Petőfi Népe, 2001. november (56. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-02 / 255. szám

BETON CENTER Kft. TRANSPORT Beton ELADAS ' Heti tévéműsorral gyártása és forgalmazása. Tel.: 76/413-025 Fax: 76/509-355 Petőfi Népe 5CHUJEIKER-FESTI műanyag NYÍLÁSZÁRÓK Mártása, forgalmazása m lEltrCíllTrML^W Wéber E. u. 10/A Tel.: 76/608-562 Fax: 76/414-006^ 2001. november 2., péntek Ára: 62 Ft, előfizetve: 47 Ft LVL, 255. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 770133 235051 A Petőfi Népe telekommunikációs partnere a Kunság Telecom Tel.: 76/500-500 Már lehet pályázni a gazdahitelekre Budapest Már lehet pályázni a gazdahite­lekre és az agrárlogisztikai beru­házások támogatására. A Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete szerint pályázni lehet az éven túli lejá­ratú hitelekhez állami kezesség- vállalásra és kamattámogatásra; továbbá az agrártermelési tech­nológiák fejlesztésének elősegí­tésére. A pályázatokat - a vissza nem vonható hitelígérvények csatolásával - a beruházás meg­valósításának helye szerint ille­tékes megyei hivatalokhoz no­vember 30-áig lehet benyújtani. A gazdahitelprogram keretében a gazdák összesen 15,5 milliárd forint forrásra pályázhatnak. A TARTALOMBÓL Hogyan védjük meg a gyerekeket? 4. oldal Hármat lő a Kelebia, mégis pont nélkül távozik? 7. oldal GYERTYAGYÚJTÁS. Mindenszentek napján virágokkal borítottuk be a sírokat, gyertyákat gyújtottunk, így emlékeztünk elhunyt szeretteinkre. _____________ fotóíb.j. I tt az első menekültcsoport Boszniából, Jugoszláviából, Macedóniából és más európai országokból érkezett az első me­nekültcsoport Kalocsára kedd este. A hírt teg­nap jelentette be Dobó István. Kalocsa A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala Menekültügyi Igazgatóságának vezetője jelez­te: eddig hatvankilenc menekültet szállítottak át Békéscsabáról a kalocsai táborba. A volt lak­Nógrádi Ádám nem elmebeteg Kecskemét Nógrádi Ádám nem elmebeteg - állapította meg az orvosi vizsgálat. Nógrádi ügyvédje bosszankodik a rendőrség tit­kolózása miatt, miközben vé­dencét legutóbb már csak ki­sebb balhék miatt hallgatták ki. Befejeződtek az édesapja megölé­sével vádolt Nógrádi Ádám pszi­chológiai és elmeszakértői vizs­gálatai. Ezeket azért végezték el, mert az egy hónapja előzetes le­tartóztatásban lévő fiatalember kihallgatásait fel kellett függesz­teni. Ádám ugyanis egyre össze- függéstelenebb válaszokat adott, ráadásul ételt sem akart elfogad­ni, mert halottnak vallotta magát. A szakértők szerint Ádám nem el­mebeteg, de viselkedésében fel­lelhetőek a személyiségzavar je­gyei. A vizsgálatok ideje alatt Adámot több esetben is kihallgat­ták, de a nyomozók kérdései nem az édesapja meggyilkolásának a körülményeire, hanem más, va­gyon elleni bűncselekményekre irányultak. Dr. Magyar György, Nógrádi Ádám ügyvédje lapunknak el­mondta: bosszantó, hogy az em­beröléstől teljesen független ke­rékpárlopási és sírrongálási ügyekről szóló kihallgatásokon kell részt vennie, miközben a rendőrség különböző kifogásokra hivatkozva továbbra is halogatja a Nógrádi József halálával kapcso­latos orvosi szakvélemények ki­adását. _____ TOVÁBBI RÉSZLETEK A 9. OLDALON. ■■■ Felújítják a MiG-2^-eseket Budapest - Kecskemét A magyar légierő tizennégy MiG-29-es típusú vadászrepülőgépének üzemidő­meghosszabbításáról kötött szerződést szerdán a Honvédelmi Minisztérium, illetve a repülőket gyártó orosz cég Buda­pesten. Joós György, a szaktárca sajtóíőosztályának vezetője ismertetése szerint a dokumentumokat orosz részről az RSZK-MiG vezérigazgatója írta alá. sének határideje 2002. október 31. Joós György közlése szerint a teljesítés a szerződés szerint fo­lyamatos, hiszen a repülőgépek üzemideje is folyamatosan jár le, 2002 nyarától októberig.- A szerződés ára az orosz fél által ajánlott ötmilliárd forintos értékhatárt nem lépheti túl; min­den jel szerint ez alatt lesz - mondta a főosztályvezető. Joós György hozzátette: a szerződés­ben azért nem tüntettek fel pon­tos összeget, mert az alkatrész­A szerződés értelmében a mun­kálatok azonnal megkezdődnek. Az orosz szakértők Kecskeméten végzik el az úgynevezett üzem­idő-meghosszabbítási teendőket. Ez a műveletsor kiterjed a re­pülőgépek állapotának felülvizs­gálatára - amelynek alapján meg­határozzák a felújítási munkála­tokat -, illetve az azok elvégzésé­hez szükséges alkatrészek bizto­sítására. A munkálatok befejezé­csomag végső ára az említett műveletsor ele­meinek megfele­lően még lefelé mó dosulhat. Vannak ugyanis olyan alkatrészek, amelyeket az üzem­idő-meghosszabbításkor kötele­zően cserélnek, és lesznek olya­nok, amelyeknek cseréje a felül­vizsgálat eredményétől függ. A megkötött szerződés egyben azt jelenti, hogy a 14 vadászrepülő­gép a 2005-ös esztendő közepé- ig-végéig rendszerben marad­hat. Az MTI kérdésére a főosztály- vezető közölte: a magyar légierő többi MiG-29-es vadászrepülő­gépének sorsa egy későbbi tár­gyalás témája lehet. Üldözés két megyén át Autólopás Kiskunmajsától egészen Sze­gedig üldözött a rendőrség egy autótolvajt kedden este. A 20 éves fiatalember egy Ladával menekült, amit aznap vitt el egy tanya elől. Végül egy rend­őrautót nekilökött az útpadká­nak, de az ütközés következté­ben a lopott kocsi is használ­hatatlanná vált. Izgalmas üldözéssé fajult ked­den egy kiskunmajsai autólopás. A Konyhadűlőnek nevezett ta­nyás részen hajnalban az egyik ház előtt nyitva hagyta autóját egy ottani ember. A piros színű Lada 1500-asban a sofőr az irata­it és az indítókulcsot is bent fe­lejtette. így az akkor még isme­retlen tettesnek nem volt nehéz elvinnie a kocsit. A sértett a kis­kunhalasi rendőrkapitányságot értesítette, hogy ellopták az autó­ját. A rendőrség kiadta a jármű körözését, így az este szolgálat­ba lépő rendőrök is tudtak arról, hogy egy piros Ladát kell figyelni a környéken. A kiskunmajsai rendőrőrs munkatársa a Kiskunfélegyháza felé vezető úton tartott kedden este, a szolgálat megkezdése után gépjármű-ellenőrzést. A fia­tal törzsőrmester felfigyelt egy autóra, ami közeledett az ellen­őrzési ponthoz, majd hirtelen megállt, és tolatni kezdett. A 25 éves rendőr felismerte a körözött Ladát. A kocsin nem volt rend­szám, és a megadott azonosító jelek is egyértelművé tették, hogy a lopott Lada tolvaja fogta menekülőre a dolgot. A fiatal rendőr üldözőbe vette a tettest. TOVÁBBIAK AZ S. OLDALON. REFORMATUS ÜNNEP. Október 31-e a református világ talán legnagyobb ünnepe. A reformáció világnapján a kecskeméti templomban is ünnepséget rendeztek, amelyen úrvacsorát vehet­tek a hívek. fotó: b. r. Már 825 millió a nyeremény! Szerencsejáték Mivel az elmúlt héten sem volt te- litalálatos szelvény az ötös lottón, a holnapi sorsoláson már 825 mil­lió forint a főnyeremény várható összege. Több, mint négy hónap telt el az utolsó öttalálatos óta. Az e heti várható főnyeremény ösz- szege minden idők harmadik leg­nagyobb magyarországi lottónye­reménye lehet. Az öttalálatosokra eddig összesen kifizetett nyere­mények összege 14 milliárd 118 millió 158 ezer 930 forint. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint az eddigi legnagyobb nye­remény 1 milliárd 59 millió forint volt, amely az 1999. szeptember 18-i sorsoláson született. ■ A szegények orvosa Lakitelek A Vatikánban befejeződött dr. Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának előkészíté­se. A boldoggá avatási procedúra pontos időpontját valószínűleg a közeljövőben jelentik be. Ezt Gyürki László körmendi esperes, pápai prelátus jelentette be a na­pokban, a Lakitelek Népfőiskola Szent István-kápolnájában tartott istentiszteleten. A 131 éve szüle­tett és a szegények orvosaként tisztelt herceg boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményez­te még 1988-ban. Az istentisztelet része volt a Batthyány-kollégium háromnapos programjának. A rendezvénynek Lezsák Sándor országgyűlési képviselő volt a házigazdája.________________■ Felmentették a vádlottakat? Magzatvédők pere Bűncselekmény hiányában fel­mentették az úgynevezett dávodi ügy vádlottad a különleges sze­mélyes adatokkal való visszaélés vádja alól. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság szerdán hozta meg jog­erős ítéletét. A hírt a perben érintett Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek­és Családvédelmi Szövetség je­lentette be tegnap. Bodóczky László, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke - aki a bírósági perek kapcsán sajtónyilatkozat­ra jogosult - az MTI-nek nem tudta megerősíteni a hírt. Közöl­te: a szerdán kihirdetett ítélet írásba foglalása még hátravan, így azt nem ismeri. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON. I tanyából átalakított, kezdetben afgánok számára készülő tábor megnyitása ellen a helyi pol­gárok hevesen tiltakoztak. Do­bó István szerint a legfeljebb 500 ember befogadására alkal­mas táborba a közeljövőben nem tervezik további menekül­tek szállítását. Szükség esetén azonban, közlése szerint, hasz- nálni fogják a tábort.__________

Next

/
Oldalképek
Tartalom