Petőfi Népe, 2002. szeptember (57. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-11 / 212. szám

A HÉT R 1 P 0 R T J A Petőfi Népe - 9. oldal 2002. Szeptember 11., szerda Egy év múlva megindulhat a forgalom Használt autóját kedvező áron beszámítjuk (volt szoc. gyártmányúakat is!). A Clark Ádám-úszódaru ilyen könnyedén emel a magasba egy KATO-autódarut. építésében is részt vett, azonban most először dolgozik dunai híd építésénél. Meglátása szerint az itt alkalmazott technológia semmiben sem marad el a külföl­dön már jól bevált eljá­rástól. Az ízes beszédű Gécse Pál Nyíregyházá­ról érkezett. Egy tízfős brigád tagjaként több mint három hónapja dolgozik az építkezésen segédmunkásként.- Az augusztus köze­pén jött árvíz miatt két­hetes kényszerszabad­ságot kellett beiktatni. Hazamentünk, meglá­togattuk az otthoniakat, s csak néhány napja kezdhettük el újra a munkát. Őszintén szól­va jólesett ez a kis pihenő, de a kiesés miatt kevesebb pénzt fogunk keresni - vázolja a jelenlegi helyzetet Gécse Pál, aki hasonló nagyságrendű építkezésen még sohasem vett részt. Mint meséli, a munka nehéz, de ki lehet bírni. Horváth István a Tolna megyei Őcsényből érkezett, betontörőként dol­gozik. Elégedetten nyilatkozik, pedig az általa végzett munka komoly fizikai erő­próbát jelent. Épüljön az út is! Sápi Csaba Kárpátaljáról érkezett, egy hónappal ezelőtt kezdett el dolgozni. Noha a napi munka meglehetősen ne­héz, nem panaszkodik. Hozzá van szok­va, hiszen eddig több fővárosi lakóház építésénél is ott volt. Az ebédszünet vé­get ér, így rövid beszélgetésünk hirtelen megszakad. A munka folytatódik. MIKLÓS IMRE KIA Rio Komfort 1.31 77 LE Magas felszereltséggel. Kedvező hitel: 250.000 Ft befizetéssel Garancia: 3 év v. 100.000 km, a karosszériára 5 év. a tágas családi sportkombi A SZERZŐ FELVÉTELEI. Uszályokkal hozták, és onnan emelik a magasba az új hídelemet. A 9,5 milliárd forint összköltségű híd egyelőre kétsávos lesz, amely a későbbi­ekben (várhatóan csak a következő évti­zedben) a forgalom növekedése esetén négysávosra bővülhet. A híd három kü­lönálló szerkezetből áll: az 520 méter hosszú, úgynevezett ortotróp szerkeze­tű mederhídból, valamint a bal és a jobb parti ártéri hídból. Az építmény tizenkét pillére közül hat az ártéren található, négy pedig a mederben áll. A mederpil­lérek szintre rendezése úszó munkagé­pekről történt, a fenék felületének elsi­mításához pedig speciális mélyásó sze- relékű kotrógépet használtak. Az építés­hez összesen 13000 köbméter különbö­ző minőségű betont, hétszáz tonna be­tonacélt és nyolcezer köbméter vízépíté­si terméskövet használnak fel. Szekszárdi vonalában A térség országgyűlési képviselői az elő­ző ciklusokban mindvégig azért lobbiz­tak, hogy az akkor még csak a tervező­asztalon létező Duna-híd Kalocsához minél közelebb épüljön meg. Azonban hiába hangzott el érvként, hogy a Dunaföldvár és Baja között körülbelül félúton lévő kalocsai térség lenne a leg­megfelelőbb helyszín, az illetékesek mégis Tolna megye székhelyét, Szek- szárdot választották. A híd tehát Dunaföldvártól ötven kilométerre délre, és Bajától húsz kilométerre északra te­után sem tudtak megfelelő pénzügyi garanciát nyújtani a beruházás finan­szírozási hátteréről. Hazai cégekkel Ezután döntött a kormány úgy, hogy magyar alapanyagok felhasználásával, magyar építéstechnológiával és ma­gyar kivitelező vállalattal látnak neki a közúti, gyalogos- és kerékpárforgalom lebonyolításra egyaránt alkalmas híd megépítésének. A kivitelezésben - a Nemzeti Autópálya Rt.-vel kötött szer­ződés alapján - az UVATERV Rt. által készített terveknek megfelelően - a Vegyépszer Rt., illetve a Ganz Híd-, Daru- és Acélszerkezet-gyártó Rt. al­kotta Magyar Autópálya-építő Konzor­cium vesz részt. A különböző munka­fázisokban jelentős számú, főleg kis- és közepes méretű vállalkozás vesz részt. Közbeszólt az árvíz A régióban élők maradéktalanul egyet­értenek azzal, hogy az új dunai átkelő jótékonyan hat majd a térség gazdasági fejlődésére. Egyelőre azonban az épít­kezéssel kapcsolatos kényelmetlensé­geket kell elviselni. Dusnoktól délre például félpályás útlezárás lassítja a közlekedést, s óhatatlanul előfordul, hogy a több tonna teherbírású billenő platós teherautókról a közútra szóró­A tolna megyei Horváth István is derekasan dolgozik. Csak precízen!- Hidraulikus emelőkkel, kis lépések taktikájával, tíz centiméterenként emeljük helyére a hídelemet - vázolja az igen precíz műveletsort igénylő munka menetét Dobó Gábor, a Mahíd 2000 Rt. főmérnöke. Miközben a 150 tonna teherbírású Clark Ádám-emelő- daru a háttérben éppen egy több ton­nás munkagépet emel a magasba, egy róka fut át előttünk. Fél szemmel ben­nünket figyel, s gondosan ügyel arra is, hogy frissen szerzett zsákmányát - a munkásoktól megszerzett ételmaradé­kot - nehogy elejtse. Tapasztalt munkások Fáth József, a Mahíd 2000 Rt. művezető­je nyolc évig dolgozott Németország­ban. Több magas lakóház és csarnok áTfffclUA MOTORS Kecskemét, Március 15. utca 3-5. Telefon: 76/477-263, 30/9-456-333 Rövidesen sokat javulhat a Duna menti térség közlekedési helyzete. A tervek szerint 2003. június 30-ra elké­szülő szekszárdi Duna-híd és az ah­hoz kapcsolódó M9-es gyorsforgalmi út hozza a változásokat. A régióban élők abban bíznak, hogy a 23 milliárd forintból megvalósuló beruházás elő­segíti a térség felzárkóztatását, a rég­óta várt gazdasági fellendülés pedig új szárnyakat kap. A híd összeköttetést teremt a Dél-Dunántúl és az Alföld kö­zött, s várhatóan megszünteti a Ma­gyarországon közel száz éve fennálló sugárirányú közlekedési rendszert. Szekszárdi Duna-híd A Duna vidéki szakaszán hosszú évtize­dek óta most először épül új helyen, új pilléreken egy teljesen új közúti híd. A szerepe óriási, a déli országrész fejlődé­se szempontjából pedig létfontosságú. A Magyarországot kelet-nyugati irányban átszelő M9-es út részét képező 917 mé­ter hosszú, 14 méter széles vasbeton- és acélszerkezetű híd tehermentesíti majd a kistérség közúti forgalmának gerincét képező 51-es számú főközlekedési ten­gelyt, ugyanakkor jelentősen hozzájárul a kelet-nyugati irányú közlekedés javu­lásához. Fáth József Gécse Pál Sápi Csaba Dobó Gábor remt majd kapcsolatot a Duna két partja között. Szép tájakon át A Gemenci Tájvédelmi Körzeten átveze­tő út és a híd építési munkálatai késve kezdődhettek meg, mivel a szakhatósá­gok eleinte ódzkodtak kiadni az enge­délyt, mondván: az autóút hazánk egyik legértékesebb természetvédelmi terüle­tén, a gemenci erdőn keresztül, a Duna- Dráva Nemzeti Park határához közel, és a védendő ivóvízbázist érintve halad. A mocsaras, tőzeges terület ráadásul szá­mos növényritkaságnak és védett állat­nak nyújt élőhelyet. Éppen ezért az épí­tés fokozott figyelmet követel. A híd felépítésére és üzemeltetésére lérejött koncessziós szerződést az előző kormány semmissé nyilvánította. A francia GTM társasággal megkötött szer­ződést azért kellett felmondani, mivel a franciák a többszöri határidő-módosítás dik a rakomány egy ré­sze. Az áradás okozta ma­gas vízállás miatt a terve­zettnél több mint két he­tes késéssel, augusztus 27-én kezdődhetett meg a 120 méteres, csaknem hétszáz tonnás hídelem helyszínre úsztatása. A folyó magas vízállása mi­att az egy egységként mű­ködő, négy speciális uszályon utaztatott acél- szerkezet nem fért volna el a dunaföldvári híd Az idei esztendő végére összeérnek a hídelemek a Duna fölött, alatt. Ugyancsak az árvíz késleltette az utolsó, hetedik mederpil­lér építését, a vízszint ugyanis megha­ladta az alapra állított, úgynevezett őr­fal magasságát. A harmadik hídelem beemelését aprólékos, precíz munká­val augusztus 30-án kezdték meg, s va­sárnap délben fejezték be. A következő elem október végén kerül a helyére, a legutolsó, 66 méteres záróelem pedig várhatóan már idén novemberben ösz- szeköti a két partot. várható főnyereménye azaz 745 MILLIÓ, 745 000 000 0 SHÍWMÍJÁTÉK >1. forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom