Petőfi Népe, 2004. december (59. évfolyam, 280-305. szám)

2004-12-01 / 280. szám

2 2004. DECEMBER 1„ SZERDA VILAGTUKOR Megsemmisíttetné a választási eredményt CSALÁS VÁDJA TRAIAN BASESCU libe­rális ellenzé­ki vezető a romániai parlamenti és elnökválasztások eredmé­nyeinek a megsemmisítését és a szavazás megismétlését követeli. Mindezt választási csalással indokolja, mert az érvénytelen szavazatokat a szocialisták maguk, illetve szövetségeseik javára köny­velték el. Sztrájk Berlusconi ellen, az egész ország megbénult tiltakozás Több órára meg­bénította az életet Olaszor­szágban a Silvio Berlusconi minisz- . ■ % terelnök ellen meg­hirdetett tiltako­zó akció. A kor­mányfő gazda­ságpolitikáját bírálók általá­nos sztrájkot tartottak az or szág sok vidékén. A szakszervezetek azt vetik a római kormány szemé­re, hogy a terve­zett adócsökken­tések csak a gaz­dagoknak kedvez­nek. Három éven belül befejeződhet a küldetés Bosznia Az Európai Unió azt reméli, hogy három éven be­lül befejezheti a boszniai bé­kefenntartást A missziót csü­törtökön veszi át a NATO-tól, az önálló európai biztonság- politika eddigi legnagyobb erőpróbájaként. Remények szerint addigra sikerül kézre keríteni a még mindig bujkáló boszniai háborús bűnösöket, köztük Radovan Karadzics és Ratko Mladics volt bosz­niai szerb vezetőt Á beavatkozás miatt megnőtt a kockázat Irak „Közegészségügyi ka­tasztrófát” okozott Irakban a háború, amely közvetve vagy közveüenül 100 ezer polgári személy életét oltotta ki - áll egy vezető brit orvosi segély- szervezet kedden Londonban kiadott jelentésében. A koa­líciós erők által megölt ira­kiak több mint fele nő vagy gyermek volt. Tüntetés az Európai Parlament előtt méztermelők A magyar méz igen kedvelt az uniós piacokon. A dömpingáron ér­kező kínai termék rontja a magyar pozíciókat - jelentet­te ki Tabajdi Csaba (MSZP). Az Európai Parlament szocia­lista párti képviselője gyors intézkedést sürgetett a közös­ség illetékeseinél. Tovább bővülhet az unió külügyi bizottság Az Európai Parlamentben javaslatot fogadtak el az állam- és kormányfők decemberi csúcsértekezlete számára Bulgária és Románia gya­korlatilag szabad jelzést kapott az Európai Parla­ment külügyi bizottságá­ban az EU-csatlakozáshoz. Gyulay Zoltán Bő két héttel az Európai Unió ál­lam- és kormányfőinek brüssze­li csúcsértekezlete előtt az Euró­pai Parlament külügyi bizottsága kedd este a Bulgária, Románia és Törökország csatlakozásáról szó­ló jelentésről szavazott. Uniós kö­rökben azt remélik, hogy decem­ber 16-án és 17-én a vezető poli­tikusok jóváhagyják a bizottság határozatát Bulgária és Románia esetében úgy látják, hogy mind­két tagjelölt eleget tesz a csatla­kozási menetrendben foglaltak­nak, időarányosan teljesítik a meghatározott feladatokat. En­nek következtében semmi aka­dálya a két ország belépésének a megcélzott 2007-ben. A harmadik tagjelölt, Török­ország esetében a bizottság bi­zonyos „fékeket” épített a jelen­téstervezetbe, amelyek azt szol­gálják, hogy Törökország eleget tegyen a brüsszeli kívánalmak­nak. Ebben az esetben legkoráb­ban 2014-ig alá lehet írni a csat­lakozási jegyzőkönyvet, és 2015- ben Törökország az Európai Unió teljes jogú tagja lehet. om tagjelöltje TÖRÖKORSZÁG j Terület: 238 391 km! f* Terttet: 110 91 I lakosság: 22,838 millió ^ lakosság: 7,974 millió I GDP: 25,26 milliárd euró TT GDP: 9,45 milliárd euró T Toraiét: 779 452 löff Lakosság: 71,8 millió GDP: 245,8 milliárd euró-’a'"V" ....V A k özös jövőért EGYAZON szö­vetség tagja­ként 2007-től Magyaror­szággal közö­sen küzdhe­tünk a történelmileg meglapo­zott szélsőségek ellen - nyilat­kozta ADRIAN NASTASE román miniszterelnök. - Elsősorban a magyarlakta területekkel kapcsolatos felülvizsgálatok­ról van szó. Most mindketten a közös jövőre és a meghatá­rozott tervek megvalósítására összpontosítunk. Nehéz lesz az út A bolgár mi­niszterelnök, SZIMEON SZAKSZKO- BURGGOTSZKI számára or­szága felvétele az EU-ba teljes mértékben elsőbbséget élvez. Ugyanakkor tisztában van az­zal is, hogy a csatlakozáshoz vezető út nem könnyű. A há­rom tagelölt közül Bulgária messzea legszegényebb, s még mindig heves küzdelmet kell folytatni, hogy leküzdjék a szé­les körű korrupciót. Ciprus elismerése A TÁRGYALÁ­SOK felvételé­hez Törökor­szággal arra van szükség, hogy Ankara elismerje a Ciprusi Köztársa­ságot. ABDULLAH GÜL külügy­miniszter azonban ezzel kap­csolatban határozottan kije­lentette: erre csak a felvételi eljárás végeztével lát módot. Brüsszel ugyanakkor a csatla­kozásifolyamat elkezdésének előfeltételéül szabja a diplo­máciai lépést. Vera néni fiának mondja Putyint dráma Hasonmás is lehet a filmen bemutatott asszony Filmet készített egy Grúziában élő asszonyról egy holland rendezőnő. Az alkotás főszereplője, Vera né­ni azt mondja: Vlagyimir Putyin az ő édes gyermeke, akit tízéves korában kénytelen volt elhagyni. A történet mögött szerelmi dráma áll. Putyin apja már nős volt, állí­tólag ezért nem vehette el Vera asszonyt, akinek álmában ma is megjelenik Vova. Az orosz „bá- buska” a film szerint ma is bűn­tudatot érez, amiért nem ő nevel­te fel a fiát S hogy miért nem je­lentkezett előbb? A történetről tu­A Két kép alapján a hasonlóság megállapításához képzelőerő kell dósító Hamburger Abendblatt szerint a késői vallomásban alig­ha van számítás. Az sem valószí­nű, hogy Vera néni kitalálta a tör­ténetet Ő maga azt mondja: Pu­tyin KGB-s pályafutását zavarta volna, ha kiderül, hogy „Uyen szü­lőktől származik”. Az orosz elnök most nem szólalt meg, de koráb­ban életrajzában mindig azt írta, hogy korán elveszítette a szüleit ■ Csák E. Elöregszik földrészünk lakossága jövevények Nehezen tartható fenn a nyugdíjak rendszere Nem oldja meg a beván­dorlás az európai társa­dalmak elöregedésének minden problémáját, így a nyugdíjak finanszírozá­sát sem - áll egy ENSZ- jelentésben. Európában igen alacsony a ter­mékenységi mutató; a földrész la­kossága 1995 és 2000 között 4,4 millióval mérséklődött. A csök­kenés annak ellenére követke­zett be, hogy ebben az időszak­ban ötmillió bevándorló érkezett. A jövevények száma a hatvanas évek óta állandóan nő világszer­te, s ez a folyamat feltartóztatha­tatlan - írja a világszervezet ta­nulmánya. Ugyanakkor érdekes fejlemény, hogy a menedékké­rők aránya jelentősen csökkent. 1992-ben 680 ezren voltak, 2003-ban viszont már csak 350 ezren. Az ENSZ-tanulmány készítői biztosra veszik, hogy a kontinen­sen a következő ötven évben to­vább nő majd az aktív munka- vállalókra jutó eltartottak ará­nya. Bár a bevándorlás némileg javíthat ezen a mutatón, a folya­mat megfordítására nem képes. Mindez megkérdőjelezi a nyugdíjak jelenlegi rendszeré­nek fenntarthatóságát. A hely­zet orvoslásához alaposan vál­toztatásra lenne szükség, ami magába foglalná a nyugdíjba menetel korhatárának kitolá­sát, valamint az aktív korban lévők foglalkoztatási arányának növelését. A világszervezet szakértői szerint a bevándorlási folyama­tot ellenőrzés alatt kell tartani. Hátrányokkal jár, hogy sok eset­ben a legképzettebb emberek hagyják el hazájukat. Ezt a szár­mazási ország számára ellensú­lyozhatják a külföldre távozot- tak hazaküldött pénzei. A külföldről érkezőket befoga­dó országokban ugyanakkor nő a dolgozó népesség aránya, de egyes európai országokban nem problémamentes a bevándorlók beilleszkedése. ■ T.A. Három elnök - három Ukrajna várakozás Tegnap sem döntött a legfelsőbb bíróság Ukrajna három részre bom­lott a kormányzására törek­vő elnökök száma szerint - írják az orosz lapok. Csák Elemér Kucsma törvényes ukrán elnök, az önhatalmúlag felesküdött Jus- csenko és a vitatott választás győzteseként kihirdetett lanuko- vics Ukrajnát egy délkeleti auto­nómiára, egy galíciai-volhíniai (nyugati) fejedelemségre és egy krími köztársaságra osztotta. Az Izvesztyija más orosz lapokkal együtt valós veszélynek ítélte az ország szétszakadását. Oroszországban egyesek úgy gondolhatják, hogy Moszkva szá­mára most történelmi esély kí­nálkozik Kelet-Ukrajna, a Krím, Abházia, Dél-Oszétia, a Dnyesz- ter-vidék és Fehéroroszország visszaszerzésére. Tegnap este az ellenzék kivo­nult a tárgyalásokról, és kilá­tásba helyezte, hogy ismét blo­kád alá veszi a kormányzati épületeket. „Követeljük a parla­ment rendkívüli ülésének ösz- szehívását, kérünk minden képviselőt, legyen kész a rész­vételre, és mozgósítsák támoga­tóinkat” - jelentette ki Olek- szandr Zincsenko, Viktor lus­csenko kampányfőnöke. Kedd délután a parlament előtt tünte­tők közül többen behatoltak a parlament épületébe a házbi­zottság ülése alatt. Békés megoldást Oroszország együtt fog mű­ködni Ukrajna bármely törvé­nyesen megválasztott elnökével. Ezt Vlagyimir Putyin jelentette ki, amikor telefonon tárgyalt Schröder német kancellárral. Mindkét fél hangsúlyozta: a válságot békés és törvényes úton kell megoldani. Kormányválság fenyeget Szerbiában furcsa pár A milosevici idők pártjai jutottak hatalomra Előrehozott választások­hoz vezethet, hogy a leg­nagyobb szerbiai kor­mánypárt hatalomra jut­tatta Újvidéken a dicste­len múlt tömörüléseit. Toronyi A. A Szerbiai Demokrata Párt szembeszegült a belgrádi párt­központ akaratával, s az újvidé­ki önkormányzat alakuló ülésén koalícióra lépett a Szerb Radiká­lis Párttal, valamint a Szerbiai Szocialista Párttal. Az esemé­nyeknek máris komoly követ­kezményei vannak. Az ellenzék szerint Kostunica kormányfő pártja „a kiskapun át visszahoz­za a politikába a milosevici re­zsim erőit”. Ezért minden esz­közzel harcolni kell a kormány megbuktatásáért, amely kárté­kony politikát folytat. Boris Tadic köztársasági elnök korábban arra figyelmeztetett: véget vet a szerb kormánnyal fenntartott „békés együttélés” korszakának, ha Kostunica párt­ja lepaktál a szélsőségesekkel. Ami valójában azt jelenti, hogy véget ér a viszonylag békés idő­szak a szerbiai belpolitikában. Tadic pártja azt tervezi, hogy még az idén felbomlasztja a milosevici szocialisták külső tá­mogatását élvező szerb kor­mányt. Primakov Hágában AZ EGYKORI orosz kor­mányfő sze­rint a hábo­rús bűnökkel vádolt Szlo- bodan Milo­sevic jugoszláv exelnök igazá­ból békepárti volt, nem akart háborút „NagySzerbiáért”. fevgenyij Primakov a védelem tanújaként jelent meg a hágai Nemzetközi Törvényszéken. A koszovói válság kirobbantá­sáért Primakov a Nyugatot tet­te felelőssé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom