Petőfi Népe, 2001. október (56. évfolyam, 229-254. szám)

2001-10-27 / 251. szám

2001. Október 27., szombat Petőfi Népe és környéke Szerkeszti: Balai F. István Szülők az óvodáért Százezer forintos adomány Kecskemét A Teleki László utcai óvodások szülei évről évre sokat tesznek az intézményért. Ők kezdeményez­ték az óvodai alapítványt létreho­zását, amelynek bevétele az ön­kéntes adományokon túl a báli bevételből gyarapszik. Pethesné Stier Marianna tagóvoda-vezető örömmel mondta el lapunknak, hogy jelenleg is ebből újítják fel a kicsik mosdóhelyiségét. Az egyik óvodásuk nagypapája, Rizinger József a munkálatokat látva száz­ezer forintot ajánlott fel, hogy a mosdóhelyiségbe egyúttal új já­rólapokat helyezzenek el. A fel­újított mosdókat a kicsik már használatba is vették. Önkor- mányzaü óvoda lévén ők is min­den évben kapnak a városi nagy­kalapból, ám mint minden más óvodában, itt is több kellene, mint amennyi jut. Az elmúlt né­hány évben sikerült új öltözőbú­torokat, új udvari fajátékokat vá­sárolniuk, a csoportszobákba új gyermekkonyha- és -szobabútort csináltattak, illetve a szobákat és a kisszékeket újrafestették. SEBESTYÉN HAJNALKA NEMZETŐRÖK. Az október 23-i ünnepen a Történelmi Igazságté­tel Bizottság Bács-Kiskun megyei szervezete, valamint a Dél-alföldi Nemzetőr Szövetség is díszközgyűlést tartott Kecskeméten a város­háza dísztermében. Ebből az alkalomból többen kitüntetést kap- tak, s fiatal nemzetőröket léptettek elő. ____ __fotó: b. r. A RÉGI KECSKEMÉT. Lapunk egykori munkatársának talán még az életben nem mondta senki, hogy Sándor, ő a mindenki által is­mert Tóth Sanyi. A fotós az évtizedekkel ezelőtti Kecskemétről ké­szült képeit bocsátotta közszemlére a közelmúltban zárult Hírős Bau kiállításon. fotó: banczik RÓBERT Segítség Beregszásznak A kecskemétiek ötlete nyomán épült fel a ház ­Kecskeméti segítséggel - s több más bőkezű adományozó jóindulatából - kialakított cser­készházat avattak, dr. Szécsi Gábor polgár- mester pedig aláírta a testvérvárosi szerző­dést a magyarlakta kárpátaljai Beregszászon. Kecskemét - Beregszász- Nagyon boldogok vagyunk - mondta Papp Zsolt, a kecskeméti Szent Imre Katolikus Általá­nos Iskolában működő Cserkészetért Alapítvány kuratóriumának tagja a házszentelés után. - A házvásárlás gondolata ugyanis több mint két éve ötlött fel bennünk. Testvériskolai kapcsolatokat keresve utaztunk el Kárpátaljára néhány, a Szent Imre-iskolában tanító kollégával, és segíteni akar­tunk az árvíz sújtotta települések lakóin. Mi a magunk eszközeivel megpróbáltunk segíteni. Ez­zel a közösségi házzal nem csak az ottani cserké­szeknek teremtünk otthont. A katolikus egyház továbbképzéseket, tanfolyamokat, konferenciá­kat, lelki gyakorlatokat rendezhet itt. Könyvtárat is szeretnénk majd berendezni. A ház helyet ad­hat felekezetre való tekintet nélkül is minden jó szándékú látogatónak, akár a Kecskemétről ér­kező vendégcsoportoknak, osztálykirándulók­nak is. A ház fenntartását a beregszásziak ala­pítványa vállalta.- Milyen célkitűzésekkel alakult a „Cserkészlili­om, a keresztény ifjúságért" Jótékonysági Alapít­vány? - kérdeztük a házavató után Bárdos Ist­vánt, a Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat parancsnokát, a Liliom-alapít­vány elnökét.- Első lépésben a cserkésztevékenység és egy­házi közösségek működésének támogatását mint egyetlen célt jelöltük meg az alapítvány számára. A kezdeti lendület nyomán később újabb és újabb feladatok adódtak. Természetesen szeret­nénk elősegíteni a nemzet megmaradásának és öntudatra találásának folyamatát. Nagyon örü­lünk ennek a háznak. Itt helyet és programot tu­dunk biztosítani akár a határokon túlról érkezők­nek is. A mi gyermekeink pedig végre láthatnak valami szépet is, hiszen a mi iskoláink többsége sajnos szét van verve. Magam is pedagógus va­gyok, ledőlt falak, összefirkált, széteső padok, asztalok közt dolgozunk. Első nagyon jóleső él­ményem ezzel a házzal kapcsolatban az utca lakóinak megjegyzése volt. Ok csodálkozva kér­dezték, mikor figyelték a ház rendbehozatalát, Papp Zsolt (balról), Bárdos István és Barna György boldog kéz­fogása. FOTÓ: KOVÁCS JUDIT hogy kik ezek a gyerekek, akik örömmel dolgoz­nak, sőt munka közben énekelnek, jókedvűen beszélgetnek. A téglákat egyenként tisztogatták, s mindezt nem kényszerből, hanem jókedvvel. Valami tehát jó irányba mozdult meg Bereg­szászban, s ez a ház tulajdonképpen csak egy eszköz arra, hogy a lélek temploma épüljön eb­ben a városban.- Kik segítenek ebben?- A város az utóbbi néhány hónapban nagyon sokat fejlődött lelki téren. Egy katolikus leánykol­légium nyílt a közelmúltban, domonkos rendi nővérek érkeztek Magyarországról, új plébáno­sunk pedig jezsuita. Ezek az emberek megtanít­hatnak bennünket az imádságos háttér biztosítá­sára. Enélkül a kőből épült ház sem lesz stabil.- Nagyon nagy dolog, hogy van egy bázisunk - mondta Barna György, a Liliom-alapítvány ügy­vezető igazgatója. - Papp Zsolt volt igazán az öt­letadó, s akkor kezdtünk mi is bízni a sikerben, amikor jobban megismertük őt. Később egyre többen kapcsolódtak be a munkába, s támogat­ták ennek a tervnek a valóra váltását. Beregszászban október 20-án felavatták a cser­készházat, de ezzel az ünnepséggel nem véget ért, hanem elkezdődött valami. Mindannyiunk kötelessége, hogy valóban olyan forrás, otüron le­gyen, amüyennek elképzeltük. KOVÁCS JUDIT Kerékpárok gazdáit keresik Rendőrség A kecskeméti rendőrkapitányság lopott kerékpárok gazdáit keresi. A biciklik egy orgazdasággal gya­núsított férfitől kerültek elő. A kecskeméti F. István az adatok szerint ismeretlen társaitól több, bűncselekményből származó ke­rékpárt vásárolt meg, s ezek kö­zül többnek ismeretlen a tulajdo­nosa. A rendőrség keresi 1 darab Matra típusú, férfi MTB kerékpár gazdáját, mely elöl ezüst, hátul piros színű. Á gyári száma: KS 00501570. Egy darab férfi MTB kerékpár tulajdonosát, a kerékpár fekete színű, gyári száma: D00I 15301. 1 darab női MTB kerékpár gazdáját. A kétkerekű fehér ala­pon lila hajszáleres festésű, a vá­zon Active City Bike és Future Insport feliratokkal, ülésén Selle M. Grappa feliratú emblémával van ellátva. Emellett 1 darab fe­kete színű férfi MTB kerékpár tulajdonosát, amelynek nyergén Selle Royal felirat van. Gyári szá­ma: HB 712852. A hivatalos rend­őrségi tájékoztató szerint a bicik­liket Kecskeméten lopták el az elmúlt egy hónapban. Aki ráis­mer kerékpárjára, a rendőrség ké­ri, hogy jelentkezzen a 76-484- 684/33-11 számú telefonon. Hírek IPARI PARK. A kecskeméti ön- kormányzat megkapta az érte­sítést a gazdasági minisztérium­ból, miszerint a Széchenyi-terv keretében benyújtott, az ipari park infrastrukturális fejleszté­sét célzó pályázatára 17,5 millió forintos támogatásban részesül. A pénzt a város ipari parkjának 10 hektáros területén az alapinf­rastruktúra kiépítésére fordítják. KEGYELET. A közelgő temető­látogatások apropóján a búcsú­zás és emlékezés virágaiból tar­tanak kegyeleti virágbemutatót Kecskeméten a Köztemető rava­talozójában ma és holnap 10-től 17 óráig. A bemutatott koszorúk, koporsó- és urnadíszítések, sír­csokrok és temetői vázák eliga­zítást adnak a kegyeleti esemény méltó megszervezéséhez. KITÜNTETÉS. Rácz Sándor, La- dánybene polgármestere kitün­tetést vehetett át csütörtökön Budapesten. A honvédelmi mi­niszter a polgármesternek a mil­lenniumi év sikeres megvalósítá­sa érdekében végzett kiemelke­dő munkája elismeréséként ado­mányozta a Honvédelemért Ki­tüntető Cím II. osztályát. ŐSZI SZÜNET. Az őszi iskolai szüneti napokban' a Kecskemé­ti Ifjúsági Otthon programokat szervez a gyermekeknek. Októ­ber 29-én 14 órától játékos ügyességi és szellemi délutánt tartanak az ősz jegyében, ked­den 14 órától kézműves foglal­kozások és drámajáték, szerdán pedig üvegfestés és képeslapké­szítés lesz. KÉPTÁR. A Kecskeméti Képtár október 30-tól november 10-ig zárva lesz. 11-én, vasárnap a Kortárs költészet - kortárs grafi­ka című, országos biennáléval fogadják ismét a látogatókat. A tárlatot Buda Ferenc és Dobozi Eszter költők közreműködésével P. Szabó Ernő művészettörté­nész nyitja meg. AUTISTÁK. A megyei önkor­mányzat pedagógiai intézete és a kecskeméti Nyíri úti speciális is­kola az autisták minőségi ellátá­sáról rendez regionális szakmai fórumot október 30-án 10 órakor az intézet Katona József tér 8. szám alatti épületében. A térsé­gi együttműködés azért lehet hatékony, mert az autisták kis létszáma egy-egy településen nem kényszeríti ki a színvonalas szakmai munkát. ■ A Gong Rádió és a Kecskeméti Televízió jövő heti műsora Gong Rádió Stúdió, szerkesztőség: 6000 Kecs­kemét, Petőfi S. u. 1/B. Tel.: 76/414-010, 414-020. Állandó műsorok: Hírek: mindennap óránként egy alka­lommal. Időjárás-jelentés: min­dennap, minden óra 30 perckor. 6.00- 9.00 óráig: Reggeli zenés­információs műsor. 9.00-12.00: Téma (aktuális, a várost foglal­koztató kérdések, témák bon­colgatása). 9.20 órától: A nap kérdése, a nap vendége. 12.00- 15.00: Szieszta (kíván­ságműsor, sztárintérjúk, sport). 15.00- 18.00: Élénk délután (szó­rakoztató információs sztráda). Hétköznap 13.05 órától, szom­baton és vasárnap pedig 16 órá­tól Játékzóna. Szombat és va­sárnap: 12.00-13.55: Családi üzenetek. Kedden és csütörtö­kön: 14.00-15.55: Az üzlet órá­ja. Telefonos kívánságműsor: 18 órától hétfőn, kedden, szer­dán, csütörtökön és pénteken. Pannon SMS kívánságműsor: 18 órától hétfőn, pénteken és va­sárnap. Minden hónap első va­sárnapján: 11.20 órától Zöldsáv (természetvédő magazin). Min­den hónap első és harmadik vasárnapján: 14.20 órától Kecs­keméti tudományos körkép (magazinműsor). Hétfőtől pén­tekig 9.22: A nap kérdése (aktu­ális kérdések, válaszok). Kéthe­tente szombaton: 9.20: Tük­röm, tükröm... (női magazin). Hétfő: 17.00: Aréna Top 20 (slá­gerlista). 18.15: Sportmagazin. 20.00: Tabuk nélkül. 22.00: Muzsi­káljunk komolyan. Kedd: 15.00- től 15.55-ig: Az üzlet órája. 18.00- tól 20.00-ig: Pólus Gong játékos szórakoztató műsor. 20.15: Hit és élet. 21.15: Hívd a Gongot! Szer­da: 17.15: Videovilág. 18.15: Aktu­ális (politikai műsor). 19.15: Vi­deovilág. 21.00: Saláta. Csütör­tök: 15.00-től 15.55-ig: Üzlet órá­ja. 17.10: Autósmagazin. Péntek: 17.15: Parlamenti tudósítás (poli­tikai műsor). 19.05: Telefonbetyár. 20.00- 22.55: Zűrzavar. Szombat: 6.30-tól 7.30-ig: Tanyavilág. 9.20: Tükröm-tükröm. 10.00-12.00: Jó ebédhez szól a zene (benne: 10.05: Szombati vendég /könnyed terefere/). 12.00: Családi üzene­tek. 14.20: Gong Kávéház. 17.10: Gong Top 13. 18.00: Zűrzavar. 20.00- 23.00: Fankadili. Vasárnap: 9.20: Diéta (életmód magazin). 10.00- 12.00: Jó ebédhez szól a zene (benne. 11.20: Zöldsáv /kör­nyezet- és természetvédelmi ma­gazin/). 12.00: Családi üzenetek. 14.15: Korzó (kulturális maga­zin). 14.20: Tudományos körkép. 17.00: Célegyenes (sportösszeál­lítás). 20.05: Zűrzavar 21.10: Cak- kompuder. Kecskeméti TV Állandó műsorok hétfőtől pénte­kig: 19.00: Hírős hírek. 20.40: Hírős hírek ismétlése. Október 24., hétfő: 8.00: Bencze Show. 8.30: Pénteki Mozaik. 17.00: A természet vüága. 17.50: Pénteki Mozaik (ismétlés). 19.00: Hírős Hí­rek. 19.30: Mozaik. 20.30: A cella (amerikai akciófilm). 22.00: Hírős Hírek. 22.30: Mozaik. 23.30: Bencze Show (ismétlés). 30., kedd: 8.00: Hírős Hírek. 8.30: Mozaik. 16.50: A sebesség bűvöletében (7. rész). 17.20: Bencze Show (ism.). 17.50: Mozaik. 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Sportmagazin. 20.30: Tűzsárkány (hongkongi akciófilm). 22.00: Hírős Hírek. 22.30: Sportmagazin. 23.30: Szivárvány Sztár. 31., szerda: 8.00: Hírős Hírek. 8.30: Sportmagazin. 16.50: Képes Recept. 17.20: Külön­járat. 17.50: Sportmagazin. 19.00: Hírős Hírek. 19.30: Mozaik. 20.30: Kati és a macska (magyar játék­film). 22.00: Hírős Hírek. 22.30: Mozaik (ism.). 23.30: Bencze Show (ismétlés). November 1., csütörtök: 8.00: Hírős Hírek. 8.30: Mozaik. 17.00: A természet világa (ism.). 17.50: Mozaik, (ismétlés). 19.00: Bárbarátok (amerikai film). 20.30: Nyitott szemmel (amerikai kaland­film). 22.00: A szél gyermekei (amerikai film). 2., péntek: 8.00: Szivárvány Sztár. 8.30: Képes Re­cept. 17.00: Különjárat. 17.30: Képes Recept. 18.00: A hiteles fotográfus: dr. Iványosi Szabó Tibor, 1998. 18.45: Megyei Krónika. 19.30: A másik asszony (amerikai film). 21.05: A gonosz (francia játékfilm­sorozat). 22.35: Az ifjú Tigris (hongkongi akciófilm). 3., szom­bat: 8.00: Megyei Krónika. 8.30: Slapaj (15. rész). 9.15: Adás X. 17.00: Különjárat (ism.). 17.30: Diagnó­zis. 18.30: Megyei Krónika. 19.00: Itália csókja (amerikai vígjáték). 20.30: Ellopták a szivárványt (ame­rikai film). 22.05: Fedezetlen sze­relem (amerikai vígjáték). 4., vasár­nap: 8.00: Diagnózis (ism.). 9.00: Szivárvány Sztár. 17.30: A sebes­ség bűvöletében (6. rész). 18.00: Slapaj (15. rész). 18.25: Adás X. 19.00: A szél gyermekei (francia kalandfilm). 20.40: Amikor utoljá­ra láttam Párizst (amerikai fűm). 22.40: Kékharisnya (amerikai film). Virágdömping a piacon Piaccsarnok Közeleg a mindenszentek napja. Ezt bizonyítja a több száz virág­csokor, díszkoszorú és gyertya a kecskeméti Budai utcai piacon. Nagy mennyiségben találhattunk sárga, fehér, bordó és lila krizan­témot csokorban, illetve cserepes változatban. Az előbbit 40-60, az utóbbit 200-400 forint között ad­ták. Díszkoszorúkból is akadt bőségesen. Kétféle koszorúból választhattunk: toboz-, illetve mohaalapúból. Mindkét típust többféle méretben árusították. Az apróbbakat 150-től, a nagyob­bakat 600-tól adták. A színes műanyag mécsesek ára méretük­től függően 30-300 között moz­gott. Emellett kínáltak még kard­virágot, szegfűt és rózsát is. A zöldségfélék közül kedve­ző áron kínálták a fejes káposz­tát, a külső részen óriási meny- nyiség tornyosult fel belőle, ki­lónként már akár 50 forintért is megvehettük. A paprikafélék­ből is gazdag kínálat volt, a fe­hér édes kilóját 80-tól, az erős darabját 5 forinttól adták. A fe­jes salátát darabonként 35-60, zöldhagymát csomónként 40- 50, tojást 15-19 forintért vásá­rolhattunk. A mogyoró kilóját 450-től, a gesztenyét 500-tól, a mákot 550-től mérték. Nagy mennyiségben volt még hazai szőlő, ennek kilóját 50-80 forint között hirdették. A nagy szemű import szőlőt azonban 800-900 forint között kínálták. A nagy hidegekre felkészülve érdemes már most beszerezni a finom és egészséges házi mézet. A pi­acon több standon is kínálnak akác-, fenyő- és virágmézet. PIACI ÁRAK, KECSKEMÉT Ft/Kfl Sárgarépa Paradicsom Karfiol Körte Burgonya 80-100 250-350 50-55 80-150 200-300 50-65 40-50 Banán Narancs Padlizsán 198-220 I 230-320 250-300 Fonás: PNJNFO

Next

/
Oldalképek
Tartalom