Petőfi Népe, 2003. június (58. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-24 / 145. szám

Petőfi Népe L i» .< JLuCi es környéké 2003. Június 24., kedd j Szerkeszti: Miklós Imre Építkezzünk, de hova? Kalocsa Megnőtt a lakosság építési kedve, amihez a városban nem áll rendelkezésre elegen­dő építési telek. A képviselő- testület ezért legutóbb úgy döntött, felülvizsgálja a város belterületét, s számba veszi a lakótelkek kialakítására al­kalmas területeket. Egyre nagyobb az igény az olcsó családi házas telkekre a város­ban, ami némileg ellentmond an­nak a közelmúltban felröppent hímek, hogy Paks miatt Kalo­csán nincs keletje az ingatlanok­nak. A lakásépítéshez nyújtott állami támogatások hatására az elmúlt időszakban megnőtt a la­kosság építési kedve, az önkor­mányzatnak azonban legfeljebb egy-egy foghíjtelek értékesítésre van lehetősége. A korábbi évek­ben kialakított, magánkézben lé­vő telekállomány elfogyott, a Móra Ferenc utcai volt hobbiker­tek területén például már csak néhány beépítetlen telek találha­tó. Aktuális kérdésről van szó, az új rendezési terv elkészítése előtt ugyanis fel kell mérni, mely önkormányzati tulajdonban lévő területeken van lehetőség lakó­telkek kialakítására. A képvise­lők a legutóbbi tanácskozáson úgy foglaltak állást, hogy a telek- kínálat biztosítása nem mehet a zöldfelületek védelmének a rová­sára. Az érsekkert szomszédsá­gában lévő, Magtár utcai telekkel kapcsolatban Molnár Gábor kép­viselő „a kulturált, szép környe­zet kialakítása” mellett tette le voksát. ■ Külső szakértő közreműködésével megvaló­síthatósági tanulmány készült a Foktői úti laktanya hasznosítása tárgyában. Az egyelőre még honvédségi kezelésben lévő ingatlanok ügyében rövidesen kormánydöntés várható. Kalocsa KÁKONYI-KÉPEK. Kákonyi Ildikó festményeiből nyílt kiállítás a kalocsai művelődési központ Kisgalériájában. A megnyitón részt vett Árvái Ferenc festőművész (a kép jobb oldalán) is, aki néhány mondatban értékelte az alkotásokat. fotó, miklós imre A város továbbra is szeretné elérni, hogy az álla­mi kézben lévő, 36 hektáros egykori honvédségi laktanya térítésmentesen kerüljön az önkor­mányzat tulajdonába. Az ingatlancsoport éssze­rű hasznosításának első lépéseként nemrég elké­szült a megvalósíthatósági tanulmány, melyet re­mélhetőleg a konkrét projekt kidolgozása követ majd. Az ehhez szükséges források megszerzésé­hez az önkormányzat több pályázatot is be kíván nyújtani, hiszen a teljes ingatlan hasznosítása négymilliárd körüli összeget igényel. A tanul­mány megjelölte a legfontosabb teendőket is. Eszerint többek között épületenként, épületcso­portonként, övezetenként pontosított program­tervet kell készíteni, s az önkormányzat által megjelölt feladatoknak megfelelően kell ütemez­ni és programozni az épületek újrahasznosítását. Az elmúlt években az önkormányzat több al­kalommal is kinyilvánította hasznosítási szándé­kát, amihez a célokat is megjelölte. Az elképzelé­sek szerint az ingatlanegyüttes foglalkoztatás-, if­júság-, vagy szociálpolitikai célokra éppúgy al­kalmas lehetne, mint például iparfejlesztésre, ka­tasztrófa-megelőzésre és -elhárításra. A Huszár Mihály okleveles mérnök által készített tanul­mány két övezet kialakítását indítványozza. A humán szféra a lakó és ahhoz kapcsolódó intéz­ményi célú hasznosítást tesz lehetővé, az ipari övezet pedig vállalkozás-orientáltságú tevékeny­ségre ad lehetőséget. Jó esély van arra, hogy a laktanya ügyében megszületendő kormánydön­tés a városra nézve pozitív eredménnyel jár majd, vagyis az önkormányzat tulajdonába kerülnek az ingatlanok.______________________miklós imre A PAKSI ATOMERŐMŰ 30 KM-ES KÖRZETÉBEN A KÖRNYEZETI GAMMA-SUGÁRZÁS HAVI ÁTLAGOS DÓZISTELJESÍTMÉNYE (NGY/H) MÁJUSBAN. A TÁRSADALMI ELLENŐRZŐ ÉS INFORMÁCIÓS TÁRSULÁS (TEIT), ILLETVE A PA. RT. ÁLTAL MÉRVE Települések PA. Rt. PA. Rt. TEIT TEIT adatok 1 adatok 2 adatok 1 adatok 2 Kalocsa 76 110 60 115 Foktő 75 117 76 84 Úszód 72 107 99 99 Dunaszentbenedek 70 114 81 108 Géderlak 77 120 89 105 Ordas­­­94 Bátya­­­115 Kiskőrös 60­­­Dunaföldvár 67­­­Paks 67­82 81 Gerjen­­69 68 Fadd­­63 67 Tengelic 66­69 66 Pusztahencse­­69 68 Dunaszentgyörgy 77­65 66 Szekszárd 84 /ÁNTSZ/73­­1 * AZ AROMÁSOKON, 2 - AZ ÉPÜLETEKBEN Az eredmények értelmezése: a PA. Rt. és a TEIT által mért értékek az eltérő mértékegységek és a mérési módszerek miatt csak ará­nyaiban hasonlithatók össze. Valamennyi mért érték a természetes környezeti gamma-sugárzás dózisteljesítményének szabad tér­ben, illetve épületben általában tapasztalható értékállományába esik. Ezekből az adatokból, valamint az erőmű, illetve a különbö­ző hatóságok által mért sok más adatból (kibocsátási, környezeti mintamérési, egyéb helyeken végzett sugárzás-mérési adatokból) az a következtetés vonható le, hogy a Paksi Atomerőmű normálüzemi radioaktív kibocsátásai májusban olyan kicsik voltak, hogy az a környezetre és a közelben élő lakosság egészségére semmiféle káros hatással nem lehetett. TÁJÉKOZTATÓ 1. Elnyelt dózis: a besugárzott anyag egységnyi tömegében a sugárzás hatására elnyelt energia. Egysége: az 1 Gy (gray, ejtsd: „gréj”); 1 Gy = 1 J/kg. 2. Elnyelt dózisteljesítmény: az anyag ál­tal elnyelt dózis időegységre jutó része. Egysége: az 1 Gy/h (gray/óra). 3. A mérési eredmé­nyek nGy/h-ban (nano-gray/órában) értendők. A nGy/h a Gy/h egymilliárdod (10-9-ed) része. 4. A mostaninál gyakoribb méréseket egymillió nGy/h (0,001 Gy/h) feletti érték esetén, biz­tonsági intézkedéseket pedig ötmillió nGy/h (0,005 Gy/h) érték elérése esetén kell elrendelni. 5. Az atomerőmű beindítása előtt, 1978-1982 között végzett ún. alapszint felmérések során az erőmű 30 km-es körzetében, a települések szélén, illetve egyéb helyeken kiépített környezet­ellenőrző állomásokon a környezeti gamma-sugárzás szabadban mért dózisteljesítményének ötéves átlaga a következőjellemző értékeket mutatta: a legkisebb érték 55 nGy/h (az A7 állo­máson az atomerőműtől Északnyugatra), a legnagyobb érték 84 nGy/h (a C20 mérőállomáson Kalocsa határában), az összes állomást figyelembe vevő ötéves átlag 67 nGy/h volt. Természe­tesen, az egyes állomásokon kapott havi adatok az állomásra jellemző hosszú idejű átlag körül változtak, illetve változnak ma is kisebb-nagyobb eltéréssel. 6. A különböző anyagokban (ta­laj, építőanyagok, stb.) a természetes radioaktív (sugárzó) izotópok mennyisége jelentősen el­térő lehet, következésképp a tőlük származó gamma-sugárzás szintje, illetve dózisteljesítmé­nye is helyről helyre változik. A pillanatnyi értéket az időjárási tényezők (pl. csapadékosság) is befolyásolják. A szabadban mért dózisteljesítmény általában kisebb - néhányszor tíz száza­lékkal - az épületek helyiségeiben mért értéknél. 7. Radioaktív koncentráció: a vizsgált közeg (levegő, víz, stb.) egységnyi térfogatában másodpercenként végbemenő bomlások száma. Egy­sége: az 1 Bq/m3,1 Bq/1, stb. (Becqurel/m3, ejtsd „bekörel”...). Kiirtani mind egy szálig! _______Környezetvédelem_______ Ha a képviselőkön múlna, a parlagfű nem lenne hosszú életű Kalocsán - derült ki a város környezeti állapotáról szóló jelentés áttekintésekor. A környezet állapotát értékelő és rögzítő éves jelentés többek kö­zött kitér a termőföldre, a város vízrajzára, az infrastruktúra álla­potára és viszonylag részletesen szól a környezetet érő terhelések­ről és hatásokról. (A jelentés az önkormányzati tájékoztatóban is olvasható lesz.) A képviselők ugyanakkor hiányolták, hogy az anyagból kimaradt az éppen ez idő tájt virágzó parlagfűvel kap­csolatos kérdéskör. Elhangzott: a termőföld-tulajdonosok közül néhányan meglehetősen nagyvo­nalúan kezelik ezt a kérdést, emi­att sok a gondozatlan, gazos föld, s nem csak a külterületi földeken, hanem a városban is. Derekas András képviselő egy tavalyi ese­tet felelevenítve elmesélte: hiába jelezték a Kinizsi Pál utcai lakók, hogy az egyik ház kertjében más­fél méteres parlagfű nő, a ház tu­lajdonosa nem volt hajlandó beengedni a kommunális üzem dolgozóit. A képviselők egyetér­tettek abban, hogy a parlagfű el­leni harcot folytatni kell, sőt újabb erők mozgósítására lenne szükség. MIKLÓS IMRE Gyógyszerészek találkoznak Kalocsa __ _____ A gyógyszerészet forrásai antik könyvekben és botanikatörténet témakörben nyári egyetemet szervez a Magyar Gyógysze­résztörténeti Társaság Kalocsán, július 4-6. között. Az előadáso­kat a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban tartják, ahol a résztvevők középkori kódexek, ősnyomtatványok és XVI-XVIII. századi könyvritkaságok bemu­tatásával ismerkedhetnek meg a gyógyszerészet egykori tudomá­nyával. Az előadásokat közös megbeszélés követi. Hírek BÁTYÁI FALUNAP. Községi együttműködési megállapodást kötött Bátya és a horvátországi Bátyina köz­ség. Az ünnepélyes aktusra a szombati (június 21-i) falunapon került sor. A dokumentumot Sáfrán Jó­zsef polgármester és Herner Istvánné, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, valamint Nikola Marinovié, a helyi választmány elnöke látta el kézjegyével. ________________________fotó, miklós imre Mi lesz veled, laktanya? ULTI. Szombaton 10 órakor kezdődik az Országos Ulti Baj­nokság harmadik selejtezője Kalocsán, a Tiszti Klubban. Mindenkit szeretettel várnak! BÚCSÚ. Kalocsa és a környék legjelentősebb búcsúja kezdő­dik vasárnap a Szent István ki­rály úti jezsuita templomban. Az ünnep szombaton este gyóntatással és egy úgynevezett előmisével kezdődik. A temp­lom éjszaka sem zár be, így a hívők bármikor betérhetnek egy imára. Vasárnap 8-kor és fél 9-kor szentmise kezdődik, majd 9.45-kor körmenet indul a fő­székesegyházig, ahol 10-kor ün­nepi szentmise várja a híveket. A meghívott szónok idén Tóth Tamás tavaly felszentelt pap, aki Rómában tanul, s jelenleg a doktori disszertációjára készül. PARLAGFŰ. Pénteken megkez­dődött a parlagfűgyűjtési és irtá­si akció Kalocsán és vonzáskör­zetében. Az öt helyi civil szerve­zet által meghirdetett akció júli­us 11-ig tart. Az összegyűjtött parlagfüvet péntekenként 17-18 óra között lehet leadni a Hunya­di utca 82. szám alatt. A leadás­kor minden gyűjtő ajándékot kap, az akció után pedig ötezer forint értékű sportszer-vásárlási utalványokat sorsolnak ki. FÓRUM. Magyarország Európa küszöbén címmel Pokomi Zol­tán tart előadást holnap 19 óra­kor a dunapataji művelődési központban. BEIRATKOZÁSOK. Ma 8 tói 16 óráig lesz lehetőség beirat­kozni a kalocsai Szent István Gimnázium nappali és levelező tagozatára. A Sárospataki Tánc- művészeti Iskola Kalocsai Tago­zat társastánc, néptánc és mo­derntánc tanszakára ma 17-18 óra között várja a 2003/2004-es tanévre jelentkezőket. A beirat­kozás helye: Kalocsa, Szent Ist­ván király út 7. Bejárat az Ecet­gyár utca felől. TANÁCSKOZÁS. A Kalocsai Civil Szervezetek Szövetsége (KACISZ) rendezésében nyilvá­nos tanácskozást tartanak a Ka­locsán és környékén működő non-profit szervezetek vezetői számára holnap (június 25-én) 16.00-kor a Kalocsán, a Tiszti Klubban. A Nemzeti Civil Alap­programról szóló nyitóelőadást Béki Gabriella, a Magyar Or­szággyűlés Társadalmi Szerve­zetek Bizottságának tagja tartja. Menyhért Péter, a Civil Együtt­működési Program koordináto­ra az Országos Civil Érdekkép­viseletről tart előadást, majd Gyöngyösi Imréné számol be a Kalocsai Teleház civil szerveze­teknek nyújtott szolgáltatásai­ról. Végül Szakái Tibor elnök mutatja be a KACISZ tevékeny­ségét. DÍJ. A Marseille Mediterranée 2003 című nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállításon Grand Prix Arany Nagydíjjal ju­talmazták Vincellér Imre kalo­csai festőművész két alkotását. A díjátadásra június 27-én ke­rül sor. ■ A Kalocsa Városi Televízió műsora Kedd: 7.00 A hétfői adás is­métlése, 9.00 Képújság, 17.00 Dokumentum Mű­hely, 17.30 Kimba, 18.00 Templomaink (A KTV do- kumentumfilm-sorozata), 18.30 Klip percek, 18.45 Né­pek táncai, 19.00 Kalocsai Híradó, 19.30 A gazdaság hírei, 20.00 Arcképek, 20.30 Nyitott világ, 21.00 Trópusi hőség. Szerda: 7.00 A keddi adás ismétlése, 9.00 Képúj­ság, 17.00 Dokumentum Műhely, 17.30 Kimba, 18.00 Fiatalok félórája, 18.30 Rejt­jelek, 19.00 Mindennapja­ink, 19.30 Egészség-környe­zet, 20.00 Szentföldi szent helyek üzenete, 20.30 Ma­gyar fizikai Nobei-díjasok, 21.00 A Pécsi Országos Fesztivál gálája. Csütörtök: 7.00 A szerdai adás ismétlé­se, 9.00 Képújság, 17.00 Do­kumentum Műhely, 17.30 Kimba, 18.00 Aranykor, 18.30 Téma, 19.00 A város­házáról jelentjük, 19.30 Biz­tonsági zóna, 20.00 Ember­sorsok, 20.30 Magyar kémi­ai Nobei-díjasok, 21.00 Poirot (angol krimisor.) Péntek: 7.00 A csütörtöki adás ismétlése, 9.00 Képúj­ság, 17.00 Dokumentum Műhely, 17.30 Kimba,.18.00 Kultúra-vallás-oktatás, 18.30 Sípszó után, 19.00 Ka­locsai Híradó, 19.30 Turisz­tikai hírek, 20.00 A héten történt, 20.30 Magyar élet­tani Nobei-díjasok, 21.00 Emancipált testőrszolgálat (fr. film). Szombat: 9.00 Kimba, 10.00 Divatmaga­zin, 10.30 Bencze-show, 11.00 Egészség-környezet, 11.30 Különjárat, 12.00 Kép­újság, 13.00-17.00 és 17.30­19.30 A keddi és a szerdai adások ismétlése.17.00 Ka- polcs előtt - Kapolcs után, 19.30 Kulturális magazin, 20.00 Poirot (angol krim­isor.), 21.00 Maksavízió. Va­sárnap: 9.00 Kimba, 9.45 Kisfilmek, 10.00 Virágzó Magyarország, 10.30 For­gáspont (vendég: Szalay Dorottya), 11.00 Maksavízió (ism.), 12.00 Képújság, 13.00-17.00 és 17.30-19.30 A csütörtöki és a pénteki adá­sok ismétlése, 17.00 Turisz­tikai hírek, 19.30 Virágzó Magyarország, 20.00 Napó- leon (fr. tört, film) ______■

Next

/
Oldalképek
Tartalom