Petőfi Népe, 2002. október (57. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-12 / 239. szám

2002. Október 12., szombat Pptnfi Nípnp 17 1 / i í eiun iNcpc p Lram c* f JMÍLbKtlllcl és környéke Szerkeszti: Mihályka Gyula Legyeket rajzol az állatorvos Hazánkban megközelítőleg százféle légycsa­lád honos. Sokunk számára ezek a repülő ro­varok csak kellemetlen kis élőlények. Dr. Szappanos Albert állatorvos számára azonban csodálnivaló teremtmények. Legyekről, bögö­lyökről, pöszlékről, szúnyogokról, muslicák­ról készít tudományos grafikákat, tankönyv- és lexikon-illusztrációkat. Interjú- Honnan ered az érdeklődés, a szenvedély a ro­varok iránt?- Édesapám szerettette meg velem az ízeltlá­búakat, az ő rovargyűjtö szenvedélye ragadt rám. Hatéves koromban kezdtem rovarokat gyűjteni. Ez a szenvedély végigkísérte eddigi életem. Egye­temi diplomamunkámat is e témából írtam. Papp professzor témaajánlata alapján a bagócslegyek lárváinak külső morfológiájával kezdtem foglal­kozni. A Természettudományi Múzeum több mint kétezer darabos lárva gyűjteményét néztem át, határoztam meg, dolgoztam fel. Ezeket kezd­tem lerajzolni, így először rajzaimmal a szakdol­gozatomat illusztráltam. Bár nem tanultam raj­zolni, ez olyannyira jól sikerült, hogy e témában megnyertem az Országos Egyetemi Tudományos Diákköri versenyt, s egy moszkvai állatorvosi konferencián is bemutattam kutatásaim eredmé­nyét. A gyógyítás mellett hobbi szinten a rajzolás folytatódott tovább. Magyarország Állatvilága so­rozat egyik köteteként megjelent az összes ha­zánkban fellelhető bagócslégy lárva imágójának leírása, meghatározása, ábrái. Az eurázsiai légy­családok határozókatalógusában jelentek meg rajzaim, ábráim.- A fényképek nem adnák vissza tökéleteseb­ben az állatok, morfológiáját ?- A légyszakértők szerint a fényképek nem he­lyettesíthetik a rajzokat. Az illusztráció készítésé­nél az egyedre jellemző tulajdonságokat kell ki­emelni. A rajzolást nehezíti, hogy a mikroszkóp alá már csak élettelen, néha töredezett, kiszáradt egyedek kerülnek. így a fantáziámra van szük­ség, hogy olyan pózban örökítsem meg őket, A fényképek nem helyettesíthetik a rajzokat. ahogy egyébként ritkán láthatók. A végleges raj­zok megszületése előtt azonban több szakértővel is konzultálnom kell, hogy azok anatómiailag is pontosak legyenek.- E területen milyen további céljai vannak?- Távlati terveimben szerepel olyan jellegű életképek rajzolása, ahol az állatok természe­tes élőhelyükön, természetes tartásban látha­tók, anatómiai pontossággal, meghatározható módon kidolgozva. így nemcsak a testfelépíté­séről kaphatnánk tájékoztatást, hanem élőhe­lyéről, viselkedéséről, táplálkozásáról. Ezeket a rajzokat szívesen mutatnám meg az érdeklő­dőknek. Szeretném, ha a rajzokat kiállításon is láthatnák. BOSNYÁK JÁNOS Húszéves az ifjúsági otthon Tudatosan formálják a fiatalok művelődési szokásait Jubileum Fennállásának két évtizedes évfordulóját ünnepli októ­berben a Kecskeméti Ifjúsági Otthon. A jubileum alkalmá­ból színvonalas program-so­rozattal várják az érdeklődő­ket. A nyitáskor népszerűvé vált tár­sas és modern táncklubok, tan­folyamok, a kerámia műhely al­kotókörei, nyári táborok és szín­játszó csoportok a mai napig népszerűek maradtak. Az évek során az intézmény kínálata és a programokon résztvevők száma egyaránt bővült. Az idei skálán például az ifjúsági hangverseny- sorozattól kezdve az országis­mereti kirándulásokon és vetél­kedőkön át, az egészségnevelé­sig számos érdekesség szerepel. Az intézmény szakmai munkája tudatosan irányul a fiatalok sza­badidős művelődési szokásainak formálására, valamint az érdeke­iket, igényeiket tükröző szolgál­tatáskor fenntartására. Odafi­gyelnek a korosztályi sajátossá­gokra, valamint az együttműkö­désre a nevelési és oktatási in­tézményekkel. Az otthon egyben hátteret is biztosít a civil kezde­ményezések számára. A széles palettát tovább szí­nesíti az Ifjúsági Otthon 20 éves jubileumi programsorozata. Eb­ből az alkalomból rendeztek a héten Interaktív Városi Diákes­tet. Október 18-án lesz a Heted­hét Magyarország című ország­ismereti közösségi játék meg­nyitója. Egy nappal később a Tükörtermi Hangversenyek ke­retében a gyerekek a János vitéz daljáték keresztmetszetével ba­rátkozhatnak. A hangverseny- termek hangulatát - hangszer­készítéssel kiegészítve - játékos formában idézik meg. Szintén érdekesnek ígérkezik az a „Régi idők mozija” című program, ahol fiatalok és idősek egyaránt ismerkedhetnek a régi filmek­kel. ■ Anyakönyvi hírek • Anyakönyvi hírek Születtek: Sándor Botond (anyja neve: Marinka Júlia), Tóth Karoli­na Hanna (Huszka Anikó), Ko­vács Eszter (Juszkó Andrea) Kun- szentmiklós, Monus Laura (Pável Erika), Szabó Zsófia Petra (Laka­tos Ágota), Szabó Réka (Demény Katalin), Galamb Alexandra (Gál Irén) Ágasegyháza, Antal Nor­bert (Csonka Ilona) Tiszakécske, Korom Péter László (Tóth Anita Éva), Bódi Huba (Ferenczi Tün­de) Soltvadkert, Káldi-Hajagos Dániel (Flaisz Ildikó) Ágasegy­háza, Tasi Petra (Kollár Zsuzsan­na), Ladánybene, Tihany Melani (Hegyi Krisztina), Harangi Kristóf (Mányoki Erika), Kriston Nátán Noell (Krucsai Nikolett) Alsóbe- recki, Besenyei Marcell (Szabó Angéla) Szentkirály, Bori Barna­bás (Szilvási Ágnes), Pál Alex Zoltán (Flóra Mónika) Orgovány, Nagy Zsolt (Fábián Mónika), La­katos Krisztina (Lakatos Krisztina Anna), Sallai Lénárd Adolf (Kru­pa Éva) Petőfiszállás, Szebellédi Anna (Balanyi Anikó), Kisgergely Richárd Márkó (Patai Beáta Aran­ka), Bezerédi Balázs (Rátkai Edit), Surányi Martin (Rózsa Mó­nika), Fekete Péter (Kovács Eri­ka), Lóki Dominik (Baruza Esz­ter) Bölcske, Tóth Adrienn (Bos- nyák Ivett), Martin Kornél (Tör­köly Gyöngyi) Bócsa. Házasságot kötöttek: Dr. Kal­már Zoltán Pál és Dr. Gyovai Vio­la, Berente Imre Antal és Iványi Tímea Andrea, Tokodi János és- Szabó Anett, Horváth József és Jagodics Henriett, Kiss Róbert és Varga Edit, Vörös Gábor Zsolt és Dobos Ildikó, Baracsi Norbert és Haller Judit Mária, Katona Zsolt és Kökény Katalin Erzsébet, Sza­bó Tamás és Bognár Anikó, Lakos Tibor és Nagy Mónika, Mányi Jó­zsef és Sonkolyos Erika. Meghaltak: Gál Balázs, Bakos Ferenc, Horváth Rezsőné Juhász Julianna (Fülöpháza), Mikus László (Kunszentmiklós), Farkas Károlyné Ács Eszter (Tiszakécs­ke), Rózsa Mihály, Sinkó János, Szűcs Sándorné Cseh Margit (Or­govány), Baranyai János, Rózsa Antalné Török Etelka, Kovács Pé­ter (Tiszaug), Skultéti János, Sza­bó Imréné Skultéti Erzsébet (La- josmizse), Páll Péterné Rádi Ilona (Nyárlőrinc), Balogh Béla László, Bálint-Németh Vilmosné Boros Magdolna, Radnai Antal, Dézsi Sándor, Ficsór Istvánná Savanya Ilona, Szabó Ferenc (Lajosmi- zse), Nagy János Zoltán (Kerek­egyháza), Oláh Józsefné Bánfi Terézia, Borsos Sándor (Balló- szög), Varga Imre, Szeleczki György, Mátyus István, Bartusz Péter Lajosné Feldman Anna (Helvécia), Molnár Géza, Kanyó László, Tasi János József, Kovács Sándorné Cseh Mária, Heiszkiné Stang Ilona (Baja), Ubornyák Károly Imre (Ladánybene), Luk­ács János. ■ Hol legyen a bejárat? Nagybani piac Többen panaszkodnak a kecs­keméti nagybani zöldség- és gyümölcspiac miatt. Egyese­ket a nyitvatartási rend za­varja, másokat meg a piac megközelíthetősége. Sokan nem örülnek annak, hogy a nagybani piac déli 12 órakor nyit. Azt mondják, hogy a reggeli, vagy a kora esü időpont kedve­zőbb volna. A tér megközelíthető­sége is gondot jelent. A Szent László körút környékén lakók ar­ról panaszkodnak, hogy - különö­sen piacnyitás idején - már az ott­honaikat sem tudják megközelíte­ni. A gépkocsik több sorban torla­szolják el az utat. Véleményük szerint szerencsésebb volna, ha a nagybani forgalmát a Külső-Sze­gedi út felől engednék be. Kun István, a piac- és vásár­igazgatóság vezetője a követke­zőket mondta el: - A nagybani pi­acon téli és nyári nyitva tartást al­kalmazunk. A változtatás előtt formanyomtatványon közvéle­mény-kutatást végzünk a terme­lők és a kereskedők körében. A nyitva tartást mindig a többségi akarat alapján határozzuk meg. A közelmúltban álltunk át a téli nyitva tartásra, és a többség úgy döntött, hogy délben nyissunk. Az éjszakai nyitva tartást télen, a hidegben egyébként sem tartom jó ötletnek. Ugyanakkor az el­múlt évek tapasztalatai azt mu­tatják, hogy olyan nyitvatartási rend nem létezik, amely minden­kinek megfelel. Tavaly például előfordult, hogy a polgármester úrhoz fordultak panasszal, pedig akkor is a többség akaratát vettük figyelembe. A mostani nyitva tar­tást májusig alkalmazzuk, és ak­kor majd újabb közvélemény-ku­tatás alapján változtatunk. Min­den esetre jó volna, ha kialakul­hatna valamilyen rend, mert a gyakori változtatások nem tesz­nek jót a piacnak. Ami a megközelíthetőséget il­leti, mi is tudjuk, hogy gondok vannak, és készülünk a megol­dással. A gyakorlatban a piac úgy működik, hogy a termelőket már órákkal korábban beengedjük, de a kereskedők, vásárlók, csak nyitáskor mehetnek be. Ezt a rendszert azonban csak a Szent László körút felől lehet tartani, mert ott van erre megfelelő kerí­tés. Ha áthelyezzük a bejáratot a Külső-Szegedi út felé, akkor nem tudjuk megakadályozni, hogy a kereskedők hamarabb bemenje­nek, így a nyitvatartási rend tart­hatatlanná válna. Ráadásul ott is forgalmi dugót okoznának a gép­kocsik, egy sokkal szűkebb úton. A megoldást azonban tervezzük. A tulajdonunkban van egy telek­nyúlvány a Külső-Szegedi út fe­lől. Itt szeretnénk kialakítani egy 18-20 méter széles, mintegy 500 méter hosszú utat, mert így az autók a saját területünkön vára­kozhatnának. Remélem, hogy jö­vőre lesz rá pénz - mondta Kun István. TAKÁCS VALENTINA Reptéri nagyüzem Kecskemét A héten nagyüzem volt a kecs­keméti katonai repülőtéren. Háromnapos közös repülési gyakorlatot hajtott végre a Nor- mandiából érkezett harci repü­lőszázad két Mirage gépe a kecskeméti pilótákkal. Csütör­tökön a repülőbázist a francia nagykövet és az újonnan kine­vezett francia rendőri attasé is meglátogatta. Ezen a napon szintén a repülőtérre látogatott Harald norvég király és Mádl Ferenc köztársasági elnök, ahol a MiG-29-esek bemutatóját nézték meg. A bugaci program után Szonja királynő és Harald király a kecskeméti repülőtér­ről indult haza különgéppel Norvégiába. _______________■ F elébe kerülne Beruházás A kecskeméti Baross utca szi­lárd burkolatának megépítésére pályázik Kecskemét önkor­mányzata. Siker esetén a költ­ségnek csak a fele terhelné a vá­ros költségvetését. A tervek szerint a mintegy 700 méter hosszú és 5,5 méter széles út költsége 36 millió forint lesz. Ebből a város 18 millió forint önerőt biztosít. A költségek má­sik felét pályázaton elnyerheti vissza nem térítendő támoga­tásként a Gazdasági és Közleke­dési Minisztériumtól. ■ Kecskemétre szavazzon! A SZEK-re szavazzon! A SZÉK CÉLJAI, IRÁNYELVEI II. Az elmúlt hetekben már többször leszögeztem: polgármesterként azt szeretném elérni, hogy Kecs­kemét egy dinamikusan fejlődő, vonzó, minden területen verseny- képes európai várossá váljék. En­nek eléréséhez jóval nagyobb sze­repet kell betöltenie a nonprofit szférának, és polgármesterként fi­gyelemmel leszek a helyi közössé­gek lakóövezeteken belül felme­rült igényeire, az "alulról" jövő kez­deményezésekre. A vállalkozóbarát gazdaságpoliti­kával szeretném elérni, hogy a meglévő munkahelyek megmarad­janak, új munkahelyek létesülje­nek, és így tovább csökkenjen a munkanélküliség. Egy ún. szociá­lis térkép segítségével hosszú tá­vú szociálpolitikai koncepciót kell kidolgozni. Elengedhetetlen, hogy a város vezetése a fogyaté­kos, mozgássérült embereknek ne teremtsen azonos feltételrend­szert intézményeiben és az általa felügyelt területeken. Megoldan­dó a fiatalok és fiatal házasok la­káshoz jutásának hosszú távú ki­dolgozása. Kiemelten kezelendő az egészségügyi alapellátás, és arra fogok törekedni, hogy a szak­orvosi ellátás bővítésével meg­szüntessem a szakrendelő intéze­tekben tapasztalható zsúfoltsá­got. Növekvő összegű alap képzé­sével, fokozottabb védekezéssel csökkenteni szükséges a levegő por-, pollentartalmát. Ki kell dol­gozni az emberhez méltó környe­zet feltételeinek megteremtésé­hez szükséges, hosszú távra szó­ló környezetvédelmi koncepciót és az arra épülő városrendezési tervet. ŐRIZZÜK MEG ... Elengedhetetlen, hogy ne kapja­nak nagyobb anyagi és erkölcsi támogatást a városhoz tartozó egészségügyi, kulturális, oktatási, stb. intézmények. Őrizzük meg az évtizedek során felhalmozódott értékeket! A jelenlegi óvodapeda­gógus- és pedagóguslétszám megtartása mellett szorgalmazni fogom a kis létszámú csoportok, osztályok kialakítását. A kultúra te­rületén dolgozó szakemberek be­vonásával pedig átfogó, hosszú távú kulturális politikát kívánok ki­dolgozni. A Kecskeméten élők komfortérze­tének növelése érdekében szük­séges a járdák, közlekedési utak folyamatos karbantartása és Kecskemét parkolási rendjének teljes körű felülvizsgálata. Javítani kell a tömegközlekedést és minél több kerékpárút létesüljön. Bővíteni és korszerűsíteni szeret­ném a közvilágítás rendszerét a városközponttól távolabb eső ré­szeken is, legyen minél több gon­dozott park és zöldterület Kecske­méten. Az egészséges életmód elősegí­téséhez nagyobb támogatásban kívánom részesíteni a tömegspor­tot, de külön figyelmet fogok szen­telni Kecskemét sportjának fel- emelkedésére, régi hírnevének visszaszerzésére. Vállalkozói ala­pon új sportcsarnokot kívánok fel­építeni Kecskeméten, és egy sportiskola létrehozását szorgal­mazom majd. A korábban és a fentiekben meg­fogalmazott, polgármesterként megvalósítandó céljaim természe­tesen nem lehettek teljes körűek. Célom csak az volt, hogy felvillant­sak néhány olyan kiemelten fon­tos gondot, problémát, amely vala­mennyiünket nap mint nap érint és megoldásra vár. Egyben sze­rettem volna azt is elérni, hogy az Önök segítségével Kecskemét Megyei Jogú Város polgármeste­re legyek, és majd együttgondol­kodással, együttmunkálkodással segítsük Kecskemét felemelkedé­sét. Tisztelettel: cf/^-vcJá [jtö* Szavazzon dr. Szabó Attilára! (Fizetett politikai hirdetés) A térség hangja FM 96.5 MHz FM 93.6 MHz Stúdió, Játék: 76/414-010 Szerkesztőség: 76/414-020, 414-030 Fax: E-mail: 76/418-812 gongradio@gongradio.hu Internet: www.gongradio.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom