Petőfi Népe, 2003. szeptember (58. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-05 / 207. szám

6. oldal - Petőfi Népe 2003. Szeptember 5., péntek OLVASÓI CSALÁDUNK Kecskemét - egykor és most. Ez a címe annak a leporellónak, aminek alkotója Tóth Sándor. A napokban születésnapját ünneplő fotós - aki hosszú ideig volt lapunk, a Petőfi Népe munkatársa - ma is hű a fényképezőgépéhez. Már fél évszázada jár nyitott szemmel, hogy megörökítse mindazt, ami körülveszi, ahol él. Születésnapjára sem önmagát, hanem a megyeszékhelyt lepte meg új anyagával. A le­porelló egyik fele Kecskemét 1959-es, a másik a város mai arcát ábrá­zolja^ _____________________________________________________■ K öszönet a Őszinte hálával szeretnék köszö­netét mondani a kecskeméti me­gyei kórház Nyíri úti ortopédiai osztályán dolgozó orvosoknak és nővérkéknek. Augusztus 13-án műtötték. A jobb csípőmbe kel­lett protézist tenni. Az operációt dr. Janositz Gábor doktor úr vé­gezte nagy szakértelemmel. Kö­szönöm dr. Vasas Sándor főorvos törődésért! úr törődését is. Nagyon hálás va­gyok vagyok a gondos ápolásért az osztályon dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak, ápoló- személyzetnek, gyógytornász­nak is. Augusztus 25-én térhet­tem haza. Most odahaza lábado­zom a doktor uraktól kapott taná­csok és útmutatások szerint. _______________________BAB FERBMCMÉ, BAJ* Védelem nélkül a Duna-Tisza köze A haderőcsökkentés mindig valamilyen pártpoli­tikai elképzelés alapján, sokszor helytelen kon­cepció szerint történik. A következő kormány ál­landóan kifogásolta elődei ilyen irányú tevékeny­ségét. De a legnagyobb hibának, honvédelmi fe­lelőtlenségnek, én személy szerint azt tartom, hogy az, ország közepén nincs egyetlen szárazföl­di harci alakulat sem. Ezt megtetézte a jelenleg is folyó honvédelmi felülvizsgálatnak nevezett va­lami, amely alapján eldöntött ténynek kell venni a Szabadszálláson elhelyezett, igen kiválóan mű­ködő Alföldi Kiképző Központ jövőbeni felszá­molását. Az ott szolgáló katonákat gyakran bevetették árvizekhez, különböző katasztrófák, természeti csapások elhárításához. A kiképző központ ma­gas fokon oldotta meg a szerződéses és sorkato­nák kiképzését, továbbképzését, a hivatalos állo­mány szakképzését. És most úgy érte őket az a váratlan hír, mint derült égből a ménkű. A másik kedvezőtlen vonzata gazdasági ter­mészetű. A térség számtalan vállalkozója erre a laktanyabázis meglétére építette cége jövőjét. Joggal, hiszen a kincstár részére beszállítani egy­fajta biztosítékot jelentett a jövője és családja szá­mára. A kiképző központ jelentős munkaerőt kö­tött le a térségből. Sok katonának a bizalma rendült meg a hon­védelmi vezetéssel szemben. Szociális és létbi­zonytalanság lett úrrá a tiszteken és tiszthelyette­seken, illetve családtagjaikon. Kérdezem én, hol van az oly sokszor hangoztatott kiszámítható ka­tona-pályakép? Áthelyezés esetén óvoda-, iskola­gondok a gyereknek, munkahelyi-elhelyezési problémák a feleségnek. Kapnak-e lakást a másik helyőrségben? Leszerelés esetén nehéz lesz a ka­tonák helyben való elhelyezkedése, mert a tér­ségben egyáltalán nincs elég munkahely. Véleményem szerint az illetékes döntéshozók nem kellően és nem elég körültekintően jártak el, amikor az Alföldi Kiképző Központ bezárása mellett tették le a voksukat. Vajon hány haderő- reformot vagy annak nevezett valamit kell még katonáinknak megérni? A létszámcsökkentése­ket miért nem odafönt hajtják végre az illetékes osztályokon? ________________ kenyeres dénes S ok boldogságot! SZŰCS JÁZMIN holnap ün­nepli ötödik születésnapját. Ez alkalomból kíván neki sok-sok boldogságot papája, mamája és Peti. ■ A közműtérképet már villamosították Tessék mondani, ez itt a XXI. szá­zad? Azt gondolom, hogy még nem tartunk ott. Kecskemét belterüle­tén építési telket akartunk vásá­rolni. Szerintem a legnagyobb gondossággal, amely elvárható volt tőlünk, jártunk el. Felkerestük a hivatalokat, meg­néztük a tulajdonviszonyokat. Semmi probléma nem volt. Be­mentünk a polgármesteri hivatal­ba is, és mindent rendben találtak itt is. Aztán a megvásárlás után jött a hidegzuhany. Az a belterü­leti telek, amelyet a Kecskemét, Rezgő utcában megvásároltunk csak részben közművesített. De erről senki sem tudott. Mindenütt, de legelsőként a DÉMÁSZ-nál azt a felvilágosítást adták, hogy az utcában van elekt­romos hálózat. Hát nincs. Erre az eljáró munkatársuk is csak akkor jött rá erre, amikor a helyszínre mentünk. Az önkormányzati tér­képek mind közművesített terü­letnek tüntetik fel a területet. Ki a hibás ilyenkor? Természetesen a vásárló. Az áramszolgáltatásnál egyébként a jövő hangulatát mu­tatja az ügyfélszolgálat, de sajnos ez a körültekintő ügyintézésre nem mondható el. Található áram a környéken, csak erre rácsatla­koztatni nem lehet, a hálózatot nekünk kellene kiépíteni. Érdekes ez. Már az, hogy egy szolgáltatás igénybevételéhez, nekünk kell a feltételeket biztosí­tani. Talán olyan hasonlattal tud­nék élni, ha az ember Szegedre el akar utazni vonattal, akkor a vas­út kiadja a jegyet, de nekünk kell hozni a síneket és kocsikat az uta­záshoz. De történt-e változás, tör­tént-e rendszerváltozás mondjuk a közüzemi szolgáltatások terén. Semmi. Csak a cégtáblán a tulaj­donos nevét cserélték fel és to­vábbra is kihasználva az erőfölé­nyüket, rákényszerítik az akara­tukat a fizető fogyasztójukra. Mert hát mit lehet tenni? Nem vi­lágíthatunk elemlámpával! Tehát az erőfölényből kiindulva fejet kell hajtanunk az akaratuk előtt. Természetesen kaptunk udva­rias levelet. Ami nagyon fontos! Nem szabad hinni a saját fülünk­nek, nem szabad elfogadni amit a saját szemünkkel látunk, mert le­het, hogy nem igaz. De hogy lehe­tett volna körültekintőbben eljár­ni? Ki a felelős? Még egy apró do­log. Ez egy fejlesztés alatt álló te­rület. Senkinek nem jutott még eszébe, hogy itt sokan fogunk lakni. Sok fogyasztó lesz az utcá­ban. Az a paradox helyzet állhat elő, hogy mindenki a saját kis ká­belkéjét húzza majd ki, mert min­denkinek egyenként kell majd megoldania a problémáját. Ki jár jól? Természetesen az áramszolgáltató, mert megépítteti a leendő fogyasztóival a hálóza­tot, s húzza ennek a hasznát és kénye-kedve szerint emeli a díja­kat. Ugye eszük ágában sem lett volna így ingatlant vásárolni? Per­sze, hogy nem. De hát azt mond­ták van áram az utcában. És nem lő világosság, mert nincs. És egy ami bosszantó még, kaptunk nagyon jó tanácsot. Ne­hogy kérjünk bárkitől is áramot, mert ez jogtalan vételezésnek mi­nősül, és nagy baj is lehet. Nos ez a konstruktív együttműködés. Akkor most hányadik század­ban iS élünk? DR. FARAGÓ ESZTER PROVIDENT ^ FINANCIAL A Provident Pénzügyi Rt. kis összegű kezes és fedezet nélküli hitelekkel és 48 órás hitelbírálattal áll az ügyfelek rendelkezésére. Lenne munkaidő után O dm szabad órája? v Szeretné * Szeretné mindezt kiegészíteni Jövedelmét? lakókörnyezetében tenni? MUNKATÁRSAT KERESÜNK! Bács-Kiskun megye területére. A kis összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880-ban Nagy-Britanniában alapított Provident Financial Magyarországon dinamikusan fejlődik. Munkatársunkként az Ön feladata az otthonához közel élő ügyfelekkel történő kapcsolattartás lesz, továbbá készpénzkölcsönök átadása, töriesztőrészletek összegyűjtése, valamint az érdeklődők tájékoztatása. Amit kínálunk: • rugalmas munkaidő, • rendszeres havi jövedelem-kiegészítés, • nagy múltra visszatekintő cég támogatása. Jelentkezés: Kérjük, hívja héttőtől szombatig 7.30-tól 20.00-ig a Provident Pénzügyi Rt-t a belföldről helyi tarifával hívható telefonszámon: 06-40-50-50-50 vagy küldje el a MUNKATÁRS szót és NEVÉT sms-ben, és mi visszahívjuk: 06-20-555-5050 Ez a hirdetés a 16-25 éves korosztálynak szól. I Mit szeretsz jobban, tanulni vagy dolgozni? Ha mindkettőt egyformán, akkor nálunk a helyed! Nálunk a suli mellett is tudsz folyamatosan pénzt keresni. || Mi rugalmasak vagyunk, légy Te is az! Egy kis könnyű fizikai munka mindenkinek kell.... ........Jelentkezni lehet Kecskeméten a Koss uth téri McDonald's-ban a műszakvezetőnél! i-M-kjsz SUNDAY LUNCH d JtÁQQM gÚNÁP­RENDEZVÉNYHÁZBAN szeptember 7-étől ’Z-hakovasárnaponként 12-15 óráig korlátlan mennyiségben választhat svédasztalról 20-25 féle hideg-meleg ételből. Ár: 1300 Ft/fő (ital nélkül), . gyermekeknek (12 éves korig): 700 Ft Kecskemét, Festő u. 8. Tel.: 76/505-785 Otthontól az irodáig andante Kanizsairend Kft. BalatonBútor f ú?or Minden megrendelésre nyitási kedvezmény szeptember 30-ig Silenció dohányzóasztal % Mario dohányzóasztal Fiona Cím: Kecskemét, Rákóczi u. 11-13. Tel.: 76/417-866; 504-639; 509-576 Nyitva tartás: h-p: 9.00-17.00ig, szó: 9.00-13.00 óráig Érdeklődjön kollégáinktól! miM ma&m segítségével! 0690230-443 KOS 06-90-230-431 8IKA »23Ö432 IKREK 06-90-230-433 RÁK 06-90-230-434 OROSZLÁN Q6MH35 SZÚZ 06-90-230436 MÉRLEG 06-90-230437 SKORPIÓ 06-90-230-438 NYILAS 06-90-230439 RAK »23041 VÍZÖNTŐ »230-441 HALAK 06-90-230-442 Éjjel-nappal hívhatói A hívás dija 120 Ft+áía percenként + kapcsolási dij. AS-B Kit. Audiotex 1539 Bp., Ph59l Tel.:488-5615 tm/iMiiJiíaui SZEKSZARD, SZÉCHÉNYI U. 2-14. TeIefon:74/529-333 www.ady.szdisz.sulinet.hu TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK Aki már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezi jelentkezhet KOZMETIKUS, AUTÓSZERELŐ, AUTÓELEKTRONIK MŰSZERÉSZ szakmára, illetve RUHAIPARI TECHNIKUS MODELLEZŐ, MECHATRONIKAI TECHNIKUS. MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS, KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI TECHNIKUS, GÉPIPARI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TECHNIKUS képzésre m Minden szakmába nagyon jók az elhelyezkedési lehetőségek. Jelentkezési lapot az iskola titkárságán lehet kérni. A kitöltött jelentkezési lapokat a titkárságon vagy Molnámé Hász Ágnesnek kell leadni. terv:!» Szövetkezet Alapítva 1995-bcn NEM INGATLANSZOVETKEZET Az aiáhbi - a szövetkezeti üzletrész, mint szövetkezeti értékpapír értékesítésére vonatkozó - hirdetés nem tartozik a szövetkezeti törvény - a tagi kölcsön stb. hirdetést tiltó - 2003. július 1-jétöl érvényes módosításának hatálya alá. A szövetkezeti értékpapírból elért árfolyamkülöfibözet Lekötési idő 10 000-2.99 MFt-ig 3 MFt-499 MFt-íg 7 millió Ft-tól évi 11% évi 11% 2 hónap évi 12% évi 12% 3 hónap évi 13% évi 13% 4 hónap évi 13-5% évi 14% 5-12 hónap évi 15% évi 15.5% RÉSZLETES INFORMÁCIÓ A BAUMAG IRODÁJÁBAN: 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 13-, I. emelet Tel.: 06 (79) 522-261 2700 Cegléd, Kossuth tér 6. Tel: 06 (53) 314-235 Információ a TELETEXT 536. oldalán, valamint a 06 (1) 327-8420, 327-8430-as tdefonszámokon ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM ÉS SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES! WEB: http://sz.ovctkczct.baumag.hu E-mail: szovctkczct@baumag.hu Vn évi 12% évi 13% évi 1 i.5% évi 16% Boldog SZÜlir - * I napot!

Next

/
Oldalképek
Tartalom