Petőfi Népe, 2002. január (57. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-12 / 10. szám

Petőfi Népe 2002. Január 12., szombat Kecskemét és környéke Szerkeszti: Bálái F. István Nem kell az olcsó áru! Bezárt a szociális diszkont Szociálpolitika Február 28-án bezár a megye- székhelyen a Csongrádi úton működő Szociális Foglalkoz­tató diszkont áruháza. A családok nem kötelesek már a támogatás felét utalványban fel­venni, hanem az egészet kész­pénzben kaphatják meg. E lehe­tőséggel sokan éltek is, így 1999- től fokozatosan csökkent az utal­vánnyal vásárlók száma. Ezzel az áruház bevétele is. Többen pa­naszkodtak ugyanis, hogy nem megfelelő az árukészlet, s drága a bolt. A diszkont nem is műkö­dik rentábilisan. Ezt erősítette meg az önkormányzat szociális bizottságának elnöke, Molnár Sándorné és a népjóléti osztály munkatársa, Csonka Imre is. Utóbbi hozzátette: azok között, akik a most már kiegészítő csa­ládi pótlék néven ismert támo­gatást kapják, jelenleg 210-220 olyan család van, amelyek utal­ványt kértek. Ahol a szülő miatt veszélyben van a gyermek, ott az étkeztetést végző intézetnek, bölcsődének, óvodának vagy is­kolának utalják át a pénzt. A veszteséges üzlet bezárá­sát maga az igazgató kezdemé­nyezte. Slavitsek Endre végül elmondta: több megváltozott munkaképességű is dolgozott a boltban. Nekik megpróbál állást adni a foglalkoztatóban. A töb­bi alkalmazottnak azonban va­lószínű, hogy máshol kell mun­kát keresnie. ___ GERENCSÉR ZOLTÁN F OTOGRÁFIÁK. Tóth Sándornak jelenleg a büntetés-végrehajtási intézetben látható egy kiállítása. Január 22-én az Erdei Ferenc Mű­velődési Központban nyit újabb tárlatot a neves fotográfus, ame­lyen a kecskeméti városközpont elmúlt fél évszázadának történe- tét mutatja be._________________________________________■ Halott az árok szélén Kecskemét Valószínűleg beteg volt az a férfi, akit egy buszmegálló mellett találtak holtan. Idős férfi holttestére bukkantak a buszra várakozók kedden reggel Kecskeméten, a Kiskőrösi út és az Ipoly utca sarkán. A rendőr­ségre fél hétkor jelentették az esetet. A kiérkező járőrök egy 76 éves férfit találtak az árokban, a buszmegállótól nem messze. A férfin, akit halottszemlére beszál­lítottak a kórházba, külsérelmi nyom nem volt. Ferenczi László, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy egye­lőre nincs szakértői vélemény az ügyben. Feltehető, hogy a férfi, aki az Ipoly utcában lakik, vala­miért rosszul lett, majd meghalt az utcán. A rendőrség bűncse­lekményre nem gyanakszik, ál­lamigazgatási eljárás keretében vizsgálja az esetet. Olvassanak többet a gyerekek! Új könyvtár a Damjanich János Általános Iskolában Prinzné Túri Irén tanárnő is előnyöket lát a csoportbontású oktatásban. Fotónkon a 6. osztályosokkal látható, kép és szöveg: s. h. Hírek APRÓK TÁNCA. Ma délután fél 4-kor a legkisebbek táncol­hatnak Kecskeméten a Szóraka- ténusz játékházban. Játékmes­ter Andó Ilona, kézműves Belvaracz Ibolya, közreműkö­dik a Hegedűs-együttes. EMLÉKMISE. Ma 59 éve, hogy a II. világháborúban a doni át­töréssel megkezdődött a ma­gyar hadsereg vesszőfutása. Holnap a Nagyteplomban a fél 11-es misét Marosi Izidor nyu­galmazott váci püspök, egykori tábori lelkész celebrálja a hősök és áldozatok emlékére. FÓRUM. Január 15-én, kedden 17 órakor lakossági fórumot tart Hetényi István önkormányzati képviselő Kecskeméten, a Kan­dó Kálmán Szakközépiskolában a Bethlen krt. 63. szám alatt. A téma: Hogyan tovább, Kecs­kemét, 2 milliárd forintos költ­ségvetési hiánnyal? Oktatás Már évekkel ezelőtt szükségessé vált egy új könyvtár kialakítása az intézményben, mivel a korábbi kicsinek bizonyult - tudtuk meg Probojáczné Túri Éva igazgató­nőtől. Tavaly végre anyagilag is lehetőség nyílt arra, hogy egy új épületszámy megépítésével kul­turált helyet alakítsanak ki a könyvbarátok számára. Az új helyiségben a könyvtári elfoglaltság mellett kitűnő lehető­ség nyílik kiscsoportos órák meg­tartására is, illetve videofilmek közös megtekintésére. A beruhá­záshoz az önkormányzat négy és fél millió forintot biztosított, s az Óvodák és Alsófokú Oktatási In­tézmények Gondoksága is jelen­tős segítséget nyújtott. A könyvállomány egyelőre a régi könyvekből áll, de az iskola tantestülete minden évben igyek­szik azt bővíteni. EGÉSZSÉGVÉDELEM. Január 18-án, pénteken 15 órai kezdet­tel a kadafalvi általános iskolá­ban a nyugdíjasklub egészség- védő előadás-sorozatának kere­tében dr. Schmidt Andrea fel­nőtt háziorvos tart előadást a gyomorégésről, gyomorfájda­lomról és -fekélyről. KULTÚRA. A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 21-én, hétfőn rendhagyó irodalomórát tart Kecskeméten, az ifjúsági otthonban Fábri Anna iroda­lomtörténész. Ezt követően sza­valóverseny kezdődik a magyar és a világirodalom legszebb himnuszaiból. A rendezvényt a Magyar Irodalomtörténeti Tár­saság megyei tagozatának helyi csoportja szervezi a Liga Könyvtár támogatásával. LEVÉLTÁR. A Bács-Kiskun me­gyei levéltárban Kecskeméten, a Klapka utca 13. szám alatt a pénzintézetek irataiból nyílik kiállítás január 21-én, hétfőn 15 órakor. A kiállított anyag 1848- tól kezdődően mutatja be a vá­lasztott témát. SZÍNÉSZEK. A Magyar Kultú­ra Napja alkalmából nyílik meg január 22-én, kedden délután négy órakor Thália magyar pap­jai és papnői voltak című ké- peslevelezőlap-kiállítás Kecske­méten, a helyőrségi klubban. A képeket Sebestyén Imre kecske­méti gyűjtő válogatta össze. Világszínvonalat Kecskemétre! A kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Köz­pont vezetése a legmagasabb színvonalat kí­vánja az intézmény falai között meghonosíta­ni. Emellett úgy tartják, hogy a közművelő­désben is nagyon fontos a hatékonyság. Közművelődés Bak Lajos igazgató csaknem egy éve vezeti már az intézményt, s elültek azpk a viharok, amelyek a kinevezése idején vertek hullámokat. Sokan úgy tartották, hogy Kiskunmajsa után túl nagy fa­lat lesz neki Kecskemét.- Nyugodtan jöttem, mert kecskeméti vagyok, ismertem az itteni igényeket - mondja. - Ráadá­sul Majsán a művelődési házon belül mozit, újsá­got, rádiót és múzeumot is működtettünk, tehát majdnem azt mondhatom, hogy az bonyolul­tabb feladat volt, mint a mostani.- Milyen viszonyokat talált itt?- Elődeim kiváló munkája nyomán ez az egyik legszínvonalasabb közművelődési intézmény az országban.- Akkor csak bele kellett ülni a készbe...- Nem egészen. A házban a közművelődési te­vékenység osztályszervezetben működött, s az osztály nem feladatorientált, hanem pozícióori­entált munkastílusban dolgozott. Ezért átszerve­zéseket hajtottam végre a kollégák javaslata nyo­BAK LAJOS 1958-ban született Kecskeméten. 1982-ben végzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ma­gyar-történelem szakán. 1998-ban ugyanott művelődésszervezői dip­lomát szerzett. Kiskunmajsán dol­gozott, ahol a művelődési ház igazgatója lett. 2001. április 1-jétől irányítja a kecskeméti EFMK-t. Egy fia van. mán. Létrejött egy fesztiválszervező és egy alap­tevékenységi munkacsoport, de egy-egy személy mindkét csoportban dolgozhat, sőt kell is dol­goznia. így jelentősen megnőtt a hatékonyság.- Milyen sztárokat láthatunk az idén?- A világszínvonalra törekszünk. Tavaly pél­dául Kocsis Zoltán volt nálunk, idén pedig Igor Ojsztrah jön, s idehozzuk a bécsi Czóbel Béla- kiállítást is.- Van-e elég pénz?- Nincs, a fesztiválok költségkeretét jelentő­sen megnyirbálta a város. Viszont egy telefontár- ságot és két biztosítót jóval nagyobb mértékben vontunk be a szponzorálásba, mint eddig, s így pótoljuk a hiányzó forrásokat. BÁLÁI F. ISTVÁN A Gong Rádió és a Kecskeméti Televízió jövő heti műsora Gong Rádió GONG RÁDIÓ KFT. FM 96,5 Mhz Kecskemét, Petőfi S.u. 1/b. ÁLLANDÓ MŰSORAINK Időjárás-jelentés: mindennap, minden óra 30 perckor. Hírek: mindennap óránként (6.55 h-tól 21.55 h-ig) HÉTFŐ: 08.25: Szerencseper­cek. 09.15: A nap kérdése, a nap vendége, Téma - benne: 10.15: Téma; Szieszta - benne: 12.10: Déli SMS-kívánságműsor. 13.10: Sztárpletykák. 14.20: Célegyenes. 15.00: Elénk délután. 15.30: Közlekedésbiztonsági magazin. 18.00: Pannon-SMS-kívánságmű- sor. 20.00: Tabuk Nélkül. 22.00: Muzsikáljunk komolyan! KEDD: 7.45: Piaci hírek. 09.15: Disputa; Téma - benne: 10.10: Té­ma; Szieszta - benne: 12.10: Déli SMS-kívánságműsor. 13.10: Sztár- pletykák. 14.10: Sportpercek. 15.00: Az üzlet órája. 16.20: Vi­rágküldő szolgálat. 18.00: Pan- non-SMS-kívánságműsor. 20.15: Hit és Élet. 21.00: Hívd a Gongot! SZERDA: 9.15: A nap kérdése, a nap vendége. Téma - benne: 10.15: Téma; Szieszta - benne 12.10: Déli SMS-kívánságműsor. 13.10: Sztárpletykák. 14.10: Sport­percek. 15.10: Élénk délután. 18.00: Pannon-SMS-kívánságmű- sor. 20.15: Aktuális. 21.00: Saláta. CSÜTÖRTÖK: 07.45: Piaci percek. 08.45: Szerencsepercek. 09.15: A nap kérdése, a nap vendége. Téma - benne: 10.15: Téma; Szieszta - benne: 12.10: Déli SMS-kívánságműsor. 13.10: Sztárpletykák. 14.10: Sportper­cek. 15.00: Az üzlet órája. 16.25: Virágküldő szolgálat. 18.00: Pannon-SMS-kívánságműsor. 20.00: Áloműző. PÉNTEK: 07.45: Piaci hírek. 08.25: Szerencsepercek. 09.15: A nap kérdése, a nap vendége. 10.10: Szerelemdoktor; Szieszta - benne: 12.10: Déli SMS-kíván­ságműsor. 13.10: Sztárpletykák. 14.10 Sportpercek. 15.10: Elénk délután. 18.00: Pannon-SMS-kí- vánságműsor. 20.00: Zűrzavar. SZOMBAT: 10.00: Szomba­ti Vendég. 12.00: Jó ebédhez szól a zene; Hétvégi Szieszta - benne: 14.20: Gong Kávéház. 16.05: Desperadó TOP10. 17.00: Koktélparti. 18.00: Interaktív kí­vánságműsor. 20.00: Fankadili. VASÁRNAP: 05.05: Oldies Parti. 08.00: Mise/két hetente. 11.20: Zöldsáv/ havi egy alk. 12.00: Jó ebédhez... 16.05: Gong Sztár. 17.00: Aréna TOP20. 18.00: Interaktív kívánságműsor. Kecskeméti TV Állandó műsorok hétfőtől péntekig: 19.00: Hírős Hírek. 22.00: A Hírős Hírek ismétlése. Január 14., hétfő: 8.00: Ben- cze Slww. 8.30: Pénteki Mozaik. 17.00: ízes ételek. 17.50: Pénteki Mozaik. 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Mozaik. 20.30: Fekete-ten­geri támadás (am. film). 22.05: Hírős Hírek. 22.35: Mozaik. 23.35: Bencze Show Január 15., kedd: 8.00: Hírős Hírek. 8.30: Mozaik. 16.50: Első szerelem, 5. rész. 17.20: Bencze Show. 17.50: Mozaik. 19.00: Hí­rős Hírek. 19.30: Sportmagazin. 20.30: A büincs szorításában (aiji. film). 22.05: Hírős Hírek. 22.35: Sportmagazin. 23.35: Különjárat. Január 16., szerda: 8.00: Sport- magazin - ism. 9.00: Önkor­mányzati ülés közvetítése. 17.00: A Biblia ősi titkai, 5. rész. 17.20: Egyházi műsor. 17.50: Sportma­gazin. 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Mozaik. 20.30: Legato (magyar fűm). 22.05: Hírős Hírek. 22.35: Mozaik ism. 23.35: Táncpanorá­ma, 5. rész. Január 17., csütörtök: 8.00: Hírős Hírek. 8.30: Mozaik. 17.00: ízes ételek, 5. rész. 17.50: Moza­ik ism. 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Táncpanoráma - ism. 20.00: A Biblia ősi titkai, 6. rész. 20.30: Vanessa, a kis álomszuszék (ír. játékfilm). 22.00: Hírős Hírek. 22.30: Táncpanoráma ism. 23.00: A Biblia ősi titkai 6. rész. 23.30: Biztonsági Zóna. Január 18., péntek: 8.00: Hí­rős Hírek. 8.30: Egyházi műsor. 9.00: Biztonsági Zóna. 16.50: Di­agnózis. 17.50: Különjárat. 18.20: Biztonsági Zóna. 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Mozaik. 20.30: A Kung-fu szelleme (honkongi ak­ciófilm). 22.00: Hírős Hírek. 22.30: Mozaik. 23.30: Bencze Show. Január 19., szombat: 8.00: Hírős Hírek. 8.30: Kimba, a fe­hér oroszlán. 9.15: Adás X. 17.00: Önkormányzati ülés közvetíté­se - ism. 19.00: Hírős Hírek/ A hét. 19.30: Önkormányzati ülés közvetítésének folytatása. 22.30: Mentolos ital (fr. film). Január 20., vasárnap: 8.00: Táncpanoráma, 6. rész. 8.30: ízes ételek, 5. rész ism. 17.00: A Biblia ősi titkai, 6. rész. 17.30: Első szerelem, 5. rész. 18.00: Kimba, a fehér oroszlán. 18.25: Adás X. 19.00: Hírős Hírek / A hét. 19.30: A birtok (am. film). 21.10: Ez az életem (am. film). 22.50: Diagnózis (ism.). ______■ L IMITED SPACES. Tolga Savas török keramikusművész Kecske­méten készült munkáiból nyílt kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdióban. Az alkotó (jobbról) négy hónapig dolgozott Kecskemé­ten, otthon pedig doktori disszertációját írja. A tárlat január 15-éig tekinthető meg._____________________________fotó-, banczik Róbert

Next

/
Oldalképek
Tartalom