvényen a kecskeméti álta­lános iskolák képviselői sze­mélyes felvilágosítást adnak az intézményükben folyó ok­tatási módszerekről, tovább­tanulási lehetőségekről. Kísé­rő programként lesz pszicho­lógiai tanácsadás és játékfog­lalkozás is. A belépés díjta­lan. kultúra Szombaton délelőtt 11 órakor Budapesten, az András- sy út 89. szám alatti Kodály Emlékmúzeumban mutatják be a kecskeméti Kodály Intézet kiadványát, a Csenki Imre em­lékkönyvet. Köszöntőt mond Erdei Péter, a Kodály Intézet fő­igazgatója. A könyvet dr. Gajdics Sándor ny. főiskolai ta­nár és Ittzés Mihály, a kötet szerkesztője mutatja be. Köz­reműködik Szilasi Alex zongo­raművész. ANYAKÖNYVI HÍREK • ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Mencseli Réka Va- nessza (anyja neve: Koper- niczky Éva Mónika), Ren- csár Ábel (Paskovics Réka) Jánoshalma, Andó Alexandy . . ra (Péter Gyöngyvér) Kisko­ros, Koller Hanna (Fodor Ka­talin) Lajosmizse, Berta Hanna * (Turkevi-Nagy Zsuzsanna) Balló- szög, Kovács Brigitta (Kovács j Szilvia Katalin (Városföld),/ Kéri Liliána (Gyovai Helga)\ Csongrád, Hegedűs György (Papp Mária) Tiszakécske, Varga Ádám Ákos (Frühwirth Gabriella) Szabadszállás, Ferenc- fi Mózes (Gál Zsuzsanna) Bugac- pusztaháza, Klupács Máté Attila (Hargitai Zita Katalin) Kalocsa, Kollár Ádám (Szadri Éva) Ladány- bene, Ungor Edit (Szaniszló Edit Anita) Izsák, Ungor Eliz (Szaniszló Edit Anita) Izsák, Dinnyés Balázs (Király Ágnes), Vámos Norbert (Gajdácsi Skolasztika Anna) La­josmizse, Szerbi Emma Rebeka (Novák Anett Katalin), Deme Zsanna (Gyenizse Ivett), Balázs Laura (Nagy Erzsébet Anita) La­dánybene, Sulman Zsófia (Theil Dóra) Felsőlajos, Ta­nács Szimonetta Esz­ter (Jó Zsuzsanna Eszter) Kunszent- ímiklós, Gyurik Vanda |(Máté Mária), Laczi lÁdám János (Kenderes (Márta) Kerekegyháza, ’ Kiss Benedek (Fábián .Fatime Aliz) Harta, ............... Jsándor Milán Gyula > V“ (Hegyi Tünde), Lehocz- ki Ernő (Fazekas Krisztina) Or- govány, Kovács Gergő Zsolt (Baráth Eszter), Furtai Ferenc (Pesti Ildikó) Tass, Bujdosó Zétény (Fehér Eszter) Kiskunhalas, Gu­bán Gergő (Mezőfalvi Ágnes) Akasztó, Horváth Diána (Tóth Ani­kó) Tiszaalpár, Somodi Zalán Bo- tond (Triesz Orsolya Gabriella), Boros Vilhelmina (Hevér-Szabó Vilhelmina), Körmendi Leila (Má- tis Noémi), Dósa Emma Róza (Pap Anikó Ilona), Zsigár Evelin (Zsigár Mária Szilvia), Varga Niko­lett (Göbölyös Anikó Mária), Pék Dorina Melitta (Králik Hajnalka) Ladánybene, Majoros Lilla (Sze­les Ilona) Kerekegyháza, Barta Léna Veronika (Tóth Veronika Andrea) Solt, Máté Eszter (Varga Gabriella), Bodri Bence (Szuromi Tünde) Lakitelek, Bodor Bertold (Újlaki Georgina Hajnalka), Kele­men Gergő Máté (Horváth Vera Hajnalka), Tuska Ádám (Haraszti Mária Marianna) Kerekegyháza, Varga Félix (Ungerbiller Ágnes) Szabadszállás, Száraz Dénes Jó­zsef (Varga Gitta), Lénárt István (Lénárt Anikó) Kerekegyháza, Prjesovszki Erik (Tóth Ibolya) Kis­kunfélegyháza), Dinók Róbert (Dinók Anita), Duda Dániel (Driszkó Adrienn) Dunavecse, Ró­zsa Bence (Gulyás Hajnalka). Házasságot kötöttek: Surányi Jó­zsef és Kis Katalin. Meghaltak: Molnár István, Soós Sándorné Barta Má­ria, Gönczöl Béla, Tóth Lajosné Rácz Erzsébet, Novoszádi István Józsefné Földinszki Terézia (Izsák), Budai József, Vörös János,. hász Ferencné Budai Andrea Má­ria (Keszthely), Molnár László An­tal, Kalló Mihályné Bolla Margit, Huszka Lászlóné Hegedűs Mária (Ágasegyháza), Bencz Gábor (Hel­vécia), Szabó Pálné Polgár Eszter, Pólyák Albertné Kelemen Ilona, dr. Balogh Ferenc Pál, Páli Imréné Biró Irén (Szabadszállás), Fodor Ferencné Sebestyén Erzsébet, Vörös Lászlóné Kis Julianna, Szagri József (Ladánybene), Zsí­ros Jánosné Jójárt Julianna, Or­bán Ferenc, Pólyák Sándor Lajos, Tarnóczi Mihály (Szabadszállás), Kiss Ernőné Juhász Julianna (Szabadszállás), Borbély László Sándor (Lakitelek), Ficsor István, Szabó Jánosné Zoboki Terézia, Dudás Gyula Miklós (Jászdózsa), Czinege Sándorné Molnár Ilona (Lakitelek), Poór Erzsébet (Izsák), Tarjányi Istvánná Makra Magdolna (Kis­kunfélegyháza), Pálfi Jó­zsef (Városföld), Korb Géza, Dómok Károly (Kerekegyháza), Nagy La­jos, Vecsei István József, Tarjányi Sándor (Petőfiszállás). FOTÓ: PN ARCHÍV/BANCZIK RÓBERT

Next

/
Oldalképek
Tartalom