Petőfi Népe, 2004. március (59. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-06 / 56. szám

2004. Március 6., szombat MEGYE I KÖRKÉP Petőfi Népe - 5. oldal A Duna-Tisza köze A-tól Z-ig BAJA. Ma reggel 10 órakor nőna­pi futóversenyt rendeznek a Pető- fi-szigeten. Alkalomhoz illően a lányok süteménnyel, a fiúk virág­gal nevezhetnek. A nyolc korcso­portos versenyen 14 éves korig 2650 méter, afölött 5300 méter a teljesítendő táv. Nevezni 9 órától lehet az ifjúsági házban. BAJA. Újjászervezik a Bajai Kór­ház felügyelő tanácsát. A város­atyák dr. Bálint Gábor és Várhal­mi Miklós képviselőket delegálják a kilencfős testületbe, amelyben a térségi településeket Király Sán­dor, nagybaracskai polgármester képviseli. BAJA. Csalás miatt nyomoz a ba­jai rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen. Az illető március 2-án egy svájci társaság képviseletében ingyenes hirdetési lehetőséget ajánlva, egy bajai kft. alkalma­zottjával aláíratott egy angol nyel­vű űrlapot, amelyből a kft.-nek példányt nem adott. Erre, mint megrendelésre hivatkozva utólag a svájci cég 3567 euró összegű kö­vetelést nyújtott be a gazdasági társaságnak. BALLÓSZÖG. A helyi Önkéntes Tűzoltó Egylet ma este bált ren­dez a Faluházban. A mulatság es­te 7 órakor kezdődik. KALOCSA. Nőnapi bált szervez­nek március 13-án, este 7 órai kezdettel a kalocsai Karamell étte­remben. A bevételből az Avon 1 napos gyaloglás az életért prog­ram buszköltségeihez kívánnak hozzájárulni a szervezők. Érdek­lődni és jelentkezni a 06/20/946- 7467-es számon Dörmöné Szol­noki Melindánál lehet. KALOCSA. Az úttestre szóródott egy kajmpn rakománya péntekre virradó éjjel az 51-es főúton, Kalo­csa közelében. Egy Scania kami­on ponyvája felszakadt, és a más­fél literes műanyag palackokban szállított ásványvíz rakomány az úttestre borult. A palackok mint­egy 100 méter hosszon teljesen beborították az úttestet, baleset azonban szerencsére nem tör­tént. A kalocsai, a kunszentmik- lósi és a dunavecsei tűzoltók kézi erővel mintegy fél óra alatt össze­szedték az összes palackot, így az útakadály és a balesetveszély el­hárult. KECSKEMÉT. Óvodabörzét ren­deznek ma 9-13 óra között a Kecs­keméti Ifjúsági Otthonban. Az ér­deklődők személyre szóló tájé­koztatást kapnak a helyi óvodák tevékenységéről az intézmények vezetőitől. Ugyanitt 15 és 17 óra között Cserebere klub lesz kicsik­nek, nagyoknak. KECSKEMÉT. Holnap 10 órakor érseki szentmisét tartanak a Szent Erzsébet-templomban, amelyet a Kossuth Rádió is köz­vetít. A szentmisét dr. Bábel Ba­lázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegy­házmegye érsek-főpásztora celeb­rálja. Ezen a napon a reggel 8 órai szentmise elmarad. KISKUNFÉLEGYHÁZA. Érem gyűjtők tartanak foglalkozással egybekötött találkozót holnap délelőtt 9-től délig a kiskunfélegy­házi Térni Szakmaközi Művelődé­si Házban. Délután 2 órától kez­dődik a Barátság Generációs Nyugdíjas Klub ifjúsági tagozatá­nak foglalkozása. KISKUNFÉLEGYHÁZA. Csak a boncoláskor derült ki, hogy a hol­tan talált férfi öngyilkos lett, ugyanis a szervezetében nagy mennyiségű gyógyszert találtak. A kiskunfélegyházi rendőrkapi­tányság államigazgatási eljárás­ban vizsgálja a 46 éves helybeli férfi halálesetét, aki hirtelentil hunyt el. A városi kórház kór­boncnoka az esetet csütörtökön reggel jelentette a rendőrségnek. KISKUNHALAS. Napközben fosztottak ki egy személygépko­csit a város Alsószállás nevű ha­tárrészén. Az ismeretlen elkövető szerdán tört fel egy autót, melyből egy táskát tulajdonított el, amiben benne voltak a sértett személyes iratai, kettő darab OTP-bankkár- tya, egy