Petőfi Népe, 2004. február (59. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-14 / 38. szám

4. oldal - Petőfi Népe MEGYEI KÖRKÉP VÉLEMÉNYEK 2004. Február 14., szombat Nézőpont Kubatovics Tamás Veszélyes kommandósok „Szégyelije magát, aki ma nem tesz tanúbizonyságot túláradó szere- tetéről! Tessék szépen felcihelődni, elrohanni egy boltba és venni va­lami teljesen értelmetlen, használhatatlan, éppen ezért rendkívül drága ajándékot! Ezt diktálja a divat. Nehogymá’ lötyögéssel teljen a nap! Holnap országos ellenőrzést tartunk. Mindenkit megbírságo­lunk, aki nem tudja bizonyítani, hogy anyagi lehetőségeit meghala­dó mértékben költekezett.” Egyszerű lenne ez a nap, ha ilyen határozott felszólítást rejtene a le­vélszekrény. Lehetőleg pecséttel, nehezen olvasható aláírással. Hosszas bogarászás után kideríteném, hogy az Országos Valentin Kommandó figyelmeztetését tartom kezemben. Máris tudnám mi az ábra. De gondban vagyok, mert eddig nem jött levél. Hogy’ a fenébe ünnepeljem ezt a napot, amikor azt sem tudom, mi a különbség a ró­zsaszín és a pink között? Ebből még baj lehet. Kecskeméten ismét szól a dzsessz! Basa István ismét kitett magáért. Trió Midnight, Deseő Csaba és a Gyárfás Trió, Snétberger Ferenc Berlinből, és az A1 Foster Quartet New York ból. Ez a Kecske­méti Jazznapok idei kínálata. Az első két együttes február 22-én, vasárnap este 7 órakor a Kamaraszínházban lép fel, Snétberger Ferenc és az A1 Foster Quartet koncertje február 23-án, hétfőn, este 7 órakor a Katona József Színházban lesz. Kultúra ________________ Ak ik a korábbi években rendszeresen eljár­tak a kamaraszínházba a Jazzpódium kon­certsorozatra, már ismerősként üdvözölhe­tik a két koncertet adó együttest. Kivétel Deseő Csaba, aki első ízben látogat el hoz­zánk. Trió Midnight: Az együttest a zongorista Oláh Kálmán alapította 1980-ban. Tagjai: Oláh Kálmán - zongora, Egri János - bőgő, Balázs Elemér - dob. A trió - megalakulása óta - állandó szereplője a nemzetközi és ha­zai jazzfesztiváloknak. Az est második ré­szében Deseő Csaba és a Gyárfás Trió le­mezbemutató koncertjére kerül sor. A 2003 őszén megjelent Tale című album mind­azoknak élmény, akik még mindig szeretik a melódiát, harmóniát, a szvinget. Deseő Csaba mellett közreműködik Gyárfás Isván - gitár, Czakó Péter - bőgő, Cseh Balázs - dob. A nagyszínházi program: Az est első részében a jelenleg Berlinben élő magyar gitárművész Snétberger Ferenc szólókoncertjét hallhatják. Az akusztikus gitáron játszó Snétberger repertoárjában klasszikus zenei feldolgozások, jazzstan- dard-ok, valamint saját szerzemények hall­hatók. Snétberger gitárjátékáról csak felső­fokban lehet beszélni, az akusztikus gitárjá­ték mestere. A kétnapos rendezvény az A1 Foster Quartet programjával zárul. Foster 1944-ben Richmondban született, de New Yorkban nőtt fel. 13 éves korában gondolt a dobolásra, és 16 évesen már le­mezt készített Blue Mitchellel. 1969-ben ke­rült Miles Davis együttesébe. Ez az időszak komoly és hosszú elkötelezettséget jelentett Foster számára. Ebben az időben valameny- nyi Davis albumon szerepelt. Mindamellett, hogy 13 évig játszott a Miles Davis Group- ban, Foster lemezt készített, és zenélt töb­bek között a következőkkel: Freddie Hubbard, Randy Brecker, John Scofield, Stan Getz, George Benson. Zenésztársai szeretik és tisztelik az egész világban. Játéka a jazzdobolás magasiskolá­ja. Az Al Foster Quartet tagjai: Eli Degibri - szaxofon, Kevin Hays - zongora, Doug Weiss - bőgő, AI Foster - dob. A koncert helyszínein 22-én és 23-án, ba­kelit és CD-lemezvásár is lesz. A rendezvény főszervezője idén is Basa István. A koncer­tekkel kapcsolatos információk a színház szervezési irodáján, jegyek a színház jegy- pénztárában kaphatók. ______ ■ Or oszok mentek a Valentin-nap bejött Pedig készültem. Igyekeztem tudományos alapossággal fel­térképezni ezt a napot, forrás- értékű irományokat ástam elő. Megbízhatatlan emlékezetem helyett ezek igazolták gyanú­mat: amikor kimentek az oro­szok, bejött a Valentin-nap.--------------- Nesze nekünk! Megjegyzem: a mü tyür-, lufi-, virág-, szív- és emléktárgybiznisz harcosaival küzdeni jobb, mint a távozókkal. Persze ez sem egyszerű és állítólag nem ez a harc lesz a végső. Kutatásaimból tudom, hogy pogány és ókeresz­tényi alapokra építkező angolszász szokás meghonosodásának va­gyunk tanúi és alanyai. Mégsem rajongok ezért a kultuszért. A frász kerülget a rengeteg szívecskés ajándéktárgy láttán. Pedig ez a szerel­mesek napja. Úgy terveztem, hazatérő feleségemet meglepem egy számára felesleges, drága, ám trendi ajándékkal. Gondoltam, veszek egy autópálya-bérletet. Bajáról alig 100 kilométert kell autóznunk, hogy felhajtsunk egy sztrádára. De jobb ötletem támadt. Tervem szerint túláradó örömmel nyitok előtte ajtót, amikor haza­érkezik. A délelőtti, angolszász hagyományápolásnak (sör-whisky) köszönhetően kifogástalan zulu kiejtéssel suttogom el, hogy ngiyakuthanda, azaz szeretlek. Bizonyára arcára fagy a mosoly. Csak nehogy fejbevágjon egy (Hómmal gazdagított, rózsaszínű (vagy pink) lufival! Ez a kommandósok feladata lesz, amikor látják, hogy semmit sem vettem életem párjának. A játszóterekre figyelnek Kecskemét lete három évvel korábban meg­A tervezettnél kevesebb pénz jut idén Kecskemét játszóte­reinek fejlesztésére, felújítá­sára. A minisztériumi rendelet szerint a játszótéri eszközöket jövő év június 30-ig kötelesek ellenőriz­tetni a játszóterek tulajdonosai,' üzemeltetői. A balesetveszélyes eszközök használatát haladékta­lanul meg kell akadályozni, illet­ve el kell bontani. Ez azonban önmagában nem elegendő, hi­szen a rendelet azt is előírja, hogy a megfelelő, biztonságos ál­lapotokat 2008 végéig ki kell ala­kítani. A feladatok elvégzésére Kecs­kemétnek nem igazán vannak forrásai. A város képviselő-testü­vizsgálta a játszóterek és eszkö­zök állapotát. Akkor arról is dön­tött, hogy hol és milyen sorrend­ben kell felújítani, korszerűsíte­ni. Határozatában kimondta, hogy a költségvetésekben 2002- től minden évben minimum 15 millió forintot kell biztosítani er­re a célra. A tizenhét kecskeméti játszó­teret érintő elképzelések megva­lósítására azóta sem volt pénz. Az előbb említett rendelet azon­ban 2004. február 1-ével lépett hatályba, és az abban leírtakat fo­lyamatosan teljesíteni kell. A vá­ros idei költségvetésébe erre a célra csak tízmillió forintot tudott betervezni. Ezzel párhuzamosan vissza kellett vonnia a három év­vel ezelőtti, minimum 15 millió forintról szóló határozatát. ■ Egymásra kenik a gyilkosságot Folytatás az 1. oldalról Ilyen előzményeket követően 2002. november 8-án reggel a fér­fi egy barátjával találkozott a kis­kunfélegyházi vasútállomáson. A 25 éves, közepes fokban gyenge­elméjű, korábban hat alkalom­mal már elítélt baráttal arról be­szélgettek, hogy pénzt kellene szerezniük. Mire felvetődött, hogy az Attila utcai asszonytól rabolhatnának. Akár erőszakkal is. Az ügyészség szerint aznap este átmásztak a kerítésen és megint csak a tetőt kibontva ju­tottak a házba. Meghallották, hogy televíziót néz az asszony, mire - írja a vádirat - rárontottak. Az ágyában ütlegelték a sikolto­zó, életéért könyörgő sértettet, majd egyikük párnát szorítva a fejére, megfojtotta. Végül az ösz­szesen mintegy 75-80 ezer forint­nyi zsákmánnyal távoztak a la­kásból. Az ügyészség szerint másnap reggel, még a bűncselekmény fel­fedezése előtt, vonattal Kiskun­halasra utazott a két férfi. Itt fel­keresték 29 éves ismerősüket, akinek állítólag azt mondták, hogy lopásból származnak az ék­szerek és a telefon. A férfi a tíz­ezer forintért felkínált zsákmá­nyért hat ezret fizetett, és még aznap továbbadta a holmikat másnak. A Kecskeméten most kezdődött büntetőperben eddig nem volt éppen könnyű helyzet­ben dr. Árvay Árpádné bírónő. A két férfi mindegyike meggyőző­déssel állítja, hogy csak lopott, és nem ő, hanem a másik követte el a brutális gyilkosságot. NOSZLOPY Kérdéseivel forduljon bizalommal k >iLédáinkhoz, AKIK LEGJOBB TUDÁSUK SZERINT SEGÍTIK ÖNT A VÁLASZTÁSBAN: Boros Barnabás területi képviselő Bács-Kiskun Tel.: 06-20/9727-982 Vida Zalán Vajk értékesítés támogat/ Bács-Kiskun Tel.: 06-30/4742 278 Syngenta Seeds Kft. • l 12.3 Budapest, Aikorás u. 41. • www.vetomag.com NK hibridekkel biztonságosan Csúcstermés-biztonságosan A legmagasabb termésszintet hozta még az idei szélsőséges évjáratban is! NK Cisko Már a startnál vezet Üzemi és kisparcellás kísérletekben, 2003-barr egyértelműen a legnagyobb termést adó NK kukoricahibrid! Celest . fao 4 A legkorábbi bőtermő Ismét előkelő helyen a középérésű hibridek között: az egyik legnagyobb termést adó hibrid, a legalacsonyabb vízzel! • Korai érésű Az XXL hozam Az elmúlt 3 év kísérleteiben kiugróan a legmaga­sabb termést adta. Tudásával új korszakot nyit! Hibridkínálatunk*tovább erősödik AZ NK A SYNGENTA MÁRKANEVE (Szél) malom harc A megyei iparkamara a Malom-ügyről Véljük, az már minden kecskeméti polgár előtt köztudott, hogy elvi építési engedélyt kapott a Malom- Plaza beruházása. Felborzolódtak a kedélyek, meg­szólaltak az építészek, aggódnak a kereskedők, vita van a városatyák között, nincs városi közéleti kon­szenzus a megépítést illetően. A Kereskedelmi és Iparkamara törvényszabta feladata és kötelessé­ge a gazdaság általános érdekképvi­selete. Ennek keretében tesszük közzé a Kamara vezetésének állás- foglalását. A Kamara üdvözli és minden lehetséges eszközzel támo­gatja a vállalkozások beruházásait, a gazdaság fejlődését. A Kamara a kérdés jogi, építésze­ti, közlekedési vonzatait is rendkí­vül fontosnak tartja, de feladatából fakadóan azt a kérdést emeli ki, hogy a beruházás tervezésekor min­den bizonnyal elkészített hatásta­nulmány miként értékeli a város - elsősorban a belváros meglévő ke­reskedelmére való hatását. A keres­kedők, üzlet tulajdonosok és a Ka­mara szakembereinek véleménye szerint a tervekben szereplő méretű Plaza nagyon komoly negatív hatást gyakorolhat, mintegy „felborítva” azt, nem kis számú egzisztenciát is veszélyeztetve ezzel. A piacgazdaságban a pénz, a tő­ke szerepe, mozgása meghatározó amivel szembe helyezkedni igen nehéz, körülményes, megfelelő sza­bályozottság hiányában szinte lehe­tetlen. Nagy hibát vét és rövid távú gondolkodásra utal az, ha a dönté­sek egyedüli mozgatója a profit. Je­len esetben egyrészt az okozza az anomáliát, hogy nincs helyi rende­let, mely útmutatást ad a fejlesztési koncepciókra, beruházásokra, a ha­zai vállalkozások védelmére, bizto­sítva ezzel a harmonikus, szerves fejlődést. [Mint ahogy a nyugati de­mokráciákban nagyon szigorú jog­szabályok jöttek létre) Egyedi megítéléseink így esetle­gesek, inhomogének, gazdasági vagy életminőségbeli veszteséget hordozhatnak. Az igazság kedvéért tegyük hoz­zá, hogy Kecskemét város rendelke­zik általános rendezési tervvel, melynek jelentős módosítása esetén is ki kell kérnie a lakosok, és a szak­mai gazdasági érdekképviseletek véleményét, amit a városi önkor­mányzat általában meg is tesz. Szerencsés lett volna a tervezett Plaza esetében is előre figyelembe venni a szakmai gazdasági érdek- képviseletek véleményét, így vi­szonylag harmonizálva a különbö­ző érdekeket és véleményeket az önkormányzat döntési kompetenci­ájának fenntartásával. Európában a városok szívében többnyire ritkán kerül sor - különö­sen a kis és középvárosok esetében - ilyen beruházásra. A történelmi városközpont elsősorban a kulturá­lis, igazgatási, banki funkcióknak ad helyet. Kecskemét város eseté­ben a kétpólusú városközpontban is fellelhetők e folyamatok, azzal a különbséggel, hogy a fenti klasszi­kus városközponti funkcióknak, va­lamint a sétálás és vendéglátás szá­mára nyújt lehetőséget, míg az új városközponti részen keverednek a funkciók a kereskedelemmel. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen mértékű városi beruházás jelentő­sebb annál, minthogy a helyi önkor­mányzat egyszerű engedéllyel elin­tézze azt. A megoldás minden esetben az érdekelti konszenzusán kell és le­het, hogy alakuljon. Ez a valódi de­mokrácia nehéz, de nem lehetetlen feladata. Összefoglalva, és tanulságként a jövőre, határozott - a lakosság és a szakmai szervezetek véleményét fi­gyelembevevő - várospolitikai el­vek, koncepció és rendeletek nélkül minden döntés inhomogén és fe­szültséget szül. Kamaránk minden kezdeményezésben részt kíván ven­ni és vesz, ha erre felkérik A címre visszautalva bízunk ben­ne, hogy még nem késő a beruházó­kat, a döntéshozókat jobb belátásra bírni a tekintetben, hogy Kecskemét polgárainak érdekeit, életminőségét minden szempontból pozitívan be­folyásoló, a város gazdaságába har­monikusan illeszkedő beruházás valósuljon meg. a bács-kiskun megyei KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VEZETŐSÉGE Ú] SZAKKÉPZÉS, ÁTKÉPZÉS DOLGOZÓKNAK! JÖVEDÉKI ÜGYINTÉZŐ Képzési díj (tananyaggal): 142.000 Ft+vizsga Volt hallgatóinknak még kedvezőbb áron VÁMSZAKEMBEREK EU-S ÁTKÉPZÉSE AZ ELSŐ 20 FŐ 75%-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL! > NEMZETKÖZI SZÁEEÍTMÁOTOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI MENEDZSER ó LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ havi két szombat előadás és gyakorlat + irányított egyéni tanulás Jeleatkezési határidő: 2004.02.25. Munkanélkülieknek, gyesen lévőknek állami támogatás igénybe vehető! A képzési díj 30%-a visszaigényelhető az szja-ból! Kecskemét, Rákóczi út 9. * Tel.: 76/505-068, 485-466 www.ovegeskepzo.hu OKÉV 06-0082-02 ________________481716________________________AL 0338

Next

/
Oldalképek
Tartalom