Petőfi Népe, 2003. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-15 / 12. szám

2003. Január 15., szerda MEGYEI KORKÉP Petőfi Népe - 5. oldal Sürgetik a városfejlesztést Kunszentmiklós A mindennapi normális életet segítő városra vágynak a kun- szentmikiósiak. így összegez­hetők azok a javaslatok, ame­lyeket a civil szervezetek, sportegyesületek, a pártok képviselői írásban eljuttattak a település vezetőjéhez. Az igényfelmérést Bődi Szabolcs polgármester kezdeményezte. A lehetőséggel többen éltek. Sürge­tik az autóbusz-pályaudvar kiépí­tését, mert most a váróterem sze­repét többnyire a közeli üzletek töltik be. Czirok Jánosné, a nyug­díjasklub vezetője több utcát ne­vesített, ahol járdákat kellene épí­teni. A Szécsi-teleptől a városköz- ponüg kerékpárutat kértek. Hiá­nyolják, hogy nincs egy nagy be­vásárlóközpont. Fábián János, a Kunszentmiklósi Fogyatékoso­kért Alapítvány elnöke a sorstár­sak érdekében írt. Felhívta a fi­gyelmet a középületek, intézmé­nyek akadálymentesítésére, vala­mint a támogató szolgálatok lét­rehozására. Csányi Ignácné a ki­sebbségek érdekében fogott tol­lat. Mint fogalmazott: minden szórakozóhelyről kiutálják a ci­gányokat..., mindenhol falba üt­köznek, ha munkát keresnek. A Városszépítő Egyesület elnöke, Mihók József a műemlékeket és a műemlék jellegű épületeket vé­dené. Ám nemcsak ő, mások is szeretnének zöldövezetes, fás, virágos településen élni. Emellett sürgetik a kulturális élet feltá­masztását, a felnőttnyelvoktatás igényének felmérését, az állator­vosi ügyelet felülvizsgálatát, a gulya kihajtási útvonalának meg­változtatását, a körzetközpontú­ság növelését. Dr. Szilágyi Lász­ló, a Kunszentmiklós-Blumberg Baráti Kör elnökének véleménye szerint újragondolásra érett a vá­ros közlekedési rendje. Javasol­ta, hogy Tass önkormányzatával együtt kellene intézni, hogy mie­lőbb megépülhessen az 51-es fő- útra kivezető, úgynevezett nyári út. Javasolták: felül kellene vizs­gálni a 2003. évi helyi adótör­vényt. A város elöljáróinak fi­gyelmébe ajánlották az érték- elemzés bevezetését: a fejleszté­sek, beruházások megkezdése előtt tartsák szem előtt azt a két alapvető kérdést, mi a funkció, és mennyibe kerül. A holnapi önkormányzati ülés helye ezúttal az ÁMK nagyter­me. A testület munkatervének megtárgyalásán túl szó lesz a vá­ros pénzügyi helyzetéről és a fo­lyamatban lévő beruházásokról, s egyéb bejelentések is elhang- zanak majd. ______________pj. M alinák fogoly marad Kecskemét A Kecskeméti Városi Bíróság az ügyészségi vádiratban foglalt in­dítványnak megfelelően fenntart­ja Malinák Árpád kunszentmik­lósi önkormányzati képviselő előzetes letartóztatását, akit foly­tatólagosan és üzletszerűen elkö­vetett csalással vádolnak. Az elő­zetes letartóztatás egyelőre az el­sőfokú ítélet kihirdetéséig tart. Időközben felvetődött, hogy Malinák Árpád - mivel a köz­ügyek gyakorlásától eltiltva nincs- esetleg ilyen helyzetben is lete­heti a képviselői esküt, amire az ő esetében még nem került sor. A vádemelés előtt a börtönigazgató és az ügyészség hatáskörébe tar­tozott volna a probléma megol­dása, de mivel a vádemelés meg­történt, Malinák Árpád minden ügyében a bíróság illetékes. La­punk a bíróságtól tegnap úgy ér­tesült, hogy az eljáró bíró előtt nincs olyan érdemben elbírálha­tó kérelem, amely Malinák Ár­pád eskütételének lehetővé téte­lére irányulna._____________ ■ Zenére adtak vért Tiszakécske Több mint százötvenen adtak vért a hideg, a hóesés és a csú­szós út ellenére is hétfőn Tisza- kécskén. A véradóállomás mun­katársai ezúttal meglepték az ön­kénteseket. A várakozóhelyen ugyanis vidám zene szólt. Amint azt lapunknak elmondták: a ze­ne hyugtatólag hat mindenkire. Ha valaki esetleg félne vagy fe­szült lenne, az is jobb hangulat­ban várja ki azt az időt, míg rá­kerül a sor. Tiszkécskén egyéb­ként minden alkalommal nyolc­tíz új önkéntes is jelentkezik. Hajnalné Fehér Ilona például kol­léganője rábeszélésére döntött úgy, hogy elmegy a véradásra. Szekeres Pál, aki már negyven- szeres véradó, szintén ott volt. A legtöbbszörös véradó éppen hét­főn érte el a 120. alkalmat. ■ Gazdasarok Mézünk az EU-ban Nyugodt lehet méhészeink álma. A magyar méz minősége kiváló, minden szempontból versenyké­pes az EU tagállamaiban. Tavaly a világon összesen 1,2 millió ton­na méz került forgalomba. Kína után az EU a második legna­gyobb méztermelő a Földön a maga 130 ezer tonnájával. Spa­nyolország van az élen, ezt kö­veti termelésben Franciaország, majd Görögország és Németor­szág. Az EU-ban családonként 0,7 kiló vegyes virágméz fogy évente. Ennek a felét (120-140 ezer tonnát) importálják a tagál­lamok. Majd amikor hazánk is csatlakozik az EU-hoz, akkor szembesülünk az unióban 1997 óta hatályos támogatási program előnyeivel és a reánk vonatkozó esetleges és ideiglenes hátrá­nyokkal. A támogatási rendszer ugyanis serkenti az EU belső ter­melését, csökkentve az import- függőséget. Az volna számunkra előnyös, ha azonnal ugyanolyan támogatásban részesülhetnénk, mint a spanyol méhészek. Ők ugyanúgy, mint a franciák, ha legalább 150 méhcsaláddal ren­delkeznek, hivatásos méhészen­ként kerülnek nyilvántartásba. Jelenleg 13 ezer ilyen profi mé­hészről tudnak (hobbiszinten 435 ezren méhészkednek). Az előbbiek évente 15 millió euró támogatást kapnak. Elsősorban a méhészegyesületek vehetik igénybe a támogatást a termelési feltételek javításához. Úgyszin­tén az egyesületek vehetik fel az uniós költségvetésből származó támogatást a varroa atka és az egyéb betegségek elleni, korsze­rű védekezés megszervezéséhez. Pénzt lehet igényelni a vándorol­tatás körülményeinek javításá­hoz is éppúgy, mint az igen költ­séges laboratóriumi vizsgálatok­hoz, a szükséges eszközök be­szerzéséhez. A a méz bevizsgá­lását szintén egyesületi szinten oldják meg a méhészek, ráadá­sul a méhek egészségi állapotát is maguk ellenőrzik a saját érde­kükben. Pályázni lehet a méhé­szettel kapcsolatos kutatási prog­ramokkal is. __________ FOLYTATJUK. M ennyiért hálózunk az idén? | Vidámság és elegancia. Felvételünk a tavalyi kecskeméti polgármesteri bálon készült. FOTÓ: PN-ARCHÍV A hét végén Kecskeméten is megkezdődik a báli szezon, amely előreláthatólag március közepéig tart. Ez az időszak újabb zsebbe nyúlós játék, hiszen a bálozás igencsak drá­ga mulatság. Farsang FONTOSABB KECSKEMÉTI BALOK: Január 18. Polgármesteri bál - Katona József Színház Január 25. Sportbál - Erdei Ferenc MK Január 25. a Rotary Club bálja - Három Gúnár RH Február 1. Jogászbál - Erdei Ferenc MK Február 1. KISOSZ-bál - Liberté Étterem Február 7. Lions-bál - Liberté Étterem Február 8. Közalkalmazottak bálja - Három Gúnár RH Február 8. Építők bálja - Erdei Ferenc MK Február 8. Iparosbál - Liberté Étterem Február 15. NN Biztosító bálja - Erdei Ferenc MK Február 22. Orvosbál - -Erdei Ferenc MK Február 22. Teniszezők bálja - Liberté Étterem Március 1. Farsangi bál - Ceremónia Borház Március 1. Ford-bál - Erdei Ferenc MK Március 8. Mérnökbál - Aranyhomok forintos ruhá­ban. Arról nem is beszélve, hogy a bálok fi­gyelmes közön­sége azonnal ki­szúrja, ha vala­melyik hölgy------ kétszer--­--- veszi fel BAU KÖLTSÉGEK FORINTBAN: Belépő: 2.000 - 30.000 Ruha: 7.000-120.000 Cipő: 12.000-50.000 Táska: 1.500-18.000 Fodrász: 3.000-6.000 Smink: 1.800-7.000 Forrás: PN-információ Forrás: PN-információ A báli belépőktől kezdve, a ruháig és a sminkig minden pénzbe kerül. Hogy mennyibe, arra már a belépő ára is céloz. Ahol egy jegy harmincezer forintba kerül, oda aligha állíthatunk be hétezer igyanazt a ruhát. Gondot okoz a cipő is. V lábbelik ugyanis arról nevezetesek, íogy vagy szépek, vagy kényelmesek. Per- ze a két adottság együtt is megvásárol­tató, csakhogy méregdrágán. A férfiak sokkal könnyebb helyzet­ien vannak. Sötét öltöny, jobb helyekre zmoking, és ezzel kis túlzással lezárult a :érdés. Más kérdés, hogy az öltönyök ára s igen magas, de az legalább máskor is lordható. Itt van még a frizura és a smink kérdé- e. A fodrászok és kozmetikusok tehetsé- ;e ilyenkor még jobban kibontakozik, gaz, nem ingyen. Mint minden báli szezonban, úgy idén is felmerül a kérdés: mi a divat? Az igazi bálozók szerint minden, hiszen aki­nek toalettje elüt a többitől, az nem divatjamúlt, legfeljebb egyedi lesz. A lényeg pedig végtére is az, hogy jól érezzük magunkat. __________rv. D rogot és Audit találtak Kiskunhalas - Kelebia Hatmillió forintos kocsit és öt­millió forint értékű drogot ta­láltak a határőrök a napok­ban. Az autó egy garázsban dekkolt, a kábítószer pedig egy gyorsvonaton lapult. Idegenrendészeti akciót tartott a Kiskunhalasi Határőr-igazgatóság bevetési alosztálya a múlt pénte­ken a veszélyeztetett területeken. Reggel a Kiskunhalastól északra, az 53-as főút mellett lévő ven­déglátóegységet ellenőrizték. Ez gyakori pihenőhelye a külföldiek­nek. Az épület melletti garázsban rendszám nélküli, Audi A6-os 2500 TDI személygépkocsit vet­tek észre, értéke 6 millió forint körül van. Az üzemeltető jugo­szláv állampolgárságú férfi ma­gáénak vallotta a járművet. Tízezer eurós adásvételi szer­ződéssel próbálta igazolni az egyébként jóval értékesebb, két­éves autót. Ennek alapján a ta­valy október 1-jén vett kocsit ha­zánkban vámolni kellett volna, továbbá az üzembe helyezés • sem történt meg. Az akció veze­tője értesítette a vámhatóságot, s csempészet és orgazdaság ala­pos gyanújával átadták a sze­mélyt és a járművet. Hétfőn a kelebiai vasúti határ- átkelőhelyen a 13 óra 25 perckor belépő Avala nemzetközi gyors­vonatot ellenőrizték. Az étkező­kocsi peronján található műsza­ki-elektromos fülkében seprűvel eltakarva, egy üregben 2010 gramm ragasztószalaggal átkö­tött, kábítószergyanús csomagra bukkantak. Tartalmából mintát vettek, az úgynevezett NIK gyorsteszt kimutatta a cannabis- származékot. Tulajdonost, szál­lítót, tanút, aki a célállomására vonatkozó információt tudott volna adni, nem találtak. A kö­rülbelül ötmillió forint értékű két kiló kábítószer-származékot a kelebiai határőrök átadták a kiskunhalasi rendőrségnek - nyilatkozta Kovács Iván alezre­des, a Kiskunhalasi Határőr-igaz­gatóság sajtóreferense. BERKI ERIKA Vonaton A nagy hideg és hó miatt úgy döntöttem, hogy hagyom a ko­csit a garázsban. Szeretek vo­naton ülni, jó kinézni az ab­lakból, figyelni a tájat. Most azonban egy teljesen más ér­zés kavargóit bennem. Ott kez­dődött, hogy szerettem volna felszállni az egyik nemdo­hányzó kocsira, de az ajtó nem nyílt ki. Nem szabadítot­ták ki a fagyból. Döbbenten vettem észre azt is, hogy a ko­csi belsejét összefirkálták. Bent meleg volt, le lehetett venni a kabátot. A hangosan beszélő közölte, hogy a Szeged felől ér­kező vonat negyed órát késik, így mi is ennyivel később indu­lunk. A késést már megszok­tuk télen, hiszen befagyhat­nak a váltók, de tapasztaljuk, hogy nyáron sem pontosak a vonatok. Erről az a japán köz­lekedési miniszter jut az eszembe, aki azért mondott le, mert a vonat pár másodpercet késett. Ilyenre biztosan nem számíthatunk, mert a mi vo­natunk nem Japánba megy, hanem Európába. -szita­Többért szippantanak Tompa Legalább az infláció mértékében szeretné növelni saját bevételeit Tompa önkormányzata. Ennek okán emelték január elsejétől a folyékony hulladék elszállítási díját is. Á község által nyújtott szolgáltatás 12 százalékkal drá­gult. így az eddigi, köbméteren­kénti ötszáz forint helyett 560 forintot kell fizetnie a lakosság­nak az önkormányzati szenny­vízszippantásért. A szolgáltatást 12 százalékos áfa terheli, tehát a díjból ötszáz forint marad a szolgáltatónál. ■ Közéleti hír ____ • A Bácskai Polgári Szalon ren­dezvényén tart előadást hol­nap este hat órakor Molnár Ta­más, az Inconnu művészcso­port tagja a bajai Duna Szállo­dában. A szervező Zsigó Ró­bert, a térség országgyűlési képviselője. ________ p _____Közlekedés A z 51-es út 138+500-139+500. km-szelvényében továbbra is érvényesek a megszokott korlá­tozások. TRAFFIPAX: Ma Kiskunhalas és Kecskemét területén számít­hatnak a gépjárművezetők ra­darellenőrzésre. ■ Qemite T k V £ fi 7 ! i S 1 R • Távközlési Rt A M -vtAv Cso?o#r tac;á Ccrtsfud tn> ISO9Ó01Jt ! tfyart iS TELEFONSZAM VÁLTOZÁS KECELEN Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy 2003. január 15-én 00 órától a keceli telefonszámok első három számjegye 321-ről 420-ra változott. A számváltozásról ingyenes hangbemondás tájékoztatja a régi számot hívókat a változást követő három hónapig. Az új digitális központ lehetővé teszi minőségi Internet, ISDN és egyéb modern szolgáltatások igénybevételét, többek között a hívószám kijelzés, a hangposta és a digifon kényelmi szolgál­tatásokat (pl. hívásátirányítás, -várakoztatás, ébresztés, forró­drót). A hangpostát minden előfizető vonalára berendeztük. Haszná­latáról a 78/444-400 telefonszámon nyújtunk felvilágosítást. További információ: ügyfélszolgálatunk 184-es, ingyenes számán. Honlap: www.emitel.hu E-mail: info@emitel.hu Új ügyfélszolgálati irodánkban is várjuk olvasóinkat, ahol feladhatják hirdetéseiket a Petőfi Népe lapcsalád valamennyi újságjába. A Free Mix Bt. által üzemeltetett, Kecskemét, Petőfi S. u. 11. sz. \ alatti helyiségben a lapszámokat meg is vásárolhatják. ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom