Petőfi Népe, 2002. október (57. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-19 / 245. szám

üt 2002. Október 19., szombat és környéke Szerkeszti: Mihályka Gyula Koncerttel a drog ellen Kecskemét - kik lépnek színpadra?- Idén is sok neves előadómű­Jövő pénteken ismét teltház­ra számítanak a IX. Drog és Ifjúság bulin, Kecskeméten az árpádvárosi sportcsarnok­ban. A drogellenes rendez­vényre közel ötezer fiatalt várnak a régióból. Az első fel­lépő délután öt órakor a Zanzibár lesz! Éljünk egészségesen, kerüljük a drogokat! E mottó jegyében ren­dezik meg ebben az évben is a Drog és Ifjúság elnevezésű isme­retterjesztő rendezvényt Kecske­méten. A többórás koncertet im­már kilencedik alkalommal indít­ják útjára. A részletekről Szabics Istvánt, a szervező megyei TIT igazgatóját kérdeztük.- Évről évre sikeresebb a Drog és Ifjúság buli. Minek köszönhető a hatalmas érdeklődés?- Kedvelt popsztárokat, spor­tolókat és ismert személyeket hí­vunk meg, akik az egészséges életmódot és szórakozást hirde­tik. Bevált, tetszik a fiataloknak, minden évben örömmel térnek vissza a bulira, ahol várhatóan idén is közel ötezren táncolnak, énekelnek majd önfeledten, alko­holtól, dohánytól és drogtól men­tesen.- A buli jó híre már a megye határain is túljutott. Honnan ér­keznek a fiatalok?- Elsősorban Kecskemétről, de egyre nagyobb számban jelent­keznek ingyenjegyekért a vidéki iskolák is, amelyek buszokkal hozzák diákjaikat. A megye déli részéről, és a szomszédos Nagy­kőrösről is rengeteg fiatal jelezte részvételét. Látványos Kecskemét Az Erdei Ferenc Művelődési Köz­pontban Bánvölgyi László szob­rász-restaurátor művész kis­plasztikáiból és Harsányi Zsu­zsanna grafikus plain-air pasz­tellképeiből rendeztek kiállítást. vészt sikerült megnyernünk. Már a buli legelején, a Big Beng után délután öt órakor a Zanzibár fo­kozza majd a hangulatot. Az est folyamán rajtuk kívül még több neves sztár látható, mint például Baby Gabi, a La Teen, a United, a Symetryc, a Sugar&Spice, Ferry, majd Krisz Rudolf. Természete­sen a helyi zenei élet is képvisel­teti magát, az Akrobat, a Fantasy Dance Club és az Imagine tánc­produkciója mellett a Kecskemétí Zenészegyletből Big Beng, Gaj­dács Ágota, Horváth Antónia, Móczár Zsuzsa, Nagysolymosi Gábor, az Ozirisz, a Phoenix For­máció, Tarjányi Tamás és Töl­gyes Csaba.- A sztárok mellett kik színesí­tik még műsort? ■- A sportolók közül kiemel­ném Bárdosi Sándor birkózó vá­logatottat, Csábi Bettina Kick-box világbajnokot, valamint a Radó Rally Team látványos showját. Idén is vendégünk lesz Zsuzsi, a kábítószer-kereső kutya, akinek bemutatója érdekes színfoltnak ígérkezik. A műsorvezető ezúttal Szűcs Sándor, Kurdics Mihály és Szénási Pál Bertalan lesz.- Lesz-e valami újdonság?- Idén a szervezők még több hangsúlyt fektetnek a szakmai jellegre. Természetesen mindez nem megy majd a hangulat rová­sára, hiszen ez jelenti a rendez­vény egyik legfőbb vonzerejét. Újdonság lesz az is, hogy egy-egy osztályteremben lehetőségük lesz a fiataloknak négyszemközt elbeszélgetni a RÉV Szenvedély- beteg Szolgálat munkatársaival, valamint a sztárokkal. s. h. kiállítások Az alkotások november 3-ig lát­hatók. Kecskeméti Sándor Mun- kácsy-díjas keramikusművész­nek a Nemzetközi Kerámia Stú­dióban nyílt tárlata. A Hommage á Eduardo Chillida című kiállítás október 30-ig tekinthető meg. Törvényességi vizsgálatot kért Váratlan fordulat történt a kecskeméti színidirektori pályázat során ügyvédje útján törvényességi vizsgálatot kért a közigazgatási hivataltól Tur- pinszky Béla. Az ismert színművész szin­tén pályázott a kecskeméti Katona József Színház direktori posztjára. Kecskemét Az önkormányzat által kiírt pályázatra öten jelentkeztek. Érvényes pályázatot azonban csak Bodolay Géza, a színház jelenlegi di­rektora nyújtott be. Éry-Kovács András er­kölcsi bizonyítványa három hónapnál ré­gebbi volt. A másik három pályázó, Maros- Mayer Gábor, Turpinszky Béla és Seress Zoltán csak színművész diplomával rendel­kezik. A minisztériumi állásfoglalás szerint azonban a direktorsághoz színházrendezői szakon szerzett oklevél szükséges, hiszen csak ez számít szakirányú felsőfokú végzett­ségnek. Bodolay Géza ennek megfelelt, ám ezen túlmenően is az ő pályázatát találták a leg­jobbnak. Ebben egyetértés volt a színház közalkalmazotti tanácsa, a Színházi Dol­gozók Szakszervezete és a szakértő bi­zottság között. Két nappal ezelőtt ülése­zett a város kulturális bizottsága, amely­nek tagjai szintén úgy döntöttek, hogy Bodolay Gézát javasolják a direktori posztra. A választások után, a város új képviselő-testülete az október 30-i alakuló ülésén hozza meg a végső döntést: ki ve­zesse a színházat 2003. augusztus 1-től 2008. július 31-ig. Alig néhány órával a kulturális bizottság ülését követően levél érkezett a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Ebben Turpinszky Béla ügyvédje útján kérte a vá­ros közgyűlésének a direktori pályázat kiírá­sára vonatkozó határozatának törvényessé­gi felülvizsgálatát. Szintén a kérelem része, hogy a közigazgatási hivatal tegyen észrevé­telt egy új, a jogszabályi előírásoknak meg­felelő pályázat kiírására, valamint hasson oda, hogy a közgyűlés október 30-án végle­ges döntést ne hozhasson. A kérelem indok­lásaként szerepel többek között az, hogy a pályázatot igazgató-főrendezői beosztásra írták ki. Ez azonban ellentétes a színház ha­tályos Szervezeti és Működési Szabályzatá­val, amely szerint az intézmény egyszemé­lyes felelős vezetője az igazgató. Márpedig az igazgató-főrendező mindenképpen egy magasabb vezetői beosztást jelent. Tur­pinszky Béla és ügyvédje kifogásolja azt is, miszerint a pályázati kiírásban nincs konk­rétan meghatározva, hogy milyen szakmai gyakorlat szükséges. Álláspontjuk szerint az is jogellenes, hogy színházrendezői oklevél­hez kötik a munkahely betöltését. A kor­mányrendelet ugyanis csak szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzettséget említ. Márpedig a színművészi diploma ennek mi­nősül, és a színházrendezői oklevél már többlet feltétel, ezért jogellenes. A kérelem etikailag kifogásolja azt is, hogy alaki hiányosság miatt utasítsanak el egy pályázatot. Turpinszky Béla és jogi kép­viselője szintén etikailag kérdőjelezi meg a szakértő bizottság összetételét és annak el­fogulatlanságát, utalva a jelenlegi direktor és a bizottság több tagjának korábbi közös munkakapcsolatára. A kérelem így összegzi az indokokat: „A sajtóból értesülve félő, hogy az előterjesztés kizár olyan személyeket is a munkakör be­töltéséből, akik a törvényi feltételeknek megfelelnek. Mindezt teszi azért, mert a pá­lyázat kiírása pontatlan volt, és a megbízás feltételeit nem egyértelműen határozta meg. Ennek következtében a majdani elbírálás jogszerűsége is kételyeket hagyhat maga után.” A törvényességi felülvizsgálatra vonat­kozó kérelem egy másolatát tájékoztatá­sul megkapta a a város közgyűlése és kul­turális bizottsága is. Az ügyben megkeres­tük dr. Peredi Katalint, Kecskemét címze­tes főjegyzőjét, aki elmondta: a kérelem­ről nem nyilatkozhat, hiszen az nem a hi­vatalnak van címezve, mindössze tájékoz­tatásul kapták. Természetesen dr. Metzin- ger Évát, a Bács-Kiskun Megyei Közigaz­gatási Hivatal vezetőjét is próbáltuk elér­ni. Ő azonban hivatalos ügyben Kecske­méten kívül tartózkodott. Á témára így visszatérünk. ________________________TAKÁCS VALENTINA J ános vitéz Ifjúsági Otthon Ma 16 órakor a János vitéz daljá­tékot adják elő Kecskeméten. Kacsóh Pongrác és Heltai Jenő darabja az Ifjúsági Otthon tükör­termében lesz látható, ahol az előadást családi zenei foglalko- zással kötik egybe.__________■ Grafikák Kultúra A Katona József Gimnázium Is­kolagalériájában október 24-én, csütörtökön 15 órakor nyílik meg Fark László grafikusmű­vész Töredék című kiállítása. ■ [Hetedhét Lagyarország KÖZÖSSÉGI JÁTÉK 2002 A Kecskeméti Ifjúsági Otthon megnyitásának 20. évforduló­ja alkalmából hét fordulós országismereti közösségi játék indult 3-4. és 5-6. osztályos gyermekcsoportok számára. A feladatok összeállításában köz­reműködtek a Katona József Könyvtár és a Kiskunsági Nemze­ti Park Természet Háza munka­társai. Minden fordulóhoz kap­csolódnak olyan feladatok, me­lyek megfejtésébe a Petőfi Népe olvasói is bekapcsolódhatnak! Az újságban közölt hét feladat he­lyes megfejtői között 3 darab két­személyes országjáró kirándulást sorsolunk ki 2003. márciusában! Az 1. fordulóhoz kapcsolódó feladat: „Akár hiszed, akár nem”. Az Alföld déli részén barangolva számos építészeti értéket csodál­hatnak meg az érdeklődők. Válo­gassátok ki az alábbi állítások kö­zül azokat, amelyek igazak! Meg­oldásként a helyes mondatok sor­számát és a hibás állítások javítá­sát várjuk tőletek! 1. A kecskeméti, a kiskunfél­egyházi és a szegedi városháza szecessziós stílusban épült. 2. A kiskunhalasi Pásztormú­zeum, a Szórakaténusz Játékmú­zeum épülete, a kecskeméti Zsi­nagóga felújítása Kerényi József tervei alapján készült el. 3. A kecskeméti evangélikus templomot és a szabadkígyósi kastélyt Ybl Miklós tervezte. 4. Szarvas közelében a Holt-Ti- sza partján áll az a szélmalmot formázó emlékmű, amely a törté­nelmi Magyarország középpont­jának helyét jelöli. 5. A Makovecz Imre tervei alapján felépült csongrádi Hagy­maház a hagymafesztiváloknak is otthont ad. 6. Kiszombor körtemploma egyik legértékesebb Árpád-kori építészed emlékünk. 7. A szegedi Közművelődési Palota ma Móra Ferenc nevét vi­seli. 8. Magyarország legnagyobb orgonája a szegedi dómban szólal meg. 9. Kiskőrös egyik jelképe a vi­lágjáró szabólegény, Jelky And­rás alakját megörökítő, föld­gömbre állított bronzszobor. 10. A kalocsai székesegyház barokk stílusban épült. 11. Az ópusztaszeri Nemzed Történelmi Emlékparkban meg­tekinthető Feszty-körkép Mun­kácsy Mihály világhírű festőmű­vész alkotása. 12. A kecskeméti Nagytemp­lom 76 méter magas. 13. A Kiskunfélegyháza köz­pontjában található Daruházban ma a Petőd Sándor Városi Könyv­tár működik. 14. A hajósi Pincefalu muzeális értéket képvisel. 15. Kecskeméten a Cifrapalotá­ban őrzik Michelangelo szobrai­nak Melocco Miklós által készí­tett hiteles másolatait. A megfejtéseket 2002. novem­ber 7-ig várjuk a Kecskeméti Ifjú­sági Otthon címére: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Csizmadia Ilona. A borítékra írjátok rá: „Hetedhét Magyaror­szág - Petőfi Népe” A megfejtés mellé pedig a megfejtő nevét és lakcímét írjátok oda! _________■ HALTELEPÍTÉS. Mintegy nyolc mázsa háromnyaras pontyot telepítettek a napokban a kecskeméti sza­badidőközpont horgásztavába. A közkedvelt vízpart október végéig várja a pecásokat és idén sem marad el a novemberi néhány alkalomra szóló rendkívüli nyitva tartás._________________fotó: banczik Róbert An yakönyvi hírek • Anyakönyvi hírek Születtek: Baráth Bianka Lilla (anyja neve: Köblös Krisztina) Cegléd, Gubacsi Dániel Imre (Gál Beáta) Fülöpszállás, Allgeier Pé­ter Leon (Herceg Hajnalka), Gyu­lai Ádám (Berkecz Andrea), Ra­dies Márk (Radics Anikó), Német Viktor (Német Mónika), Kőházi- Kis Anna (Lindinger Margit) Du- naföldvár, Pethő Viola Dorina (Balog Edina), Veres Kitti (Szabó Ildikó), Rusznyák Vanda (Danyi Irén) Kunpeszér, Horváth Áman- da (Sörös Marianna), Fekecs Edit (Fekecs Edit Piroska) Tatárszent- györgy, Lenkó Diána (Nagy And­rea) Lajosmizse, Farkas Noémi (Tandi Anikó), Asztalos Péter (Pászti Erika), Gödény Norbert (Géró Erika) Nyárlőrinc, Juhász Mihály (Juhász Judit) Akasztó, Ács Tamás (Polgár Margit) Lajos­mizse, Puruczki Zoltán (Budai Mónika), Garda Benedek László (Kovács Mónika Ágnes), Dormán Adorján (Farkas Csilla) Orgo- vány, Horváth Armandó Márk (Horváth Krisztina Irén), Kis Vi­vien (Horváth Andrea), Bíró Ni­kolett (Kis Klára Zsuzsanna), Nagy Adrienn (Varga Katalin Szabina) Ballószög, Sápi Dávid (Sápi Mária), Baranyi Erzsébet Nikolett (Baranyi Rozália Julian­na), Agód Attila (Boros Tünde) Lajomizse, Földvári Rómeó Csa­ba (Faragó Ilona Julianna), Ta­nács Imre (Kovács Brigitta) Kocsér, Filó Zsombor (NagypáJ Angéla), Simon Teréz (Zsigár Mária), Hanza Petra Adél (Mar­ton Ildikó), Varga Nikolett (Sipos Etelka Julianna) Lajosmizse, Penc Kamilló (Szűcs Erika Bor­bála), Szűcs Bence (Megyes Mag­dolna) Kalocsa, Szeverényi Ben­ce (Bíró Györgyi), Földesi Gábor Szilveszter (Digner Tünde) Kun- szentmiklós. Házasságot kötöttek: Veliczky István és Szűcs Valéria, dr. Dinka Tibor és H. Nagy Nóra Ildikó, Ba­sa István és Kiss Mónika, Fazekas Csaba Márton és Zsigó Katalin, Temesvári László és Gönczöl Me­linda, Balogh Attila és Pörge Gab­riella, Schnell Kálmán és Tóth Brigitta Gizella, Nagy Attila és Makádi Tímea, Molnár László Fe­renc és Türei Erzsébet Krisztina, Horváth Zoltán és Mihálka Brigit­ta Hajnalka, Sütő Viktor és Illés Krisztina, Kopjár Attila és Kere­kes Katalin Sára. Meghaltak: Tóth Antal Mik­lós, Tormási Lajos, Perity József (Kalocsa), Nagypál Irma (Tisza- kécske), Kerekesné Kökény Ju­lianna Ágnes, Lovas József (Kunszentmiklós), Tóth Mihály József, Gyimesi Antal, Góbór István, Barna Györgyné Barát Mária (Lajosmizse), Pigniczki Illésné Borka Eszter, Koncz Je­nő Mihály, Prepszent Aurélné Tercsi Julianna, Tollas Mi- hályné Német Margit, Bakó Jó­zsef (Helvécia), Fülöp Imre, Podraczky Jenő Ede, Kiss Fe­renc, Balogh Jánosné Szabó Ju­lianna, Virág Gyula, Szepesi Já­nosné Kalán Rozália, Görög Já­nosné Mezei Irén (Kiskunfél­egyháza), Halász Jánosné Majti- en Anna, Fekecs Sándorné Bá­lint Edit (Tiszakécske), Szabó József, Szürszabó Hajos Dé- nesné, Tóth Lászlóné Vörös- vácki Mária (Kerekegyháza), Ju­hász Sándor (Alsónémedi), Szűcs Ferenc (Tiszaalpár), Ács Tamás (Lajosmizse), Nagy Pál Béla, Gál János, Bense Ferencné Jaksa Ilona Mária (Kiskunfél­egyháza), Vas Péter Pál (Lajos­mizse). ■ A térség hangja FM 96.5 MHz FM 93.6 MHz Stúdió, Játék: 76/414-010 Szerkesztőség: 76/414-020,414-030 Fax: E-mail: 76/418-812 gongradio@gongradio.hu Internet: www.gongradio.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom