Petőfi Népe, 2001. június (56. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-30 / 151. szám

■■■■■■■■■■■■■. mwmwiixmniîmsa = eBEH^ms^iöSciaSíiB© * UJ EVEZRED _ 2001. június 30. Petőfi Népe VÁROSRÓL KECSKEMET Egy sokszínű városrész Egymás mellett a lakótelep, a családi házas övezet és az iparterület A kecskeméti Béke fasor a tengelye annak a városrésznek, melynek eredményei és prob­lémái egyaránt jelentenek sikerélményt és gondot Leviczky Cirillnek, a terület önkor­mányzati képviselőjének. A szenátor hely­zete egészen sajátos. Területén egyrészt megtalálható a szocializmusból visszama­radt lakótelep (Csilléri-telep), valamint a békés családi házas övezet a középosztály­beli polgárokkal (ez a klasszikus Hunyadi­város). Ezek mellett ott van a lakóövezettel határos iparterület (Szentistvánváros), ami bizony sok konfliktus forrása. A képviselő­vel a terület gondjairól és eredményeiről be­szélgettünk. Kecskemét- Mit tart a városrész legnagyobb gondjának?- Választókörzetemet két köldökzsinór köti össze a városközponttal: a Szolnoki úti aluljá­ró és a Ceglédi úti vasúti átjáró. Mindkét útvo­nal túlterhelt, ráadásul az aluljáró és a vasúti átjáró is gyakran nehezíti a közlekedést. Ez a legfőbb gond, aminek megoldását az úgyneve­zett Északi körút kiépülése, a Ceglédi úti felül­járó megépítése és az aluljáró problémáinak megszüntetése jelentené. Legfőbb képviselői feladatomnak azt tekintem, hogy ezeknek a nehéz problémáknak a megoldását előmozdít­sam. Nem vagyok könnyű helyzetben, hiszen több rhilliárd forintra lenne szükség a megol­dáshoz, ami aligha biztosítható önkormányzati forrásból. LEVICZKY CIRILL önkormányza­ti képviselő, a Gáspár András Szakközépiskola és Ipari Szak­munkásképző Intézet igazgatója. 1967-ben született Kecskeméten. 1985-ben érettségizett autószere­lő szakon a Gáspár András Szak- középiskolában. 1988-ban Baján elvégezte a ta­nítóképző főiskolát, 1992-ig nevelő volt közép­iskolája kollégiumában, amikor matematikata­nári szakképesítést szerzett, majd tanári állást kapott. 1995-ben informatika szakos tanári dip­lomát szerzett a debreceni egyetemen, 2000- ben pedig közoktatási vezetőként végzett a Bu- ; dapesti Műszaki Egyetemen. 2001-től a Gáspár András Szakközépiskola kinevezett igazgatója. Nős, két leánya van.- Az aluljáróval mi a baj?- Mellette húzódik a Hunyadiváros csapadékvi­zét elvezető csatorna, melynek szűk a kereszt- metszete, s ez gyakran vezet elöntéshez az aluljáróban és a Hunyadiváros utcáiban egy­aránt. Az aluljáró viszont a MÁV tulajdonában van, a város nem végezhet rajta beruházást. Örököltem a problémát, senkinek sem sikerült még összeegyeztetni az érdekeket és a szándé­kokat a megoldás érdekében.- Úgy tudom, nemcsak az előbbiek a nehezen megoldható problémák.- A Szentistvánvárosban örökös gondok adód­nak a lakóépületek és az iparterület egymás mellett éléséből, de ugyanez a gond a Szleme- nics közben is. Sikerrel képviseltem a Szentist­vánvárosban lakók érdekeit a rendezési terv módosítása kapcsán, hogy akik még itt laknak, otthonosabbá tehessék épületüket és udvaru­Felújításra vár a Hunyadi János tér is. fotó, bosnyák jános kát. A probléma némileg csökkent, mert a Phoenix Mecano jó áron felvásárolta a telkeket. A Szlemenics közben ugyan megszűnt a felhal­mozott galvániszap jelenléte által okozott kör­nyezetszennyezés, de a probléma továbbra is fennáll, amit a Béke fasor faleveleinek lehullá­sa jelzett egyértelműen tavaly nyáron.- A Béke fasor fáinak jövője is régi vita tárgya...- Ebben a dologban is sok nehéz egyeztetésen vagyok túl. A nyárfasor nagyon szép, szeretik és ragaszkodnak hozzá a környékbeliek, ami érthető. Ám az is igaz, hogy a fák megöreged­tek, valamit tenni kell. Komoly kertészeti szak­tervek is készültek a fasor leváltására, amelyek­kel azonban nem mindenki értett egyet. Jelen­leg egy szakértő bizottság foglalkozik az ügy­gyei, de az biztos, hogy a ritkítást és a fák csonkolását mindenképpen el kell végezni, hogy a balesetveszélyt megelőzzük.- A gondok és küzdelmek mellett nyilván sike­rekről is be tud számolni.- Az önkormányzat anyagi támogatásával és a lakossági önerő mozgósításával utak és járdák épültek, többek között az Őrtorony utcában, a Géza fejedelem körúton és a Babits Mihály ut­cában. A Platter János utca szilárd burkolatá­nak kiépítését az ottani alumíniumfeldolgozó cég segítette. Járda épült a Liszt Ferenc utcá­ban, kőzúzalékot kapott a Gárdonyi Géza, a Janus Pannonius utca és a Szlemenics köz.- Milyen konkrét fejlesztési tervek vannak napi­renden?- Az idén a kecskeméti költségvetésben 10 mil­lió forint szerepel a Hunyadiváros rehabilitáci­ójának megkezdésére. Az összeget két válasz­tókörzet kapja. Én azt tervezem, hogy sikerül megoldanunk a Bolyai János utca szilárd bur­kolatának kiépítését, így az Ifjúság utcai óvodá­hoz való bejárást, valamint a Hunyadi tér rend­betételét. Szeretném elérni, hogy készüljön terv a körutakon kialakítandó kerékpráutak ér­dekében. Összességében azt szeretném, ha megmaradna és erősödne a terület nyugalmas, kertvárosi jellege. MUNKATÁRSUNKTÓL Harmincéves a stúdió ' Az animációs filmgyártás központja Kecskemétfilm Kft. A városban 30 éve kezdődött az animációs filmgyártás. Ma a Kecs­kemétfilm Kft. a szakma által nemzetközileg is magasan jegy­zett, messze földön ismert alkotó- műhely, a stúdió épülete pedig kedves színfoltja a Hunyadi­városnak. Ez az írás Mikulás Ferenc aka­rata ellenére nem a cégről, nem a filmstúdióról, hanem személye­sen róla szól. Mikulás Ferencnek ugyanis túlbecsülhetetlen érde­mei vannak abban, hogy Kecske­mét ma az animációs filmgyártás nemzetközileg elismert központ­ja. Hogy a kecskeméti műhely ki­alakította alkotói függetlenségét, s két évtizeden át a szocializmus­ban is megőrizte ezt az önállósá­got. Hogy a rendszerváltást köve­tően, a televíziós állami megren­delések megfogyatkozása után is talpon maradtak, hogy az alkotók által privatizált cég nemzetközi piaci pozíciókat szerzett, s ma is fejlődik. Mindez nem lenne Mi­kulás Ferenc nélkül, mert a felso­roltakhoz nélkülözhetetlen az a szívósság, az a nyugalom, az a ki­finomult intelligencia, autodidak­ta módon megszerzett, hatalmas műveltség, amely Mikulás Fe­rencnek elválaszthatatlan sajátja. Mikulás Ferenc nem járt híres iskolákba, nem is kellet neki. Ere­detileg földmérő technikus, aki az élet iskoláját járta ki. Kevesen tud­ták, s ma is kevesen tudják róla, A filmstúdió épülete kedves színfoltja a Hunyadivárosnak. fotó: b. j. MIKULÁS FERENC, a Kecskemétfilm Kft. ügyvezetője 1940-ben szüle­tett Kaposváron. 1958-ban Kalo­csán érettségi­zett. 1971-ben megalapította a Pannónia Filmstúdió kecskeméti műter­mét, 1993-tól a Kecskemétfilm Kft. ügyvezetője. 1996-ban Köztársasági Arany Érdemke­resztet kapott. 1996-tól 2000- ig az ASIFA, az Animációs Filmművész-világszövetség igazgatósági tagja volt. Nős, három gyermeke van. hogy 1957 tavaszán politikai okokból csapták ki a kunszent- miklósi gimnáziumból, s a föld­mérőknél helyezkedett el. A geo­déziába száműzött entellektüe- lektől tanulta a rajzolást, s egy büntetőszázadban a katonatársai­tól tudta meg, hogy Kecskeméten egy filmstúdió is működik. Lesze­relése után a szabad idejében ott tanulta a vágást, forgatókönyve­ket is írt. Amikor hírét vette, hogy a Pannónia Filmstúdió animációs műhelyt alapítana Kecskeméten, rögtön jelentkezett, s egy évig a fővárosban tanulta a szakmát. Azóta telt el 30 év, amelynek tör­ténete összefonódik Mikulás Fe­renc életével és alkotói munkás­ságával. B. F. I. Hajrá, Szlemenics köz! Környezetvédelem A Szlemenics köz lakóit a ci­vil kurázsi jeles képviselői­ként tartja számon a város. A Szlemenics köz lakói olyan he­lyen élnek, ahol állandó a konflik­tus a szomszédos iparterület gaz­dáival. Ám a polgárok nem hagy­ják magukat, építik-szépítik kör­nyezetüket, játszóteret alakítot­tak ki. Kiderítették, hogy a szom­szédos reszelőgyárban évek alatt rengeteg veszélyes hulladék, galvániszap halmozódott fel, amelynek elszállíttatása érdeké­ben hosszú ideig folytattak ke­mény harcot. Viszont most sem ülhetnek a babérjaikon. Az ipar­terület egyik új gazdája feléjük akar nyitni egy kijárót, ami a kör­nyék barátságos jellegét változtat­ná meg. Nem jutott végső nyug­vópontra a galvánozás ügye sem, van tehát miért harcolni... ■ KECSKEMÉT-HUNYADIVÁROS 12. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET lakosság: kb. 4500-5000 fő választópolgár: 3100 fő középiskola: 1 általános iskola: 1 óvoda: 2 egészségház: 1 gyógyszertár: 1 kereskedelmi egység: 56 vendéglátóegység: 16 ipari üzem: 10 Forrás: önkormányzat ■■ : ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ: Leviczky Cirill, a Gáspár András- szakközépiskola igazgatója tel.: 30/218-1551 INTÉZMÉNYEK Gáspár András Autószerelő Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző intézet Hunyadi János tér 4. tel.: 480-744,487-809 Hunyadi János Általános Iskola Kandó Kálmán út 14. tel.: 480-564, 493-380 Ifjúság Úti Óvoda Ifjúság úti., tel.: 480-712 Napsugár Utcai Óvoda Napsugár utca 2. tel.: 497-365 Orvosi rendelő Hunyadi János tér 2. tel.: 485-982,498-383 Hunyadi Patika Hunyadi János tér 6. tel.: 480-812 Városgazdasági Kft. Béke fasor 71 /A tel.: 501-913,497457 Köztemető Béke fasor, tel.: 501-923 Jó Pásztor Otthon Hunyadiváros 48. tel.: 483-142 Kecskeméti Konzervgyár Szolnoki út 35. tel.: 518-100 NYÁRFÁK. A városrész egyik legjellegzetesebb utcája a Béke fasor, melynek csaknem negyvenéves nyárfái hatalmasra terebélyesedtek. Évek óta heves viták tárgya, hogy mi legyen az öreg fák sorsa, de a lakók ragaszkodnak a hatalmas lombokhoz. Az idén megkezdődött a ritkítás, ami a balesetveszélyt csökkenti. fotó: bosnyák jános íC&frXcA, fémműhely kft. RUGÓ- ÉS GÉPELEM SZAKÜZLET Rugók, csavarok, szögek Zárak, vasalatok, lakatok Hegesztett hálók, fémszövetek Vagyonvédelmi rácsok Garázskapuk, kertkapuk távvezérléssel (részletre is) Kecskemét, Ceglédi út 37. Tel.: 76/497-562 Nyitva: H-P: 8-12 és 13-17; Szó: 8-12 óráig. m M E I i Ó K E R ÜZLETHÁZ NYÁRI AKCIÓ Ili REVCO hőszigetelő rendszer 10%'OS kedvezménnyel, július 15-éig! Bramac és Tondach tetőcserepek rendkívüli kedvezménnyel! Szárított borovi fenyő fűrészáru kapható. Az Építkezéshez szükséges összes építőanyag megvásárolható egy helyen. Kecskemét, Ceglédi út « Tel.: 76/410-181 I» : Y ~­Kecskemét, Hunyadi János tér 6. ? I Telefon: 76/480-812 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8.30-18-30; \ szombaton: 8.00-12.00 óráig, j ♦ Jelenleg már dupla hatóanyaggal is kapható Bio-Quinone Q10 Dupla néven. Kapható gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban. FAZIS-ELEKTRO BT. Mintabolt Villanyszerelési anyagok O Fényforrások, fénycsövek, izzók O Műanyag csatornák, dobozok 6000 Kecskemét, Szolnoki út 9. 0 Vezetékek, kábelek és Tel./fax: 76/320-101 Ö Szerelvények M117

Next

/
Oldalképek
Tartalom