Petőfi Népe, 2001. október (56. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-11 / 238. szám

2001. Október IL, csütörtök IPAR, PÉNZ, I N FRASTRUKTURA Petőfi Népe - 11. oldal Tudással az életszínvonalért Egyre inkább tudásalapúvá válnak a fejlett or­szágok. A magas életszínvonalat, versenyké­pességet nem fizikai erőforrástömeggel, ha­nem az ország szellemi javainak, tudásának hasznosításával teremtik meg. Ez a cél lebeg előttünk is. E törekvésben a többi közt fontos szerepük lehet a tudományos egyesületeknek. Kecskemét Dánfy Lászlóval, a Műszaki és Természettudo­mányi Egyesületek Szövetsége megyei szerveze­tének ügyvezető igazgatójával tevékenységükről beszélgettünk.- 1949-ben alakult meg a szövetség - tekintett vissza a kezdetekre Dánfy László. - Az első idők­ben felülről fogta össze a műszaki tudományos életet, a reál értelmiséget. A tudományos egyesü­letek a szövetségen keresztül mutathatták meg eredményeiket a külvilágnak. 1989-ig több mint százezer tagja volt a MTESZ-nek.- Az egyéneknek mit nyújthatott a rendszervál­tás előtti szövetség?- Például a rendszeres szakmai továbbképzés lehetőségét. Igen sokat jelentett, hogy a MTESZ jóvoltából megismerhették szakmájuk külföldi eredményeit, külországbeli előadók meghívásá­val. Fontos volt a műszaki és gazdasági értelmiség számára az egyesületi munka, mert általa a ma­gyar gazdaságot nyitottabbá tudták tenni s fel tud­ták készíteni az ország­nak oly fontos nyugati szállításokra, új tech­nológiák átvételével. Ez különösen a hetvenes évek közepétől, az olaj­válságot követően vált égetően szükségessé, ami­kor megkezdődött az ország eladósodása.- A rendszerváltás hogyan érintette a MTESZ-t?- Két oldalról is negatívan. Jó néhány iparág padlóra került, az ezekben dolgozó tagság létbi­zonytalansággal találta magát szemben. Az elin­duló privatizáció nem tartott igényt szakembere­ink innovációs készségére, zömében kiszolgáló szerepet szánt nekik a termelésben, szolgáltatás­ban. Ez nagy szakmai törést jelentett számukra. Ez az időszak a ’90-es évek közepéig tartott. A má­sik gond az volt, hogy az egymást váltó kormá­nyok nem támaszkodtak a MTESZ-ben tömörült szakértői csapatra. A szövetségnek mindent újra kellett gondolnia. Csak 1997-től indult el a műsza­ki tudományos tevékenység felértékelődése. Az­által, hogy a kormányzat érdekeltté tette a magán­Kreativitás, megújulási és probléma- megoldó képesség, rugalmasság, folya­matos tanulás - az egyéni siker alapja. gazdaságot a helyben rendelkezés­re álló tudás, a műszaki tudomá­nyos tevékenység felhasználásá­ban, elsősorban az adópolitika ré­vén. Az utóbbi két évben nőtt a GDP kutatás-fejlesztésre fordított hányada is, 1,8 százalékra. A fejlett országokkal összevetve, ez még mindig kicsi, de mégis elmozdulás az 1 százalék alatti kapottól.- A mostani kormányzat támaszkodik a MTESZ-re?- A szövetség számos területen együttműködik a kormányzati szervekkel. Örvendetesnek tartjuk, hogy a Széchenyi-tervhez és az EU-csatlakozási tárgyalásokhoz kapcsolódóan különböző felmé­résekben aktívan részt vehet a MTESZ, kormány­zati források felhasználásával. Ez alapvetően meg­változtatta a helyzetet. Elindult a kutatás-fejlesz­tési tevékenység. A kis- és közepes vállalkozások érdekeltté vannak téve abban, hogy hasznosítsák fejlesztéseikben a tudományos eredményeket. A MTESZ közreműködik a Széchenyi-terv vállalko­zásélénkítő pályázatainak elkészítésében.- A megyei szervezet is?- Szakértői irodánk a többi közt a hitelhez ju­tásban próbál segíteni a kisvállalkozásoknak. Saj­nos gondot okoz a saját erő biztosítása. Bármeny­nyire kedvezményes is a hitel, a kisvállalkozások esélye kevés az igénybevételre, mert nincs olyan fedezetük, amilyet a ban­kok elfogadnak. Az üzleti tervek szakszerű elkészí­tésével igyekszünk meg­győzni őket az adott vál­lalkozás életképességé­ről. A MTESZ energiahatékonysági tanácsadó há­lózatot is működtet az országban, egy központ Kecskeméten található. Felmérést készítünk ön- kormányzatoknál, vállalkozásoknál stb., hogy az utóbbi években milyen energiahatékonyságot növelő programok futottak vagy futnak náluk. Az EU-csatlakozási tárgyalásokon az ország ezek­kel a felmérésekkel igazolja, hogy ezen a terüle­ten is igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Dánfy László elmondta még: tudományszer­vező feladatuk is van, a megyei eredményeket évente november első hetében fórumokon ösz- szegzik. A kormányprogramokban való részvé­telen, a gazdaság fejlődését segítő munkájukon kívül továbbképzéseket, konferenciákat, kiállí­tásokat stb. szerveznek. A. TÓTH SÁNDOR 4,5 milliós földvédelmi bírság Bács-Kiskun Törvény írja elő: a földtulaj­donosoknak, -használóknak kultúrállapotban kell tartani­uk birtokukat, illetőleg az ál­taluk használt területet. A jogszabály közvetve az aller­giában szenvedő emberek egészségét is védi. Bács-Kiskunban a napokban érté­kelték, miként érvényesültek az idén a földvédelem és -haszná­lat törvényi előírásai. Lapunkat Nagy István, a megyei földhivatal földvédelmi, földhasznosítási és földminősítési osztályvezetője tá­jékoztatta megállapításaikról. Az FVM által kiszabott húsz helyett a megye erdőtlen területének csaknem harminc százalékán tar­tottak határszemlét. Ez 176.392 hektárt tesz ki. 575 hektár elha­nyagolt állapota miatt összesen mintegy 4,5 millió forint földvé­delmi bírságot szabtak ki. A vas­útvonalak, -állomások, megálló­helyek környezetének gyomtala­nításáért idén többet tett a MÁV, mint tavaly. Viszont a közutak nyomvonalai mentén nem sike­rült előbbre lépni. Egyébként, mint korábban, idén is elsősorban gyengébb tala­jú szántókat, kisüzemi telepítésű szőlő- és gyümölcsösültetvénye­ket hagytak műveletlenül. Lege­lőket az állatállomány csökkené­se miatt nem hasznosítottak. Igen sok olyan földrészlet van, ame­lyik még osztatlan közös tulaj­donú táblában található, s a tulaj­donosok lakóhelye 100 kilomé­ternél is messzebb esik a kárpót­láskor megszerzett területtől. Akik spekulációs céllal szereztek földet, azok számára nem fontos a rendeltetésszerű hasznosítás. Idén is gondot okozott, hogy akiknek feladata a törvény betű­jének betartatása - a növény­egészségügyi és talajvédelmi szolgálat, a hegyközségek, az ön- kormányzatok, a fölhivatalok - olykor párhuzamosan intézked­tek ügyekben. Az idei munka ér­tékelésekor felvetődött: akkor le­hetne jobb eredményeket elér­ni, ha kormánybiztos fogná ösz- sze a közös tevékenységet, or­szágosan. Egy másik ötlet is fel­merült. A megyei ÁNTSZ jelen­leg Kecskeméten méri a levegő pollenszennyezettségét. Objektí- vebb képet lehetne kapni a me­gyéről, ha a bácskai részen is működne pollencsapda. A ETON Térkő Rt. Beton térburkolatok, gyepkövek, támfaelemek, szegélyek és paliszádok nagy választékban, 15-30% rendkívüli kedvezménnyel a Hírös-Báu időtartama alatt. ► ETONTérkő Rt. Budapest, Hajóállomás u. 1. Tel./fax: 06-1/216-2400 • „ mZm m. % Æ3 ill fifi»* Via Nouve Bt. márkakereskedő; Kecskemét, Mészöly Gy. u. 1. Tel./fax: 76/403-445, 30/9431-859, 30/9252-370 Hajma István területi képviselő: 30/9934-967. Korszerűsítik a kecskeméti kábelhálózatot A FiberNet Rt. új csatornákat és internet-lehetőséget is kínál a jövő évtől Minőségi képjavulást, internet-lehetőséget és új televíziós programokat ígér a FiberNet Rt. Kecskeméten. A hálózat folyamatos korszerűsítésével a jövő év végére már összes előfizetőjükkel interaktív kapcsolatban lesznek. Az európai uniós követelményekről Feuer András, a cég vezérigazgatója, a kecskeméti konkrét beruházásokról Medvecz Péter, a kecskeméti igazgató­ság vezetője adott tájékoztatást. Kezdetektől A FiberNet Kommunikációs Rt. 1999-ben alakult meg mint magyar jogi személy, tu­lajdonosa 100 százalékban egy holland holdingcég. Azzal a céllal jött létre, hogy a magyar piacon az egyik legnagyobb or­szágos kábeloperátorrá váljon és előfize­tői számára korszerű szolgáltatásokat nyújtson - mondta el Feuer András, a FiberNet Rt. vezérigazgatója. Elsősorban kábeltelevíziós programcsomagok felaján­lásával, másrészt internet-hozzáférhető­ség és széles sávú adatátvitel, mint pl. fel­ügyeleti rendszerek - tűz- és betörésvéde­lem, orvosriasztás - megteremtésével, va­lamint kábeltelefonálás lehetőségének ki­alakításával. Megalakulása óta évről évre növeli piaci részesedését, jelenleg 82 tele­pülésen van jelen. Az általa megvásárolt rendszerek korszerűsítése után vagy a fi­nanszírozásában épített rendszerek mű­ködtetése során egyide­jűleg biztosítja a kábel- rendszer magas színvo­nalú fejlesztését és tel­jes körű telekommuni­kációs szolgáltatáso­kat. Tervek A kábelhálózat fejlesz­tésének alapját általá­ban egy interaktív szol­gáltatásokat lehetővé tevő optikai gerinc le­fektetése teremti meg, amely egyúttal integrá­lódik más távközlési szolgáltatók rendsze­reihez is. A médiatör­vény előírásának meg­felelően a FiberNet Rt. minden hálózatát 2002 végéig az európai uni­ós szabványoknak megfelelően felfejlesz­ti. Ennek köszönhető­en az új műszaki meg­oldások lehetővé te­szik, hogy az előfize­tők interaktív kapcso­latban legyenek a tele­kommunikációs szolgáltatóval - hangsú­lyozta Feuer András. A hálózat alkalmas lesz internetezésre, telefonszolgáltatá­sokra (a jogi lehetőségek függvényében), biztonságtechnikai szolgáltatásokra, fel­ügyeleti rendszerekre, Pay&View tévé­zésre, iljetve videokönyvtár-szolgáltatás- ra. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a FiberNet Rt. mindezt felveszi szolgáltatásai közé, de hálózatuk alkal­mas lesz ezen rendszerek működtetésé­re. Az átviteli utat biztosítják hozzá, ám a beindításukhoz befektetők jelentkezését várják. Céljuk Szeretnék, ha mindez nem pusztán lehe­tőség lenne, hanem tőkeerős befektetők élnének is a lehetőséggel. Az internetet maguk "vállalják fel, a tervek szerint már idén próbaüzemmódban a kecskeméti Árpádvárosban élők maguk is megta­pasztalhatják a kábelhálózaton az inter­netezés előnyeit, nem utolsósorban ked­vezőbb árait. További céljuk, hogy mindenkori szol­gáltatási áraik 20 százalékkal a magyar pi­acvezető társaságok árai alatt legyenek, természetesen azonos műsortartalmú díj­csomagok esetén. Távlati terveik között szerepel még, hogy kábeltelevíziós szol­gáltatásaikkal a magyar határt átlépjék, el­sősorban magyar lakta területekre. Konkrétan Kecskemétről A kecskeméti kábeltelevíziós hálózatot ez év elején vette át a FiberNet Rt. A je­lenlegi hálózat korszerűsítését már meg­kezdték. A város felében még az idén szeretnék befejezni az interaktív hálózat kiépítését, a fennmaradó részt pedig leg­később 2002 végéig építik át - tudtuk meg Medvecz Pétertől, a kecskeméti igazgatóság vezetőjétől. A munkálatok 23 ezer kecskeméti háztartást érintenek, amelyből 12 ezer családnál még ebben az évben szeretnének elkészülni az új háló­zattal. Melyek ezek konkrétan? A teljes A Széchenyivárosban jól halad a munka széchenyivárosi rendszer mellett a Petőfi Hunyadi- és az Árpádváros egy részét ké­szítik el. A Petőfivárosban az új homok­bányái lakótömböket is érinti a korszerű­sítés. A lakosságot nem érintik a munká­latok, sehol sem kell a lakásba bemenni­ük - kivétel lesz jövőre a Műkertváros - a szakembereknek. A Széchenyi­városban néhol az utat fel kell bontani­uk, ám nem ez a jellemző. További korszerűsítések A város fennmaradó területén jövő év végéig kell a beruházásoknak elkészül­niük. A Műkertvárosban a soros rend­szert csillagpontossal váltják fel, kor­szerűsítik a Vacsi közi térség hálózatát is, illetve többi városrész kimaradt ré­szeit és az újonnan elkészülő homokbá­nyái tömböket. Amint a teljes rendszert korszerűsítették, akkor lehetőség nyílik újabb televíziós csatornák szolgáltatá­sára is, addig azonban csak részlege­sen. Kecskemét külterületeire kibővítik-e a hálózatot? Tervezik, ám pontos időpontot még nem tudnak, annyi azonban bizo­nyos, hogy 2002 végéig semmiképpen sem tudnak a beruházásokhoz hozzákez­deni - válaszolta Medvecz Péter. Újdonságok A korszerűsített hálózatokon a minőségi javulás rögtön érzékelhető lesz. Ezt leg­először az a 12 ezer család tapasztalhatja meg, akiket az idei beruházások már érin­tenek. A képjavulás mellett ők már az új csatornákat is megismerhetik, és igény szerint előfizethetik. A FiberNet ugyanis újabb csatornákkal szeretné bővíteni kí­nálatát. Konkrét csatornákat még nem tudnak biztosan, de annyi bizonyos, hogy minden korosztály találhat majd kedvére valót az új programokban. Egyedül a ma­gyar Satelit adó a biztos eddig, az új csa­tornákat egyébként ismerkedési jelleggel december 15-étől már láthatják azok a családok, ahol már korszerűsítették a rendszert. Az év végéig 12 ezer kecskeméti háztartásban már korszerűsítik a rendszert

Next

/
Oldalképek
Tartalom