Petőfi Népe, 2004. május (59. évfolyam, 102-125. szám)

2004-05-03 / 103. (102.) szám

/-X OSIV! és IRC JDATECHNIKA BALLAGÁSI AKCIÓ Az Alföld Áruházban- Dominó-értékesítés AJÁNDÉK BŐRTOKKAL! 2004. május 3., hétfő Ma: Labdarúgás • Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft • LIX., 103. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK ÜP9 R” 1 1 95 i i ÍCJfJj'üíl rizs, tg: Ft flmhan KECSKÉMÉI..] 9770133 235013 il 1_| Tetöcserép AKCIÓ! 16. OLDAL A Cifrapalota új kapuja Kecskemét Visszakerül a kecskeméti Cifrapalota sarkára az épület bejárata. Az elképzelést a napokban hagyta jóvá a me­gyei közgyűlés. Folyamatban van a kecskeméti Cifrapalota régóta esedékes fel­újítása. A homlokzati rekonst­rukció tervezése során felme­rült, hogy a bejáratot helyezzék vissza a Rákóczi út és a Csányi körút sarkára. Mint kiderült, ez nem újkeletű megoldás, hiszen a bejárat régen - és ezt 1919-es fo­tók is bizonyítják - valóban az épület sarkán volt. Az elképze­lést jóváhagyta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is. Ezt követően a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, mint az ingatlan tu­lajdonosa szintén megszavazta a régi-új főbejárat kialakítását. ■ Kecskeméti győzelem a nőknél 11. oldal FŐTÉRI EUFÓRIA. Kecskemét főterén néptáncegyüttesek műsora köszöntötte hazánk csatlakozását az Európai Unióhoz. A szombat esti felhőtlennek induló rendezvénysorozatnak az egyre sokasodó viharfel­hőkből aláhulló kiadós zápor vetett véget. A MÉZ-koncertet és a táncházat már a művelődési központban tartották meg. A megyei ünnepségekről szóló fotós tudósításainkat a 9-10 oldalon találják. fotó. b. r. Jövőbelátás vagy korrupció? Még a Közbeszerzési Tanács állásfoglalása előtt tényként közölte a keceli önkormány­zattal egy férfi, hogy a hatóság fel fogja függeszteni a szenny­vízhálózat fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárást Az ön- kormányzat korrupciót sejt a háttérben - tudatta lapunkkal Schindler János polgármester. ________ Kecel A szennyvízberuházásra kiírt közbeszerzésre a kitűzött határ­időig 13 pályázó jelentkezett, a pályázatok közül a bonyolító 9-et nem talált megfelelőnek a megha­tározott feltételekre. A talpon ma­radt 4 pályázótól az önkormány­zat konkrét árajánlatot kért. A fel­lebbezési idő lejárta előtt egy tatai székhelyű cég panasszal élt a Közbeszerzési Tanácsnál, ugyan­is szerintük jogtalanul lettek ki­zárva. Schindler János polgár- mester levelében a Közbeszerzési Tanácsnak is megírta, hogy a ke­celi önkormányzat azért döntött a kizárás mellett, mert hiteles do­kumentummal igazolt formában a tudomásukra jutott, hogy a pá­lyázó céget az elmúlt évben lezá­rult rétsági szennyvíz-beruházási közbeszerzési eljárásban hamis adatok szolgáltatása miatt kizár­ták. Schindler János polgármester lapunknak és az Objektív Hírügy­nökségnek elmondta, hogy két héttel ezelőtt megkereste őt tele­fonon, majd személyesen is egy férfi, aki Papdi József néven mu­tatkozott be. A férfi energiataka­rékos világításrendszereket aján­lott, de beszélgetés közben rákér­dezett a polgármestertől arra is, hogyan alakul a szennyvízberu­házás ügye. A polgármester kité­rő választ adott, mert úgy gondol­ta, hogy az egy idegenre nem tar­tozik. Április 23-án, pénteken reggel a városházán újra megje­lent a férfi, de mivel a polgármes­ter házon kívül volt, a jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt kereste. Néhány mondatot szólt az ener­giatakarékos ajánlatáról is, majd áttért a szennyvíz-beruházási projektre. A jegyzőnek - már-már fenyegető hangnemben - azt mondta, hogy rúgják ki az eddigi pályázat bonyolítóját, majd ő kifi­zeti a költségeit, mivel biztos for­rásból tudja, hogy Közbeszerzési Tanács fel fogja függeszteni a pá­lyáztatási eljárást. A fenyegetés­ként közölt információt a jegyző nem vette komolyan, ám még a férfi ottlétekor érkezett egy fax a Közbeszerzési Tanácstól, amely­ben kérték azonnal bejelenteni, hogy megtörtént-e a közbeszer­zési eljárás eredményhirdetése. A polgármester gyanútlanul megír­ta, hogy az még folyamatban van. Alig fél óra elteltével megérkezett egy újabb fax, amelyben a Közbe­szerzési Tanács közli, hogy fel­függesztették a közbeszerzési el­járást. A hatóság természetesen cáfolta, hogy előre eldöntött hatá­rozatról lenne szó, az idegen férfi fenyegetőzését és a felfüggesztést véletlen egybeesésnek minősítet­ték. A polgármester félrecsúszott jogi értelmezést, vagy korrupciót sejt az ügy hátterében, ezért kér­ték a Közbeszerzési Tanácsot, hogy valamennyi jogszerű esz­köz felhasználásával kezdemé­nyezzen hivatalból jogorvoslatot. _______ OH Bács-Kiskunban legtöbb a csaló Szabálytalanságok a tej forgalmazásban A fogyasztóvédők 445 kereskedel­mi egységben ellenőrizték a tej és tejtermékek forgalmazását, és 62,2 százalékukban tártak fel sza­bálytalanságot - közölte a Fo­gyasztóvédelmi Főfelügyelőség összefoglaló jelentésében. A leg­magasabb kifo- _____________ gásolási arány PRÓBAVÁSÁRLÓK 357 üzlet Bács-Kiskun és Nógrád megyé­ben volt, ahol szinte minden üzletben valami­lyen szempont­ból szabálytala­nul forgalmaz­ták a tejtermékeket. Ugyanakkor Somogy megyében a vizsgált üz­letek mindegyikében megfelelő­nek találták az árusítást. Az ellenőrzés során a fogyasz­tóvédők megállapították, hogy a kereskedelmi egységek 23,6 szá­zalékban nem volt megfelelő az ártájékoztató, a legtöbb kifogást az egységár feltüntetésének hiá­nyából adódott. A fogyasztóvé­dők 357 üzletben végeztek próba- vásárlást, a vevők kárára a keres­kedők ötven esetben tévedtek. A leggyakoribb hiba az volt, hogy a kereskedők a kiszolgálás­nál a csomagolóanyagok tömegét is belemérték a termék súlyába. Előfordult az is, hogy a gyárilag előcsomagolt árut újramérték, 50 tévedés (a vásárló kárára) TILTÁSOK 13 megyében 5 tonna tejtermék kivonása a forgalomból ami szabálytalan. A lejárt fo­gyasztói vagy minőség-megőrzé­si idejű termékek forgalmazását az ellenőrök 13 megyében tiltot­ták meg, amely több mint öt ton­na tejtermék forgalomból kivoná­sát jelentette. A tejtermékeket he­lyettesítő áruk ellenőrzése so­rán tapasztalták, hogy a kereske­delmi egységek­ben a vásárlók tájékoztatása nem mindig ki­elégítő, ezeket a készítményeket ellentétben a termék eredeti jelö­lésével az üzletekben tejtermék­ként értékesítik. A laboratóriumi vizsgálatra vitt tejek 18,5 százalé­ka nem felelt meg a beltartalmi szempontból az előírásoknak, a reggeli italoknál a kifogásolási arány 66,7 százalék volt, amely jórészt a jelölés nem megfelelő voltából adódott. A felügyelők megállapították, hogy az áruszállítás során nem mindig folyamatos a hűtőlánc. A vizsgálat során 82 alkalommal szabtak ki minőségvédelmi bírsá­got, amelynek összege megha­ladta a 8 millió forintot és 125 esetben 12 millió forint fogyasz­tóvédelmi bírságot állapítottak meg. ________________________■ Ml VAGYUNK A BAJNOKOK! A Kiskunhalasi NKSE játékosai így ünnepelték a Bőcs elleni idegenbeli győzelmet, amely az NB I-be ju­tást jelentette a csapatnak! Balról: Zámbó Krisztina, Weimpert Móni- ka, Schmidt Erika és Veres Gyöngyi. _____________________fotó= m. t. JÓ HELYRE KERÜLT A PEUGEOT 206. Izsáki olvasónk, Csendőr József és családja nyerte a Petőfi Népe és a Peugeot Carlion közös nyereményjátékának fődíját, egy személygépkocsit. A nyertessel készült interjúnkat az 5. oldalon olvashatják. ___________ fotó: b. j. Fegyverkereskedők Tompa Pisztolyt akart vásárolni egy ta­taházi férfi, de lecsaptak a fegy­verkereskedőkre. A megyei rendőr-főkapitányságnak egy névtelen telefonáló jelezte a csü­törtöki illegális fegyverüzletet. Azt is elmondta, hogy egy 26 éves tataházi férfi a vevő. A rendőrök a kiskunhalasi határ­őr-igazgatósággal szerveztek ak­ciót. Csütörtökön déli fél egy kö­rül, az egyik vendéglátóhely előtt a Kobra nyomozócsoport és a megyei főkapitányság be­avatkozó alosztályának munka­társai rajtaütöttek B. M. 52 éves, Szerbia-montenegrói állampol­gár, szabadkai és K. L. tataházai lakosokon. Az akció során egy 7.65-ös kaliberű, Browning típu­sú maroklőfegyvert, valamint a hozzá tartozó tárat és lőszereket foglaltak le. _________________■ Harmincmilliós csődbűntett Kunbaracs Bíróság elé állítják egy kun- baracsi kft. tulajdonosait, il­letve egymást váltó cégvezető­it. A Kecskeméti Városi Ügyészség szerint ugyanis a három férfi mintegy 30 millió forintos adósság behajtását hiúsította meg. A kunbaracsi kereskedelmi kft.-t még 1997-ben alakította az ügy harmadrendű kecskeméti vád­lottja, aki két év múlva kilépett a cégből. A társaság vezetője akkor egy kerekegyházi férfi lett, az ügyészség szerint azonban csak látszólagos volt a váltás. Az irá­nyításban, és a működtetésben - írja a vádirat - ugyanis a vállalko­zás első tulajdonosa továbbra is részt vett. Ebből, persze, még nem lett volna bűncselekmény, csakhogy a cég a működése során meglehe­tősen jelentős összegű tartozást halmozott fel. így 2000 nyarán az adóhatóság és különböző vállal­kozások már mintegy 11,4 milliót követeltek rajtuk. Amiről tudott az akkori cégvezető is. Ezért - ál­lítja az ügyészség - színlelt üzlet­rész átruházási szerződést kötött valakivel. Amelynek eredménye­ként 2000. június 1-jén a társasá­gi szerződést úgy módosították, hogy kft ügyvezetője egy harma­dik személy lett. A vádirat megfogalmazása szerint az új cégvezető „a megbí­zatása azonban névleges volt”, és a kft. tevékenységében részt sem vett. A felszámolás során végül kiderült, hogy a cég közel 30 mil­lióval tartozik a hitelezőinek, amit egyelőre nem sikerült behaj­taniuk. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom