Petőfi Népe, 2003. szeptember (58. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-11 / 212. szám

2003. Szeptember 11., csütörtök "épe Kecskemét és környéke Szerkeszti: Mihályka Gyula GÓLYA-NAPOK. A tanév első napjaiban önismereti és művészeti já­tékos rendezvények várták a kecskeméti Bolyai-gimnázium elsőseit. A gólyák egy kiállítással mutatkoztak be a tanáraiknak és az idősebb diákoknak. A felsőbbévesek félórás műsorral kedveskedtek az első­söknek. FOTÓI BANCZIK RÓBERT Magára gyújtotta a házat Kecskemét-Szarkás Kinyitotta a gázcsapot, majd ma­gára gyújtotta a házat egy nő Kecskemét-Szarkásban. Súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A kecskeméti tűzoltókat a napok­ban riasztották Kecskemét-Szar- kásba, ahol egy 24 négyzetméte­res melléképület égett. A mellék- épület belső tere lángokban állt. A tulajdonos nő magára zárta az ajtót, kinyitotta a gázcsapot és feltehetően öngyilkossági szán­dékkal belobbantotta a kiömlött gázt. A tűzoltók az épületet fel­törték és kihozták a nőt. Az asz- szonyt a mentők súlyos égési sé­rülésekkel szállították kórházba. Az épületben a tüzet sikerült ha­mar eloltani. ______________________________________OBJEKTÍV E rkélyen át jött a tolvaj Bűnügy egy Szép utcai lakásba. Amíg az " ott lakók az emeleten aludtak, a Éjjel, amíg aludtak a háziak, ki- földszinti lakrészből három mo- fosztották őket. Az Objektív Hír- biltelefont, egy karórát és kész­ügynökség beszámolója szerint a pénzt loptak el, összesen 313 tettes éjjel a nyitott erkélyajtón ezer forint értékben, keresztül hatolt be Kecskeméten ___________________________I K ecskemét Megyei jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi üzlethelyiségei bérlet útján történő hasznosítására. • Reile G. u. 22. szám alatti 53 m2 helyiség Induló bérleti dij havonta: 1.500 Ft+áfa/m2+ rezsi • Aradi vértanúk tere 2. szám alatti 50 m2 helyiség Bérleti dij havonta: 1.000 Ft+áfa/m2+rezsi • Kodály Zoltán tér (állomásparkban) található pavilon 18,70 m2 Bérleti díj havonta: 1.000 Ft+áfa/m2+rezsl A pályázatokat 2003. szeptember 30-án, 10.00 óráig személyesen kell eljuttatni Kecskemét Megyei Jogú Város - Polgármesteri Hivatal I. em. 32. sz. szobájába. Részletes pályázati kiírás igényelhető a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1.1. em. 32. Tel.: 76/322-919). Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő, a Petőflvárosban Hínár - Egyetértés - Moha - Sás utcák által határolt területen található, 11 db lakóház beépítésére alkalmas telek értékesítésére. A telkek 686 és 1334 m2 nagyság közöttiek, Induló értékesítési áruk 9.500 Ft/m1 Katonatelepen Jegenyefa - Dália - Viola utcák által határolt területen található, 15 db lakó­ház építésére alkalmas telek értékesítésére. A telkek 1160 és 1440 m2 nagyság közöttiek, Induló értékesítési áruk: 2.500 Ft/m: Kecskemét, Matkó 103. sz. alatti volt iskolaépület értékesítésére, melynek induló értékesítési ára: 11.500.000 Ft Kecskemét-Katonatelep, Bernáth J. u. intézményi te­rület értékesítésére, melynek induló értékesítési ára: 7.000.000 Ft A pályázatokat 2003. szeptember 30-án, 10.00 óráig személyesen kell eljuttatni Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. em. 2. sz. szobájába. Részletes pályázati kiírás igényelhető a polgármesteri hivatal va­gyongazdálkodási csoportjánál (Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 32. Tel.: 76/322-919). Születésnapi Probstner-kiállítás Megbízatása utolsó öt évét az utódja megtalálására fordítja PROBSTNER JÁNOS 1943-ban született Budapesten. 1970-ben szerzett diplomát az Iparművészeti Főiskolán. 1973-ig Hódmezővásárhelyen és Baranyában dolgozott tervező­ként. 1973-ban tervezetet adott be a Kecskeméti Kerámia Kísérleti Stúdió létreho­zására. 1976-ban beindította a Nemzetközi Ke­rámia Stúdiót, amelynek azóta is vezetője. Probstner Jánost tegnap száznál is több vendég köszöntötte hatvanadik születés­napján. A művész ez alkalomból saját munkáiból - negyedszázadra visszate­kintve - szervezett alkotóművészi kiállí­tást, Kecskeméten először. A születésnap egyben életművének összefoglalása is. Kultúra Probstner János hozta létre Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdiót. Közel har­minc éve áll a stúdió élén, amelyet a szak­mán belül világhírűvé tett. Bebizonyította, hogy nem csak művészként, de művészeti menedzserként is istenáldotta tehetség. Ez ritka ajándék az élettől. Munkatársai évtize­deken át kitartottak mellette. Rejtély, hogy hogyan csinálta.- Eddigi életének közel felét a stúdiónak szentelte. Melyek voltak a legnehezebb idő­szakok?- Az első a rendszerváltás volt. Nekünk bizonytalanságot jelentett, nem tudtuk, ho­gyan tovább. A második - talán az előzőnél is nehezebb - az volt, amikor két évvel ez­előtt a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - financiális okokra hivatkozva - úgy döntött, hogy a stúdiót, mint intézményt jogutód nélkül megszünteti, és azt követően legfel­jebb közhasznú társaság formájában mű­ködhet. Kaptam egy levelet, amelyben kö­zölték velem, hogy ha akarom, akkor ebben a formában megpályázhatom a vezetését. Pedig ez az intézmény akkor már régen világhírű volt. Ilyen Magyarország, itt ez is megtörténhet. De túl lehet élni - és ez is Ma­gyarország!- Ön azért folytatta, és a kht. első évének mérlege nyereséggel zárait. Mit keres egy művészben a menedzseri szemlélet?- Egy menedzsernek felismerő-készség­re, szervezőkészségre és nagyfokú empátiá­ra van szüksége. Ezzel pedig megáldott a sors, és ez talán alkotásaimon is látszik. A legbüszkébb azonban arra vagyok, hogy a munkatársaim kitartottak a stúdió mellett. Van olyan, aki húsz éve dolgozik ve­lem. A tehetség, a művészeti képesség lényege, hogy az alkotásokon keresztül hassak az emberekre. Ha erre képes va­gyok, akkor talán egyéniségként is ha­tok rájuk. Talán ezért maradtak mellet­tem a kollégák. És talán azért is, mert tisztelettel becsülöm őket az értünk végzett munkájukért. Ha nem is min­dig helyesen mutatom ki.- Pályafutása során melyik alkotását tartja a legjelentősebbnek?- A kecskeméti Hírős Forrást. Ez a XX. század kritikája, mert kéttonnás kövek­ből készült és szétverhetetlen. Az ezeréves Magyarország tiszteletére mindenki Szent István-szobrot készített, én forrást. Olyan művet akartam, amit nem lehet eszmeileg kikezdeni, ami időtálló, ami akkor is esztéti­kai élményt nyújt, ha éppen nem üzemel. Talán sikerült.- Nem akarok ünneprontó lenni, de nyil­ván ön is tudja, hogy ez a kút megosztotta a véleményeket. Azt beszélik, hogy a kút ere­detileg a szegedi köztemetőnek készült, ahol a hamvak szétszórását ábrázolta volna.- Tényleg, ez egy érdekes ötlet, de sajnos nem az enyém. Gondolom, a színek és a szürkés hullámok adták az ötletet valaki­nek. Egyébként fantáziadús, de őrültség. A hullámok a tanyám körüli homokdombok mozgásának formáját örökítik meg. A sötét szín pedig nem csak a gyász jele, hanem az ünnepélyességé és a fennköltségé is. A mű­vészetben az igazán nemes szín a sötétzöld, a fekete, az arany és az ezüst. Képzelje el, ha arannyal és ezüsttel díszítettem volna a ku­tat, hányadik estén verték volna szét? Sze­rencsésnek érzem magam, hogy megalkot­hattam ezt a kutat, amely anyagában is rit­kaság. Magánügy, hogy kinek tetszik, és ki­nek nem.- Hogy érzi magát a születésnapja környé­kén?- Igyekeztem úgy élni az életem, hogy önmagam előtt ne kelljen szégyenkeznem. Soha nem az aktuális politikai és társadal­mi elvárásokhoz, hanem a mindenséghez mértem magam. A becsült kortársaimból, barátaimból nemzetközi hírű művészek lettek. A stúdión keresztül a világ minden pontjára eljuthatnék. Sok helyen volt már a világban önálló kiállításom, a legközelebbi novemberben Kiotóban lesz. Csak Kecske­méten nem volt még. Mert nem kértek rá, így most sem az én ötletem volt. A művé­szetemet szeretők és a kollégáim bíztattak, hogy legalább a hatvanadik születésna­pomra csináljak egyet. A kiállításra előke­restem két képet, amit az édesanyáméból készítettem tíz évvel ezelőtt. Kicsit gyűrött volt, ott folytattam, ahol abbahagytam. Nem lehet megkülönböztetni, hogy mit csi­náltam most, hiszen ugyanaz a kéz tette. Néha állok a képeim előtt, és elmélkedem azon a csodán, ami a művészet, mint te­szem azt mások nagyszerű munkái előtt is. Hiszem, hogy ez isteni ajándék. Hát kell ennél több?- Három év múlva lejár a határozott időre szóló megbízatása. Mit tesz addig?- A Nemzetközi Kerámia Stúdió elért mindent, amit az elmúlt években elérhe­tett. A szakmán belül a világ egyik leghíre­sebb intézménye lett. Ezért, amikor két év­vel ezelőtt kineveztek, akkor azt mondtam, hogy az utolsó öt évet az utódom megtalá­lására akarom fordítani. Remélem sikerül. Ide nem elég a tehetség, önzetlenségre is szükség van. TAKÁCS VALENTINA Hol vannak a rendőrök? Közbiztonsági A kecskeméti képviselő-testület tegnap egyhangúlag támogatta dr. Kubicsek András alezredes kine­vezését a városi rendőrkapitány­ság élére. A képviselők kérdéseket tehet­tek fel az alezredesnek. Kubicsek András ezekre válaszolva el­mondta: feltett szándéka meg­szüntetni azt a mesebeli állapo­tot, hogy az őr-járőr alosztályon mind a 81 státusz be van töltve, mégis 23 rendőr hiányzik. Ennek oka az, hogy a rendőrök egy része csak papíron van a kecskeméti kapitányság állományában. Való­jában a megyénél, vagy más kapi­tányság területén teljesít szolgála­tot. Más oka is volt annak, hogy az elmúlt hónapokban kevesebb járőrt lehetett látni a városban. Az, hogy a kapitányságnak június 1-től kötelezően részt kellett ven­nie az országos közbiztonsági ak­cióban, ahová bizony embereket kellett adni. A munka hatékony­ságával kapcsolatosan kifejtette: nem biztos, hogy az a rendőr dol­gozik jobban, aki rövid idő alatt százezer forintnyi büntetést ró ki, vagy húsz feljelentést tesz. A lé­nyeg a figyelmeztetés, hiszen ez sokkal többet ér. Egy másik kér­désre válaszolva hangsúlyozta: körzeti megbízotti alosztály ré­gebben is működött, és szeretné, ha a városrészekben ismét körze­ti megbízottak tevékenykedné­nek. Ok ugyanis komoly helyis­meretre tehetnek szert, így infor­mációikkal hatékonyabban segít­hetik a közbiztonság megőrzését, vagy egy-egy bűncselekmény fel­derítését. A tiltott helyen űzött prostitúció megszüntetésének le­hetőségéről az alezredes elmond­ta: rendkívül nehéz kérdés, hi­szen az önmagában nem segít, ha a lányokat „beviszik”. Ha a bíró­ság elzárást rendel el, a futtatók azonnal új lányokat állítanak a helyükre. A kiszabott bírságot pe­dig a bíróság gyakran képtelen behajtani a lányokon. _________■ A szűrés életet menthet! A népegészségügyi program célja, hogy a meghívottak 70 százaléka éljen a mellrák­szűrés lehetőségével. így je­lentősen csökkenhetne az emlődaganatban elhunytak száma. A népegészségügyi program ke­retében a megyei tisztiorvosi szolgálatoknál szűrési osztályo­kat hoztak létre. Ezek koordi­nálják a meghirdetett szűrést, a többi között az emlőrákszűrést is. Ez utóbbi keretében idén is­mét a legveszélyeztetettebb kor­osztálynak, a 45-65 év közötti nőknek küldték ki a meghívó­kat.- Az elmúlt évben Bács-Kis- kun megyében a meghívott höl­gyek 41 százaléka élt a lehető­séggel - mondta dr. Ficsór Er­vin, a Területi Szűrési Koordiná­ciós Osztály vezetője. - Célunk, hogy a megjelentek aránya érje el legalább a 70 százalékot. Ilyen arányú részvétel akár 20- 30 százalékkal is csökkenthetné a mellrák okozta halálozások számát. Sajnos, még sokan hal­nak meg emlődaganat következ­tében. Dr. Városi Zsuzsanna megyei tisztifőorvos is szemé­lyes ügyének tekinti a szűrő­program sikerét:- Idén azok kapnak meghívó- levelet, akik két éven belül nem vettek részt emlőszűrésen. A neveket tartalmazó listát, amely alapján dolgozunk, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapjuk. A szűrési programban a megyében két akkreditált intéz­mény vesz részt. Ezek egyike Kecskeméten, a megyei kórház­ban működő MaMMa Klinika Rt., a másik pedig a Bajai Kór­ház Emlőszűrő Állomása.- A megjelenési arány javítá­sa érdekében különböző lehető­ségeket dolgoztunk ki - mondja dr. Szabó Mária, a szűrési osz­tály szaktanácsadója. - Kisebb települések például kérhetik, hogy a nők utaztatását szűrési napokon mikrobusz segítse. Er­re Kecskeméten maga a klinika biztosít járművet. Az időpont­egyeztetés is rugalmas, hiszen amennyiben a hölgyek a meghí­vón jelzett időpontban nem ér­nek rá, akkor egy másik alka­lomra is egyeztethetnek.- A szűrési osztály ezen kívül folyamatosan a vizsgálatot nép­szerűsítő plakátokat helyez el a gyógyszertárakban, orvosi ren­delőkben, egyéb közforgalmú helyeken. Ezzel párhuzamosan folyamatosan tájékoztatja a vá­rosok tisztifőorvosait, gyógy­szerészeit, háziorvosait, polgár- mestereit és a kisebbségi önkor­mányzatok képviselőit is. A ro­ma nőknek külön figyelmet szentelünk. Körükben attitűd­vizsgálatot végzünk, és saját szociális munkásaik segítségé­vel igyekszünk megnyerni őket is a szűrésre. Magyarországon az évente diagnosztizált új emlődagana­tos betegek száma eléri az ötez­ret. Minden esztendőben átla­gosan 2300 nő hal meg mellrák­ban. A rendszeres szűréssel el­kerülhető lenne sok értelmetlen halál, hiszen az időben felfede­zett daganat jó eséllyel gyógyít­ható. (Folytatjuk) ____________ TAKÁCS VALENTINA K utyakiállítás Kecskemét 1600 kutya részvételével rende­zik meg Kecskeméten szomba­ton és vasárnap 9-től 16 óráig a Nemzetközi CACIB kutyakiállí­tást. A szabadidőparkban a kutyabarát érdeklődőket orszá­gos agility-versennyel, valamint őrző-védő kutyabemutatókkal is várják.___________________■ T árlatnyitó Kultúra B. Gáti Csilla selyemfestmény­kiállítása nyílik meg holnap 17 órakor a kecskeméti Magyar Na­iv Művészek Múzeumában. ■ Fogadóóra Hetényegyháza Dr. Nádasdi Miklós önkormány­zati képviselő fogadóórát tart holnap 16 órától Hetényegyhá- zán, az önkormányzati kiren­deltségen. (Darányi u. 15.) ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom