Petőfi Népe, 2004. augusztus (59. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-17 / 192. szám

Petőfi Népe MH 2004. Augusztus 17., kedd és környéke Szerkeszti: Páncsics Hajnalka Rekordtermés a földeken _____Kalocsa környéke______ Befejeződött az aratás a Kalo- csa-környéki földeken. A gaz­dák elégedettek lehetnek, hi­szen búzából nem ritka a hektáronkénti héttonnás ter­mésátlag sem. Közel másfél étvized távlatából az idei termés a legjobbnak te­kinthető kenyérgabonából. Leg­utóbb 1991-ben volt kiemelkedő­en magas termés, akkor a hektá­ronkénti 5,1 tonnás termésátlag számított rekordnak. Kalocsa környékén még a közepes termő­képességű területekről is kitűnő minőségű és nagy mennyiségű kenyérgabonát arattak. A rekordtermés elhelyezése sem jelenthet gondot, de sokan nem költenek a tárolásra, in­kább napi áron értékesítik a megtermelt gabonát. Minden­képpen megoldásokat kell ke­resni a betakarított, betárolt ga­bona értékesítésére, elszállítá­sára, hiszen a szintén jó termést ígérő kukorica és napraforgó betakarításának idejére szabad raktárakat kell majd biztosítani. Bár már most folyamatos a bú­za és az árpa exportja Szlovéni­ába és Horvátországba, az FVM tovább keresi a nagy mennyisé­gű gabona exportlehetőségeit. Tantó Sándor, az FVM vezető főtanácsosa elmondta, megfele­lő tárolókapacitás áll rendelke­zésre a termés raktározásához. Nincsenek különösebb feszült­ségek a termelők körében. A ga­bonaárak viszonylag nyomot­tak a termés nagy mennyisége miatt. Az étkezési búza 22-24 ezer forintért, a takarmánybúza pedig 18-20 ezer forintért cserél gazdát. A kukorica tárolása sem okoz majd gondot a főtanácsos szerint. Megtudtuk azt is, a kör­nyező országokban is jó ter­mésátlagokat értek el a gazdál­kodók, de a hazai gabona minő­ségének nincs párja a külföldi piacom________________________■ FAMET SZES. A kalocsai kommunális intézmény dolgozói a napok­ban a fák metszését végzik. A Szent István király út teljes hosszában rendbeszedik a lombkoronát. A levágott ágakat, leveleket pedig azon- nal elszállítják._______________________________________________fotó, p. h. GÉDERLAKI FALUNAP. Háromnapos ünnepségsorozat helyszíne volt a hét végén Géderlak. A helybeliek immár az ötödik falunapot tar­tották. A jeles esemény pénteken vett kezdetét, amikor az ünnepélyes megnyitó után átadták a község kitüntető díjait. Géderlak községért kitüntető címet vehetett át: Nyárasdi Gáborné, Horváth Istvánná, Farkas Imréné és Spengler János. A közterület szépítés és kertművelés terén elért példamutató tevékenységéért elismerésben részesült Révész Ferencné, Kasi Lászlóné, Miholics Jánosné, Magyar Sándorné, Pé­csi Ágnes, Haulik Józsefné, Horváth Lászlóné, Révész Ferencné, Posztobányi Gáborné, Kujáni Lászlóné, Nagy Sándorné, Vígh Sándorné, Horváth Istvánná, Molnár Gyuláné, Bukorné Bulicza Ildikó, Takács Lászlóné, Rakiás Lászlóné, Szabó Lászlóné, Nyári Gyuláné, Németh Istvánná, Palla Irén és Simon Gáborné. Az esti remek hangulatról a Bikini együttes gondoskodott. A szombati horgász- és főzőverseny után délután a színpadi programokat ugyan rövid időre megakasztotta egy zápor, de az ünneplőket nem zavarta az égi áldás, így Limpi és ze­nekara hajnalig húzta a talpalávalót az utcabálon. Vasárnap felszentelték a faluszéli új keresztet, délután pedig sportrendezvényekkel, ve- télkedőkkel zárult a géderlaki falunap. Felvételünkön a géderlaki néptánccsoport látható.___________ fotó, p. h. A megállított idő művészete Fény, árnyék, látásmód, művészi kompo­zíció, technikai tudás, szerencse. A fotó úgy tárja elénk a valóság egy-egy pillana­tát, hogy új jelentésekre, tartalmakra hív­ja fel a figyelmet Szemlélődésre, értelme­zésre késztet és a lencsén keresztül új lá­tásmódot tár elénk. Néha szépet, néha csúnyát, éppen olyat, mint amilyenek mi magunk vagyunk. _____________Kalocsa__ Vi czay Lajos fotóművész, a miskolci'és a nemrégiben alakult kalocsai fotóklub tagja az elmúlt hetekben több pályázaton is eredményesen szerepelt, mely elismerések jól példázzák a fotózás iránti szeretetét és a valóságábrázolás iránti alázatát. A művész pályázatokra benyújtott fotóit a közelmúlt­ban több szakmai szervezet is elismerésre méltónak találta. A Hegyeshalmi Termé­szetbarát Egyesület vezetősége még ápri­lisban hirdetett országos fotópályázatot a civil szervezet tevékenységi köréhez iga­zodó témakörökben. A beérkezett fotókat a Magyar Fotóművészek és Alkotók Orszá­gos Szövetségének tagjaiból álló zsűri érté­kelte és a döntésük alapján Viczay Lajos Hajósi pincék című képe az egyik kategóri­ában az előkelő második helyezést érte el. Elismerés illette azokat a diaporámákat is, melyeket Viczay Lajos a horvátországi Cornetti Fotóklub pályázatára küldött be. Közülük kettő a szigorú zsűri figyelmét is felkeltette, és ezzel újabb pontokat szer­zett a nemzetközi fotóművész cím elnyeré­séhez. Július 26-án adták át azokat a díjakat is, melye­ket a Nemzetközi Orgona­hét alkalmából, kiírt fotópá­lyázat legjobbjai vehettek át. Ezen a megmérettetésen a Leányfalusi Vilmos orgo­najátékát megörökítő alko­tásával a művész első he­lyezést ért el. A fentiek is­meretében méltán mondhatjuk, hogy Viczay Lajos fotóművész nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a fotózás által mind szélesebb körben ismert legyen Kalo­csa és térsége, oly módon, hogy a művé­szet eszközeivel valóban felkelti az érdek­lődést nemcsak az ezer éves város, hanem a fotózás iránt is. p.z. A Korona Rádió műsora „Az uralkodó slágerek világa” Állandó műsorelemek: Hétfőtől péntekig; 6.00 Korona- Reggeli, 6.30 Hí­rek, 6.50 Ébresztés, 7.00 Korona Króni­ka, 7.15 Horoszkóp, Nap Slágere, 7.30 Hírek, 7.40 Lapszemle, 8.0Q Hírek, 8.40 Esemény Naptár, 9.00 Célegyenesben, 9.30 Nap Híre - riportok, 9.45 Játék, Szövegelő, 10.00 Hírek, 10.05 Kívánság- műsor, 10.45 Menüett, 11.00 Napköz­ben, 12.00 Hírek, időjárás, útinform, 12.30 Csendes Pihenő, 13.00 Korona Krónika, 13.30 Játék, 14.00 Sport Hírek, 15.00 Délután, 16.00 Hírek, időjárás, útinform, 16.10 Időcsatorna, 17.00 Hí­rek, 17.30 Nap Híre, 18.00 Hírek, időjá­rás, útinform, 18.05 SMS party, 19.00 Hírek, sport, 20.00 órától; hírek órán­ként. Hétfő: 17.15 Bokréta - ismeretter­jesztő magazin. Péntek: 19.05 Kul-Túra, 20.00 Péntek esti randevú, 22.00 Anti Disco Classic. Rock Zenék Hétvégéje: Szombat: 7.00 - 11.00 Nassoló (órán­ként hírek, időjárás, útinform) 7.15 Re­formátus negyedóra, 7-50 Ébresztés, 8.10 Eseménynaptár, 8.30 Horoszkóp, 9.15 Játék, 16.00 Korona Top 20, 18.00 SMS Party, 20.00 Menetrend. Vasárnap: 7.15 Katolikus negyedóra, 7.30 Ébreszté­sek, 9.00 Magyar óra, 10.05 Turmix, 15.00 Kívánság műsor. www.koronaradio.hu H Bajnokságra készülnek _______Kalocsa Az Országos Ultibajnokság utol­só előtti selejtezőjére Kalocsán kerül sor. A sorsdöntő kártya­csatát augusztus 21-én, szomba­ton délelőtt 10 órától a kalocsai a tiszti klubban rendezik meg. A versenyre jeletkező ultikedvelők a helyszínen nevezhetnek. Ér­deklődni és a selejtezővel kap­csolatos információkat Pirisi Já­nosnál, a 3 0/249-15-11 -es tele­fonszámon lehet kérni. ■ TÁRLAT. A tizenkettedik kalocsai képzőművész alkotótábor képeiből rendezett kiállítás megnyitójára va­sárnap került sor a városi galériában. A művészek három héten át dolgoztak Kalocsán. Ennek a rövid idő­szaknak a terméseit szeptember 5-ig tekinthetik meg a látogatók. A kiállított képek egy része meg is vá­sárolható. Felvételünkön a táborban részt vevő művészek láthatók, balról: Török Ferenc, Farkas Ferenc, Hubert László, Papp Nikolett, Vadvári Katalin Lakatos Ervin, Balogh Györgyi. ___________________fotó; p. h. Tov ább várat magára a kárpóüás Kalocsa A Politikai Foglyok Országos Szö­vetségének tagjai szerint még nem zárult le a kárpótlás. Hiszen élnek köztünk napjainkban is olyan személyek, akiket egyelőre csak részlegesen, vagy semmi­lyen módon nem kárpótoltak az elmúlt évtizedekben ártatlanul el­szenvedett sérelmekért. A Politikai Foglyok Országos Szövetségének kalocsai szerve­zeténél a napokban tisztújítás volt. A korábbi vezetők mandá­tuma lejárt, koruk, betegségük miatt nem kérték új raj elölés ükét. így új vezetőket választott a köz­gyűlés, az elnöki posztot a jövő­ben a kalocsai vitéz András Ist­ván tölti be. Helyettese az újtele­ki vitéz Répási Antal lett. Vitéz Kákonyi Mátyás, a POFOSZ me­gyei elnöke örömmel vette a tisztújítást, hiszen az országos vezetés elvárásával is egybe esik a tagság fiatalítása. Az új veze­tőktől is ezt várják el, mégpedig a családtagok felvételével, így le­hetséges a megszerzett tapaszta­latok átadása. A megyei elnök arról is tájé­koztatott, hogy a rendszerváltás óta ugyan több esetben is történt részleges anyagi kárpótlás, ám a rehabilitáció közelről sem teljes a politikai foglyok szövetsége sze­rint. Nem kaptak ugyanis eddig semmilyen juttatást az 1944 és 1956 között, három évnél keve­sebb időre elítéltek és a „gulá- gosok”. A Szovjetunióba elhun colt, kényszermunkások, a „má- lenkij robotosok” 33 hónapra. Az 1945. augusztus 1. utáni hadifog­lyok. A Hortobágyra és egyéb he­lyekre kitelepítettek, körülbelül 22 hónapra. Az 1963-89 között politikai okokból elítéltek, az 1951-56 közötti munkaszolgála­tos katonák, 27-28 hónapig. Ezen túl nem kárpótolták még azokat sem, akiket 1956 után ítéltek el, és letöltött börtönbüntetésük 3 évnél kevesebb. Egyelőre a magyar törvények, jogszabályok még nem foglalkoz­tak a felsorolt és annak idején meghurcolt, vagy igaztalanul vá­dolt, elítélt emberek kárpótlásá­val. A POFOSZ országos vezető­sége levélben kérte a miniszterel­nököt, hogy intézkedjen a három évnél kevesebb meghurcolást el­szenvedettek kárpótlásáról. Ám a minden letöltött hónapra járó 500 forint havi nyugdíj-kiegészítés egyelőre csak ígéret maradt. A Kalocsa Városi Televízió műsora Kedd: 6.00 hétfői adás ismétlése, 9.00 Kép­újság, 17.30 Ki mint NET..., 18.00 Egyházi környezetismeret (a KTV vallási műsora), 18.30 Oroszlánköiykök - természetűim, 18.50 Székelyföld, 19.00 Kalocsai Híradó, 19.30 A Baradla-barlang - természetűim, 20.00 Kalocsai Híradó, 20.30 A Folly arbo­rétum, 21.00 Az idő fogságában - amerikai fantasztikus kalandfilm (12). Szerda: 6.00 keddi adás ismétlése, 9.00 Képújság, 17.30 Akarj élni!, 18.00 Szivárvány magazin, 18.30 Mesteremberek (a kalocsai iparosok műsora), 19.00 Mindennapjaink (a kalocsai aktualitások magazinja), 19.30 Biztonsági Zóna, 20.00 Táncos emíékeink (a KTV tán­cos összeállítása), 20.30 A sárvári gyógyvi­zek és gyógyfürdők története, 21.00 Repülő kísértetek - kanadai krimi (12). Csütörtök: 6.00 szerdai adás ismétlése, 8.00 Képújság, 17.30 Balatoni barangolások - dokumen­tumfilm, 18.00 Favorit (a KTV életmód-ma­gazinja), 18.30 Európa falu, 19.00 A város­házáról jelentjük, 19.30 Grippen-teszt - do­kumentumfilm, 19.50 Klip-percek, 20.00 Táncos emlékeink, 20.30 A debreceni virág- karnevál, 21.00 Örömkoncert - kórusfeszti­vál. Péntek: 6.00 csütörtöki adás ismétlése, 9.00 Képújság, 17.30 Hír-vidék - agrár- és vi­dékmagazin, 18.00 Kultúra - vallás - oktatás Kalocsán (a KTV kulturális magazinja), 18.30 Sípszó után (a KTV sportmagazinja), 19.00 Kalocsai Híradó, 19.30 2004. augusz­tus 20. Kalocsa (közvetítés az ünnepi ko­szorúzásról, felvételről), 20.00 Kalocsai Híradó, 20.30 Virágzó Magyarország, 21.00 A szépség és a szörnyeteg - amerikai - an­gol fantasztikus film. Szombat: 9.00 Vásár­lási műsorablak, 9.30 Hegycsúcsok - termé­szetfilm, 10.00 Felfedezőúton a styrassic parkban, 10.30 Nosztalgia Slágerlista, 11.00 Építési magazin, 11.30 Virágzó Magyaror­szág, 12.00 Képújság, 14.30 keddi adás is­métlése, 17.30 Gazdasági magazin, 18.00 szerdai adás ismétlése, 20.30 Balatonudvar- di turistaszemmel - dokumentumfilm, 21.00 Gyagyás banda - amerikai komédia (12). Vasárnap: 9.00 Vásárlási műsorablak, 9.15 Kisfilmek, 9.30 Akarj élni!, 10.00 Balatonudvardi turistaszemmel - doku­mentumfilm, 10.30 Csiperó 2004. - doku­mentumfilm, 11,00 Olimpiai magazin, 11.30 Languszta - gasztronómiai műsor, 12.00 Képújság, 15.30 csütörtöki adás is­métlése, 17.30 Sztárbarangoló, 18.00 pénte­ki adás ismétlése, 20.30 Csiperó 2004. - do­kumentumfilm, 21.00 Beat - amerikai drá- ma (16). __________________________B

Next

/
Oldalképek
Tartalom