Petőfi Népe, 2004. március (59. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-20 / 67. szám

4. oldal - Petőfi Népe MEGYEI KÖRKÉP VÉLEMÉNYEK 2004. Március 20., szombat Nézőpont Takács Valentina______________ Kinek a zsebe bánja a gyógyszerárvitát? A száznyolcvan gyógyszergyártónak töredéke írta alá eddig azt a megállapodást, amely szerint a bevételeik 15 százalékát befizetik a gyógyszerkasszába. A többi cég esetében az állam a jelenleginél 15 százalékkal alacsonyabban fagyasztja be az árakat április 1-től. Az intézkedésektől azt remélik, hogy csökken az alultervezett gyógy­szerkassza hiánya. A gyógyszerkassza alultervezése mindig is bevett szokás volt Ma­gyarországon. Eddig azonban ilyen-olyan átcsoportosításokkal oldot­ták meg a gondot. Most nagy valószínűséggel nincs honnan átcso­portosítani, ezért a kormány a gyártók zsebe felé nyúlkál. Ha nem ír­ják alá a megállapodást, akkor jön az őket is sújtó hatósági ár. A gyógyszerek árában a gyártó először is felszámolja az ösz- szes költségét. Ebben a marke­tingtől a kutatásokig minden benne van, amit nem szégyell. Az összegre ráteszi a maga ha­szonkulcsát. Ennyiért adja el a nagykereskedőknek, utóbbiak pedig a kiskereskedőknek, az­az a gyógyszertáraknak. Az OEP által támogatott gyógyszerek eseté­ben a hatósági árrés azt jelenti, hogy az állam meghatározza, mekko­ra haszonkulccsal dolgozhat a nagykereskedő és a gyógyszertár. A támogatott gyógyszerek ezért kerülnek mindenütt ugyanannyiba. A kormány most burkoltan azt mondja a gyártónak: a marketingednek köszönhetően elképesztő mennyiségű gyógyszert adsz el, és én ezt nem bírom finanszírozni. Ezért vagy ide adod a bevételed 15 száza­lékát, vagy neked is hatósági árat szabok meg. Ez pedig veszélyes, mert ha a gyártók bebizonyítják, hogy erőszakkal veszteségessé te­szik őket, akkor az államnak ez még sokba kerülhet. Márpedig be tudják bizonyítani, hiszen pontosan az állam az, aki megengedi ne­kik, hogy szemrebbenés nékül mindent elszámoljanak költségként. Éppen ezért a kormány csak akkor járhat jól, ha az erőszakos megál­lapodást aláíratja a gyártókkal, és ezért minden követ megmozgat. Nem véletlen, hogy az állandó konfliktusok ellenére a napokban még állami kitüntetést is adtak a gyógyszergyártók szövetségi elnökének. Az egész történetnek azonban van egy ritka előnye. Kivételesen nem a beteg fizeti meg a marakodást. A gyógyszergyártókért pedig egy percig sem aggódom. Erőszakkal veszteségessé teszik rn / / Tíz e Kecskemét Tizedik születésnapját ünne­pelte a Meditres Egészségház - népszerű nevén a Bagoly - teg­nap a Tudomány és Technika Házában. Tíz évvel ezelőtt a petőfivárosi Ba­goly utcában néhány orvos me­rész vállalkozásaként működni kezdett egy magánorvosi rendelő. A Meditres egészségház, vagyis a „Bagoly” azóta fogalom Kecske­méten.- Visszatekintve a tíz esztendő­re, hogyan látja, sikerült-e megva­lósítani az eredeti terveket? - kér­deztük dr. Pongrácz József gyer­mekgyógyásztól, a Meditres egészségház vezetőjétől.- Legtöbb elképzelésünket sze­rencsére sikerült megvalósíta­nunk. Sok mindenben túl is telje­sítettük azokat, és persze akad né­hány elképzelés, amivel adósak maradtunk - magunknak is. Reáli­san értékelve az eltelt tíz évet, nem biztos, hogy ma ugyanolyan len­dülettel vetnénk magunkat a mun­kába, mint tettük akkoriban. Töb­ben mondták tíz éve, hogy fejest ugrunk a semmibe, de mi bíztunk benne, hogy sikerülhet. Az erede­ti tervünkben szerepelt, hogy a tb- támogatott szakrendeléseket pár­huzamosan működtetjük a ma­gánrendelésekkel. Ugyanígy sze­rettük volna, hogy az intézetben szép kiállításokat is láthassanak az ide betérő páciensek. Megvaló­sítottuk az előadótermet is, ahol a Kecskeméten dolgozó egészség- ügyieknek szervezünk előadáso­kat. Meglepően eredményesen szerepeltünk pályázatokon - vol­taképpen már az önkormányzat­nak a rendelőépítésre kiírt pályá­zatán is nyertünk a kezdetekkor is. Ami az elkövetkező tíz évet ille­ti, bizakodók vagyunk. esa Bagoly egészségház Dr. Pongrácz József a tegnapi ünnepségen a Bagoly orvosaival és vendégeivel. FOTÓ: B. J.- Amikor elkezdték a rendelőt működtetni, más volt a közeg az egészségügyben, de javulni egyál­talán nem javuk a helyzet azóta...- Ez igaz, viszont örömünkre szolgál, hogy az emberek értéke­lik: nálunk kicsit más az egészség- ügyi ellátás. Amikor dolgozni kezdtünk, egy riportban valaki megjegyezte, hogy a Bagoly olyan, mint egy kis SZTK. Akkor tréfásan kikértem magamnak, hogy ez egyrészt nem kicsi, más­részt nem SZTK. Tényleg eltökél­tük: mi valami egészen mást sze­retnénk csinálni. A magyar egész­ségügy átlagából pedig úgy tud­tunk valamelyest kiemelkedni, előrelépni, hogy távol tartottuk magunkat a politikától, a négy­évente megújuló vitáktól, és kiváló szakorvosakat nyertünk meg ma­gunknak az ügy érdekében. Arról nem beszélve, hogy megmaradt az a belső igényesség, minőségre törekvés -, amiből sem én, sem a kollégáim nem engedhetünk a to­vábbiakban sem. BÁN Megoldás a Az évfordulós ünnepségen előadást tartott dr. Matejka Zsuzsanna, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója is.- A Meditres Egészségház részt vesz az úgynevezett Irányított Be­tegellátási Programban. Mit je­lent a fogabm?- Ez egy olyan rendszer, amelyben azt javadalmazzák, amikor az emberek egészsége­sek maradnak. A betegségek megelőzésére, az időbeni felis­merésére a cél. Ennek érdeké­ben próbáljuk elősegíteni, hogy a beteg ne vesszen el az egész­ségügyi ellátórendszer útvesztő­iben. Követjük, milyen ellátáso­kat vett igénybe, azok mennyi­ben voltak indokoltak, kiszűrjük ezzel a rossz ellátást, kezelést. A túlzott gyógyszerfogyasztás, a válságban? felesleges vizs­gálatok, a fe­lesleges keze­lések küsz- öbölhetőek így ki.- A Medi­tres egészség­házhoz hason­ló intézmények vajon jelenthet­nek-e megoldást a magyar egész­ségügy számára?- Nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjanak az egészségügyi ellátórendszerben. Azt gondo­lom, hogy minőségi ellátás kiala­kulásához szükség van arra, hogy ilyen vállalkozó kedvű, és többletfeladatokat vállaló, az egészségfejlesztés iránt elkötele­zett orvosok összefogjanak, és a „Bagoly”-hoz hasonló intézmé­nyeket hozzanak létre. ________________________________HAVASI Jú nius 13-án választ az ország A köztársasági elnök június 13-ára, vasárnapra tűzte ki az eu­rópai parlamenti választásokat. A választásra való felkészülés már javában zajlik, négy megye jegyzői a napokban tovább­képzésen vettek részt Kecskeméten az európai parlamenti vá­lasztások eredményes lebonyolítása érdekében. Kecskemét A Magyar Nemzeti Szövetség bajai bemutatkozása Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye jegyzőit és a választásokban ér­dekelt köztisztviselőit látta a hé­ten vendégül Kecskemét. Az Or­szágos Választási Iroda által szervezett továbbképzésen az európai parlamenti választások­ra való pénzügyi, informatikai, szervezési továbbképzés zajlott. A fórum célja volt, hogy jól elő­készített, egységes szempontok alapján legyenek felkészítve at önkormányzatok köztisztvise­lői. Az itt megszerzett tudást ugyanis a jegyzők adják tovább, az általuk kialakított területi vá­lasztási irodák személyzetének. A kecskeméti volt egyébként az első olyan választási szakmai fel­készítés, ahol a jelen nem lévők lehetőséget kaptak a távoktatás­ra az Országos Választási Iroda CD-romos tájékoztató anyagán keresztül. A távoktatásban részt vevő köztisztviselőknek vizsgáz­niuk is kell, felkészültségükről a saját okmányirodájukban, egy tudáspróbán keresztül adnak majd számot.- A június 13-i voksolás fő jel­lemzője, hogy ez egy listás vá­lasztás lesz, ami azt jelenti, hogy nem személyekre, hanem pár­tok listáira kell szavazni. Továb­bá, érdekessége az is, hogy az egész ország egy választókerü­letnek számít, ami a gyakorlat­ban azt jelenti: minden szavazó- fülkében ugyanazok a listák lesznek elhelyezve - tudtuk meg dr. Luczai Zsuzsannától, az Or­szágos Választási Iroda vezetőjé­nek igazgatási-jogi helyettesétől. Azt, hogy a listákról hányán ke­rülhetnek be az Európai Parla­mentbe, egy matematikai mód­szer alapján számítják ki, de en­nek az alapfeltétele az, hogy a választásokon indult pártnak el kell érnie az öt százalékos beke­rülési küszöböt, különben egyet­len tagja sem kaphat mandátu­Dr. Luczai Zsuzsanna és dr. Ferenczi István. mot - tette hozzá dr. Luczai Zsu­zsanna. Listát egyébként min­den bejegyzett párt állíthat, ha megszerzi az induláshoz szüksé­ges húszezer kopogtató cédulát. Az ajánlószelvények gyűjtése is magában hordozza az egy vá- lasztókerületes voksolás sajátos­ságait, mert azokat az ország bármelyik körzetében össze le­het gyűjteni. A június 13-i vá­lasztásoknak egyébként a köz­társaság választásainak történe­tében először más a jogi háttere is. Most ugyanis az uniós polgá­roknak választási joguk van, ami azt jelenti, hogy aki uniós, vagy a velünk együtt csatlakozó or­szág állampolgáraként magyar- országi lakóhellyel is rendelke­zik, az jogosult itt választani. Ennek az a feltétele, hogy április 30-ig a helyi jegyzőnél kérniük kell a magyar névjegyzékbe vé­telüket. A 2002-es alkotmány- módosítás alapján újdonság az is, hogy most először magyaror­szági külképviseleteken is lehet majd voksokat leadni. A külkép­viseleti szavazás azonban nem azt jelenti, hogy a kint élő egyko­ri disszidensek és azok leszár­mazottai is szavazhatnak, ha­nem kizárólag azok a magyar ál­lampolgárok, akik június 13-án külföldön tanulnak, dolgoznak kiküldetésben vannak. Ők az érintett magyar nagykövetsége­ken adhatják le voksaikat, de csak abban az esetben, ha a he­lyi jegyzőjükön keresztül kérik a névjegyzékbe vételüket.- Komoly feladatok várnak mostantól a jegyzőkre, mert meg kell kezdeniük a külföldiek és az érintet uniós állampolgár­ok névjegyzékének az összeállí­tását, és ez újszerű feladat szá­mukra. Ezt követően megkezdő­dik a névjegyzék-nyilvántartás nyomtatása, és azok postázása. Minden valószínűség szerint húsvét után már számíthatnak az állampolgárok arra, hogy megkapják a választási kézbesí­tőt, a pártok ezt követően kezd­hetik el gyűjteni az ajánlószelvé­nyeket - mondta az Országos Választás Iroda vezetőjének igazgatási-jogi helyettese. Dr. Ferenczi István, a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat főjegyzője elmondta, hogy a szakmai konferenciát követően mint területi választási irodave­zető összehívja majd az Orszá­gos Egyéni Választókerületi Iro­dák vezetőit, ahol megbeszélik a még szükséges tennivalókat. A kilenc vezető ezután a saját kör­zeteinek jegyzőit hívja össze a további egyeztetések érdekében. Dr. Ferenczi István szerint nem fog gondot okozni a választás le­bonyolítása - még ha Magyaror­szág történetében először vok­solhatnak is EU-állampolgárok - mert a jegyzők túlnyomó több­sége nem egy választás lebonyo­lításában vett már részt, ezért jól képzett szakembereknek számí­tanak.- Az eredményes választások megrendezése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a lakosság tájékoztatására, ezért minden te­lepülésen választási információs szolgálatot fogunk felállítani a polgármesteri hivatalokban, ahol az állampolgárok a június 13-i voksolással kapcsolatban felmerülő kérdéseikre választ kaphatnak. Célunk, hogy minél több választópolgár vegyen részt az európai parlamenti választá­son, és részese lehessen ennek a történelmi eseménynek - tette hozzá a főjegyző. ___________________________________________A Köz élet Baján tartotta megyei sajtótájé­koztatóját szerdán a Magyar Nemzeti Szövetség. Az 50 napja létező tömörülést pártként is be­jegyezték. Létrejötte öt politikai szerve­zet - a Független Kisgazdapárt, a Nyugdíjasok Pártja, a Magyar Nemzeti Front, a Magyar Vállal­kozó Egységpárt és az Egységes Magyarországért Párt -, vala­mint huszonnyolc civil csopor­tosulás együttműködésének kö­szönhető. Balogh Gyula elnök hangsúlyozta: szeretnék meg­akadályozni a kétpólusú politi­kai rendszer kialakulását. Szé­leskörű összefogással a nemzeti konszenzusra, a magyar érdekek képviseletére törekednek. Meg­jegyezte: hazánk 57 milliárd dol­láros adósságállománya, évi 880 milliárd forintos kamatterhe, va­lamint a 12,5 százalékos jegy­banki alapkamat még az unoká­inkat is súlyos adósságba taszít­ja. A szövetség listavezetője az európa parlamenti választáson dr. Hegedűs Miklós, a Károli Gáspár Egyetem oktatója lesz. A közgazdász végzettségű politi­kus kijelentette: meg kell akadá­lyozni, hogy az EU-csatlakozás után külföldiek magyar erdőt, földet vásárolhassanak! B. SZ. KORSZERŰSÍTÉS. Megújult Kecskeméten az Arany János utcai Photo Hall üzlet. Az országos hálózat 53 boltja közül 16-ot idén kíván átalakítani a cég. A tegnapi ünnepélyes átadás alkalmával Farkas András marketingigazgató 100 ezer forintos utalványt nyújtott át a kecskeméti SOS Gyermekfalu képviselőinek. ______________fotó: b.j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom