Petőfi Népe, 2001. szeptember (56. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-01 / 204. szám

UTmUTflTCË SSKDOBStSnJBQj ■UÖKZCC WflT _ SeOiTSÉQéVElJs 0690 230-443 rra KOS 36-30-230-43? m'36-93-230432 IKREK 06-90-230-433 RÁK C6-SC-230434 OfiCSZUNCf96-23(H35 SZŰZ 06-03-230436 MÉRLEG &90-230437 SKORPÍÓ &90-23G-438 NYILAS Q630-230-Í33 06-30-230-^40 VÍZÖNTŐ 06-90-230-44! HALAK 06-90-230-442 Hétvégi magazinnal . 2001. szeptember 1., szombat • Ára: 62 Ft, előfizetve: 47 Ft • LVI., 204. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 9' Változékony idő várható. X X % % Térképünk a 13. oldalon. Internetes honlapunk: www.petofinepe.hu 770133 235068 Mozog a part Baja/Sugovica______ Csúszik a Sugovicába a város. Mozog a magaspart. 1100 méte­res szakasz pusztulását kell megállítani. Ám ez akár egymil- liárd forintba is kerülhet. Szak- vélemények szerint először a lakóépületeket veszélyeztető ré­zsűpusztulást kell meggátolni. Ehhez szennyvíz- és csapadék- csatorna, valamint a beszivár­gást csökkentő utak építése szükséges. Csak ezt követően lehet partvédő művet építeni. Ez utóbbi - tavalyi árakkal számol­va - 300 millió és 1 milliárd fo­rint közötti beruházás lenne. CIKKÜNK AZ 5. OLDALON. Trükkös tolvaj rendőrkézen MEGKEZDŐDTEK A SZÜRETI NAPOK. Szlovák népviseletbe öltözött gyerekek vitték a kiskőrösi vá­rosháza elé tegnap a város, a megye és a nemzet zászlaját, amelyeket a hétvégi, háromnapos ünnep tisz- teletére vontak feî. A rendezvénysorozatot Dávid Ibolya igazságügy-miniszter nyitotta meg. fotó, b. is. Rendőrség Trükkös tolvajt fogtak tegnap a 4-es főúton a Pest megyei rend­őrök. A Monor belterületén megállított autó jugoszláv ál­lampolgárságú vezetőjét már régóta keresték a nyomozók, mert feltételezik, hogy több trükkös lopást is elkövetett Pest megye területén. Magyarorszá­gon évente 400 ilyen bűncse­lekmény történik az autópályá­kon, főútvonalakon, ebből 258 Pest megyében. _______ __■ A TARTALOMBÓL Mitől gyengülnek el a férfiak, mivel csábítanak a nők? 9. oldal Faláról falura, városról városra: Ladánybene 11. oldal Azonosítás a fogak alapián Nem folyt be a Kilenc városatya igennel szavazott, nyolc azonban tartózkodott, amikor a bajai képvi­selő-testület csütörtökön a város első fél­éves gazdálkodását bemutató tájékoztatóról voksolt. Sok a hiány. Baja Kiderült: a működési hiány csaknem megegye­zik a gázközművagyonért járó 230-250 millió fo­rintos, készpénzes jóvátétel összegével. Ráadá­sul a pénzhiány miatt nyáron hozzá kellett nyúl­ni a jóvátételből tavasszal előlegként megkapott 92 millióhoz. Pedig a korábbi szándéknyilatko­zat szerint a privatizációból Bajának jutó össze­get a meglévő tartozás előtörlesztésére kell for­dítani. A teljes készpénzes jóvátételt szeptember közepén kapja meg a város. Pontos felhasználá­sáról valószínűleg a hónap végén dönthetnek a képviselők. Csakúgy, mint a kiadások és bevételek egyensú­lyának megteremtését célzó újabb intézkedések­várt adóbevétel ről. Várhatóan ezek között sze­repel majd az adóbehajtás ha­tékonyságának vizsgálata is. Helyi adókból ugyanis a re­méltnél 64 mil­lióval kevesebb folyt be az év első hat hónap- polgármesteri hivatal 787,3 millió Ft jában. Fábián Sándor alpolgár­mester hangsúlyozta: ebből 50 millióra rúg né­hány nehéz helyzetbe került nagy cég tartozása. Jelenleg 30 millióhoz közeli a behajthatatlan tartozás, ami az év végére akár kétszeresére duzzadhat, ha nem tesz ellene a város. Azaz: szigorítani kellene az adóbehajtást - egyre in­kább érdekeltté téve az e feladatot ellátókat. KOMMENTÁRUNK A 4. OLDALON. HELYIADÓ-BEVÉTEL BAJÁN (2081) erre az évre tervezett: Éremeső a pálinkaversenyen Csehül állnak Bukarest - Prága Kecskemét Arnold Mihály altábornagy, a Vám- és Pénzügyőrség or­szágos parancsnoka adta át tegnap Kecskeméten az Or­szágos Pálinkaverseny díja­zottjainak az érmeket és az okleveleket. A szakmai zsűri aranyérmét kap­ta almapálinkájáért a györkönyi Vitalis Kft., bio-kökénypálinkájá- ért, kosher szilvapálinkájáért és érlelt szilvapálinkájáért a buda­pesti Zwack Unikum Rt., érlelt törkölypálinkájáért és halasi birspálinkájáért a kunfehértói Aranykapu Rt. A közönség arany­éremmel jutalmazta a kjskőrösi Vinotrep Kft. körtepálinkáját, a budapesti Zwack Unikum Rt. bio- kökénypálinkáját, érlelt barack- pálinkáját és kosher szilvapálin- káját, a madarasi Lakatos Márton bodzapálinkáját és a kunfehértói Románia több intézkedést ho­zott azután, hogy a cseh kor­mány bejelentette: október 1- jétől vízumkötelezettséget vezet be a Csehországba utazó román állampolgárok számára. Mircea Geoana román külügyminiszter közölte: hazája megbeszéléseket folytat csehországi illetékesek­kel, s el akarja érni, hogy tekint­senek el az ideiglenes vízumkö­telezettség bevezetésétől. loan Rus belügyminiszter pedig meg­ígérte: sürgősen intézkedik, hogy a román állampolgárok ne lássák kárát a honfitársaik által otthon és külföldön elkövetett határrendészeti törvénysérté­seknek. Román lapok beszámol­tak arról, hogy tavaly több mint 4000 román kísérelte meg tör­vénytelenül átlépni a cseh-né- met határt. Több mint nyolcszá- zan pedig politikai menedékjo- got kértek Csehországban, mti A pálinkamintákat - a hivatásos zsűri mellett - mintegy 400 „civil” bíráló is megkóstolta és értékelte az Erdei Ferenc Művelődési Központban. fotói b. r. Nyomozás a képviselő ellen Alaposan kiegészítették a feljelentést Kecskemét - Szolnok Hertelendy László kecske­méti önkormányzati képvi­selő ellen csalás alapos gya­nújával folytat nyomozást a Szolnok Megyei Rendőr-fő­kapitányság, amely elfo­gultság miatt vette kézbe az ügyet. Megtörtént a feljelentés-kiegé­szítés a Hertelendy-ügyben, s a kapott új információk alapján a rendőrség megkezdte a nyomo­zást. Hertelendy Lászlót csalás­sal gyanúsítják, amelynek elkö­vetési értéke a dolgok, jelenlegi állása szerint megközelíti a 700 ezer forintot. Hertelendy László kecskeméti önkormányzati kép­viselőnek, bizottsági elnöknek és tanácsnoknak nem találták rendben a költségelszámolásait, s ezt is felhasználva indult elle­ne politikai támadás, amit felje­lentés követett. A feljelentés elfo­gultság miatt a Szolnok megyei rendőrökhöz került, akik elren­delték a kiegészítését. A feljelen­tés kiegészítésének is részét ké­pezi az a vizsgálati eredmény, amelyet a megyei közigazgatási hivatal állapított meg. A hivatal ugyanis időközben a rendőrség és az ügyészség kérésére a kép­viselők költségelszámolásait vizsgálta a kecskeméti önkor­mányzatnál. A nyomozást a vizs­gálati eredmény ismeretében rendelték el. Hertelendy Lászlót időközben kizárták a Fidesz- frakcióból, a pártból pedig maga lépett ki, pedig korábban a kecs­keméti szervezet elnöke volt. ANGOL SEGÍTSÉG. Angol önkéntesek segédkeznek a kecskeméti roma közösségi ház felújításában. A MÁV-pálya mögötti területen ta­lálható létesítményben cigányokkal együtt végeznek építőipari mun­kálatokat. Részletek a 6. oldalon. fotó: b. r. Közlekedés a főtéren Segédmotorral sem szabad behajtani! Kecskemét A város elhatározta, hogy a felújított főtérről kitiltja a járműveket, így a segédmo­tor-kerékpárosokat is. Ezért tiltó táblákat fognak kihe­lyezni a főtérre bevezető utakra. Egyelőre csak egy tábla tiltja a be­hajtást a járműveknek, ez pedig a Rákóczi út felőli bejáratnál áll. Ezért a kecskeméti rendőrkapi­tányság, a városfejlesztési és vá­rosüzemeltetési osztály, valamint a közterület-felügyelet szakembe­rei tegnap közösen kiválasztották azokat a helyeket, ahova a töb­bi tiltó táblát helyezik ki. A tervek szerint nyolc, a főtérre bevezető útszakaszra tennének ki táblákat. Nem lehetne behajtani például a Kéttemplom köz felől, a városhá­za előtt maradt parkolóból és a Nagytemplom két oldaláról sem. A táblák szerint kerékpáros-gya­logos zóna lenne a főtér, ami a KRESZ szerint azt jelend, hogy semmilyen jármű nem hajthat be a térre. Novák Kornél, a városfejleszté­si és városüzemeltetési osztály csoportvezetője elmondta: a vá­ros szeretné elérni, hogy a moto­rosok ne járjanak át a felújított fő­téren. Gaálné dr. Mezei Edit szá­zados, a kecskeméti rendőrkapi­tányság baleset-megelőzési elő­adója hozzátette: ha a táblák kint lesznek, a motorosok a rendőr­ség és a közterület-felügyelet szi­gorú ellenőrzésére számíthatnak. Országos győzelem Oktatás A kecskeméti Bányai Júlia Gim­názium csapata nyerte a középis­kolások Bugát Pálról elnevezett országos természetismereti vetél­kedőjét. A döntőt a vakációban, augusztus utolsó napjaiban ren­dezték Gyöngyösön és Mátrafü- reden fizikai, kémiai, biológiai és számítástechnikai feladatokkal. A175 induló társaság közül a hú­szas döntőbe a Bányai két csapa­ta is bejutott. A Szabó Andrea- Nagy Dávid-Vörös Krisztina ösz- szetételű csoport lett az első, a Tercskei Kata, Tóth Bernadett és Rácz László alkotta csapat a 10. helyen végzett. A versenyre a már egyetemre felvett, idén vég­zett diákok is visszajöttek. Pirtó - Kecskemét Azt, hogy Nógrádi József földi maradványait találták meg a hé­ten, a holttest fogazata is igazolni látszik. Az olajügyekben elhíre- sült Nógrádi Zsolt apja ’98 őszén tűnt el Soltvadkertről. Most szer­dán lelték meg a neki tulajdonított holttestet egy pirtói kútban. Infor­mációink szerint tegnap jelentke­zett a férfi volt fogorvosa. A holt­test fogazatát és a korábbi lelete­ket összevetve Kecskeméten azo­nosította Nógrádi Józsefet. Csü­törtökön kisebbik fia, Ádám az el­hunyton talált ruháról már meg­állapította, hogy édesapja abban ment el utoljára otthonról. A holt­test további azonosításához szük­séges DNS-vizsgálathoz Ádámtól vért vettek a rendőrségen tegnap. Nógrádi Zsolt ügyvédje lapunk 4.oldalán nyilatkozik. ________■ Aranykapu Rt. érlelt törkölypá­linkáját. Arnold Mihály különdí- jat, egy faragott pálinkáshordót adott át a békési Békési és Fia Bt.- nek ágyaspálinkájáért. _________________TOVÁBBIAK AZ 5. OLDALON.

Next

/
Oldalképek
Tartalom