Petőfi Népe, 2002. április (57. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-13 / 86. szám

Petőfi Népe / 2002. Április 13., szombat Kecskemét és környéke Szerkeszti: Mihályka Gyula Hírek EVANGÉLIZÁCIÓ. A Krisztus Szeretete Szolgálat zenés evangélizációt tart ma délután négy órától a Rákóczi út 3. szám alatt régi művelődési ház nagytermében. Vallási hovatar­tozás nélkül mindenkit várnak. AUCHAN. Kecskemét új hiper- marketje, az Auchan a legfris­sebb információink szerint a hónap második felében nyitja meg kapuit a Pólus Róna bevá­sárlóközpontban. Nyolcezer négyzetméter alapterületen, 300 - főként kecskeméti - dol­gozóval várják majd a vásárló­kat. DIPLOMAKIÁLLÍTÁS. A Ma­gyar Iparművészeti Egyetem felsőfokú tipográfus tanfolya­mának végzett hallgatói MIÉ tipo 2002 címmel kiállítást ren­deznek Kecskeméten, a Kodály Iskola aulájában. Az ünnepé­lyes megnyitó hétfőn délután hat órakor lesz, az alkotásokat Farkas Antal Jama méltatja. A tárlat április 27-ig tekinthető meg. ANDERSEN. A mese nem hal meg soha címmel hétfőn fél hatkor nyílik tárlat Kecskemé­ten, a Dán Kulturális Intézet­ben. Az anyagot az idei tanév­ben megrendezett dán-magyar általános iskolás műveltségi verseny munkáiból válogatták. A téma Dánia és híres meseíró­ja, Andersen volt. A kiállítás a hónap végéig látható. ZENE. A Kodály Iskola dísz­termében hétfőn este hét óra­kor kezdődik a művésztanárok kamaraestje. Szerdán délután fél hatkor a Miraculum-bérlet 5. előadása keretében az ér­deklődők a Bohém Ragtime Band hangversenyét hallgat­hatják meg. Csütörtökön pe­dig este hét órakor az Első Kecskeméti Lions Club szerve­zésében az ausztriai kloster- neuburgi Zeneiskola és a Ko­dály Iskola közös hangverse­nye lesz hallható. NYELVŐRZÉS. A magyar nyelv hete április 22-26-a kö­zött lesz Kecskeméten. A köz­ponti rendezvényeknek a város­háza díszterme ad otthont délelőtt 9 órától. Bővebb felvilá­gosítás a TIT megyei egyesüle­ténél kérhető, hétköznapokon a 76/505-688 telefonszámon, vagy személyesen a Tudomány és Technika Házában. ■ Utcára került kutyacsalád A németjuhász mama már ébredezik az altatás után, Kecskemét Különös bejelentés érkezett a kecskeméü gyepmesteri telepre. Az utcán kóborló eb ugyanis egy gyönyörű német juhász volt, öt kölykével együtt. A gyepmeste­rek tegnap reggel a színház mel­lől szedték össze a jobb sorsra ér­demes kutyacsaládot, amelyből addigra egy kölyök már eltűnt. A mama elszántan védte kicsinyeit, mindaddig, míg el nem altatták. Szerencsére két kölyöknek még tegnap sikerült gazdát találni. ______________________■ Két név a szavazólapon Választások Kecskemét mindkét választási körzetében visszaléptek a továb­bi küzdelemtől az április 7-én harmadik helyen végzett ország- gyűlési képviselőjelöltek. Erről sajtótájékoztatókon számoltak be a héten az érintettek. Dr. Feke­te László független jelölt Bács- Kiskun 2-es számú, kecskeméü választókörzetében Vári Gyula javára lépett vissza. Fekete László harmadik lett az első fordulóban, így joga lett volna indulni a má­sodik fordulóban is. Visszalépése miatt így dr. Horváth Zsolt (Fi- desz-MDF) és Vári Gyula (MSZP) nevét találják majd a választópol­gárok április 21-én a szavazóla­pon. Ugyancsak két jelölt közül vá­laszthatnak majd a polgárok a másik kecskeméti, a Bács-Kiskun megyei 1. számú választókerület­ben is. Itt a harmadik helyezett Soósné Csóti Szilvia (SZDSZ) lé­pett vissza dr. Szűcs Miklós javá­ra. így ebben a körzetben Nyitray András (Fidesz-MDF) és dr. Szűcs Miklós (MSZP) neve szere- pel majd a szavazólapon. ■ Palánták tízezreit ültetik Kecskemét A hírős város ismét készül a Virágos Magyarország ver­senyre. A 2060 négyzetméter felületen 37 ezer 500 darab egynyári palánta díszíti május elejétől a város köz­területeit. A 38 magyar és 22 kül­földi fajtájú palánta 24 virág­ágyásba kerül. Különös hang­súlyt kap a főtér virágágyásainak kialakítása. Mivel Kecskemét is­mét készül a Virágos Magyaror­szág versenyre, a tervezők szakí­tanak a hagyományos növényki- ültetéssel, újszerű megoldásokra készülnek. Különleges színhatás­ra törekednek, és az előző évhez képest jóval nagyobb mennyisé­gű színes növény kápráztatja el a város lakóit és a turistákat. Kecs­kemét önkormányzata a 2001. évi Virágos Magyarország ver­senyben a Környezetvédelmi Mi­nisztérium különdíját nyerte el. Ám nem csupán a díjazás a fon­tos, hanem az, hogy az itt élők és az ide látogatók jól érezzék ma­gukat egy csodálatos épületek­ben bővelkedő városban, ahol a közterületek rendezettek, szemet gyönyörködtetőek. Megfelelő időjárás esetén az ültetést már május hetedikén megkezdik, és a virágok május közepétől pom- páznak teljes szépségükben. ■ Alapvető emberi dolgok szobrásza Nem tudom megváltani a világot, csak szeret­ném megismerni, és amennyire szűkös lehe­tőségeim engedik, változtatni azon - vallja magáról Pálfy Gusztáv szobrászművész. Az alkotásait elnézve, a legnehezebb életcélt vá­lasztotta, amely önmagában egy soha véget nem érő folyamat. A művész idén hatvanéves. Kultúra Munkáinak jelentős része az elmúlt évtizedek történetét fejezi ki. Önnön változásait ugyanúgy megformázta, mint a világ átalakulását, az új je­lenségeket, a történelmi pillanatokat. De ezek mellett mindig ott van az állandóság, amit az asz- szonyi szépség és termékenység, vagy az emberi esendőség fejez ki. Számos köztéri alkotása van, portrékat, térplasztikákat, domborműveket ké­szít, de kedvencei a kisplasztikák.- Hogyan jellemezné az alkotással eltöltött év­tizedeket?- Az élményekben gazdag, tartalmas gyermek­kor, a vidéki élet természetközelsége, a jó taná­rok, mind a mai napig fontosak az életemben és a munkámban. A mestereim közül Somogyi Jó­zseftől tanultam a legtöbbet, emberséget és mes­terséget. A köztéri alkotásokat, a térplasztikákat, a portrékat is szeretem, de ezek inkább a mű­vésszel szembeni elvárások. A kisplasztikák több lehetőséget biztosítanak, ezért számomra a leg­fontosabbak. Bronzból készülnek, és valahol sze­rencsésnek érzem magam, hogy időben felfedez­tem ennek a csodálatos anyagnak a szépségét. A több évtizedes szakmai vonulat egy zárt, kőben gondolkodó lírai realista stílussal indult. Az utób­bi években már letisztultabb, elvontabb szobro­kat készítek. Az alkotásról azonban nem volna helyes úgy beszélni, hogy ne említeném a felesé­gemet, akivel 27 éve élünk együtt, és akinek so­kat, többek között a nyugodt alkotói légkört is köszönhetem.- Az alkotásainak fontos témái az anya-gyer­mek kapcsolat, a fiatalság, de a jó és a rossz örö­kös harca is.- A szobrászat tőmondatos műfaj. Maga az al­kotás sokszor nem más, mint egy sikoly, vagy fel­kiáltójel. Megállni egy pillanatra a szépség és a lí­ra mellett, amelyeket a feltétel nélküli szeretet, a rajongás, az ártatlan és bizakodó gyermek, a vi­ruló ifjúság, a születés, a szerelem, az emlékezés, az idő fájó múlása, vagy a magány fejez ki. Ugyanakkor a bennünk lévő jóra törekvés, vagy a hadakozás a gyarlóságainkkal, mint alapvető em­beri dolgok, szintén sok szobrom témái. PÁLFY GUSZTÁV szobrászmű­vész 1942-ben született Kiskunfélegy­házán. 1959-1961 képző- és ipar- művészeti gimnázium. 1963-1965 Iparművészeti Főiskola. 1965- 1969 Képzőművészeti Főiskola. 1969-től a Művészeti Alap tagja. 1977-től a Képzőművészek Szövetségének tag­ja. 1970 óta él és alkot Kecskeméten.- A témák másik fontos csoportja a világot megváltoztató események és jelenségek.- A vietnami háborútól, a 68-as diákmozgal­makon át, napjainkig nagyon sok eseménnyel foglalkoztam. Nem hagyott hidegen az urbani­záció számos árnyoldala sem. Talán ide sorol­ható a „Környezetféltő” sorozat is. Bár nincs gyerekünk, de a népes rokonságnak köszönhe­tően számos különböző korú, szeretni való cse­mete vesz körül. Őszintén aggodalmat érzek a későbbi sorsukat illetően, elsősorban a már most is mindannyiunkat sújtó környezeti káro­sodás miatt. Az ezzel kapcsolatos szobrok szin­tén felkiáltójelek, amelyek arra hivatottak, hogy felhívják a figyelmet egy súlyos problémá­ra.- Születésnapja alkalmából készül-e retros­pektív kiállításra?- Igen, de ezt két kézműtétem miatt jövőre kell halasztanom. így legalább több időm lesz felkészülni arra a kiállításra, amely - az egyéni és csoportos tárlatokat is összeszámítva - közel a századik lesz.- Az ön munkássága olyan időszakra esik, amikor Magyarországon a művészet sokadlagos kérdés. Soha nem veszítette el emiatt a hitét és a lendületét?- Magam is kínlódom amiatt, hogy a művé­szet sokak számára elhanyagolható, vagy egy­szerűen csak nem elérhető, nem megfizethető. Azért bízom abban, hogy a dolgok egyszer he­lyükre kerülnek, a kultúra és a művészet ismét természetes szükségletünkké válik. Ne feledje, hogy a könyveket is elsiratták már, hál’istennek fölöslegesen. Természetesen elképzelhető, hogy a kedvezőtlen periódus miatt csak egy vé­dekezés alakult ki bennem, ezért nem akarom elhinni, hogy a művészetnek vége. Tele vagyok aggodalommal, de az elhivatottságom töretlen, és hiszek a művészet létjogosultságában. _____ TAKÁCS VALENTINA Gyalogtúrával a rák ellen Ezen a héten indult a felkészülés az „Avon egynapos gyaloglás az életért” program aktív résztvevői­nek. A gyalogtúrát a cég immár második alkalommal rendezi meg. Azzal a céllal, hogy a Nők a mellrák elleni küzdelemben című akció részeként, az ország kórhá­zainak mammográf készülék vá­sárlásában segítsen. Tavaly Kecs­kemétről száz nő vett részt a Szentendre és a Margitsziget kö­zötti, 22 kilométeres gyalogtúrán. Ahhoz, hogy elindulhassanak, fe­jenként 10 ezer forintnyi ado­mányt kellett gyűjteniük. A bevé­telből akkor a kazincbarcikai kór­háznak vettek mammográf ké­szüléket. A program idén folyta­tódik, és a héten már elkezdődött az edzés. A részletekről Kecske­méten a napokban tájékoztatták az érdeklődőket, egy sajtótájé­koztatóval egybekötött találkozó keretében. Az eseményen részt vett Monspart Sarolta tájfutó vi­lágbajnok, felkészülési program- igazgató is. Egyébként a kecske­méti Onkoradiológiai Központ eddig a Nők a mellrák elleni küz­delemben című pályázaton már kétszer is nyert, összesen három­millió forintot. ■ Anyakönyvi hírek • Anyakönyvi hírek • Anyakönyvi hírek Születtek: Barth Botond (anyja neve: Bakó Anikó) Harta, Kovács Kende (Ladányi Cecília), Kiss Csaba (Kovács Mónika), Péli Adél (Illés Szilvia) Orgovány, Gá­bor Brigitta (Kanizsai Erika) Ja- kabszállás, Farkas Noémi (Oláh Krisztina), Faragó Szabolcs (Ba- laji Magdolna Erzsébet) Helvé­cia, Tasi Szabina (Tóth Erika) Ke­rekegyháza, Virág Norbert (Palo­tás Ildikó Terézia), Danka Dávid (Nagy Szilvia), Bakó Levente (Túri Mónika Krisztina), Katona Dóra (Bukta Anett), Nagy Dávid (Kovács Erika) Nagykőrös, Far­kas Bendegúz (Deák Ágnes Bor­bála), Várkonyi Ádám (Dancs- házi Anita), Rafael Annamária (Baranyi Mariid), Balog Alexa (Balog Marianna) Lakitelek, Vá- róczi Anna (Váróczi Andrea) Szentkirály, Kiss Dávid (Parázs Sára), Dobos Ábel (Ordasi Ani­kó) Kunszentmiklós, Tarjányi Máté István (Kotmajer Ibolya) Szabadszállás, Farkas Marietta Odett (Krupp Zsuzsanna), Gálfi Gitta (Hunyadfi Ágota), Lovas Bence (Farkas-Tóth Judit) Tass, Szénási Dolli Kata (Pálfi Kata), Pusztai Réka (Kovács Emese), Papp Alexandra (Kis Ágnes), Lenge Richárd Sándor (Kerényi Gabriella) Lajosmizse, Kollár Viktória (Péter Andrea), Rácz Szabolcs (Rácz Mariann), Gubi- cza Dóra (Kalmár Éva Tünde), Máté Bianka Viktória (Mezei Má­ria), Kovács Borbála Judit (Baró- csi Edit), Kiss Bálint (Karacs Irén), Ladányi Richárd (Szurok Margit), Vörös Bence (Kis And­rea), Dudás Angéla Virág (Romfa Erika) Mélykút, Kovács Sándor (Dömötör Melinda), Pásztorka Imre (Petrik Anita) Solt, Pethe Barnabás (Pap Mónika) Nagykő­rös, Szűcs Benedek József (Honf- fy Éva) Tiszakécske, Gubányi Za­lán (Farkas Anita) Dunapataj, Katona Gábor (Dinnyés Zsuzsan­na), Kovács Richárd Tibor (Simo- nyi Margit Tímea) Szentkirály. Házasságot kötöttek: Gere Zsolt és Szabó Mónika. Meghaltak: Labancz Ferenc, Ubornyák Pál Andrásné Pető Magdolna (Lajosmizse,) Dékány Ráfaelné Györfi Ilona, Varga La- josné Suhajda Mária Magdolna, Káin József (Tiszakécske), Végh Gyuláné Kocsi Borbála (Tisza­kécske), Jámbor Viktória (Tisza- alpár), Tornyi Istvánné Buko- venszki Mária, Tóth László, Buj­dosó Sándor (Lajosmizse), Vankó Györgyné Szabó Viktória (Kunbaracs), Radics Pál, Soós Ferenc (Fonyód), Bayer Mátyás (Lajosmizse), Kiss Istvánné Or­szág Magdolna, Sandra Zsolt, Tóth Sándorné Mészáros Ilona Judit, Kerekes László, Baranyi Józsefné Nagy Erzsébet, Tarjá­nyi Sándor (Kiskunfélegyháza), Vida-Filus Istvánné Oláh Rózsa, Sutus-Juhász István (Városföld), Schóber István, Szőke Miklós (Kunszentmiklós), Bertus An- talné Rácz Erzsébet Gizella, Be­bők Imréné Tóth Zsuzsanna (Ballószög), Fekete Pálné Csuzi Juliánná (Izsák), György Sándor (Vaskút), Katona Balázsné Csá- szi Magdolna (Tiszaug), Endre Imre (Kiskunfélegyháza), Tóth Imréné Kovács Mária, Dömötör Lászlóné Csik Zsuzsanna, Beke Pálné Góbor Mária, Német Imréné Antoni Erzsébet (Sza­badszállás), Sutus-Juhász Imre (Kecskemét-Matkó), Nemes Sándor, Rövid János, Gál Fe- rencné Bodor Zsuzsanna, Lacz- kó Jánosné Répás Anna, Molnár János, Illés Sándorné Domonics Mária Magdolna (Tiszakécske), Barta Lajos (Tiszakécske), Cson­ka Julianna Jozefina (Zsombó), Gálfi Mihályné Tar Ilona, Pálin­kás József (Tiszakécske), Ba­logh Imréné Szűcs Mária (Or­govány), Czagány László (Tisza­kécske), Drahos Sándor, Csiz­madia István (Tiszakécske), Horváth Ottó. A KÖLTÉSZET NAPJA. Kecskeméten is megemlékeztek április 11-én a költészet napjáról. Versek a földön címmel tartottak mű­sort a Szabadság téren, ahol bemutatták Hegedűs Béla új verses­kötetét is. A rendezvényen általános és középiskolás diákok sza­valtak verset és dr. Túrái G. Kamii főiskolai docens is beszédet mondott. FOTÓI BOSNYÁK JANOS A térség hangja FM 96.5 MHz FM 93.6 MHz Stúdió, Játék: 76/414-010 Szerkesztőség: 76/414-020,414-030 Fax: 76/418-812 Internet: www.gongradio.hu E-mail: gongradio@gongradto.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom