Petőfi Népe, 2002. november (57. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

Petőfi Népe Kecskemét 2002. November 2., szombat és környéke Szerkeszti: Mihályka Gyula Meghívó Emlékképek címmel nyílik meg Tóth Sándor fotóripor­ter tárlata hétfőn délután öt órakor Kecskeméten, az Er­dei Ferenc Művelődési Köz­pontban. Lapunk egykori fotóriportereként Tóth Sán­dor fél évszázadon át kísér­te figyelemmel a hírős város történelmét. A jeles esemé­nyeket, vendégeket, neves személyiségeit megörökítő fotókiállítást Hámori Zol­tán, a Petőfi Népe főszer­kesztője nyitja meg. A ké­peket november 13-ig te­kinthetik meg az érdeklő­dők. ■ _________Hírek_________ L EMONDÁS. A Vállalkozók Pártja kecskeméti alapszerve­zetének- és az országos választ­mánynak az elnöke, Kemény László lemondott minden párt­béli funkciójáról, valamint párt­tagságáról. VILÁGEGYETEM. Hétfőn 17 órakor a Kapocs Polgári Kör szervezésében Grandpierre At­tila csillagász Ex Vágtázó Ha­lottkémek tart előadást a Kecs­keméti Ifjúsági Otthon első emeleti dísztermében Az ősi magyar mythologia és az élő vi­lágegyetem címmel. TANGÓ. Trio Córdoba „La Espanola” - spanyol tangók címmel zenés programot szer­vez a Kecskeméti Ifjúsági Ott­hon szerdán este hat órakor. A Córdoba gitártrió koncertjében a klasszikus zenétől a tangóig többféle zenei produkció színe­síti az estet. KONCERT. Szűcs Judith lép színpadra szerdán este Kecske­méten, az Erdei Ferenc Művelő­dési Központban. A neves sztár 30 éves jubileumi show-műsor- ral megtűzdelt koncertje este hét órakor kezdődik. ■ Táncparkett, katedra, kamera Elbűvöltek a gyönyörű ruhák, a ritmusok, a mozdulatok A Kecskeméti Televízió képernyőjén egy évti­zede láthatjuk Polgár Leonát, aki határozott­ságával, bájos mosolyával elbűvöli a nézőket. Ő az a típus, aki mindig mindent teljes erőbe­dobással végez. Versenytáncosként ugyan­olyan jól érezte magát a bőrében, mint később tanárként, majd televíziósként. Életmód- Hogy lettél annak idején versenytáncos?- Kislánykorom óta táncoltam, hol balettet, hol dzsesszbalettet, vagy éppen művészi tornáz­tam. Muzikális típus vagyok, amit valószínűleg az édesanyámtól örököltem, aki szintén táncolt. Egy ideig nem is tudtam, hogy létezik verseny­tánc. Egyszer aztán anyu elvitt az akkori Szőke Tisza Hírős Kupa kecskeméti gálaestjére. Elbű­völtek a gyönyörű ruhák, a ritmusok, a mozdula­tok. Ekkor fogadtam meg, hogy én is megpróbá­lom. Nagy segítségemre volt, hogy tánciskolába is jártam. A piarista iskolában ugyanis a fiúknak kötelező volt a táncóra. A lány partnereket a vá­ros különböző iskoláiból válogatták ki, és így ke­rültem oda. Onnan válogatott be a tanítványai kö­zé Őze László, a Hírős Táncklub vezetője, aki an­nak idején verhetetlen versenytáncos volt. Az ő keze alatt tanulhattam, és így a csapattal később mi is verhetetlenek lettünk. Három évig azonban nem volt partnerem, mivel kevés volt a fiú. így nem is versenyezhettem. Ezt követően jött Varga Attila, aki ma már feleségével a Grapevine együt­tes vezetője. Attilával évekig nagyon sikeresek voltunk, minden versenyt megnyertünk. Később azonban elváltak az útjaink, mert Attila más táncműfajt választott. Nekem új partnerem lett, a sikerek pedig folytatódtak. Tizenhárom évig tán­coltam, valójában a főiskola elvégzése után hagy­tam abba.- Azonnal a médiára váltottál?- Itt volt egy párhuzam, ugyanis pedagógus­nak készültem, de még a főiskolai évek alatt megpályáztam egy állást a televízió Szegedi Körzeti Stúdiójában. Sikerült, akkor elvégeztem egy televíziós tanfolyamot, és Szegeden dolgoz­tam. A főiskolai államvizsga után azonnal felvé­teliztem kommunikációs szakra. Felvettek, de egy évet halasztottam, és közben a szentkirályi iskolában kezdtem dolgozni, ahol németet taní­tottam. Akkor a szegedi stúdió főszerkesztő he­lyettese figyelmébe ajánlott Szabó Sándornak, a Kecskeméti Televízió akkori főszerkesztőjének, így kerültem ide. Amikor a Hírős Hírek bein­dult, akkor az első adást én vezettem. Ennek már tíz éve. Két évvel ezelőtt befejeztem az egyetemet is.- Elégedett vagy a televíziós munkáddal, vagy inkább elvágyódsz Kecskemétről?- Elégedett vagyok, mert most már mindent rám mernek bízni, így több területen is kipróbál­hatom magam. Régebben voltak olyan gondola­taim, hogy egy országos televíziónál kellene pró­bálkoznom, de aztán rájöttem, hogy ez nem ilyen egyszerű. Egyébként sokat változtam az elmúlt esztendőkben. Ma már nemcsak a karrier a fon­tos, hanem családra, gyerekre is vágyom.- Hogyan tudod majd összeegyeztetni a mun­kádat és a magánéletedet?- A párom szintén sokat dolgozik, az otthoni teendőket is megosztjuk. Ő az a férfi, akit álmod­tam magamnak. Szerencsém van, mert ő nem várja el tőlem, hogy lemondjak a munkámról. Természetesen változik majd a helyzet, ha gyere­künk születik. Akkor ő lesz nekem az első, és szülés után nem szaladok azonnal vissza a mik­rofon mögé. Ha nem marad más megoldás, akkor ismét tanítok majd. A világ nem omlik össze.- Ilyen könnyen tudsz váltani?- Annak idején imádtam táncolni, és azt mondtam, hogy egész életemben ezt akarom csi­nálni. Aztán ugyanezt éreztem a tanítással, most pedig a televíziózással. Néha elgondolkodom raj­ta, hogy mi is vagyok én valójában. Táncos, peda­gógus, tévés? Mert folyamatosan változom. Ezért nem félek a holnaptól sem, hiszen számomra a körülmények diktálják, hogy akkor mitől érzem majd jól magam.__________________________tv. Kossuth Lajosra emlékeznek Kecskemét Kossuth Lajos születésének 200. ta Kecskeméttel, Kossuth véleke­évfordulója alkalmából. A ren- dései a délvidéki lázadás kap- A kecskeméti Katona József dezvényen számos előadás szere- csán, Kossuth és a Jászkunság, Könyvtárban hétfőn 10 órától em- pel neves kutatók közreműködé- vagy a Turini 100-as küldöttség lékülést tart a Bács-Kiskun Me- sével. Az érdeklődők meghallgat- című értekezést, gyei Önkormányzat Levéltára, hatják például Kossuth kapcsola- _____________________________1 Anyakönyvi hírek • Anyakönyvi hírek Születtek: Horváth Viktor Bence (anyja neve: Tugyi Krisztina), Szekér Zoltán Mihály (Tóth Bri­gitta), Bálint Attila (Faragó Klára), Boczka Brendon (Bóni Andrea) Izsák, Vass Miklós Károly (Radics Mónika), Szél Máté István (Kele­men Sára Klára), File Bernát (Rakonczay Edit) Izsák, File Do- nát (Rakonczay Edit) Izsák, Fábi­án Máté (Gersztheimer Mónika) Dunavecse, Szabó Barna­bás (Rádi Er- zsébet) Izsák, Vincze Dorka (Ko­vács Katalin) Kiskőrös, Öt­vös Ilona (Su­lyok Éva) Lajosmizse, Miklós Olivia (Kovács Bernadett Ivett), Kecskeméti Enikő (Tán- czos Katalin), Rózsa Krisztina (Mérai Marianna Györgyi), Ró­zsa Kitti (Szabó Zita), Lakatos Attila János (Lakatos Edina Er­zsébet), Kisfaludi Kinga (Tófalvi Anna) Lajosmizse, Magó Merse Martin (Balogh Erika), Szebellédi Gergő József (Hajnal Márta Mar­git), Fürj Barnabás István (Kiss Agnes Márta), Kövesdi Milán Já­nos (Hefkó Regina) Harta, Svébis Klaudia Virág (Rimóczi Andrea) Lajosmizse, Gönczi Nóra Anna (Mondok Annamária), Kovács Eszter (Katona Ágnes), Horváth Rebeka Izabella (Csomós Róza) Kunbaracs, Dobák Zsófia (Prusz- kai Gizella) Kiskunfélegyháza, Dobák Dániel (Pruszkai Gizella) Kiskunfélegyháza. Házasságot kötöttek: Tancsa József és Szalai Me­linda, Csikai Gyula és Haja- gos Adrienn Zsuzsanna, Varga Árpád Dénes és Ko­vács Ildikó, Ma­gos Péter és Tóth Szilvia, Fodor Pál és Horvát Annamária, Csu­kás Csaba és Török Beatrix Ilo­na, Kocsi János és Havasi And­rea Veronika, Dr. Bogoly József Ágoston és Dr. Pénzes Erzsébet Terézia, Mandler Gábor és Szöllösi Enikő Edit. Meghaltak: Hublik Imre, Kis Lászlóné Dobozi Zsuzsanna Ilona (Kiskunfélegyháza), Tóth Tibor, Ferenczi Jánosné Kovács Rozália, Fekete Ferenc (Hetényegyháza), Budai Benőné Bíró Sára, Bakos Imre, Jobbágy Péterné Gulyás Er­zsébet (Ladánybene), Orbán Sán­dor, Kovács Mihály Imre, Káin Istvánná Mihályi Franciska (Tiszakécske), Pálfi Lajos (Kun- szentmiklós), Csendes Sándor (Kiskunmajsa), Plattner László (Városföld), Czakó Istvánné Si­mon Mária (Fegyvernek), Bíró Sándorné Szőke Katalin (Baja), Pallagi Lajos, Kele Terézia (Helvé­cia), Bócsai Kálmánná Gyuris Má­ria Erzsébet, Kiss Antal (Laki­telek), Farkas Sándor (Szeged), Horváth Imréné Konfár Ilona, Ga­lamb Istvánné Majoros Teréz An­na, Kovács Sándor, Mohácsi Istvánné Krepsz Ilona, Magyar István, Szélesi Éva. ■ HALOTTAK NAPJA. A kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Szak- középiskolában halottak napi megemlékezést tartottak. A megjelent öregdiákok az elhunyt tanárokra, diákokra emlékeztek. fotó! b. r. Több tagot szeretnének Kecskemét Az október 20-i önkormány­zati választáson a Szövetség az Európai Kecskemétért egyesület két listás képviselőt juttatott be a 33 tagú helyi képviselő-testületbe. Kovács Sándor, a SZÉK elnöke a hétfői sajtótájékoztatón elmond­ta: nincsenek elkeseredve, bár 5- 6 jelöltjük bejutására számítot­tak. Kecskeméten azonban a pár­tokra szavaztak az emberek. A következő két évben legfőbb fel­adatuknak az egyesület tagságá­nak gyarapítását jelölte meg az elnök. Úgy vélte: Kecskeméten most szocialista alpolgármestert kellene választania a testületnek azért, hogy országos szinten szó­ba álljanak a várossal. (Szerdán már kiderült: három fideszest vá­lasztottak - a szerk.) Dr. Szabó Attila a SZÉK polgár­mesterjelöltje volt. Arról számolt be: nem a SZÉK hibája, hogy nem jött létre a széles körű ösz- szefogás a fideszes polgármester leváltására. Korábban ugyanis szó volt arról, hogy Szabó Attila személyében közös polgármes­terjelöltet indítanak a szocialis­ták, a szabaddemokraták, a SZÉK és még néhány szervezet. A tár­gyalások azonban zátonyra futot­tak. ■ KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA Elektorválasztás kezdeményezésére A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk választópolgárainkat, hogy településünkön a helyi elektorválasztásra irányuló kezdeményezést 2002. december 19-éig lehet benyújtani- a polgármesteri hivatal I/50. számú hivatalos helyiségében átvehető nyomtatványon - a Helyi Választási Bizottsághoz címezve (Kecskemét, Kossuth tér 1.), a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez. Az elektorválasztást a következő kisebbségek kezdeményezhetik: horvát, szlovák, román, bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, szerb, szlovén, ukrán. Az elektorválasztó gyűlés összehívását legalább három - magát ugyanazon kisebbséghez tartozónak valló és a településen lakóhellyel rendelkező - választópolgár kezdeményezheti. A gyűlésen megválasztott elektor jogosult lesz a kisebbség országos önkormányzati közgyűlése tagjainak választásán részt venni. Helyi Választási Bizottság, Kecskemét 293690 _ (Fizetett politikai hirdetés) A térség hangja FM 96.5 MHz FM 93.6 MHz Stúdió, Játék: 76/414-010 Szerkesztőség: Internet: 76/414-020,414-030 www.gongradio.hu Fax: E-mail: 76/418-812 gongradio@gongradio.hu _____________

Next

/
Oldalképek
Tartalom