Petőfi Népe, 2004. január (59. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-07 / 5. szám

Petőfi Népe SS Hi 2004. Január 7., szerda Baja, Bácsalmás és környéke Szerkeszti: Géczy Zsolt Hátrányos helyzetű a falu Bácuzintqyörqy bevétel: kiadás: hiány: Az elmúlt évben szinte kizárólag a központi költségvetésből gaz­dálkodhatott a település, a helyi adóbevétel ugyanis minimális (30 ezer forint), derült ki Kubatov Istvánné polgár- mester összegzé­séből. Iparűzési adó eleve nincs, a termőföld bérbe­adásából szárma­zó bevétel pedig a 2002-es esz­tendőhöz képest a felére csök­kent. Ráadásul ki kellett gazdál­kodni egy 1 millió 700 ezres adósságot. Ez a beszámoló sze­rint az előző ciklusban megkez­dett nagyberuházás - átépítették a falu egyetlen buszmegállóját, úgynevezett buszöblöt alakítot­tak ki - eredménye, ami a terve­zett 800 ezer forintnál jóval töb­be, 4 millió 250.549 forintba ke­2004, ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 16.615.842 Ft 23.962.952 Ft 7.347.110 Ft FOHKAS: PN-tNI O rült. Ennek 45 %-át fizeti a köz­ség, a többit pályázatokból finan­szírozták. A kincstár által havon­ta utalt pénzből 400 ezer az isko­latársulás és a körjegyzőség számlájára ment, 144.667 forint pedig az adósság törlesztésére. Az idei költ­ségvetés kapcsán a polgármester asszony elmond­ta, 7 millió 347.110 forint a forráshiány, tehát a falu besorol a hátrányos helyzetű települések közé. Évi 2 millióval támogatja a költségvetés a falugondnoki szol­gálatot, amely tavaly tavasz óta működik - a falugondnok Ala- dics Mária. Már naponta üze­mel a gépkocsi, ebédet hoz Garáról, orvoshoz szállítja a rá­szorultakat, viszi az óvodásokat, bevásárló utakat szervez. Ezrek búcsúztatták EoyhAz Életének 94., papságá­nak 68. évében elhunyt Jávor Ferenc tisztelet­beli kanonok, főes­peres, érseki tanácsos. A bajai nyugalmazott plébánost január 3-án helyezték örök nyugalomra. A te­metési gyászmisén, a Páduai Szent Antal-templomban és a Ró­kus temetőben több ezer bajai vett búcsút a vasmisés áldozó­paptól. Az ünnepi szertartást dr. Bábel Balázs érsek betegsége miatt Tajdina József atya celebrálta 30 pap­társával. A város nevé­ben Széli Péter polgár- mester búcsúztatta. Já­vor Ferenc 1953-ban lett hitoktató és kórházi lelkész Baján. A későb­biekben helyettes plé- bánosi kinevezést kapott, majd 1984-ben plébánossá nevezték ki a bajai Szent Antal Plébániára. A Sugovica-parti város 2000-ben Baja Város Díszpolgára címet adományozta neki. IFJÚ TEHETSÉG. Em­mert Bettina, a bajai Szent László ÁMK óvo­dása különdíjat nyert az oktatási és a környezet- védelmi minisztérium közös rajzpályázatán. A felhívásra közel 3000 mű érkezett, a 6 éves kislány a környezetvé­delem fontosságára hív­ta fel a figyelmet munká­jával. TOTÓ, A. R. Kisebbségi Aki az esti órákban Baja köz­pontjában jár, örömmel fedezi fel, hogy az ősi szerb-ortodox nagytemplom ünnepi díszki­világításban pompázik. A bajai szerb kisebbségi önkor­mányzat elnöke, Ápity Milos ka­lauzolásával megtekinthettem a templombelsőt is - Európa egyik legszebb ikonfala található ben­ne. A felújítás után az 1799-ben felszentelt Szent Miklós-templom visszakapta hajdani fényét a több éve tartó gondos felújítás követ­keztében. Hasonlóképpen a múlt század elején épült, szerb elemi iskolából a kisebbségi önkor­mányzat egyházközségi közössé­gi házat alakított ki. Két nagyte­remmel, négyezer kötetes könyv­tárral, vendégszobával. Készül­nek a szerb karácsonyra, illetve a budai szerb ortodox püspök őex- eilenciája, Lukiján Pántelity ja­nuár 10-i, szombati, szentmisével összekötött látogatására. A rangos egyházi esemény al­kalmat ad, hogy néhány szót szóljak a szerb karácsonyról. Ja­nuár 7-i időpontja, - tekintettel arra, hogy a régebbi, tehát a Julianus-féle naptárt követi -, a december 25-i karácsonytól mint­egy félhavi késésben van. A ha­gyományokat tisztelve a családfő szalmát visz a házba - régebben sokat, most inkább jelképesen, egy-két marékkai -, belehelyezi az ajándékokat, majd az ünnepi asztalra teszi. (Az asztal négy sar­kát előzőleg sóval meghintik.) A szalma azt jelképezi, hogy ké­szek Jézust házukba fogadni. A szerb karácsony fontos ele­me a böjti, majd a karácsonyi ka­lács. Utóbbit karácsony este vágja fel a családfő, miután kereszt alakban egy kevés bort locsol reá. A hagyomány szerint először két részt tör le belőle, melyet a leg­öregebb és a legfiatalabb család­tag kap meg. A karácsonyi kalács mindig kör alakú, közepében az úgynevezett rózsával. Ez tulaj­donképpen egy, a szélénél bevag­dosott tésztacsík, mely sütés köz­ben rózsa alakban szétnyílik. A díszítés másik eleme - régebben általános szokás volt - az egyes mesterségek jelképeinek tésztába formázása, mint kulcs, hordó, ka­lapács, kocsikerék. _________________________a*. Eg yetlen nap sem telik tétlenül December 20-án vette át a Baja Város Díszpol­gára címet - a legnagyobb kitüntetést, melyet szeretett városa adhatott dr. Rapcsányi László, a Magyar Rádió nyugalmazott főmun­katársa. Pályafutása során sokezer műsort készített - csak a rádió hangarchívuma több mint háromezret őriz közülük -, de önmagá­ról nem szívesen beszél. Elve, hogy az embe­reket kell megszólaltatni. És a régi latin mon­dás, mely magyarul így hangzik: Egyetlen na­pod se múljék el tétlenül! Baja Díszpolgára Ezt az elvet követi most is, amikor egy­szerre több könyv megírásán dolgozik. Hogy csak néhányat említsek közülük, olyan nagysikerű munkák után, mint a Biblia világa, Athosz, a Szent Hegy és la­kói, a Jeruzsálem vagy idén megjelent Szent Péter széke fényben és árnyékban című ta­nulmánykötete. Kicsiny gyermekkora óta - 1925-ben született - Baján végezte iskoláit, itt érettségizett a III. Béla nevét viselő ciszterci gimnáziumban. Kitérőnek számított, amikor Budapesten ügyvédi praxist folytatott. A Magyar Rádió főmunkatársa, több esztendőben párizsi tudósítója lett. Nagyjelentő­ségű kutatásokat végzett Rómában, a Vatikáni Le­véltárban. Részben ebből születtek tudományos igényű, népszerű könyvei. Ő közvetítette egész napos, élő adásban Nagy Imre temetését, II. Já­nos Pál pápa magyarországi látogatását, Mészá­ros Lázár hamvainak Bajára való hazaérkezését. Az általa szerkesztett adásokban - ma is vezeti a Kossuth Rádió nemzetközi vallási híradóját és a _____ Bartók Rádió Hitélet és történelem című műsorát - kamatoztatja hatalmas tudását és több idegen nyelv alapos ismeretét. „Baja az én városom. Szeretem elfo­gultan és dohogva” - írta egyik cikké­ben. Az általa szerkesztett műsorokban folyamatosan megjelennek az itt élő em­berek. Többek között a művészek, így ifj. Éber Sándor, B. Mikii Ferenc vagy a tudósok, mint Sulyok Ignác, a ciszterci rend perjele, Kőhegyi Mihály, Sólymos Ede nyu­galmazott múzeumigazgatók rendszeresen szere­peltek. Három és félórás műsort készített a bajai származású diplomatával, Újpétery Elemérrel, aki buzdítására két könyvben is megjelentette emlékiratait. oAlzoltáh Apad Al-Duna Mára 100, szombatra pedig 64 centiméteres vízállást mutat a Duna bajai szakaszán a vízügyi előrejelzés. Mohácsnál 118, illet­ve 75 centit várnak. Ami a víz- hőmérsékletet illeti, tegnap Ba­jánál 0,4, míg a mohácsi szaka­szon 1,9 Celsius-fokot mértek. ■ Százmilliós pályázatok Baja A bajai intézmények energiaraci­onalizálását, valamint a helyi közlekedési hálózat felülvizsgá­latát és fejlesztését célzó pályá­zatok a nyertesek közé kerültek - jelentette be Széli Péter polgár- mester az Európa Pályázat Elő­készítő Alap (PEA) döntéséről. A 193, illetve 500 millió forintos becsült költségű beruházások pályázatát állami pénzekből ké­szíttetik el. Ezzel lehet megcé­lozni európai pénzeket. Első körben nem került a nyertesek közé a térség turisztikai vonze­rejének növelését és az ökoturiz­mus feltételeinek fejlesztését tar­talmazó, 3 milliárdos ötlet. Ezt tartaléklistára helyezték a dönt- nökök. A térségi elektronikus közigazgatás feltételeit biztosíta­ni hivatott elképzelést pedig egy másik kerethez irányították. ■ Tartalékosok szövetsége Dél-BAcska Az elmúlt esztendő utolsó nap­ján megalakult a Magyar Tarta­lékos Szövetség Dél-Bácskai Re­gionális szervezete nyolc Baja környéki település tartalékos katonáival és tisztjeivel. A regio­nális szervezet vezetője Bátor Ferenc nyugállományú dandár- tábornok lett. Két nappal koráb­ban alakult meg Sík Antal nyugállományú alezredes veze­tésével ugyanennek a szövetség­nek (MATASZ) a bajai városi szervezete. Mindkét eseményen jelen volt Borszéki Tivadar nyugállományú vezérőrnagy, a MATASZ országos elnöke. ■ Bajai TV Műsor Január 9., péntek (a keddi mű­sor ismétlése): 19.00 Charles Dickens: Karácsonyi ének - a gyakorló iskola diákjainak elő­adása, 20.05 Musicclowns - Ze­nebohócok, 21.00 Waiblingeni testvérvárosi találkozó 2003., 21.25 Beszéljük meg! - a vízügy- ről (ism.), 23.00 Adászárás. ■ Anyakönyvi hírek • Baja Születtek, 2003. december 17-től 29-ig anyakönyvezettek: Müller Viktória (Csallóközi Krisztina Ju­dit) Baja, Német Viktória (Sztojka Anikó) Mélykút, Páncsity Szonja (Sümegi Adrienn) Baja, Horváth Melitta (Andrisko Lívia) Nagyba- racska, Hodovány Tamara (Lugos Beáta) Szeremle, Renkus Eugénia (Szabó Zsuzsanna) Érsekcsanád, Virgoncz Márt (Vigh Erika) Bács- bokod, Salamon Klaudia (Szitás Szilvia) Vaskút, Szabó Domonika (Csizmadia Szilvia) Sükösd, Mor­vái Kitti (Tóth Szilvia) Hajós, Facs- kó Petra (Nagy Ildikó) Vaskút, Hó- man Gréta (Horváth Eszter) Baja, Kistamás Eszter Mária (Krékity Zsuzsanna) Baja, Magossy Balázs (Benkő Mónika) Baja, Horváth Andrea (Lovász Krisztina) Herceg- szántó, Ürbaniczky Donna (Urba- niczky Mária) Dávod, Huszák Er­zsébet (Balázs Erika) Katymár, Ka­tona Tícia (Morvái Ildikó) Bács­szőlős, Balogh Dominik (Pintér Edit) Gara, Béni Ruban (Pap Ildi­kó) Vaskút, Kovács Gergő (Gál A- nett) Baja, Mintái Patrícia (Márta Ildikó) Csátalja, Szabó Bence (Gyurcsics Zsanett) Baja, Barth Ré­ka Vivien (Horváth Erika) Baja, Harkai Kornél Imre (Hüse Judit) Érsekcsanád, Sambert József Ger­gő (Belec Anikó) Senta. Házasságot kötöttek 2003. de­cember 27-én: Hiezl Gábor és Gmoser Anikó, Aranyos Attila és Fodor Renáta, Karászek Mihály és Danóczi Katalin, Horváth József és Seiben Erzsébet. Meghaltak, 2003. december 17-től 29-ig anyakönyvezettek: dr. Lábay László Imre (Baja), Galló András (Gara), Pálmai Ferenc László (Baja), Varga Ferenc (Baja), Turcsányi Istvánné Illés Mária (Hercegszántó), Baumann Gyula (Baja), Gyenis Ferenc (Baja). A Bajai rádió műsora A Bajai Rádió műsora reggel 6-tól este 10-ig a 89,8 MHz-en: órán­ként hírek, helyi hírek-informáci- ók, reklámok, friss zenék, apró- hirdetések. Apróhirdetés levélcí­me: 6501. Baja, Pf. 322. e-mail: radio@baja.hu tel.: 79/32-32-32. Hétfő: 6.00 Jó reggelt kívánok! (információk, félóránként hírek, lapszemle, állásajánlat, közleke­dési hírek), 11.00 Fogadóóra (vendégünk a polgármester, két­hetente, a páros héten), 17.45 Napról-napra (helyi hírműsor). Kedd: 6.00 Jó reggelt kívánok! (közben: 7.30 Napról-napra ism.), 17.45 Napról-napra. Szerda: 6.00 Jó reggelt kívánok! (közben: 7.30 Napról-napra ism.), 17.45 Napról- napra, 18.05 Új mappa (Vuity Kornél és Bedekovits Tibor műso­ra). Csütörtök: 6.00 Jó reggelt kí­vánok! (közben: 7.30 Napról-nap­ra ism.), 17.45 Napról napra. Pén­tek: 6.00 Jó reggelt kívánok! (közben: 7.30 Napról-napra ism.), 9.03 Adó-Híradó 10.03 Szóról- szóra (Géczy Zsolt és Marton Pé­ter hírháttérmusora), 17.45 Nap­ról-napra, 18.00 Exit (Sas Csaba műsora). Szombat: 6.00 Jó reggelt kívánok! (közben: 7.30 Napról- napra ism.), 17.45 Napról-napra. Vasárnap: 6.00 Jó reggelt kívánok!, 7.35 Útindító (vallási műsor), 8.03 4 évtized rock­története (szerk. műsorvezető: Peller Pál), 9.03 Őszikék (nyugdí­jasoknak, szerk. műsorvezető: Albert Sándorné), 10.03 Szórol- szóra (a pénteki adás ismétlése), 11.45 Napról-napra (helyi hírmű­sor, a hét eseményeinek összefog­lalója), 13.03 Hrvatski odjeci (horvát nyelvű magazin, szerk: Gorjánácz József), 20.00 Nincs pardon (Béres Gergő műsora). ORVOSKLUB. Korunk népbetegsége a| magas vérnyomás, illetve a szív- és érrend­szeri rendellenességek megelőzése, gyógy­kezelése céljából országszerte orvosklubok I alakulnak. Baján a kórházi szakorvosok és háziorvosok egy gyógyszergyártóval kar-' öltve hozták létre a harmadik magyarorszá­gi, új típusú orvosklubot: a magas vérnyo­más legkorszerűbb módszereiről cseréltek véleményt. fotó: király László Megújult a szerb-ortodox templom

Next

/
Oldalképek
Tartalom