Budapest-bankkártya, va­lamint 18 ezer forint. KISKUNHALAS. A Magányosok Klubja nőnapi bált tart ma este hat órától a Közösségek Házában. A zenés rendezvényen megvá­lasztják a bál szépét is. KISKUNMAJSA. Az 1960 as években lebontatott kálvária újjá­építését szorgalmazza a Majsa Alapítvány. A civil szerveződés városi összefogással, de pályázati támogatások révén is reméli, hogy az egykori kápolnát is fel­építtethetik. A kálvária és a kápol­na helyét még nem jelölték ki. Az alapítvány szeretné, ha az eredeti­hez minél jobban hasonlítana a kápolna, ezért felhasználható fo­tókat gyűjtenek - másolásra - az egykori kegyhelyről. KUNADACS. Ma térségi civil konferenciának ad helyet a kun- adacsi közösségi ház. A tanácsko­zást a Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete, az Együtt Kunpeszérértjügyesület, valamint a kunszentmiklósi Fogyatékoso­kért Alapítvány és a Szülők Egye­sülete szervezte. Az érintettek 10 órakor találkoznak. Szó lesz a ci­vil szervezetek szerepéről, s e működési forma megismertetését célzó országos kezdeményezés­ről. Bemutatkozik három megyei teleház, majd a résztvevők arról hallhatnak előadást, hogy mit te­hetnek a civil szervezetek a kör­nyezetvédelem területén. LAJOSMIZSE. A város általános iskolásai ezekben a napokban az 1848-as forradalmat idézik fel kü­lönféle munkáikkal. Az ezekből válogatott kiállítás március 9-től 15-ig látható a művelődési ház­ban. PÁHI. Március 13-án, szombaton jótékonysági bált rendez a Páhi Általános Iskola és Napköziott­honos Óvoda szülői munkakö­zössége. A bevételből az intéz­mény gyermeknapi, illetve kará­csonyi ünnepségének (megven- dégelés, ajándékozás) költségeit fedezik. Minden támogatást kö­szönettel vesznek a rendezők. PÁLMONOSTORA. Állítása sze rint a férje és a gyermekei rabolták ki azt az 54 éves pálmonostori nőt, aki feljelentést tett családtag­jai ellen a napokban a rendőrsé­gen. Az asszony szerint családtag­jai megverték őt a lakásán és el­vették tőle a 20 ezer forint nyugdí­ját, február 27-én este. A történte­ket a félegyházi rendőrkapitány­ság nyomozói próbálják tisztázni. SZENTKIRÁLY. A magyar Szent Korona lesz a témája annak az előadásnak, amelyet holnap dél­után fél 5-kor dr. Adorján Imre, nyugalmazott megyei bírósági el­nök tart a szentkirályi római kato­likus templomban. TISZAALPÁR. Már február ele­jén felvették a tiszaalpári katoli­kus templom harangjának a hangját a Kossuth rádió munka­társai. Március 22-től egy héten keresztül minden délben ez hall­ható majd a rádióban. TISZAKÉCSKE. Béke madár, táncoló huszár, kokárda pókfo­nással, illetve kokárda üvegmatri­ca festéssel szerepel a tisza- kécskei Arany János Művelődési Központ március 12-i, pénteki kézműves foglalkozásának prog­ramjában. VASKÚT. Ma délután fél 4-kor ün­nepélyesen átadják a regionális hulladékkezelő telepet. A nagybe­ruházás avatásán Kiss Péter kan­cellária miniszter mond beszédet. A tervezők, kivitelezők pedig szakmai tájékoztatót tartanak. ■ Tizenhatmilliós moziberuházás Új teremmel bővült a kiskunfélegyházi mozi. Az eddigi kettő helyett most már háromban nézhetnek filmet az érdeklődők. Az új termet Hiller István kultuszminiszter adta át tegnap. Kiskunfélegyháza Tavaly volt 90 éves a félegyházi mozi. Ebből az al­kalomból nagy felújításba kezdtek. Kialakítottak egy új termet. A16 milliós beruházásból 10,4 mil­liót pályázat útján nyertek, a különbözetet az ön- kormányzat finanszírozta. A három hónapos át­építés alatt egyetlen alkalommal sem kellett be­zárni a mozit, mindig megtartották az előadáso­kat. Az új terem hetvenkét férőhelyes, sztereó hangzású és ívelt vásznú. Art (művész) filmeket fognak majd benne vetíteni. Hiller István megnyi­tó beszédében elmondta, hogy az elmúlt évben a minisztérium 500 millió forintot szánt mozik fel­újítására, amit pályázat útján lehetett elnyerni. Az önrész 35 százalék volt. Ebben az évben ennél kevesebb jut támogatásra, mintegy 200 millió fo­rint, de kevesebb lesz az önrész, 25 százalék. A miniszter sajnálatosnak tartotta, hogy az embe­rek elfordultak a mozitól, de a közösségek újra­építésével foglalkozni kell. A feltételeket meg kell Hiller István miniszter és Ficsór József polgármester, fotó: sz. t. teremteni és akkor a közösségek is működhet­nek. Erre alkalmas hely a mozi. Turcsányi Zoltán, a mozi üzemeltetője meg­ígérte, hogy az új teremben minden nap ingyen megnézhetnek az érdeklődők egy filmet, ha lesz­nek legalább negyvenen. A vállalkozó ezzel sze­retné visszacsalogatni a nézőket. Elhangzott az is, hogy a mozi felújítását ebben az évben tovább folytatják. SZENTIRMAY TAMÁS A magyar gazda élni akar Lakitelek Az Eli agrárpolitikájának 1992 óta zajlik az átalakítása, ami az agrár- és vidékpolitika összekapcsolásán alapul. A kvótás támogatások megszer­zésére koncentráló magyar agrárpolitika a koppenhágai megállapodással zsákutca felé vette az irányt Ezt tegnap fogalmazták meg A magyar gazda élni akar című kon­ferencián a Lakitelek Népfőisko­lán. A rendezvény célja az volt, hogy a termelők információkat kapjanak a többi közt a bio-, más­képpen ökogazdálkodásról és a pályázati lehetőségekről. Ángyán József, a Szent István Egyetem környezet- és tájgazdál­kodási intézetének igazgatója a­tanácskozás szünetében sajtótá­jékoztatón rámutatott: Magyaror­szág az új típusú, döntően vidék- fejlesztési és agrár-környezetvé­delmi célú összes forráskeretnek mindössze 30 százalékát szerezte meg. Az uniós támogatások több mint 60 százalékát a régi típusú, mennyiséghez kötött támogatá­sokra harcolta ki. Megítélése sze­rint ez főként a gabona-, olaj- és rostnövény-termesztő gazdasá­goknak kedvez, ezeknek az uniós forrásoknak a 95 százalékát a ma­gyar mezőgazdasági termelők alig 5 százaléka tudja majd meg­szerezni. Beszámolt arról: a különböző ökogazdálkodási rendszerekhez való csatlakozásra 2002-ben 2,5, míg 2003-ban 4,5 milliárd forint támogatást nyújtott a magyar költségvetés. Az idén az unióba történő belépés után összesen 19 milliárd forint jutna ugyanerre a célra. Ez azt jelenthetné, hogy az országosan 6,2 millió hektár me­zőgazdasági területnek már jelen­tős részén - 400-500 ezer hektá­ron - lehetne folytatni környeze­tet kímélő termelést. Az összes pénz 80 százaléka európai uniós forrás lehetne, ez azonban most veszélybe került azzal, hogy a hí­rek szerint az FVM a demonstráló gazdák követeléseinek teljesítésé­re át kívánja csoportosítani az EU-forrást közvetlen kifizetések­re. Ángyán József szerint ezt az elképzelést mindenképpen meg kell akadályozni. A tanácskozáson többen szól­tak arról, hogy a három nagy ál­lattenyésztési ágazatban - sertés-, tej- és baromfi - 50 ezer család megélhetése van veszélyben, mti Embercsempészek pere Szerdán kezdődött a Kiskunhalasi Városi Bíróságon annak a hat férfinek a büntetőpere, akik alaposan gyanúsíthatók ti­zenhat, tiltott határátlépést elkövető kínai állampolgár csempészetével. Kiskunhalas Virágzó üzlet volt 2002 nyarán az embercsempészet. A zömé­ben ázsiai országból érkező me­nekültek dollár ezreket fizettek azért, hogy új hazába juthassa­nak. Az akkori híradások sze­rint volt, amikor öt nap alatt 82 idegent próbáltak átsegíteni a zöldhatáron az embercsempé­szek. A halasi bíróságon most hat magyar állampolgár vár az ítéletére, akik