Petőfi Népe, 2003. november (58. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-06 / 258. szám

Petőfi Népe Kecskemét 2003. November 6., csütörtök és környéke Szerkeszti: Mihályka Gyula Mi fog úszni a kecskeméti tavon? A kecskeméti záportározó tavon, úszó háza­kat szeretnének építeni. Az elképzelésekről a kivitelező holland-magyar cég a legutóbbi képviselő-testületi ülés szünetében tartott tá­jékoztatót. Beruházás A lebegő házakat vasbetonból készült úszó talp­ra helyeznék, amelyet a víz felhajtóereje tart a fel­színen. Ilyen módon szinte bármilyen típusú ház felépíthető. A dolgot bonyolítja, hogy a záportá­rozó tó medre ugyan a Bácsvíz Rt.-é, azonban maga a vízfelület az államé. (Petőfi Népe, 2003. január 25.) Dr. Nagyné Dréher Mária pedagógus lapunk­nak is eljuttatta dr. Szécsi Gábor polgármester­nek írt alábbi nyílt levelét:- Széchenyivárosi és kecskeméti polgártársa­im, érdeklődő tanítványaim és belső kényszerem hatására bátorkodom nyílt levélben fordulni ön­höz, melyre tisztelettel kérem nyílt válaszát, hogy eloszlathassuk az értetlenkedő, vádaskodó emberek találgatásait, kételyeit. A KTV Hírős Hírek műsorában beszámoltak arról, hogy a város vezetői kedvezően fogadták egy holland-magyar építési kivitelező cég ajánla­tát, nevezetesen azt, hogy a szabadidőközpont záportározó-tórendszerén úszóházak építését tervezik. Példaként említették, hogy Kanadában ez már bevált építési forma. A televízióban arról nem esett szó, hogy mi lesz ezeknek a vízen le­begő házaknak a funkciója. Csónakházak? Hor­gásztanyák? Netán szaunák? Sportlétesítmé­nyek? Talán a téli öt hónapos bezárást kiküszö­bölendő fűtött vendégházak? Avagy a tél szerel­meseinek melegedők? Egyes rosszindulatú plety­kák szerint luxuslakóházak épülnek majd, de ez képtelen és nevetséges ötletnek tűnik. Érthetet­len a párhuzam az észak-amerikai Nagy-tavak or­szága és a természeti adottságokban igen sze­gény Kecskemét között, ahol - sokak örömére - ez a tenyérnyi kis műtó kelti a víz illúzióját. Néhány napja egyetemista nagyfiam Zebe- génybe tervezett csónakházait Cságoly Ferenc DLA, a BME Kossuth-díjas tanszékvezető egyete­mi tanára értékelte. Munkájáért dicséretet kapott, íb'deiaúeves tanár egy ponton erőteljesen megkriti­zálta a XXI. század építészjelöltjét. Ott, ahol az építmény mintegy három méternyit nyúlik a Du­na felszíne fölé: „Ebben neomilliárdos beütést lá­tok. A Dunát senki sem sajátíthatja ki!” A 2003-ban megjelent Sportalmanachban a Bácsvíz Rt. így jellemzi létesítményét: „Az 1987 óta üzemelő szabadidőközpont és záportározó- tórendszer kielégíti a legkülönfélébb szabadidős és rekreációs tevékenységek igényeit is. A legna­gyobb, közel 20 hektáros tó ideális helyszíne a horgászatnak, a vízisportok és a szabad strandi fürdőzés kedvelőinek. A megnyitás óta 65 darab horgászhely épült ki, ezen kívül csónakázásra, valamint triatlon úszószámok, búvárúszó, eve­zős és kajak-kenu versenyek lebonyolítására is alkalmassá vált. A szórakoztató rendezvények mellett a terület több rangos hazai és nemzetkö­zi futó-, íjász-, fogathajtó-, motorcsónak- és hajó- modellező-verseny helyszíne volt. A sportverse­nyek mellett áprilistól októberig nyílik lehetőség a kocogásra, sétálásra, valamint családi, munka­helyi és iskolai rendezvények lebonyolítására”. Tisztelt polgármester úr! Köszönjük és tudjuk, hogy a mesterséges tó adta lehetőségeket munká­ja során ön folyamatosan támogatja, de úgy érez­zük, hogy még ezek kiszolgálása sem indokolja a vízen való építkezést. Kérjük, segítsen abban, hogy az „unokáinktól kölcsönkapott” kis tavat európai módon adhassuk tovább utódainknak - írja levelében a kecskeméti pedagógus. Dr. Szécsi Gábor polgármester megkeresé­sünkre a következő nyilatkozatot tette az ügy­ben:- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormány­zata semminemű hivatalos állásfoglalást nem adott ki azzal a külföldi befektetők által tervezett projekttel kapcsolatban, amely egy, a városban megvalósítandó úszóváros kivitelezésére irányul­na. Ennek oka, hogy egy rövid, alapvetően ön- kormányzati képviselőknek és a sajtó munkatár­sainak tartott prezentáción kívül nem állt mó­dunkban a projektet részletesen is megismerni. Amennyiben a beruházók részéről hivatalos megkeresés érkezik az önkormányzathoz, amely révén bővebb információkhoz juthatunk a ter­vekről, sor kerül az érintett önkormányzati bi­zottságok bevonásával a kért állásfoglalás megfo­galmazására is. Álláspontunk szerint egyébként az ilyen jelle­gű beruházásokkal kapcsolatos döntést rendkívül körültekintően kell meghozni. Figyelemmel kell lenni egyfelől a város készülő településrendezési tervében körvonalazódó alapelvekre, másfelől szem előtt kell tartani a polgárok komfortérzetét javító természeti környezet megóvásával kapcso- latos igényeket is - írja Szécsi Gábor. _________■ M CREGGELI. Jövő héttől új szolgáltatással: reggeli ételekkel vár mindenkit Kecskemét belvárosában a McDonald’s gyorsétterem. Reggel 7 és fél 11 között a betérő vendégeket kellemes zene, friss napila­pok - többek között Petőfi Népe, Tempó -, terített asztalok fogadják majd. Erre az időre az étterem kínálata is átalakul: csak a különböző klasszikus reggeli szendvicsek, menük és tojásrántották választ­hatóak. Tegnap sajtótájékoztató keretében mutatták be az új termékeket, amelyeket a médiák munka­társai meg is kóstolhattak. Felvételünkön Héjjá János üzletvezető a McReggeli programot ismerteti. ▲ Az aláírásgyűjtés után fellebbezés következett Kecskemét A bethlenvárosi Nefelejcs ut­cában tervezett tíz lakásos épület október 14-én kiadott elvi építési engedélyét meg­fellebbezték. A szomszéd megbízásából dr. Homoki Tamás ügyvéd fellebbe­zett a kecskeméti építési hatóság által kiadott elvi építési engedély ellen. Lapunkban október 16-án szá­moltunk be arról, hogy a Beth- lenvárosban élők 164 aláírást tar­talmazó petíciót juttattak el az önkormányzat vezetőinek. Azt kérték, hogy a polgármesteri hi­vatal építési hatósága tartsa be a helyi rendeleteket. A petícióban írták: „Olyan építkezések kez­dődtek és jelenleg is terveznek hasonlókat, amelyek ellentétesek a város általános rendezési tervé­vel és az ahhoz kapcsolódó 1991- es helyi rendelet előírásaival és szellemével. Lakókörzetünk he­lyi védelemben részesül. Az utca­szerkezeti adottságok megtartan- dók, az új épületeknek a környe­zetükbe kell simulniuk, 5 méte­res homlokzatmagasságú épület engedélyezhető.” Dr. Homo­ki Tamás a cikkben állí­totta: a jelen­leg hatályos helyi rendele­tek alapján is gátat lehet szabni a túl nagy épületek felhúzásának, hiszen azok tömege, alakja nem illeszkedik, nem simul a környe­zetbe. A Nefelejcs utcában tervezett házról az ügyvéd fellebbezésé­nek indokolásában úgy véli: „A tető alakja, ebből adódóan az épület tömege, valamint az udva­ri három lakószintes lapos tetős épületrész nem illeszkedik bele a környék, ezen belül a Nefelejcs utca környezetébe. Oldalról te­kintve a metszetrajz három lakó­szintet magában foglaló 8,5 mé­ter magas kiemelkedése (...) a másik ingatlan benapozását telje­sen ellehetetleníti.” A városvezetőknek szóló 164 aláírás a jelek szerint nem sokat ért. A jogi út talán járhatóbb lesz. A fellebbezéshez a 20 ezer forint illetéket lerótták. A játszma el­kezdődött. MUNKATÁRSUNKTÓL Előny vagy hátrány? VÁROSHÁZA Új tagot kellett választania a kecs­keméti képviselő-testületnek a vá­ros kulturális és turisztikai bizott­ságába. Kerényi József külső tag ugyanis huzamosabb ideig kül­földön tartózkodik, így lemon­dott. A képviselők Szemereyné Pataki Klaudiát, a Táncsics-kollé- gium gazdasági vezetőjét válasz­tották be a bizottságba. Egyes képviselők aggályukat fejezték ki a döntés kapcsán. A bizottságnak ugyanis szintén tagja Szappanos Benedek, a Táncsics-kollégium igazgatója. A Szemereynét jelölő Fidesz-frakció szerint azonban ez nem előnyt, hanem inkább hát­rányt jelenthet az intézménynek. A kollégiumot érintő bizottsági döntésekben így ugyanis sem az igazgató, sem a gazdasági vezető nem vehet részt. ■ Ismét Katonás Napok Kecskemét Pénteken és szombaton rendezik meg Kecskeméten a Katonás Na­pokat. A Katona József Gimná­ziumban és Számítástechnikai Szakközépiskolában szombaton sportrendezvények és érettségi ta­lálkozók lesznek. Este nyolc óra­kor nyílik Bahget Iszkander fotó­művész kiállítása. Az öregdiákok bálja 21.30-kor kezdődik. _____p P anasz a hajléktalanokra Kecskemét Hajléktalanok keserítik meg a Széchenyiváros lakóinak életét. Marczi Albert önkormányzati képviselő interpellált ez ügyben a képviselő-testületi ülésen. Leírta, hogy a Stádium utca és a faját­szótér környékén esténként rendszeresen öszszegyűlnek a hajléktalanok. Isznak, hangos­kodnak, szemetelnek. A polgár- mester válaszában leírta: idén a hivatalhoz már több bejelentés is érkezett hasonló ügyekben. Ezt követően a közterület-felügyelők rendszeresen ellenőrizték a hely­színeket, így a hajléktalanok el­hagyták a közterületeket, a sza­bálysértések megszűntek. A Széchenyiváros érintett részén is hasonló módon intézkednek, a felügyelők a polgárőrség és a rendőrség segítségét kérve igye­keznek felszámolni a tarthatatlan állapotot. _________ _p Hí rek FOGATHAJTÓ VB. Pataki Mi­hályt delegálta a kecskeméti képviselő-testület a Fogathajtó VB 2004 Kft. felügyelő bizottsá­gába. A társaságot együtt alapí­totta a város, a megyei önkor­mányzat, valamint a Magyar Lovas Szövetség. így a kft. fel­ügyelő bizottságába mindhá­rom alapítónak tagot kell dele­gálnia. Pataki Mihály egyébként az Airvent Légtechnikai Rt. el­nök-vezérigazgatója, a hazai lo­vas élet egyik jeles képviselője, egy közel kétszáz lóból álló mé­nes tulajdonosa. MILLIÓS LOPÁS. Egy ismeret­len tolvaj október 30-án 10 és 11 óra közötti időben a kecske­méti Domus Áruház emeletén lévő bútoripari kft.-t lopta meg. Az irodahelyiségben az íróasz­tal mögött lévő fa szekrényből vitt el 1 millió forint készpénzt. FÓRUM. A kecskeméti Katona József Könyvtárban, holnap 17 órától előadás és fórum lesz a kirekesztés, a gyűlöletbeszéd ellen. Meghívott előadó: dr. Ádám György ügyvéd, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A rendezvényt a Kecskeméti Magyar-Izraeli Ba­ráti Társaság szervezi. KIÁLLÍTÁS. Dulity Tibor festő­művész Színészarc (ok) - Maszk(ok) című kiállítása hol­nap 18 óra 30 perckor nyílik a kecskeméti Katona József Szín­házban. A tárlatot Bodolay Géza direktor nyitja meg, közremű­ködik Vitéz László színművész. BUDDHIZMUS. Szombaton 16 órától rendezvény lesz Kecske­méten, a Klapka u. 4. szám alatti Buddhista Központban. Kőszegi Zsuzsa buddhista taní­tó Karma és szabadság címmel tart előadást. A belépődíj 400 forint. ELŐADÁS. Ma 18 órától az Er­dei Ferenc Művelődési Köz­pontban működő Vitalitás Klubban Kalmár János tart elő­adást a Kristálykoponyák titka, eredete és üzenete címmel. TÁRLAT. A Kecskeméti Főisko­la Tanítóképző Kar II. éves vi­zuális nevelés csoportjának ma 17 órakor nyílik meg a tárlata az ifjúsági otthon diákgalériájá­ban, amelyet Ragó Lóránt grafi­kusművész mutat be. A kiállí­tás november 13-ig látható. TALÁLKOZÓ. Holnap reggel 8 óra 45 perckor éves beszámoló taggyűlést tart a Hadigondozot­tak kecskeméti szervezete. Az összejövetelnek a Hadkiegészí­tő parancsnokság épülete ad otthont a Lunkányi János utca 1/a szám alatt. Napirendjükön az éves munkáról szóló beszá­molás szerepel, majd a hozzá­szólásokat követően mikulás- csomagokat osztanak. _______p An yakönyvi hírek • Anyakönyvi hírek • Anyakönyvi hírek • Anyakönyvi hírek Születtek: Bíró Dávid Ferenc (anyja ne­ve: Kovács Mónika), Kocsák Gergő (Márkovics Anita Erzsébet), Dardos Dá­niel (Mucsi Andrea Mónika) Baja, Illés Bence Attila (Baranyi Márta), Kovács András (Sári Nóra), Varga Dávid (Varga Tímea), Kocsi Hanna (Höss Erika) Sza­badszállás, Szabó Alina (Szente-Varga Zsuzsanna Katalin) Ballószög, Gubicza Brigitta (Kalmár Éva Tünde), Szabó Zsófia Gréta (Óvári Andrea) Duna- varsány, Rádi Anasztázia (Rádi Kriszti­na) Orgovány, Diószegi Szabolcs (Púi Rozália) Lajosmizse, Ivanics Dzsesszika (Tonté Anita), Sándor Panka Judit (Kis Judit), Dudaskó Hanna (Sepsi Anikó Re­beka j, Varga Alexander (Vlasies Ágnes), Balázs Gergely László (Sulák Krisztina) Szolnok, Szabó Daniéba (Paréj Anita) Dunatetétlen, Káveczki Krisztián György (Sallai Ibolya Edit) Duna­tetétlen, Kotroczó Péter (Jámbor Edina), Kiszel Gergő (Bánki Jusztina), Sinka Krisztofer (Hovodzák Katalin), Kolo- nusz Máté (Torgyik Erika) Kiskőrös, Horváth Kevin (Patajy Ildikó), Peitli Bence (Tóbi Mária) Nyárlőrinc, Halasi Bálint Mátyás (Ferencz Krisztina) Lajosmizse, Rupa Valentin (Szomora Andrea) Kuszentmiklós, Bak Milán (Módra Anikó) Tiszakécske, Tőzsér Im­re Márk (Szabó Ágnes Gabriella) Kerek­egyháza, Kriskó Gábor (Laczi Ildikó) Kiskőrös, Kullai Krisztián (Sulcz Klára), Subicz Zoltán (Csikós Adrienn) Orgo­vány, Herczeg Ambrus (Kállai Bettina), Latki Adrián (Fekete Eszter) Bugac- pusztaháza, Gyöngyi Dominik Lajos (Püski Renáta), Zvatt Kitti Lili (Derdák Erzsébet Julianna) Lajosmizse, Barta Dorina (Molnár Melinda) Kiskunfélegy­háza, Gábor Gyöngyike Mária (Nagy Gyöngyi), Tóth Boglárka (Tálosi Rita), Konfár Nikolett (Faragó Andreaj, Mihalik Emese Katalin (Szabó Erika), Dobos Dominika (Pap Piroska), Dubecz Gréta Henriett (Kothencz Mária), Pász­tor Patrícia (Seres Mónika), Mezei Eni­kő Cintia (Macska Enikő), Molnár Judit Mária (Magony Anita Mária), Hojsza Dorina (Bállá Zsuzsanna), Szita János Levente (Kovács Erika), Molnár Balázs (Kerti Beáta), B. Tóth Veronika Anna (Tamai Mária Zsuzsanna), Kiss András János (Hegedűs Gabriella) Tiszaug, Kiss Gergely (Hegedűs Gabriella) Tiszaug, Dinók Nikoletta (Tóth Nikoletta), Ta­kács Renáta (Varga Szilvia), Hovodzák Jázmin (Zátrok Edina) Lajosmizse, Far­kas Alexandra (Sándor Julianna), Orbán Dávid (Orbán Mária Rozália), Bujdosó István Mózes (Szabó Eszter Klára) Lajosmizse, Tóth Anna Liza (Dobos Andrea), Lajtos Csilla (Gönczi Andrea), Gémesi Andrea Fanni (Rácz Tünde Ju­dit) Lajosmizse, Bartucz Annamária Evelin (Horváth Ildikó), Csorba Anita Ilona (Dinók Anita), Nagy Norbert (Makádi Tímea) Lajosmizse, Korpácsi Attila Bálint (Szász Barbara), Kara Dóra (Farkas Erika Judit), Banka Boglárka Ibolya (Barabás Ibolyka) Lajosmizse, Makra Gergely Bendegúz (Szabó Ildikó Zsuzsanna) Nagykőrös, Makra Mandu­la Réka (Szabó Ildikó Zsuzsanna) Nagy­kőrös. Meghaltak: Váczi Sándor (Helvé­cia), Német Mihályné Dúl Erzsébet, Toldi Imréné Kasza Rozália (Nyárlőrinc), Csorba Mátyás (Kiskun- majsa), Oláh Ferenc, Szebellédi Já- nosné Jávorka Julianna (Orgovány), Új­hegyi Mihályné Csorba Irén, Szabó Józsefné Kalócz Eszter, Medgyesi Lász­ló, Pólyák László, Karáth Imre, Oláh Józsefné Bozsó Szilvia (Lajosmizse), Szabó István József, Kozák Albertné Nagy Katalin, Basa Menyhért (Tisza­kécske), Kiss József, Kocsis István (Tiszakécske), Szabó Sándor József (Jakabszállás), Brázda Károly Imre (Ke­rekegyháza), Dzurjánik István (Szabad- szállás), Trencsényi Imréné Kovács Ju­lianna (Ágasegyháza), Újvári Sándomé Trecskó Erzsébet (Kerekegyháza), Kókai Károly, Balázs Mihály (Tisza- alpár), Antal Imre Sándor, Bencsik Józsefné Tánczos Margit, Cojan Pavel (Miklósfalva), Kiss Ferenc (Kerekegy­háza), Baki Istvánná Kovács Zsuzsanna (Kunszentmiklós), Zsadonyné Vizi Ro­zália (Szolnok), Kármán Józsefné Do­rogi Mária Terézia, Borbély Józsefné Rüff Zsuzsanna, Kovács János, Farkas Lászlóné Kovács Mária, Szeleczki Sán­dor, Fodor Lajosné Bíró Mária, Te- recskei Istvánná Majoros Julianna (Kiskunfélegyháza), Somodi Sándor, Fabók Györgyné Agócs Erzsébet (Kunszentmiklós), Körösi Imre, Kovács János, Balázs-Kovács Pál Sándorné Ambrus Róza, Kiss Imre, Bíró Lajosné Szikszai Katalin (Izsák), Majsai János (Ágasegyháza), Ladányi Mihályné Hardi Katalin (Ágasegyháza), Kubinyi Gyula Mihály, Szalai Sándor, Baksa Já­nos, Végh Imréné Farkas Erzsébet (Orgovány), Almási József, Csurgó Já­nos, Szeleczki Lászlóné Hofer Margit Mária, Békési Istvánná Jánovszki Juli­anna (Fülöpszállás), Szentgyörgyi Gyuláné Duruc Gizella, Kósa Antalné Sárközi Ilona, Nagy Andrásné Tonté Margit, Pepó Endre Zoltán, Giricz Jánosné Szabó Irén, Jámbor Elek Sán­dor, Újvári Jánosné Golovics Mária, Ba­ranyai Jenő, Szebellédi Ilona (Helvé­cia), Bérezi Kálmánná Reketyei Mária, PaÚtovits István Jánosné Tóth Éva Má­ria, Széchenyi Simon Antalné Kis Má­ria, Górják József, dr. Márkus Ferenc (Kalocsa), Bogdány Károly Zoltán, Csajbók István (Szolnok), Tapodi Béláné Hegedűs Mária (Tiszakécske), Papp Gyuláné Budai Ilona (Tiszakécske), Kéri Istvánná Németh Mária (Nyárlőrinc), Varga István (Tiszakécske), Vezsenyi Lászlóné Lehoczki Jolán (Ladánybene), Huszka János Sándor, Bognár Istvánná Sinka Terézia, Pajor Ferencné Kovács Veroni­ka (Kunszentmiklós), Fehér László (Szánk), Bállá Ferencné Kemecsei Ró­zsa (Kunszentmiklós), Joszt Elemér, Péczeli József István, Máté Józsefné Bálái Anna, Domokos Józsefné Kovács Irén (Kerekegyháza), Berta Jolán (Nagykőrös), Sinka Lajosné Károly Ilo­na (Cegléd), Spiegl Jánosné Rupáner Rozália, Eszik Zsolt Attila (Kiskunfél­egyháza). Tájékoztatás: A 2004. évi esküvői előjegyzési könyvet 2003. november 10- én 8.00-kor nyitjuk meg!!! Helye: I. emelet 13. (A kis házasságkötő terem)

Next

/
Oldalképek
Tartalom