kínaiakat szöktet­tek át a határon. - A halasi ha­tárőr-igazgatóság 2002. június 17-én szolgálatot teljesítő járőre 14 külföldit és az őket szállító Olvasóink szavaztak az interneten Zavarja-e vásárláskor a biztonsági kamera? Aktuális kérdésünk: Mit szól ahhoz, hogy a Fidesz megvonta bizalmát Kecskemét polgármesterétől, dr. Szécsi Gábortól? kisbusz ma­gyar vezetőjét elfogta. A Ha­tárőrség nyo­mozati mun­kájának kö­szönhetően a feltételezett embercsem­pészetben si­került annyi bizonyítékot találni, hogy hat magyar állampolgár ellen a vá­rosi ügyészség vádat emelt - számolt be lapunknak Kovács Iván alezredes, sajtóreferens. Az embercsempészetért a vádlottak 1-től 5 évig terjedő szabadság- vesztést kaphatnak. Az ügyben első fokú ítélethozatal a közeljö­vőben várható. t. k. Én, a „főnök” „Főnök, Erdélyből jöttem, gye­rekek is vannak velem, nem tudok nekik enni adni, főnök, vegye meg tőlem ezt az öt pár zoknit, csak kétszázért adom párját... ’’Épp, hogy beálltam a parkolóba morcsos kis kocsim­mal, már az üvegen át lökte a szöveget az állítólagos erdélyi atyafi, s toka volna befelé hoz­zám a lábtyűket. Most mit te­gyek? Alapelvem, hogy bizony­talan eredetű holmikat meg sem nézek, nem, hogy megve­gyem. Az ilyen illegális utcai mozgóárusokat meg a törvény is bünteti, s én törvénytisztelő vagyok... Nézze, én adok ma­gának kétszáz forintot, de zok­ni nem kell - mondtam végül és odaadtam a pénzt a letekert ablakon át. Az árus egy jókí­vánsággal elköszönt. En meg morfondírozni kezdtem, hogy vajon értelmes ember módjára cselekedtem-e vagy egy nagy balek „főnök" vagyok? Aztán visszacsengett a fülembe az imént az autó magnójáról hallgatott vers két szava: „ha bűnös is, magyar...’’, s már nem sajnáltam a käszdz fo­rintot. A. TÓTH SÁNDOR Át akart mászni a kerítésen Nagykőrös Kezén szúrt sebbel szállítottak szerdán a ceglédi kórházba egy nagykőrösi fiatalembert. Kezelő orvosa erről értesítette a városi rendőrséget, ugyanis a beteg azt mondta neki, hogy késsel szúr­ták meg az utcán. Megnevezte állítólagos támadóját is, akit azonnal elszámoltattak a rend­őrök. Kiderült, hogy nem kése­lés történt, hanem jogtalan be­hatolás kísérlete. A sérült fiatal­ember a helyi leánynevelő inté­zetbe akart bemászni és a kerí­tés tetejére erősített acélszögek vágták el a kezét. Ezért a rendőr­ség most őt vette elő, és hatóság félrevezetése miatt eljárást indí­tott ellene. Hogy a fiatalember milyen céllal akart bejutni a le­ánynevelőbe, arról nem szól a hír. TUDÓSÍTÓNKTÓL Közéleti hír • • Az önkormányzatok helyzete és lehetőségei az EU-csatlakozás után, különös tekintettel a kis­térségekre címmel tart előadást március 11-én 15 órától a kis­kunhalasi Csipkeházban dr. Gémesi György, az MDF alelnö- ke, országgyűlési képvisejő, Gö­döllő polgármestere, az Önkor­mányzatok Országos Szövetsé­gének elnöke. ■ IMI DÉmASZ RT ÜDÜLŐ ELADÓ A DÉMÁSZ Rt. vásárlásra felajánlja a Kunfehértó, Kárász utca 5. szám alatti (belterület Hrsz.: 1495.), az üdülőtelep központjában található, tóhoz közeli üdülőingatlanját. Az ingatlanon 1089 m2 telken 2 db szabadonálló, egyszintes faszer­kezetű üdülőépület (85 ni2, valamint 16 in2), továbbá 1 db falazott szerkezetű zuhanyzó (4 m2) található. A vételi ajánlatokat 2004. március 31-éig zárt borítékban kérjük postára adni az alábbi címre: DÉMÁSZ Rt. Logisztika 6720 Szeged, Klauzál tér 3. A borítékra kérjük ráírni: - "üdülőajánlat" - fel nem bontható! Az üdülő bemutatásával kapcsolatos információ: Veress Sándorné (Tel.: 79/526-500). Az árajánlattal kapcsolatos információ: Híres Sarolta dr. (Tel.: 62/565-565). ,91289

Next

/
Oldalképek
Tartalom